Cjroen <2wnrtsjexels in het harL, Nooit meer angst voor brandend maagzuur In^'ivewachfinq ftiaafc.. ZATERDAG 0 JUNI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7358 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 29 mei tot en met 4 juni 1959: Geboren: Karei Clemens, zv. Karei C. Zoetelief en Geertrui van Kooten; Freerk Gerrit, zv. Hendrik v.d. Wal en Pierkjen Jorritsma. Ondertrouwd: Berend Amsing en Hendrika Mosk; Cornelis van Kooten en Sierkje Lanting. Getrouwd: Ruurd de Bruin en Mina Barhorst. Overleden: Dieuwertje Molenaar (wed. van D. P. Koorn) oud 74 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Adrianus J. M. Smetsers, van Den Hel der, Buitenhaven 5 naar H 131; Gustaaf PI. Th. Bak, van Den Helder, Buitenha ven 5 naar H 131; Aaltje Hiemstra (ev. Van Tatenhove) van IJlst, Eegracht 65, naar W 68; Wilhelm Bakker, van Schou tenstraat 88, Hoorn naar H 8; Nantje Zwaan, van Staveren, Smidstr. 11 naar Den Burg, Groeneplaats 12. VERTROKKEN PERSONEN Anna van der Zee, van Oosterend, Peperstraat 44 naar Zeist, Oud Arnhem- seweg 260; Albertus J. Smale, van O 154 naar Raalte, Nieuwstraat 10; Klazina Vennik, van K 27 naar Zijpe NH., Korf waterweg 1. TEXELSE POLITIE HIELD AMSTERDAMSE TOERIST AAN De Texelse politie heeft woensdag een man aangehouden, die ervan verdacht wordt in zijn woonplaats, Amsterdam, diefstal te hebben gepleegd. De man logeerde als toerist op ons eiland, waar hij met vrouw en kinderen als toerist vertoefde. De Texelse politie kreeg het verzoek tot arrestatie van haar hoofdstedelijke collega's. tls U maar Bennies bij de hand hebt. 'n Wonder, wat Rennies voor U doen. En dadelijk! De snerpenste pijnen wor den onmiddellijk gedoofd, hoe hard nekkig Uw kwaal ook is. Een zegen, dat er zo'n afdoend middel bestaat. Als be proefd erkend en geroemd door duizen- den zuurbrand-lijders. TEXELAAR MEDE-SAMENSTELLER VAN INSTRUCTIEF WERKBOEK Onze vroegere eilandgenoot, de heer W. Boon W. Jzn.. Alkmaar, heeft met twee collega's bij het V.G.L.O.-onderwijs een werkboek samengesteld voor leer lingen, die nader contact wensen op te nemen met de muziek. Het draagt de titel „Niet horenmaar luisteren". Het werd ook door een uitgever zo gun stig beoordeeld, dat die besloot het ge schrift op de pers te leggen in een oplage van 5000 exemplaren. Op de in Bergen gehouden Onderwijsdag heeft dit boekje grote belangstelling genoten en menige leerkracht bestelde het prompt, daar zij hier eindelijk de methode zagen om de jeugd tot de muziek te brengen. De Alkmaarse Courant meent, dat het niet lang meer zal duren of dit boekje zal zijn weg vinden in de gehele Neder landse onderwijswereld. De gehele stof is in 32 lessen ver deeld, terwijl iedere les in 50 minuten kan worden behandeld. Binnenkort komt er nog een bijbeho rende handleiding bij voor de onervaren collega-onderwijzers, waardoor zij in staat zullen zijn zonder uitgebreide ken nis van muziek en met minimale voor bereiding verantwoorde muzieklessen te geven. Het ei van Columbus, zou je zeggen, maar dat kan dan weer verband houden met het feit, dat de heer Boon op het vogeleiland geboren is! Wij feliciteren hem en zijn medewer kers met het mooie resultaat. S.V. TEXEL Handbal: Morgen, Texel-Dosco (adsp.), één uur en Texel-BKC (jun.), twee uur. De adspiranten krijgen de kampioenen op bezoek. Meisjes probeer een zo goed mogelijk resultaat te behalen. De junio ren moeten winnen om in de running te blijven. Het verdere programma is als volgt: 21 juni: Texel-VI. Vlug (junioren); 28 juni: JHC-Texel (junioren) en VI. Vlug- Texel (adspiranten). Voetbal: Op 30 juni a.s. om 20 uur zal in Am sterdam de wedstrijd Amsterdam-Real Madrid worden gespeeld. Kaarten van 2, 3, 5, 7 of 8 gulden kunnen worden aangevraagd bij G. ten Cate, Den Burg, toegangsprijs bij aanvraag meteen te voldoen. