Cjroen 27wartsjexels in het harL, Rotary Club Texel ontvangt charter WOENSDAQ 3 JUNI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7357 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het was voor de leden van de Rotary Club Texel zaterdag wel een bijzonder feestelijke dag. Feestelijk omdat op deze tag de charter-uitreiking plaats vond en tevens dat zij al haar Rotary-vrienden „Texel" mochten tonen onder een stra lende meizon. Schreven wij begin januari dat ook op Texel een Rotary Club was opgericht, en dat er bij de installatie niet minder dan een 73 leden van diverse clubs in Nederland aanwezig waren; voor de be langrijke gebeurtenis: het toetreden tot Rotary International, was de belang stelling nog veel groter. Een 300 gasten van de vastewal waren voor deze gele genheid overgekomen. En het was de voorzitter van de Texelse club, notaris J. R. van Wijland, dan ook aan te zien, óat hij het prettig vond een geheel be zet „Casino" welkom te heten. Een bij zonder woord van welkom werd gericht tot gouverneur Franken, burgemeester en mevrouw De Koning. Hierna stelden de leden van de Rotary Club Texel zich aan de aanwezigen voor. Het zijn de heren G. Bakker, M. Bakker, H. de Boer, J. C. Bruin, H. J. v.d. Geest, Th. Graaf, J. Gulmans. J. Kikkert, B. Kleinhuis, C. v.d. Kooi, M. Koorn, S. Kooy, A. van Loon, H. de Lugt, M. Mantje, N. van Schoonhoven, F. Stan daart, J. Veldstra. M. Wieringa, J. R. van Wijland en J. J. Zegel. „Bijeen zijn is een feest, het verstevigt de vriendschapsbanden", aldus de voor zitter in zijn openingswoord. „En wij hopen dan ook dat de tocht, welke U in het begin van deze middag heeft ge maakt over ons eiland, prettig voor U allen is geweest" Hierna gaf hij het woord aan gouver neur Franken van het 158ste district van Rotary International. Gouverneur Franken ging eerst over tot het overhandigen van het Charter. Deze oorkonde is het bewijs van toege laten te zijn tot de Rotary International. Texel is dus opgenomen in een wereld- verband van „goedwillende en helpende mensen". Daar komt het in het kort op neer in de Rotary Club. Mensen die we ten waar ze moeten staan En dat staan, aldus gouverneur Franken, is niet altijd in Uw eigen schoenen, maar dat is be grip hebben voor Uw medemens, waar ook ter wereld. Maar vergeet U dan vooral niet de mensen, welke dagelijks met U optrekken. Mannen van Texel, kijkt om U heen en toont begrip, kweekt vriendschap en goodwill. Staat in de maatschappij als mens tegenover mens. Dat betekent niet dat U alleen geld moet geven waar het nodig is, maar dat U ook Uzelf moet geven. En vergeet daarbij vooral niet de jeugd. De jeugd in binnen- en buitenland, om zo te komen tot begrip en waardering in internationale zin. De heer Van Wijland las hierna het „Charter" voor: „Wij, ondergetekenden, voorzitter en secretaris, van de Rotary International, verklaren bij deze, dat de Rotary Club voor Texel Nederland, op de voorge schreven wijze is samengesteld, dat zij door haar bestuurders en leden ver klaard heeft de wetten en reglementen van Rotary International te aanvaarden en ten bewijze daarvan deze oorkonde heeft aangenomen, zodat zij thans een v/ettig gekozen lid is van Rotary Inter national en aanspraak heeft op alle rech ten en privilegiën aan dit lidmaatschap verbonden. Ten bewijze daarvan is het zegel van Rotary International hieraan gehecht en zijn de handtekeningen van zijn bestuur ders, daartoe gemachtigd, hieronder ge steld op heden, 16 januari 1959". Vervolgens sprak mevrouw De Lugt, Eierland, namens de dames van de Rotary-leden Texel. Wij zijn trots dat Texel nu ook deel uitmaakt van een wijd en groot wereldverband. Al is Texel dan nog gelijk aan een zojuist uitgebroed vogeltje, Texel weet dat zij mag helpen tot