kerko open weave shirt Nieuw! Luchtig! Sportief! 4500 is 2800 Afgesloten rijweg gesloten zwarte studie piano voeraardappelen Kleed u deze zomer makke lijk en prettig Sportieve Tweedcoiberts No-lron weekenders NICO GRAAFF f 15,90 ZELFBINDERS N.V. PH. VLESSIING Uitbetaling Landbouwvakantie- bonnen Kleuterschool De Koog begint 3 juni KEUKENHULP Hooiharken Hooivorken Zeisen Strekels enz. enz. FIRMA FRANS ZEGEL Kzn. Maandag op de markt komen Fa. Gebr. van Etten Fruithandel, tel. 775, Schagen D. FRANK - DEN BURG Dames, n nieuwe permanent „PERFECT" Kapsalon Ursem, Tel. 4130 Mei 1909 50 jaar Mei 1959 MAAS' GROENTEHANDEL als extra feestreclame MAAS' GROENTEHANDEL 50 jaar kwaliteit. T exels BioscoopTheater Telefoon 27 De gele Tomahawk Zonen van de woestijn Rivalen zien niet om Licht gewicht modieuze struktuur! 49.75 74.5 Damesmode Moerbeek BROMMER STOPTE NIET Een 40-jarige bromfietsberijder werd op de hoek JulianastraatTWilhelmina- laan te Den Burg, bijna aangereden door een met zakken kunstmest geladen vrachtauto, bestuurd door de heer J. Kager. Doordat de chauffeur ogenblikke lijk zeer krachtig remde kon een aanrij ding worden voorkomen. Door de schok vlogen enige zakken met kunstmest van de laadbak. De wielrijder had de van rechts komende auto uiteraard voorrang moeten verlenen en ook meer aandacht moeten wijden aan het bord „Stop", dat ten gerieve van het weggebruikend pu bliek aldaar is aangebracht. KIND ERNSTIG GEWOND De 3-jarige Theo Hoogenbosch, „Ca- tharina-hoeve", Duinweg, Dennen, werd donderdagmiddag om half vijf aangere den door een personenauto, bestuurd door de heer J. Visser, Westermient en zo ernstig aan het achterhoofd gewond, dat het ventje met een extra boot naar het St. Lidwinaziekenhuis moest worden vervoerd. Theo stond die middag te kijken naar werkzaamheden in een lasput van de P.T.T., gelegen achter een laskarretje Op een gegeven moment werd hij geroe pen door vriendjes, die aan de overkant van de Duinweg stonden. Theo holde er heen. De P.T.T.-werknemer trachtte hem nog tegen te houden, maar het knaapje ontglipte hem met het ernstige gevolg. Theo werd door de auto geraakt en enige meters meegesleurd. De politie ver klaarde, dat de chauffeur, die met matige snelheid reed, geen schuld treft. Dokter Schalkwijk verleende de medische hulp. OUDESCHILDERTJE BRAK ARM De 8-jarige Jan Kuiper kwam in een speeltuin te Bergen zo ongelukkig van een wip te vallen, dat hij een arm brak. In het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar werd hij verbonden en kon toch nog met de andere scholieren de 1ste en 2de klasse naar Oudeschild terug keren. BRANDWEERLIEDEN OP REIS De leden van de Texelse brandweer hebben zaterdag en dinsdag (23 en 26 mei j.l.) een tocht naar Friesland ge maakt. Verslag volgt. GESLAAGD De heer C. Vlaming Mzn., Peperstraat, Oosterend, deed te Utrecht met gunstig gevolg examen voor het diploma Con troleur Fok- en Contrölevereniging. Dit landelijke examen werd afgenomen door de C.M.D. (Centrale Melkcontröledienst). Reeds eerder behaalde de heer C. Vlaming te Hoorn het Provinciaal Diplo ma Controleur Stamboekhouder. TEXEL'S RAAD OP REIS De Texelse gemeenteraad heeft een driedaagse tocht gemaakt, met als hoofd doel België, waar een bij Spa gelegen vakantieoord werd bezichtigd. Bij Mol werd een modelkampeercentrum beke ken, bij Den Haag het gemeentelijke kampeerterrein „Okkenburgh". Op de terugreis werd nog een bezoek gebracht aan de vermaarde glasfabriek te Leer dam. S.V.C.