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 10 juni op om 4.21 uur en gaat onder om 20.58 uur. Maan: 14 juni E.K.; 20 juni V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 6 juni 8.30 en 20.45; 7 juni 9.06 en 21.24 8 juni 9.40 en 22.02; 9 juni 10.15 en 22.37 10 juni 10.46 en 23.15; 11 juni 11.19 en 23.50; 12 juni 11.54 en 13 juni 0.30 en 12.27. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. MOGEN WIJ EVEN UW AANDACHT VOOR ONZE POPULAIRE TEXELSE MEISJESDRUMBAND Wij mogen aannemen dat „onze Texel se drumband" bij alle Texelaars een beetje geliefd geworden is, te meer daar de meisjes in haar mooie gala-uniformen optreden, bij alle publieke gebeurtenis sen op het eiland, en soms daarbuiten. In het nauwkeurig bijgewerkte plak boek staat dit allemaal in bonte menge ling bij elkaar b.v. Sportdag De Cocks- corp, Oranjefeest De Koog, Koninginne dag Den Burg, Uitbreiding Irene, 25 jaar bestaan Tex. Boys, opening van de ijs baan, West-Friese marktdag Schagen, opening jeugdlokaal Hoogkarspel, Mid denstandsjubileum Halfweg, V.V.V. Den Burg, jeugddistrictsdag Bergen, a.s. 19 juni Den Helder inhalen van de avond vierdaagse, etc. etc.: alles beschrijven wordt te veel. De band heeft bewezen, dat zij recht heeft van bestaan zonder de .andere mu ziekgezelschappen te benadelen. Was het optreden van de combinatie Kon. Texels Fanfare-Drumband niet een prachtige manifestatie op de Groene plaats. Maar weet U wat nu de moeilijkheid is, terwijl de prestaties steeds beter wor den, wordt de financiële toestand steeds moeilijker. Een klein stukje geschiedenis ter verduidelijking: twee jaar geleden werd de drumband met een bezetting van 22 meisjes uit particulier initiatief als een verrassing op straat gezet. Daar na kwamen de verschillende uitbreidin gen zoals grote trom, acht dieptrommen, en nu staat er weer een uitbreiding met negen leden op het programma. Tot nu toe werd nooit een beroep ge daan op de gemeenschap. Men wist het steeds draaiende te houden, maar kosten zijn er genoeg. Na de investering komt het onderhoud, zoals tromvellen, stok ken, muziek, onderhoud van uniformen. Dit is van de lage contributie niet op te brengen en andere bronnen van in komsten zijn er niet. Als alle Texelaars ons eens een beetje konden helpen!! Van gemeentewege kregen wij vergun ning om zaterdag onder muzikale rond gang een inzameling te houden. Geeft de band voor haar muziek eens een zilveren of papierengeldswaardering, elke gulden of knaak is welkom. Wij willen gaarne spelen Muziek komt steeds van pas. Wij willen U niet vervelen. Maar wij zijn slecht bij kas. De leiding. NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST NAAR TEXEL Wat biedt het komende concert? Het concert op vrijdag 12 juni a.s., n.m. uur in de Ned. Hervormde Kerk te Den Burg opent met de ouverture Fidelio van Ludwig von Beethoven. Dit korte orkestwerk is de laatste der door de componist voor zijn opera ge schreven vier ouvertures. Zij werd haast tien jaar na het ontstaan van het toneel werk geconcipieerd, waarvoor zij in het vervolg als inleiding zal blijven dienen. Naar stijl en inhoud houdt dit stuk minder verband met de opera dan de eerste drie ouvertures „Leonore"; het draagt meer het algemeen karakter ener opgewekte inleiding. Deze ouverture