betere verstandhouding en onderling begrip. Mevrouw De Lugt overhandigde hierna de speciale Rotary-vlag. Voorzitter Van Wijland dankte hierna de spreekster en plaatste de vlag op het met vlaggen en bloemen versierde po dium. Onder de clubvlaggen merkten wij o.a. de clubvlag van Pietermaritzburg op, van welk ensemble onze vroegere eiland- genoot Siem de Waal lid is. Een woord van dank bracht hij ook aan diverse zusterverenigingen. Wij be ginnen ons thuis te voelen. Gouverneur Franken. U zijn wij wel bijzonder veel dank verschuldigd voor de injecties van de laatste week, wij weten, U zit naast ons op de stoel, wij hebben ons een beeld kunnen vormen van wat ons te doen staat. Rotary heeft geen geheimen voor de buitenwereld, we moeten dienen, ook in eigen gezin. Wij hopen dat de vlag elke week mag wapperen, als wij bijeen zijn om de vriendschapsbanden te verstevigen. En U, mevrouw Franken. U heeft of fers moeten brengen, Uw man dikwijls moeten afstaan. De Rotary bijeenkom sten duren soms tot diep in de nacht. Wij willen U iets aanbieden van ons eiland. Het boek van de heer J. Drijver, dat U Texel laat zien. Ik weet zeker, dat als U het heeft gelezen U nog eens terug zult komen en zult zeggen: „Ik heb niet „alles" gezien op de rondrit over het eiland. Maar ik ben er nog niet. In dit pakje zit een schapenkaasje. Het is klein, maar het komt van de Texelse schapen. Het is voor Uw bereidwillig afstaan van Uw man, van wie wij zeer veel steun mochten ontvangen. Na de pauze* sprak mr. J. Bregman van Den Helder. De heer Bregman was op een heel bijzondere wijze gepromo veerd tot contactman op het eiland. Dat ik dit met plezier gedaan heb. is zeker. Mijn eerste woorden zijn gelukwensen voor de club Texel. Maar mijn eerste dankwoorden zijn voor mevrouw Bak- ker-Zuidewind. Nadat ik contact had ge legd met de heer G. Bakker, hebben wij heel wat uurtjes bij U doorgebracht. Hartelijk dank voor Uw gastvrijheid. Dat Texelaars kunnen organiseren ben ik aan de weet gekomen. Dank ook aan de voorzitter en de leden van Texel, ik ben er van overtuigd dat U Uw taak zal verstaan. Gefeliciteerd! Vriend Bregman, wij gaan verder, al dus de voorzitter. Texel is rijp voor uit breiding. Mevrouw Bregman, ook aan U zijn wij dank verschuldigd. Wij willen dit niet onderschatten en hopen dat U onze dank wilt aanvaarden met dit ge schenk. Mevrouw Bregman mocht een aquarel in ontvangst nemen van een Texelse schilder. Een zeer prettige speech hield de heer Van der Zeyl namens de Rotary Club Den Helder. Hij verklapte iets van de gemoedelijkheid van de Helderse club. Een voorzittershamer kunnen wij niet gebruiken. Weet U wat wij wel gbruiken: een bel. Ook U. Rotary Club Texel, wil len wij een bel aanbieden. Wij hopen dat U hem prettig en opbouwend zult ge bruiken. U weet, dat de dochterclub Texel zich nauw aan U verbonden voelt, aldus de heer Van Wijland in zijn antwoord. Vervolgens werd het woord gevoerd door de heer Schmidt, van de Club Alk maar, en de heer Knuittil, die namens de oudste club. Amsterdam, sprak. Hij sprak tevens namens de verdere aanwe- ige afdelingen. Wij wensen U geluk, Texel. Dat U er kunt zijn heeft U reeds getoond door Uw aanwezigheid in Win schoten en elders. Daarom hebben wij gedacht, wij gaan met velen naar Texel. Dankbaar zijn we voor de goede ont vangst. In zijn slotwoord wenste de voorzitter de gasten een goede thuisreis en dankte hij allen, die er toe bijgedragen hadden tot het slagen van deze dag. Een bijzon der woord van dank aan onze secretaris, de heer F. Standaart. want zijn werk *roor het organiseren van deze dag is veel geweest (applaus). Na het lezen van dit verslag zult U zich misschien afvragen: Wat is nu die Rotary Club, wat gaat zij doen? Het doel van Rotary is het aankweken