Cjroen ^warL-Jexels in het harL, CASTROL UROL Culturele Raad heeft goed stukje werk geleverd Examen doen Huidgenezing BABYDERM ZATERDAG 30 MEI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7356 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbue 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en xaterdagt Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart, -f 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Velen waren dinsdagavond naar „Ca sino" gekomen om getuige te zijn van de installatie van de Stichting Cultureel Werk Texel" en om tegelijkertijd af scheid te nemen van die leden van de oude Culturele Raad Texel die niet in het nieuwe orgaan zouden terugkeren. Burgemeester C. de Koning merkte op, dat deze avond weliswaar ontspanning zou bieden, maar tevens een plechtig ka rakter droeg. Hij richtte een bijzonder woord van welkom tot de leden van de gemeenteraad en tot zijn collega uit Op- sterland, burgemeester W. Harmsma. In vogelvlucht memoreerde spreker de met de Culturele Raad vervlochten his torie: op 11 juni 1953 werd zij ingesteld. „Ons zweefde op dat moment nog een min of meer vage gedachte voor de geest over wat zou staan te gebeuren. Al improviserend en stimulerend moes ten we een bepaalde vorm zien te vinden. Van meet af aan heeft dit lichaam open gestaan voor suggesties van velerlei aard. Sommigen meenden, dat de Cultu rele Raad te veel zou stoelen in de over heidssfeer en om zelfs die schijn te ver mijden hebben we steeds voor ogen ge houden, dat van onderaf gestimuleerd zou moeten worden. Uiteindelijk werd een nieuwe vorm gevonden in een stich ting cultureel werk Texel. Zes jaar culturele raad op Texel. Het is derhalve juist, dat een zekere mate van verantwoording wordt afgelegd. Wel, zij kan thans haar taak met een ge rust hart beëindigen en overdragen, want de staat van dienst kan met zekere trots en grote voldoening gememoreerd worden: het optreden van het N.H. Phil- harmonisch Orkest werd tot een jaarlijks weerkerend evenement, dat niet meer uit het culturele programma is weg te denken; ik denk aan hetgeen ten behoeve van de scholen tot stand is gebracht, aan de muziekschool Texel, ten aanzien waarvan wij eveneens zeer hoopvol ge stemd zijn; aan de verrichtingen ten dienste van het toneel, aan de gezamen lijke concerten van fanfarekorpsen en zangkoren, ik betreur het, dat deze niet vaker plaats vinden Inzake de sportaccommodatie werden uitvoerige adviezen verstrekt als leidraad voor de toekomst. Genoemd mag ook worden het werk van de Sportraad, want door het gezamenlijk over en weer beïnvloeden kon het hoogste worden bereikt en zon der het bestaan van een culturele raad, zou zulks stellig eerst jaren later zijn ontstaan. Het Centraal Jeugdoverleg kwam na een kwakkelend bestaan tot meer activiteiten. Ook t.a.v. het subsidievraagstuk heeft zij zich steeds terdege beraden en de no dige adviezen verstrekt aan B. en W., en dit college heeft zoveel mogelijk die richtlijnen gevolgd, daar deze zeer ac ceptabel waren. Texel kreeg een Oudheidskamer en het Texel's Museum een nieuwe stich tingsvorm. Er werden Reizende Biblio theken opgericht. Veel aandacht werd besteed aan het dorpshuiswerk. Texel telt momenteel r.og maar twee dorpshuizen en wel te Den Hoorn en De Waal, maar de dorps huisgedachte leeft toch in alle dorpen. Daarom mag verwacht worden, dat in de loop der komende jaren ook elders dorpshuizen zullen worden gesticht. De dorps- en buurtcommissies boden de mo gelijkheid