in E gr. terts werd voor het eerst ten gehore gebracht bij de tweede opvoering der opera in haar derde bewerking op 26 mei 1814. Vioolconcert van Max Bruch Max Bruch leefde van 1838-1920. Zijn vader was rijksambtenaar in Keulen Van zijn muzikale moeder kreeg hij de eerste muzieklessen. Na enige betrek kingen in verschillende Duitse steden was hij dirigent in Liverpool (1880-1883), waarna hij naar Duitsland terugging en de laatste tien jaar van zijn leven de af zondering zocht. Hij werd driemaal ere doctor en wel het eerst in Engeland: Cambridge (1893), Breslau (1896) en Berlijn (1918). Tegenwoordig is Bruch voor alles de componist van het vioolconcert in g klein opus 26 (1866). Het werd opgedragen aan Joseph Joachim. Bruch had bijzondere belangstelling voor volksliederen, die hij in verschillende composities verwerkt heeft; hiertoe rekende hij ook de ver schillende Joodse liederen, die hij adopteerde. Het vioolconcert wijkt af van de tra ditionele vorm. Het eerste deel vertoont aanvankelijk alle kentekenen van een sonatedeel eerste en tweede thema zijn duidelijk te onderscheiden. Het hoofdthema wordt door de houtblazers voorgedragen. Hier na zet de solo-viool een dramatische cadenza in, die met de laagste toon van het instrument begint en naar zijn hoog ste regionen voert. Deze wordt enige malen herhaald, waarbij de bas het ritme van het beginmotief vasthoudt. Dan begint de melodieuze lyriek, die in het eerste deel overheerst; zij wordt echter onderbroken door nu eens harts tochtelijke passages van de viool, dan weer een recitatief. Het gehele eerste deel. blijkt slechts een inleiding te zijn voor het Adagio. Het Adagio volgt zonder onderbreking. Het begint met een fraaie en rustige VAKDIPLOMA BEHAALD De heren G. Eelman, De Koog; W. de Graaf, Gravenstraat, Den Burg; C. van Heerwaarden Jbzn., Wilhelminalaan en C. Huisman Czn., Weverstraat, Den Burg, deden met gunstig gevolg examen voor het kruideniersvakdiploma. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 10 juni consultatiebureau Woensdag 10 juni a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. M.A.B.-CLUB NIEUWS Daar een ieder, die meerijdt in onze Puzzelritten nog niet voldoende met het reglement op de hoogte is, heeft het Be stuur besloten om op woensdag 10 juni a.s. een vergadering te beleggen in Hotel „De Lindeboom-Texel", 's avonds om 8.30 uur. Daar zal het reglement van punt tot punt worden besproken. Dit is zeer leer zaam en voor de rijders en kaartlezers- (sters) van groot belang. Het Bestuur rekent dan ook op een grote opkomst. Ook worden de klokken getoond en verteld wanneer of de nieu we minuut ingaat. Wij verwachten al onze controleurs op deze vergadering. Wanneer op 21 juni de tweede kam- pioensrit wordt gereden kan dus een ieder op de hoogte zijn. Heeft U al een aandeel in het klokken- fonds? Zo niet, vraag het dan direct aan, want dit is ook voor U van groot belang. Zie advertentie in de Courant van woensdag a.s. DS. W. F. SMITS F. Wzn. 60 JAAR PREDIKANT Donderdag 4 juni j.l. was het zestig jaar geleden, dat ds. W. F. Smits F. Wzn. uit 's-Gravenhage werd beves tigd als predikant in de Nederlands Her vormde Kerk. Ds. Smits werd op 24 oktober 1871 uit een predikantsgezin te Enschede gebo ren. Nadat ds. Smits in 1898 door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland was toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk werd hij op 4 juni van het daaropvol gend jaar (1899) te Waal en Koog op Texel in het ambt bevestigd. In deze zijn eerste en laatste gemeente legde