van de wil om te dienen, de hoop dat de leden elkander beter leren kennen en begrip, waardering en verdraagzaamheid zullen tonen voor elkander Een pracht ideaal. Wij hopen dan ook, dat de Rotary Club Texel velen tot steun zal zijn. Zeer zeker zal zij op Texel een breed arbeidsterrein vinden. HOORNDER JEUGD OP REIS Gisteren (dinsdag) hebben de twee hoogste klassen van de Jan Drijver- school van Den Hoorn een reisje ge maakt naar Amsterdam en het Gooi. Vrijdag maken de 3e en 4e klas een trip naar Haarlem. S.V. TEXEL De adspiranten nemen zondag deel aan de adspiranten-dag te Alkmaar. Er zijn liefst 4700 deelnemers. We zijn inge deeld bij O.F.C., Petten en Zaanse Boys. De welpen gaan naar Beverwijk. Afd. Handbal. De junioren moesten de zware wed strijd tegen DWO a aanbinden en wisten met 32 te winnen. Aanvankelijk was het een zenuwachtig begin, doch al spoe dig moest Nel een scherp schot laten gaan en DWO stond met 10 voor. Deze voorsprong ^visten ze te behouden tot aan de rust. Na de rust kwam Texel pas goed los en na een mooie aanval maakte Dia gelijk. Texel rook dat het kon en Willy maakte 12. DWO gooide alles op ae aanval om nog gelijk te komen, maar Nel dook alles er uit. Het werd zeer spannend, maar toen Gerda er 13 van maakte was het bekeken. Wel maakte DWO nog een 2de doelpunt, doch Texel won deze spannende wedstrijd met 32. Een pluim voor dit elftal. Texel en DWO staan nu gelijk en er resten ons nog 3 wedstrijden: uit naar JHC en thuis tegen BKC en Vliegensvlug. Laten we proberen ze te winnen, dan hebben we in ieder geval nog een beslissingswedstrijd te goed voor het kampioenschap. Vooral blijven trainen hoor!! Welpen naar Beverwijk De jongens, die meegaan naar Bever wijk worden vrijdagmiddag om half zes bij het postkantoor verwacht. Zorg dat je tenue enz. in orde is. Woensdagmiddag allemaal naar de training. OLLY FOLGE FONDEN TREEDT OP ALS SOLISTE BIJ HET KOMENDE CONCERT VAN 'T NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST Aan het eind van de vorige serie stel- de het bestuur van de Kunstkring een enquête in naar de wensen en verlangens van het Texelse publiek. Helaas werd slechts een derde van de uitgezette for- j muiieren terugontvangen, waaruit niet temin waardevolle gegevens werden ver kregen. Het bleek, dat de meeste wensen uit gingen naar een violist of violiste bij een solistisch optreden bij het jaarlijks con cert door het N.P.O. Wat de uit te voeren werken betreft bleek duidelijk, dat mo dernere orkestwerken in het algemeen niet worden gewaardeerd. Beethoven en Mozart waren de componisten, waar de meeste voorkeuren voor bestonden, ter wijl voor het romantische programma genre in het algemeen een sterke voor keur tot uiting kwam. Bij het samenstellen van het program ma voor het komende concert is de uit slag van de enquête in belangrijke mate bepalend geweest. Het bestuur van de kunstkring is er in geslaagd als soliste de violiste Olly Folge Fonden aan te trekken. Uitgevoerd zal worden een ro mantisch programma, t.w. 1. de ouverture Fidelio Ludwig von Beethoven 2. het vioolconcert in g. kl. t. van Max Bruch (1838 - 1920) 3. de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy. De beide laatste werken werden ook in de enquête gesuggereerd. De ver schillende werken zullen nog nader in de courant worden toegelicht. Voor dit concert zijn vanaf heden kaar ten verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV-kantoren. De toegangsprijzen zijn: middenpad 3,zijbeuken 2,Voor scholieren zijn via de scholen jeugdkaarten ver- Krijgbaar. De aandacht wordt erop gevestigd, dat j ook abonnementskaarten verkrijgbaar zijn voor de resterende vier evenemen ten van de culturele serie 1959, tegen de prijs van 8, Behalve tot dit concert geven deze kaarten