tot bundeling van initiatieven. Texel kreeg bejaardensociëteiten als de vrucht van een wisselwerking tussen wat de Culturele Raad beoogde en het geen er reeds plaatselijk latent leefde. De Culturele Raad, zo stelde burge meester De Koning tenslotte met vol doening vast. kan bogen op een goed stukje werk en zij heeft de grondslag gelegd van een orgaan, dat meer zetelt m de verschillende gemeenschappen en minder in het „centrum" van het eiland, waarmede spreker dan het raadhuis be doelde. Men heeft, zo vervolgde hij, wel eens gezegd, dat de Culturele Raad in wezen, in de praktijk, de overheid zelf is. Wie zo redeneerden waren dan toch wel abuis, want het enige stukje over heid in de Culturele Raad vormden on dergetekende en de heer G. Oskam, die bereid was als secretaris op te treden. En ik heb toch de indruk, dat niemand v an de leden der C. R. ooit de idee gehad heeft, dat wij daar de overheid vertegen woordigden. Thans nemen wij afscheid van de Cul turele Raad en tevens van die leden, die geen zitting in de Stichting zullen heb ben, t.w. mevr. Luberti, mej. E. Dijt, mevr. Koning-Bruin en de heren C. Mets, P. B. Riteco en A. Welboren. „U heeft Uw opbouwend werk in een uitermate prettige vorm gedaan". Als blijk van waardering bood spreker deze personen het boek „Eenzaam, maar niet alleen", het jongste werk van Prinses Wilhelmina aan. Erepenning 'der gemeente Mevrouw Luberti moest nog even op de Bühne blijven: burgemeester De Ko ning deed haar de wel zeer vererende mededeling, dat de raad een uur tevoren besloten had haar de erepenning in zil ver van de gemeente Texel toe te ken- OOK TEXEL IN „NEDERLAND IN OORLOGSTIJD" Dinsdag bracht Dr. L. de Jong, direc teur van het Rijksbureau voor oorlogs documentatie, in gezelschap van de heer J. A. van der Vlis een bezoek aan Texel. In opdracht van de regering is Dr. De Jong bezig aan een zeer omvangrijk en tijdrovend boek, dat „Nederland in oor logstijd" zal heten. Ook aan Texel zullen in dit boek. dat pas over 5 6 jaar gereed zal zijn, enige bladzijden gewijd worden. Dr. De Jong's bezoek had tot doel in drukken van ons eiland, dat hij nog niet kende, op te doen. GESLAAGD De heer D. J. Bruin, Den Burg, deed te Den Haag met gunstig gevolg examen voor het Vakdiploma Wegvervoer. KOGER JEUGD OP REIS De laagste 3 klassen van de Luberti- school, De Koog, hopen 5 juni a.s. een reisje te maken naar Haarlem en Was senaar, waarna de 3 hoogste klassen op 9, 10 en 11 juni Den Haag en Rotterdam zullen bezoeken. In de Jeugdherberg „De Ockenburg" zal worden overnacht. met actieve,beheerste zenuwen Mijnhardt's Zenuwtabletten nen. Een zeer hartelijk applaus maakte de woorden van dank, die mevrouw Lu berti uitsprak vooreerst onverstaanbaar! „Deze erkenning is mij een grote eer, want ik voel mij in mijn hart een Texelse en hoop dat te blijven!" Burgemeester De Koning stond vervol gens nog even stil bij het doel van de omvorming tot een stichting. Men is daarbij nl. van de gedachten uitgegaan, dat het werk meer territoriaal georga niseerd moet worden ten gunste dus van de door iedereen nagestreefde decentra lisatie. „Ik hoop, zo besloot spreker, dat de stichting een meervoud der reeds be reikte successen zal mogen boeken. Platteland en cultuur Op deze avond heeft men voorts ge luisterd naar een causerie door burge meester Harmsma over de ontwikkeling van het culturele werk op het platteland in het algemeen en in de gemeente Op- sterland in het bijzonder. Spreker schetste allereerst het nog in vele