-NIEUWS De eerste voetbalzondag om de SVC- beker is niet prettig verlopen. Oosterend moest door ziekte en ongelukken te elf der ure afbericht doen. Tex. Boys 1-De Koog 1 werd gestaakt doordat De Koog het veld verliet na een discussie met de scheidsrechter. Dat dergelijke dingen ge beuren is natuurlijk ten zeerste te be treuren en hieruit blijkt dat de spelers niet beseffen waarvoor deze wedstrijden zijn uitgeschreven. Wordt het nu zo, dat de Texelse clubs niet meer tegen elkaar kunnen spelen zonder dat er moeilijk heden komen, om wat voor reden dan ook? Ons inziens is dit wel mogelijk als een ieder die hieraan meedoet de sport voor alles laat gaan. Zo kwam Tex. Boys door een 21 stand in de volgende ronde. Zondagmiddag 2 uur SVC 1-Oosterend 1. SVC is ongewijzigd. Ik hoop dat onze spelers zondag iets geleerd hebben en cat zich morgen geen incidenten voor doen. We rekenen op een sportieve en prettige wdestnjd! VERTROKKEN PERSONEN Grietje Kuiper (ev. Van Hoik) van Den Burg, Schilderend 6 naar Terschelling, Schoolstraat 7; Foppe Wiering, van Den Burg, Zwaanstraat 2 naar Amsterdam, Holendrechtstraat 15 I; Tjipke Gulmans, van Kogerstraat 88, Den Burg, naar Hongkong. GROENTENHANDEL IN HET GOUD! Maas' groentenhandel, Gravenstraat, Den Burg, bestaat 50 jaar en ter gele genheid van dit heuglijke feit wordt de geachte cliëntèle een extra feestreclame aangeboden. Zie adv. WOENSDAG GEEN CONSULTATIEBUREAU In verband met de polio-inentingen wordt woensdag a.s. geen consultatie bureau gehouden. DUINBRAND WERD BEDWONGEN Gistermiddag rukte de Koger brand weer uit wegens een duinbrand. In de buurt werkende P.T.T.-employé's, die schoppen bij de hand hadden, waren het vuur spoedig meester. Deze brand houdt tevens een ernstige waarschuwing in om vooral gedurende de zomermaanden in bos en duin voorzichtig te zijn met vuur. TENNISTOERNOOI De tennisclub „Deuce" is voornemens volgende maand een tennistoernooi te organiseren. Op zaterdag 6 juni en zon dag 7 juni voor de junioren en op zater dag 13 juni en zondag 14 juni voor de senioren. De vereniging telt thans ruim zestig leden. Bij het toernooi zijn belang stellenden van harte welkom en tevens bestaat er gelegenheid zich als nieuw lid aan te melden. De contributie bedraagt j 30,per jaar, jeugdleden 15, Meerdere leden uit hetzelfde gezin ge nieten reductie. ONDER DE POMP „Hee at eerst met teugezin. maar een truffel uut de keuke van Cor Visman gaat 'r altied nog wel in!" „Maar Cor Visman doet toch niet in truffels?" „Nou ja, 't wasse ok gien échte, 't wasse foptruffels". „Kienderwerk!" „Ninnut, twee flinke kerels hewwe d'r van proeft!" „Een goeie mop, sou je zo sège, maar Visman het er toch maar twie klante mee verspeuld!" BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 22 tot en met 28 mei 1959 Geboren: Nan Leendert, zv. Dirk J. Vermeulen en Geertje de Haas; Pieter Adriaan, zv. Willem J. Langeveld en Elisabeth Kok; IJmkje Gerritdina, dv. Harne J. Arnout en Gerritdina H. Jon ker; Aafke, dv Jarich van der Veen en Neeltje Postma, Willemke Aafke, dv. Luitje Huisman en Neeltje Daalder. Ondertrouwd: Dirk van Tatenhove en Jacoba Kouwen. Getrouwd: Dirk van Holk en Grietje Kuiper. Overleden: Klaaske Palma, oud 80 jaar, wed. van J Hoekstra; Johan Pieter Kuiper, oud 87 jaar. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 30 mei Den Burg, Schoolvoetbaltoernooi. Oudeschild, R.-K. Volksbond, Herden king eerste lustrum Vrouwenbond KAV. Zondag 31 mei Den Burg, Start Dagexcursie N.J.N. afd. Texel. Zaterdag 6 juni Den Burg, Finale schoolvoetbaltoernooi PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Doopdienst, Maandcoll. kerkvoogdij De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Maandcollecte kerkvoogdij Den Hoorn 9.30 uur Ds. Wolfensberger De Koog 19.30 uur Ds. Waardenburg Jeugddienst De Waal 10 uur Ds. Waardenburg Jeugddienst Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkvoogdij 19.30 uur Ds. Klijnsma, Jeugddienst Maandcollecte v.d. kerkvoogdij Oudeschild 11 uur Ds. Wolfensberger Maandcollecte v.d kerkvoogdij GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 19.30 uur Ds. H. Moolhuizen te Leiden Oosterend 10 en 3 uur Ds. H. Vruggink van Haaksbergen GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 3 u. Ds. J. F. Wynhoud van Den Helder. Bed H. Avondmaal DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek De Koog 19.30 uur Ds. van Bilderbeek De Waal: auto's rijden naar Den Burg Dinsdag 2 juni Doopsgez. Zusterkring te De Waal. TEXELAARTJES „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Groene en nieuwe ha ring per 30, 50 en 115 st. A. Pronk, Parkweg 36, Vlaardingen Dood vee? Bel drie één-twee. J. Zwan, De Koog, tel- drie-één-twee. Te k. puike consump.- aardappelen, 12 ct. per kg afgehaald. Brakestein Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 P. C. Kaan, Ruyghweg 10 Den Helder, voor cmi- gratieverpakkingen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken. Voor de betere kwali teiten Uw kleermaker, de maatkledingspecialist Carel Schmidt, Boom kampstraat 8, Alkmaar, telefoon 3615 Ook voor Uw pasfoto's Foto-atelier J. de Waal, Weverstraat 51, tel. 353. Te koop harmonium. Smale, 't Noorden Te koop schapenboter. G. Hin, „De Mars" Te koop een houten was machine met prima motor. Gasthuisstr. 38 Te koop Maico 200 c.c. Weststraat 23, Oosterend Wie heeft een lederen schoudergeldtas te koop. Spoed. Max Rijk Gevr. waterknecht of andere pompinstallatie. Jac. de Boer, Waalderstraat Wie kan er een raam voor kippenhok of schuurtje gebruiken en een melkzeef. S. Keijser, Beatrixlaan Te koop herenrijwiel, Union, 3 randen met bollenzeven, 1 bollengraafje en bollen- haakje. Schilderend 34 Wie heeft maandag mijn popje gevonden in Spang. Ik mis hem zo! Martha v.d. Slikke. Oost 78 Algemene kennisgeving. Heden overleed in het Gemeentezieken huis Parkzicht te Den Helder, zacht en kalm, onze lieve zorgzame Man, Vader, Broer, Zwager en Oom Pieter M. Koorn, echtgenoot, van A. Eilers. in de ouderdom van ruim 69 jaar A. Koorn-Eilers W. Koorn W. Koorn-Fockenga Oudeschild, Texel, 28 mei 1959. De begrafenis zal plaats vinden op maandag 1 juni a.s. des namiddags 2 uur vanaf Oudeschild 76, op de Oudeschilder begraafplaats. Inplaats van kaarten Met grote blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van ons dochtertje en zusje Jolanda A W. Winter-Kiewiet A. J. Winter Ina Vogelmient 40, De Koog Texel, 26 mei 1959 Geboren Willemke Aafke (WILLY) L. Huisman N. Huisman-Daalder Janny, Netty, Annie, Ria Hoekstr. 