ook toegang tot een toneelvoor stelling door de toneelgroep PUCK, een voordrachtsavond verzorgd door Nel Oosthout en het marionettentheater van Bert Brugman. Behalve bij de VVV- kantoren* zijn deze abonnementskaarten ook via de leden van het bestuur van de kunstkring verkrijgbaar. Wacht met het halen van kaarten voor het komende concert niet te lang, want de kerk is reeds voor de helft bezet met houders van abonnementskaarten. GEEN BESTE LAMMERENMARKT De derde lammerenmarkt is teleur stellend geweest, want de prijzen lagen bij een stugge handel 3-5 gulden bene den de markt van vorige week, toen het trouwens ook al verre van gesmeerd liep. „Er zijn duizend lammeren te veel" zei een wolveehoudende Texelaar. „Toch was Leiden volgens de kranten goed ge weest", zei een ander, waarop nummer drie zich de vraag stelde of.... maar nee laten wij ons niet op gevaarlijk ter rein begeven! Wel meenden velen, dat aan een lam, dat goed in het vlees zit en hier niet meer dan vijf tientjes doet, toch wel wat verdiend kan worden!! Hoe het ook zij, de Texelse wol veebe drijven hebben de wind niet mee. Zelfs het weer niet: er moet hoog nodig regen komen. Sinds honderd jaar hebben we in Nederland niet zo'n regenarme mei maand beleefd en dat is vooral funest voor het hoog liggende Gouden Boltje. Stellig weten de handelaars, dat de boeren niet al te dik in het gras zitten en maar liever afschepen, omdat een lam op een slechte wei toch niet zo hard groeit als wenselijk is. Daarom hebben de meesten hun hok toch maar aan de man gebracht, niet wetend, of ze er goed aan zouden doen de dieren onverkocht terug te rijden. Er werden 3100 lammeren aangevoerd. Hier volgt een overzicht van de derde lammerenmarkten van de laatste tien jaar: Jaar Aanvoer Prijs 1949 2700 30—37,— 1950 2500 38—47 1951 2500 55—67,— 1952 5100 60—75,— 1953 2900 43—53 1954 3000 4762, 1955 2200 6275, 1956 2330 7893, 1957 3100 65—80,— 1958 2700 46—60,— 1959 3100 45—60,— AUTO UIT DE BOCHT Een sportieve dame, die van het stra lende weer zondag wilde profiteren en in haar auto stapte om te gaan toeren, raakte te Oost even de kluts, oftewel haar beheersing over de pedalen van haar auto kwijt, waardoor haar voertuig uit de bocht vloog en op de tuinwal te recht kwam. De nadelige gevolgen ble ven beperkt tot de auto, waarvan de stuurinrichting ontzet bleek te zijn, zodat noodgedwongen de charmante bestuur ster en haar passagiers per taxi naar Den Burg terugkeerden. NAAR ZOON IN AUSTRALIË Oome Dirk en tante Lies Rotgans gaan op 12 juni vanuit Bremershaven, Duits land, op reis naar hun zoon Berthy, die momenteel in Australië woont. De reis wordt gemaakt met het 16.000 ton me tende Italiaanse passagiersschip de „Aurelia". Op 16 juli hopen zij in Melbourne aan te komen, maar moeten dan nog 14 uur sporen naar de plaats van bestemming Adelaide. Ome Dirk en tante Lies hopen ongeveer een jaar daar te verblijven. Hun zoon is manager in het Shandon Hotel-Model, aldaar. Ome Dirk en tante Lies, die vele jaren Hotel-café Loodsmanswelvaren hebben geleid en al een paar jaar van welver diende rust genieten, wensen wij een goede reis toe en tot ziens op ons Gouden Boltje. KIND SNOEPTE TABLETTEN Een drie-jarig kleutertje uit Den Burg snoepte zaterdag vijf tabletten, die van een dusdanige samenstelling waren, dat het kihd al dadelijk de minder gunstige gevolgen ervan ondervond. Er werd een dokter geraadpleegd en die achtte over- i brenging naar een ziekenhuis noodza- kelijk. Daar „De Dageraad" reeds ver trokken was, moest een extra boot (De Voorwaarts) worden gecharterd. Na in Den Helder te zijn behandeld kon het j kind nog dezelfde dag naar huis terug keren. SCHOOLVOETBAL 1959 Zaterdag j.l. is de tweede ronde ge speeld. De uitslagen luiden: Terrein S.V. Texel: o.l.s. Den Burg-Den Hoorn 60 Gudeschild-De Koog 03 Oosterend Sch. m.d. B.