opzichten bestaands contrast tussen het platteland en de stad. De plattelan ders moeten zich dikwijls grotere inspan ningen getroosten om iets te kunnen be reiken dan de stedelingen, maar dat houdt niet in. dat men het platteland als een gebied mag kwalificeren, dat achter aan komt! Hij wees ook op de heterogene samenstelling der plattelandsbevolking, die het welhaast onmogelijk maakt be paalde, nauwomgrensde richtlijnen uit te stippelen. „Cultureel gezien is Texel ons op verschillende punten voor, vooral t.o.v. de organisatie. Burgemeester Harmsma zette dan het culturele werk in Opsterland uiteen. Ook daar is het niet altijd botertje aan de boom, ook daar bestaat inderdaad een subsidievraagstuk. Op geestige wijze ver telde spreker hoe men in verschillende gevallen bepaalde moeilijkheden het hoofd had weten te bieden. Zo b.v. bij de aanvrage van een vereniging, die het lot der vogels wil verzachten door o.a. nest kastjes aan te brengen. Of daar geen subsidie voor kon worden verleend? Heel toevallig kwam een knutselclub met ge lijk verzoek ter tafel en toen was de zaak gauw voor elkaar: de knutselclub zou de nestkastjes maken. Door een waardevolle tip kreeg men het benodigde materiaal gratis van een houtfabripk. In Opster land. zo zei spreker, worden bijzondere initiatieven preferent gesubsidieerd. Hij vertelde verder, dat men daar plannen had voor het organiseren van een cursus voor kerkorganisten, dat er al heel veel voor de opvoering van het ac- teurspeil is gedaan en dat de muziek korpsen er thans floreren mede dank zij de bemoeiingen van het overkoepelend lichaam. Op deze avond werd medewerking verleend door de Havenkanters, die o.l.v. de heer Jurr. Beumkes musiceerden, door het Ned. Herv. Dameskoor o.l.v. de heer J. Visser en door het Gemengd Koor „Advendo" van De Koog eveneens o.l.v. de heer Visser. Voor was een dertigtal foto's, vervaardigd door leden van „De Kiekendief" tentoongesteld. Burgemeester De Koning heeft in zijn slotwoord alle medewerkers hartelijk bedankt. Vooral ging zijn dank uit naar collega Harmsma: „Iedere burgemeester is verliefd op zijn eigen gemeente en weet dat elders duidelijk te laten door klinken!" Wij wensen de „Stichting Cultureel Werk Texel" gaarne een succesvolle toe komst, tot heil van de Texelse gemeen schap. TEXELSE JAGER VEROORDEELD Een Texelse jager werd door de kan tonrechter te Den Helder veroordeeld tot 50,boete resp. voor het zich be vinden op verboden terrein en het lossen van schoten uit een jachtgeweer. Voorts kreeg hij een voorwaardelijke straf: de ontzegging van het jachtrecht met een proeftijd van twee jaar. De jager was waargenomen op een perceel, dat door een Texelse kooiker was gepacht. Hij zou vanachter een dijk op eenden heb ben gemikt. De jager beweerde echter helemaal niet te hebben gejaagd, maar daar hielp geen lievemoederen aan: de rechter was onverbiddelijk. Huidzuiverheid -Huidgezondheid Puistjes verdrogen door Purol poeder BIET TROF SPATBORD VERVOERMIDDEL RIJKSPOLITIE We hebben onlangs gemeld, dat op Texel een behoorlijk kwantum bieten wordt verbouwd. Die moeten vervoerd worden. Dat geschiedt op het eiland zelf per vrachtauto. Een der vele transpor teurs raakte op weg naar de haven een biet kwijt en laat die biet nou precies terecht komen op het spatbord van een vervoermiddel, bestuurd door een agent van politie! Deze concludeerde uit het feit, dat er een biet van de auto was ge rold, dat de vrachtauto te zwaar beladen was en maakte daarom proces-verbaal