17, O'end, Texel Met droefheid geven wij U kennis, dat he den zacht en kalm is overleden onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Dieuwertje Molenaar, weduwe van D. P. Koorn, in de ouderdom van 74 jaar. Santpoort: M. Koorn C. Koorn-Ploeg Driehuis: K. Koorn F. Koorn-Kikkert Amsterdam: M. de Jong-Koorn P. de Jong T. W. Hoogendoorn- Koorn Den Hoorn, Texel: A. Wilner-Koorn G. Wilner en kleinkinderen. Den Burg, Texel, 29 mei 1959. De begrafenis zal plaats hebben op maandag 1 juni a.s., des namiddags 3.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Den Burg, Texel. Bij deze onze harte lijke dank voor de vele blijken van belangstel ling op 3 mei ondervon den. Fam. S. D. Keijser Molenstraat 73, Den Burg Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij ons 40-jarige echtver eniging onzehartelijke dank T. Haarsma W Haarsma-Agricola Molenstraat 42 Langs deze wegzeggen wij hartelijk dank voor de be langstelling op 15 mei on dervonden. J. Boon Azn T. Boon-de Waard Voor de vele bewijzen van belangstelling tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, be huwd-,groot- en overgroot moeder Gerbrig Dekker geb. Koning beiuigen wij aan allen on hartelijke dank. Onze bij zondere dank aan Mijnh en Mevr. Broer voor bun liefderijke verzorging en verder dragers en kleedop- legsters voor de laatste eer de verledene bewezen Familie Dekker Oudeschild Voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling die wij bij gelegenheid van ons huwelijk mochten on dervinden, betuigen wij, mede namens wederzijdse familie onze welgemeende dank H. J. W. Slaats C. M A. Slaats—Reij Helmond, mei 1959 le Haagstraat 87 Te huur voor vakantie trips 6 pers. Chevrolets, Fords of Opeis kapitein 4 pers. V.W. en Opel Rekords. Autoverhuur „De Jutter Spoorstraat 56, Tel. 2628, Den Helder Ondanks hogere huiden en leerprijzen. Zo lang de voorraad strekt Prima lange leren jassen en mantels Spec concurren tieprijs vanaf 125,00. P VROEGOP, St Pancras Maandags op de markt Maandag op de markt in het Park een dames-, heren of jongenshorloge Shock- proof waterdicht anti magn 100 procent Zwitsers voor slechts 28,- en 1 jr schrif telijke garantie De Horlogemaker vakman MARTIEN GROOT Zn. DE KLOKKE NDOKTER Hoorn, telefoon 4896 Uitbetaling vakantiebonnen Hedenavond van 7 9 uur bij C. Zegers, Eierland C Smit, De Koog J. Dijker, Den Hoorn B. v. d. Knaap, Den Bur M. v. Houte, Oosterend Namens de Plaatselijke commissie voor de ruilver kaveling Texel wordt U bekend gemaakt dat de Westerweg vanaf Den Hoorn tot aan de Bakken- weg vanaf dinsdag 2 juni a s tot nader order voor het doorgaand verkeer wordt afgesloten. De Dodemansweg en Oos terlaanweg kunnen tot na der aankondiging weer ge bruikt worden Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Wegens familie omstandig heden maandag de gehele dag „De Spar" Oudeschild TE KOOP Adres te bevr bur. v.d blad Te koop gevraagd J. P De Koog Telefoon 282 Zomerpantalons Terlenka, Trevira, Draion 32.50, 39 75, 44 50 Terlenka kostuum leuke zomer teinten 99 50 139,50 lichte en donkere kleur 49.75 55.