ds. Smits in verband met zijn benoeming als schoolopziener in het arrondissement MedemlDlik met ingang van 14 april 1910 zijn ambtsbediening als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk neer en werd hem toen eervol ontslag met de bevoegdheid van emeritus verleend. In 1913 werd de jubilaris schoolopziener in het district Tiel en daarna was hij tot 1937, toen hem op ruim vijfenzestig-ja rige leeftijd eervol ontslag werd ver- ieend nog vele jaren Inspecteur van het lager onderwijs in de Inspectie Nijmegen. Naderhand verhuisde ds. Smits van Nij megen naar 's-Gravenhage. Zo heet dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dat gratis is in gesloten bij een Bobyderm Set. waarin olies voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huidje rW£L^NHA££?T_MAAKT ÏS^OjjTJ cantilene, ontwikkelt zich tot een bewo gen hoogtepunt en verebt dan weer tot de aanvankelijke vrede. Het Adagio is het zwaartepunt van het werk, waarin vooral het melodische ka- ïakter van het solo-instrument tot zijn recht komt, al ontbreken ook hier vir tuoze figuraties niet. De finale is in sonate-vorm. Het is het meest brillante deel van de drie. Even als het eerste deel is het op twee thema's gebaseerd. Het orkest laat gedeelten van het levendige eerste thema horen, dat dan door de solist wordt voorgedragen het zangerige tweede thema klinkt eerst als een tutti en wordt dan door de solist op de g-snaar herhaald. De verwerking brengt enkele verrassende effecten. Een kleine tempoversnelling aan het slot accentueert het virtuoze karakter van het dankbare concert. Als soliste treedt in dit concert op de violiste Olly Folge Fonden. Zij verwierf in zeer korte tijd de diploma's onderwijs en solo-spel aan het Koninklijk Conser vatorium in Den Haag. Daarna zette zij haar studie voort bij prof. Oskar Back te Amsterdam. Op het „Internationales Wettbewerb für Violme" te Wenen be haalde zij een medaille, waarna zij met veel succes optrad te Londen, Birmingham, Wenen. Berlijn, Brussel enz. In ons land concerteerde zij her haalde malen met het Concertgebouw Orkest en alle andere orkesten. In een volgend artikel wordt het laat ste werk van het komende concert toe gelicht. V.V.V. „TEXEL" HEEFT GROTE PLANNEN: CONCERTEN, WANDELTOCHT EN MOGELIJK OOK BAL-CHAMPETRE! De VW „Texel" hoopt Gast en Texe laar komend hoogseizoen een viertal parkconcerten te kunnen bieden: op 15 juli het optreden van „The Stork Town Dixie-Kids" met na afloop groot bal in De Oranjeboom"; op 22 juli de „Royal Hawaiian Minstrels o.l.v. George de Fretes een naam, die de oudere gene- atie waarschijnlijk niets doet, maar die de jeugd reeds bij het uitspreken ervan al doen opveren! Tom Keiling zal als guitarist-zanger fungeren. Op 29 juli de „Dixieland Pipers" met Erik Krans en weer groot bal. Op 6 augustus tenslotte „The Dutch Swing College Band", ook groot bal na. De jongelui komen dus goed aan hun trekken. De aanhangers van het lichtere genre krijgen hun zin. De directeur van de WV „Texel", de heer J. C. Quint merkte op, dat de VW Texel als orga nisator van concerten, waarop ensembles als de Johan Willem Friso-kapel optra den, nogal eens een financiële veer moest laten. „Ja", verzuchtte hij, „het is jam- mergenoeg óók een kwestie waarbij het geld een belangrijke rol speelt, en we Kunnen uiteraard niet altijd maar pro gramma's bieden, waarvan het totaal- generaal ons voor een financieel pro bleem stelt. Inderdaad geven wij waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Op 6 ugustus reeds het laatste grote evene ment. Wel, dat