op. Dit kwam de vervoerder thans te staan op een eis van 12,of drie da gen, waarna de politierechter, die vond, dat de betrokken transporteur de hele zaak geen biet kon schelen, veroordeelde tot 75,waarvan 65,voorwaarde lijk of 15 dagen met een proeftijd van een jaar. Practisch gesproken ging er dus nog weer twee gulden af, want het moet al heel toevallig zijn als komende bietencampagne wéér een biet afkomstig van zijn auto('s) op het spatbord zou be landen van een juist passerende politie man! Uiteraard kan men niet alle bieten in het oog houden, maar tijdens de bieten campagne vind je over het gehele eiland hier en daar een biet, die van een wagen is gerold. Dit in aanmerking genomen is deze vervoerder wel wat al te zwaar ge straft. POEDER-ZALF Voor hef tere Baby-huidje s S.V. TEXEL, AFD. HANDBAL Zondag gaat het jun.-elftal naar DWO a. Als deze wedstrijd gewonnen wordt zijn we bijna kampioen! De adsj. spelen thuis om één uur tegen JHC a-adsp. Dat zal wel een zware op gave zijn. PLATTELANDSVROUWEN OP REIS Een gezelschap van 37 leden van de afdeling Texel van de Bond van Platte- landsvouwen heeft dinsdag een TESO- bus-tocht naar de overkant gemaakt. Allereerst werd een kijkje genomen in Hindelopen, dat leuke, geconserveerde stadje in Friesland, waar de tijd in menig opzicht is blijven stilstaan. De belang stelling ging vooral uit naar de Oud heidskamer en het museum. Vervolgens reed de bekwame chauf- feür P. Kooiman de dames naar Gieten, waar de vermaarde Drentse koffietafel gebruikt werd. De kraantjespot dwong ieders bewondering af. Toen naar Paters- wolde, dat ook zo rijk aan natuurschoon is en vervolgens nog even een wandelin getje door Harlingen, de voorstad van Londen, waar een ouwe bekende kon worden begroet: de Dokter Wagemaker, die daar een revisiebeurt onderging. (Een dezer dagen komt het schip weer naar Oudeschild terug). Met de laatste boot arriveerde men weer op het Gouwe Boltje. DE RIJKSPOLITIE-SPORTDAG De dinsdagmiddag in de Westermient gehouden sportdag voor leden van de rijkspolitie, district Alkmaar, heeft vele spannende momenten te zien gegeven. Allereerst dan de veldloop over resp. 3400 en 2200 (voor de oudjes) meter, waarbij keurige prestaties werden be haald, resp. 11 minuten 40 sec. en 15 min. 36 sec. De prijzen werden door de politie van de overkant in de wacht gesleept. Spannend waren ook de volleybal-wed strijden, waarbij „De Paradijsvogels" (personeel van het Staatsbosbeheer) de strijd aanbond tegen een team van de Texelse en de Overkantse politie. Laatst genoemde ploeg legde beslag op de wis selbeker, die door de Paradijsvogels was uitgeloofd. Ter opluistering werd een alleraar digste wedstrijd op vreemdsoortige fiet sen gehouden, waarbij de vrolijke noot uiteraard niet ontbrak. De uitslagen werden bekend gemaakt in Hotel „Bos en Duin", waar men nog enige tijd in een uitstekende stemming bijeen bleef. Ook burgemeester C. de Koning woonde deze sportmiddag bij. DE RAAD KWAM BIJEEN De raad hield dinsdagavond een korte vergadering, waarin mevr. H. M. D. Bonne-Veen, De Koog, eervol ontslag werd verleend als onderwijzeres aan de Luberti-school aldaar. Het echtpaar Bonne-Veen is voornemens naar Austra lië te emigreren. Gewijzigd werd de gemeentebegroting voor 1959 in verband met de noodzake lijke verbetering (een goede tip van raadslid P. Smit) van een gedeelte van de Waalderweg, waartoe een bedrag van f 30.000,nodig zal zijn. Zie uitvoerig pre-advies. De voorzitter, burgemeester C. de Ko