- 67.50 sportieve ruiten en kleuren 14,95 17,95 19,75 Nylon zomersokken Spoorstraat 62 Den Helder Voor VADERDAG een speciale aanbieding in 2,95 3,95 4,95 enz. EN OP AL ONZE ARTIKELEN VLESSING'S GELDBONNEN. hedenmiddag van 4—6 u. C. Bos, Hollandseweg C. J. Barhorst, Haffelderweg 5 Ter overname aangeboden klein pensionbedrijf w o. twee zomerhuisjes en grote tuin in Den Burg. Br. nr. 1264 bur. v d. b'ad dus op woensdag VOLLEDIGE RUIMÏEi'NUTTiNG Uit voorraad leverbaar Huishoud-, pension- en hotelkasten. Uitsluitend volgens com pressorsysteem, dus het beste. Prijzen vanaf f 500,—. Gemakkelijke betalings voorwaarden. Fa De Graaf Schoorl afd. koeltechniek GEVRAAGD Arbeidstijd van 8.30-16.00 uur en van 18 30 21.00 uur levens flink meisje voor bediening, eventueel halve dagen. Hotel „Het Witte Huis" De Koog, Telefoon 278 wij met een partij Hollandse Jonathans 4 pond 1.10 5 pond 1 00 Fijne sinaasappelen 7, 10 en 14 voor 1 00 Volop Hollandse groenten, ook spitskool weer voorradig. ZIE ONDERSTAANDE PRIJZEN Halfwollen l-persoons dekens nieuwe dessins 10,,5i 2-Persoons driedelig matrassfel 36,5C Grote malen slopen 1,25 2 Persoons grote lakens 180x240 5,40 Tafelkleden vanaf 6,75 Een partij mooie dessins herencrepsokken 1,95 Prima sterke blauwe werkbroeken en jasjes 9,85 en vesten Extra reklatne 2 paar sterke dames naadloze nylons 3,30. Tevens een mooie collectie herencostuums en pantalons. Zie verder etalage 'n nieuwe tijd 'n nieuw geluid Wij lanceren de permanent Een natuurlijke krulling en onbeschadigd haar. Koningstraat 42, Den Helder Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze zaak bieden wij u vanaf heden zaterdag 30 mei tot en met vrijdag 6 juni aan l/i blik Hero sperciebonen voor 65 ct 1/1 blik appelmoes van goudrenetten voor 55 ct 1 kg le soort Fyffes bananen voor 1,10 Bovendien bij aankoop voor f 5,— een fles limonade voor 50 ct. Tevens ZATERDAG 30 mei en MAANDAG 1 juni alleen in de winkel, bij aankoop voor f 2,50 5 Jaffa sinaasappelen vol sap voor 50 ct Zaterdag 8 uur Rory Calhoun en Peggy Castle in een prachtige kleurenfilm opgenomen in Utah Liefhebbers van actie en avontuur mogen deze film niet missen TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Zondagmiddag 4 uur Oliver Hardy en Stan Laurel de dikke en de dunne in TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zondag en maandag 8 uur Een diep menselijke film, aangrijpend en van grote spanning, Frank Sinatra, Natalie Wood en Tony Curtis De meest gewaagde liefdeshistorie van deze tijd TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Deze „regenmantel" heeft alles wat U van 'n moderne zomermantel vér- wacht: licht gewicht, modieuze struk tuur, flatteus model en... hij Is water werend bovendien. Met een koket hoedje. Speciale aanbieding Zuiver wollen „Martini" tweedmantt Moderne dessins. Maten 40 t/in 48

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2