-Den Burg 07 Den Hoorn-Oudeschild 00 Oosterend S. m.d. B.-De Koog 010 Terrein Texelse Boys: R.K. Den Burg 2-CVO Den Burg 06 R.K. Den Burg 1-Oosterend o.l.s. 31 De Cocksdorp-R.K. Den Burg 2 20 CVO Den Burg-Oosterend o.l.s. 12 R.K. Den Burg 1-De Cocksdorp 10 Eindstand groep 1: (resp. gespeeld, gewonnen, gelijk, verlo ren, punten, doelgemiddelde): De Koog 4 4 0 0 8 16—0 Den Burg o.l.s. 4 3 0 1 6 171 Den Hoorn 4 1 1 2 3 59 Oudeschild 4 1 1 2 3 37 Oosterend S. m.d. B. 4 0 0 4 0 125 Eindstand groep 2: Den Burg R.K. 1 4 4 0 0 8 10—2 Oosterend o.l.s. 4 2 1 1 5 55 De Cocksdorp 4 2 0 2 4 42 Den Burg CVO 4 1 0 3 2 9—6 Den Burg R.K. 2 4 0 1 0 1 1—13 De twee bestgeplaatsten uit beide groepen komen uit in de finale, die wordt gespeeld op zaterdag 13 juni a.s. op het Texel-veld. Het programma luidt: 2.002.30 uur Den Burg R.K. 1-Den Burg o.l.s. 2.303.00 uur Oosterend o.l.s-De Koog 3.153.45 uur Verliezers (3e en 4e prijs). 3.454.15 uur Winnaars (le en 2e prijs) TEXELSE BOYS-NIEUWS Zondag a.s. gaan Boys a en b naar Alkmaar om deel te nemen aan de ad- spirantendag Boys a is ingedeeld bij St. Adelbert, Zuidermeer en DREO, om 12.30 uur moeten zij tegen DREO spelen. Boys b is ingedeeld bij Berdos c, RKEDO c en Meervogels '31 c en speelt om 13.00 uur tegen laatstgenoemde Sportuitwisseling „Wieringen". Op 13 en 14 juni a.s. is de sportuitwisseling met Wieringen. Hierbij vragen we vooral de medewerking van de leden uit Den Burg, voor het onderbrengen van de be zoekers. Degenen, die van 13 op 14 juni a.s. enkele logees kunnen hebben, wor den dringend verzocht dit uiterlijk za terdag a.s. aan de secretaris op te geven SENSATIONELE TRIALSPORT Zondagmiddag starten om één uur de deelnemers uit Anna Paulowna en Texel aan een trialrit door de duintjes achter „Madura", Postweg, Eierland. „Sensatie tot en met" zo merkte een der bestuurs leden van de motor-, auto- en bromfiets club „Texel" op, toen wij naar de aard van het door Kees Mets uitgezette par cours informeerden. Zoals bekend is de wisselbokaal thans in het bezit van de voortreffelijke trialist Kees Dros Bzn., Wageningseweg, die ook nu weer alle non-stops zo feilloos mogelijk hoopt te passeren. De uitslag wordt bekend gemaakt in Hotel „De Hoop" te De Cocksdorp. Aan deze wedstrijd nemen zowel senioren als junioren en nieuwelingen deel. Zie ook adv. BRANDWEER RUKTE UIT Maandagochtend om half twaalf werd de brandweer van Den Burg gealar meerd wegens een uitgebroken bosbrand. Het bleek, dat het vuur was ontstaan in een vak bos bij het Gerritslander dijkje. De brand kon met zand worden be dwongen. Het vuur had een oppervlakte van honderd m2 aangetast, d.w.z. struik gewas, want bomen zijn er niet geteis terd. De brandweer was zowel met de nevelspuit als met de grote spuit uitge- rukt. Dit uitrukken geschiedde met stille trom, want de sirene bleek defect te I zijn- l OVERDENKING Zo'n lammerenmarkt vind ik steeds weer een fascinerend bedrijf, wanneer daar Texels glorie staat aangetreden. Je hoopt ook dit jaar wèer op een goede cogst en behoorlijke kontanten. Er zijn fijnbesnaarde lieden, wier eer ste gedachten naar de dieren zelf uit gaan in een weermoedig pijnzen over hun lot, dat door krachtige mannenhan den beslist wordt. Weet U, ik vind die conferentie van de Grote Vier in Genève nu precies zo'n lammerenmarkt. Het vlot daar niet erg. De prijzen lig gen nogal hoog voor velen, en op de markt bekroop me van de week het on prettige gevoel, dat daar met krachtige handklappen beslist wordt over lot en leven van hele kuddes mensen, die maar hebben af te wachten, wat er met hen geschieden gaat. Dat zijn zo van die dingen, die de angst van onze dagen nog wat helpen stimuleren. Nu