houdt dan weer verband met de grote plannen, die in Oosterend worden gesmeed, want daar zal het drie dagen lang (13, 14 en 15 augustus) groot feest worden onder het motto „Oosterend present!!" Opdat alle aandacht op die manifestatie kan worden geconcen treerd heeft de WV „Texel" besloten in die week geen bijzonder evenement te organiseren. Tussen de bedrijven door krijgen we weer de bekende bridge-avonden enz. Geen toneeluitvoeringen, omdat de be langstelling voor deze avonden tijdens het seizoen tanende is met als gevolg, dat de bterokken verenigingen er financieel dikwijls zeer bekaaid afkwamen. Boven dien is dit besluit mede genomen met het oog op de seizoendrukte, die ook ver scheidene tonelisten tot overwerk noopt. Bal-champêtre Winkeliersvereniging Den Burg en de afdeling Den Burg der VW Texel heb ben het plan opgevat na te gaan in hoe verre een wekelijks te houden bal- champêtre kans van slagen kan hebben Van de zijde der gemeente Texel is reeds de nodige medewerking toegezegd. Dit openluchtbal zou dan worden gehouden op een zeer royale vloer in het park. Onder de ruisende eiken, beuken en iepen zullen tafeltjes en stoeltjes worden geplaatst, waarop actieve kellners ver versingen zullen deponeren. De bar zal worden verpacht. Aldus.de plannen. Door de directie van „De Oranjeboom" is besloten iedere woensdag- en donder dagavond gelegenheid te geven tot bal. Ook zullen in „Casino" uiteraard weer op de bekende tijden de balavonden worden gehouden. Wandeltocht met vele gasten Tenslotte kan nog worden medege deeld, dat door de Helderse wandelsport vereniging „De Duinkanters" in samen werking met de VVV Texel onder auspi ciën van de Kon. Ned. Bond voor Licha melijke Opvoeding op zondag 2 augustus een wandeltocht zal worden georgani seerd. Omdat er zo'n 400 tot 500 over kantse tippelaars komen zal een extra boot worden ingelegd. Tussen 11 en half één zal vanuit „Casino" worden gestart voor routes van resp. 10, 15 en 25 kilo meter. Men hoopt dit programma tot een jaarlijks weerkerende traditie te maken FIETSER CONTRA BROMFIETSER Oudeschild Gisteren is de heer A. K op de haven in botsing gekomen met een bromfietser. De schade bleef beperkt tot een vernield voorwiel van de fiets. NOG STEEDS VELE AANVRAGEN Door de VW Texel worden dagelijks tientallen aanvragen ontvangen inzake vakantieplannen voor het hoogseizoen. Het zal dus vooral een drukke juli maand worden! AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 6 juni Den Burg. Stenenplaats, 1.30 uur. Ver trek voor NJN-excursie naar de Slufter Dinsdag 9 juni Den Burg, Oranjeboom, vertoning film Fanfare". Woensdag 10 juni Den Burg, Oranjeboom, v ?i toning film „Fanfare". Donderdag 11 juni Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm. Vrijdag 12 juni Den Burg, Ned. Herv. kerk, concert door het Noordhollands Philharmonisch Or kest met solistische medewerking van de violiste Olly Folge Fonden. Zaterdag 13 juni Den Burg, Sportveld S.V Texel, Finale schoolvoetbaltoernooi. Den Burg. Sportuitwisseling Wieringen. Zondag 14 juni Den Burg. Sportuitwisseling Wieringen. GODS LIEFDE EN ONZE LIEFDE Het komt de laatste tijd op ons eiland nog al eens voor dat mensen zichzelf te kort doen. In de krant lees je er niets van. Er verschijnt een keurige adverten tie, waarin het overlijden vermeld wordt lsmede de tijd van begrafenis en de plaats waar de dode wordt ter ruste ge legd. Och, het spreekt vanzelf, dat men het zo doet. Dat wil evenwel niet zeggen dat deze gebeurtenissen onbekend blijven, inte gendeel! In een