ning, stelde voor mevr. B. Luberti-van Bergen, De Koog. de ere-medaille in zil ver der gemeente Texel toe te kennen, welk voorstel door de, raad met voldoe ning werd begroet. Mevr Luberti maakt deel uit van verscheidene besturen en heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt in de culturele raad, welke zij wegens gevorderde leeftijd thans verliet. Te ge legener tijd zal genoemd eerbewijs aan mevr. Luberti worden overhandigd. Deze raadsvergadering, die niet werd bijgewoond door mevr. Vrijdag-Keijser en de heren C. J van der Kooi en J. Daalder, heeft slechts tien minuten ge duurd, waarna men zich naar „Casino" begaf om getuige te zijn van de instal latie van de Stichting Cultureel werk Texel. De bijeenkomst werd ook bijge woond door de heer Van der Kooi, die verhinderd was de raadsvergadering bij te wonen. KIND TEGEN BROMFIETS De 5-jarige Jozien Marie Veldwisch, „Panorama", werd op het Schilderend aangereden door een bromfiets toen zij plotseling van achter een stilstaande auto de weg overstak. Het kind bleef be wusteloos liggen. Gelukkig trad de vol gende dag al weer verbetering van haar toestand in. Jozien was op weg van de Chr. Kleuterschool naar huis. Ze zal ze ker nog verscheidene dagen het bed moeten houden wegens een zware her senschudding. HANDELSREGISTER In Handelsregister lezen we onder wijzigingen: Th. J. Raven, Texel, Den Hoorn 69 (hoofdz.) Fil.: Texel, Den Burg. Kantoor straat 7. Kleinhandel in aardappelen etc. Uittr. eig. Th J. Raven. Bedr. w.v. door Th. J. Raven Zn. Venn.: Th. J. Raven en C. P. Raven. VOORLICHTINGSWONING P.H. POLDER De voorlichtingswoning van de fam. Van Groningen in de P.H Polder zal geopend zijn de tweede en vierde dins dag in juni van 2.30 - 5 uur. Bezoek moet worden aangevraagd bij mej. IJ. Veenstra, Molenstraat 73. Den Burg. Telefonisch te bereiken op maan dag van 17.00 - 19.00 uur onder no. 342 POLIO-INENTINGEN Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni a.s., telkens van 13.30 - 17.00 uur zullen in het wijkgebouw van het Witte Kruis te Den Burg wederom inentingen tegen poliomyelitis plaats vinden, en wel: a. 3e injectie van de kinderen, behorende tot de jaarklassen 1950 en 1951; b. 2e injectie van de kinderen, behorende tot de jaarklasse 1958; c. 2e of 3e injectie van een aantal kin deren, die bij vorige gelegenheden niet zijn verschenen. De ouders van alle betreffende kinde ren ontvangen een dezer dagen een op roep. Deze oproep dient te worden mee gebracht, evenals een bedrag van 1, als bijdrage in de kosten In verband met de seizoendrukte is het de N.V. TESO niet mogelijk, extra diensten in te leggen. Men kan echter gebruik maken van de volgende gewone busdiensten (volgens de nieuwe dienst regeling): 2 juni 1959: De Cocksdorp vertrek 14.20 uur (via de Hoofdweg en Vianenweg); Oost vertrek 14.30 uur; Oosterend vertrek 14.45 uur; Aankomst Den Burg 14.55 uur. Terug uit Den Burg om 15.40 uur (via Oorsprongweg) of 17.45 uur. 3 juni 1959: De Koog vertrek 14.45 uur. Terug uit Den Burg 15.40 uur. Den Hoorn vertrek 15.55 uur. Terug uit Den Burg om 18.00 uur. Men wordt verzocht, zich stipt te hou den aan de op de oproeping vermelde tijd. GOUDEN HUWELIJKSFEEST ECHTPAAR C. BOOT-MANTJE Woensdag was het weer feest op De Waal. Hadden we kort geleden een 40- jarig ambtsjubileum, thans vierde het echtpaar C. Boot-Mantje hun vijftigjarig huwelijksfeest. De leerlingen van de Redmer IJska- school en de bewoners van De Waal heb ben de jubilarissen een mooie dag be zorgd. 