een persoonlijk vraagje: Zijn er onder U, die dit lezen, wellicht mensen, die, voor zij ter markt gingen, Gods ze gen hebben gevraagd? Dat is niet zo heel vreemd, want ons dagelijks brood ligt voor een groot deel op de Groene- plaats. Kijk, voor de Genève-konferentie hebben we dat wel gedaan! Door een gezamenlijke oproep van alle Nederland se Kerken. En wat me daar het meest in trof. was die ene zin: „God regeert, óók in dit atoomtijdperk". De mens wikt, vaak het autoritair. Genève kan mis lukken. Gromyko kan halstarrig blijven. Maar God beschikt en heeft onze wereld nog steeds als een speelbal in de palm van zijn hand. En dat vind ik nu juist iets om helemaal niet angstig om te zijn! Goed, onze tijd is vol angst en spanning. En iemand zei mij eens, dat alleen een oorlog nog de oplossing kan brengen. Wat een dwaasheid! Wanneer willen wij toch eindelijk eens begrijpen, dat er nog een andere mogelijkheid is? Maar dat is het 'm nu juist: die ligt niet alléén in Genève, maar bij U en mij, als wij ons smeken om Gods ingrijpen eens een beetje durven te onderstrepen, niet als of ons leven met elkaar een lammeren- handel is, maar door de verkondiging van de Blijde Boodschap: „Hebt elkaar lief!" J. K. BRANDWEER OP REIS Zaterdag- en dinsdagmorgen rukte de brandweer uit. Gelukkig niet, omdat de sirenes loeiden, maar de brandweerlie den trokken er deze dagen met hun da mes voor een plezierreis op uit. 's Morgens met de eerste boot vertrok ken zijn naar Den Helder, waar auto bussen klaar stonden om hen, via de Afsluitdijk naar Friesland te vervoeren. Regelrecht werd naar Grouw, het be kende watersportcentrum gereden, waar in „Het Theehuis" de koffie klaar stond. Dat smaakte na zo'n lange reis. Inmiddels was het m.s. „Stad Dok- kum" aan de steiger gemeerd, waarop het gezelschap zich begaf. Nu ving een uitzonderlijk mooie tocht aan over de Friese meren naar Leeuwarden. Als Texelaar ben je wel aan water ge wend en een boottocht is je ook niet vreemd, maar om door al deze meren, waar aan de kanten gele lissen in over vloed staan te pronken, te varen is toch wel een bijzondere belevenis. Onvergelijkelijk mooi was het uitzicht van de boot af op de uitgestrekte riet velden en bosjes. Honderden watervogels verblijven daar. Het was daar een drukte van belang in de vogelwereld. En over de rietvelden heen ziet men het wijde Friese landschap met zijn ka pitale boerderijen en tientallen koeien in de weiden. Allen genoten dan ook van dit mooie stukje Nederland. In Leeuwarden aangekomen ging het gezelschap naar Hotel Bellevue, waar een heerlijke maaltijd wachtte. Dat het bij het voorafgaande borreluurtje en aan het diner niet aan lachsalvo's ont brak, laat zich horen. Nadat de dames nog gelegenheid was gegeven een uurtje te winkelen, werd de terugreis aanvaard. Moe, maar voldaan kwamen zij weer op het gouden boltje terug. Een woord van dank aan de reisleider, de heer C. P Moojen. die alles zo pret tig en goed georganiseerd had, is zeker op zijn plaats. VANDAAG GEEN CONSULTATIEBUREAU In verband met de polio-inentingen wordt er vandaag geen consultatiebureau gehouden. HOOG EN DROOG Aan een iep, staande aan de Wilhel- minalaan, Den Burg, ontdekte een onzer abonnees een drietal paddestoelen, die zich op ruim drie meter van de begane grond aan de boomstam hadden genes teld. Gezien de alsmaar slinkende opper vlakte aan opgerepte natuur doen deze paddestoelen de vegetatie een goeie tip aan de hand! Straks pronken de eiken van de Bomendijk met Engels gras. Dat spreeuwen al een groot deel van de dag op de teekrijke wolvachten der schapen plegen te vertoeven, is algemeen bekend. U ziet, dat ook in de natuur inwoning een gangbaar verschijnsel is geworden!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1