ommezien weten veel mensen er het fijne van te vertellen. Men heeft medelijden met de ongelukkige en/ of met de nabestaanden, men oordeelt, men veroordeelt, men trekt conclusies t.a.v. zijn/haar plaats in het hiernamaals. Na enkele dagen praat men nergens meer over. Tot het volgende geval van zelfmoord de gemoederen in beweging brengt. Ja, het komt de laatste tijd hier vaak voor dat mensen een eind aan hun leven maken. Zullen er niet meer slachtoffers vallen? Ik ben er niet zo zeker van.. Zolang mensen de steun-van-Boven niet kennen en de steun-van-beneden niet ontvangen of accepteren is de moge- ij kheid tot zelfmoord gegeven. Er zijn ook hier veel mensen die de steun-van-boven niet kennen. Waarom niet? Omdat ze die steun. God, niet wil len kennen. Ze willen zichzelf redden. Maar leven, echt leven, is slechts mo gelijk wanneer het met de Schenker van het leven verbonden is. Leven is niet maar ademen, eten, drinken, werken, geld verdienen zonder meer, het is leven- in-de-liefde. Het boek Genesis vertelt van Henoch, dat hij met God wandelt. Daar gaat het om. God wil met u en met mij door het leven. God wil ons geluk, het geluk ook van ons mensen, die het heil van vele kanten verwachten behalve van Zijn kant, van de kant van hun Schepper, die met Hem van nature geen rekening houden. God trok zijn harnif-njet van de wereld af, Hij doet het niet en xrij zal het niet doen ook al hebben we het ver diend. Hij hielp de wereld uit de nood van schuld en demonie en dood Hij zond Jezus Christus is onze misère om ons ervan te bevrijden. Door Christus zijn we bevrijde mensen geworden. Onze schuld tegenover God, Hij droeg ze; niets staat nu meer tussen God en ons in. De zinneloosheid van ons bestaan, Hij gaf ons het uitzicht op een nieuwe aarde van recht en liefde. De demonie, Hij overwon de boze machten; in Hem mogen we „meer dan overwinnaars" zijn van het kwade. Kortom, in Jezus komt het volle leven naar ons toe. En daarom, hoe zwaar het ook kan zijn in je leven, er is voor ons gewerkt en er wordt aan ons gedacht! Wij mogen leven, echt leven-in-de-liefde. Er is steun-van-Boven; maar er is ook steun-van-beneden nodig. De hulp-van- Boven is pas afdoende. Maar dat wil niet zeggen, dat wij ons niets van het lot van onze medemens hoeven aan te trekken! „Ieder voor zich en God voor ons allen" is een goddeloze kreet We zijn n.l. voor elkaar verantwoordelijk. We zijn er ook niet mee klaar, als we onze naaste op de hulp-van-Boven wijzen. We hebben hulp-van-beneden te tonen om de hulp- van-Boven geloofwaardig te maken. Wanneer we ons het lot der vertwij felden niet aantrekken, zijn we mede verantwoordelijk voor hun daden. En denkt u daar niet gering over. God doet het zeker niet. Ieder heeft in z'n naaste omgeving wel mensen die het heel erg moeilijk hebben. Ze hebben hun man, hun vrouw of een kind verloren, ze zitten dik in de schuld. Waarom zulke mensen niet eens opgezocht of uitgenodigd eens bij je thuis te komen! Waarom je niet eens in hun problemen verdiept! Waarom niet eens geprobeerd een oplossing ervoor te vinden! „Draagt elkanders lasten". Laat de eenzame, de wanhopige niet aan zijn lot over. Als er wat gebeurt, bent u met veroordeling van uw medemens niet verantwoorde Dan hebt u in de eerste plaats uzelf te veroordelen. En mens, in wiens leven het zo donker geworden is, zoek het bij uw Vader-in- de-hemel en weiger de hulp van uw medemens niet. Dan kan het niet anders of het licht breekt door. P. C. KI. RIJWIELEN EN - ONDERDELEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1