's Morgens om elf uur verschenen alle leerlingen van de school voor het huis en brachten een zanghulde. Met rood- wit-blauwe vlaggetjes zwaaiend werd het feestlied, nog eens duidelijk onder streept. Uit volle borst klonk het: „Hiep, hiep, hoera voor oma Boot, Hiep, hiep, hoera voor haar echtgenoot!" Zichtbaar ontroerd werd een en ander door de ganse familie in ontvangst ge nomen. Marianne Rikkenberg overhan digde een grote bos bloemen en Gretha Bakker een met bloemen en vogels ver sierde oorkonde, waarop het feestlied ge schreven stond. Na de zanghulde, waarbij ook vele cuders aanwezig waren, overhandigde Meester Albers het cadeau van de Waal der bewoners. „Spontaan is hier door iedereen aan meegedaan, en ik spreek de wens uit, dat U nog vele jaren zult ge nieten van deze twee elektrische Erres- dekens". Oma en Opa Boot stonden versteld van zovele goede gaven. Hun zoon, de heer D. Boot, vertolkte op spontane wijze de gevoelens zijner ouders, en ook van de hele familie. „Het doet ons wel bij zonder goed, dat allen, groot en klein, op zo bijzonder hartelijke wijze blijk ga ven van hun genegenheid voor mijn cuders. Allen, heel, heel hartelijk dank". Vervolgens kreeg de jeugd een lolly en daarbij tevens de uitnodiging om 's mid dags in het Dorpshuis te komen voor 'n tractatie. Met een „hoera" werd deze uitnodiging gaarne aanvaard. Na een „Lang zullen ze leven" ging de jeugd weer naar school en vertrok de familie Boot naar het Dorpshuis „De Wielewaal". Daar aangekomen werd het jubileren de echtpaar toegesproken door de heer J. Drijver, namens de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Spe ciaal roemde de heer Drijver de werk zaamheden in dienst van bovengenoemde vereniging, ook thans nog met opa's 74 jaren. En dan de gastvrijheid. Altijd staat er een stoel klaar en een kopje kof fie en voelt men zich meteen thuis. Na deze hartelijke, gemeende woorden over handigde de heer Drijver, namens Na tuurmonumenten een tafelkleed. De ontvangst van de jeugd was heel aardig georganiseerd door de familie. De kinderen mochten allen gaan zitten aan de feesttafels en werden getracteerd op limonade en gebak! Dat was een heel feest. Vervolgens werd geluisterd naar de bandopname van de aubade, 's mor gens gebracht, opgenomen door de heer W. Jonker. Nadat Emmy Bakelaar de hartelijke dank van de jeugd der Redmer IJska- school had overgebracht aan opa en oma Boot. ging men weer schoolwaarts. Van de receptie maakten velen ge bruik om de bruid en bruidegom nog vele jaren in gelukkig samenzijn toe te Jaag die ondragelijke Rheuraatiek uit Uw ledt. Begin vandaan; nog 'n Krurchenkuur Iedere dag die kleine dosis Kruschen en U voelt zich al gauw weer een ander mens. Dat komt omdat Kruschen Uw bloedzuiverende organen nieuwe kracht bijzet, ze als 't ware versterkt. Onzui verheden in het bloed krijgen dan geen Pans meer zich vast te zetten. Ze worden afgevoerd langs natuurlijke weg. En zo is daar nu de oorzaak weggenomen van het lijden en de pijn, die nu Uw leven ergallen. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 5 juni op om 4.24 uur en gaat onder om 20.53 uur. Maan: 6 juni N.M.; 14 juni E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 30 mei 1.23 en 14.11; 31 mei 2.26 en 15.19; 1 juni 3.41 en 16.32; 2 juni 4.57 en 17.40; 3 juni 6.06 en 18.38; 4 juni 6.58 en 19.25; .5 juni 7.46 en 20.06; 6 juni 8.30 en 20.45. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. voor Uw auto!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1