maakt u het leven goedkoper „Het was van ons" mokka-extrabitter „t Avontuur met de valse munters" tg ■M KWALITEITSGARANTIE Wanneer u enig AH-artikel niet élke cent waard acht die u ervoor betaalde, geeft Albert Heijn u het volle bedrag prompt terug. SCHOOLREISJE REDMER IJSKA-SCHOOL Donderdag verscheen 's morgens om 7.15 uur de nieuwe TESO-bus voor de Redmer IJska-school te De Waal. De leerlingen van de 4de, 5de en 6de klas zouden nl. op reis gaan. Met prachtig weer vertrokken ze. Dat beloofde wat. De reis voerde naar Den Haag en om geving. Langs het Noord-Hollands ka naal ging het door de Velsertunnel, via Haarlem door de Haarlemmermeerpol der, alwaar bij School 8 (waar de mees ter verjaarde) limonade werd gedronken. Over de grote weg ging het daarna naar Den Haag. In Den Haag werd eerst de speeltuin „De Bataaf" opgezocht om de inwendige mens te versterken en zich te vermaken in de speeltuin. Vervolgens werd een be zoek gebracht aan Madurodam, de minia tuurstad. De jeugd genoot van een en an der. Gezien het prachtige weer werd daarna gebaad in Scheveningen. Na de stoffige wandeling door Madurodam was dit een heerlijke verkwikking. Fris en schoon werd de reis voortgezet naar de Ridderzaal op het Binnenhof. De rondleiding daar was zeer interessant. We vernamen o.a. dat het dak van de Ridderzaal precies het model heeft van een omgekeerd Vikingschip. Het dak is geheel gepend. In de Gevangenpoort werd de jeugd stil van alle martelwerktuigen, waarmee men in vroeger eeuwen de mensen tot bekentenissen dwong, of strafte. Daarna werd een korte wandeling ge maakt door de stad. Met de bus ging het later in de rich ting van Monster. Aldaar werd de jeugd herberg „Ockenburgh", gelegen in een prachtige omgeving, met een bezoek ver eerd. De avond werd doorgebracht met wandelen, zingen en voetballen. Om half elf werd het bed opgezocht, tot vreugde van de jongelui, die speculeer den op een flink kussengevecht. Helaas moest een van de jongens de verzuchting slaken: „Ik dacht, dat Meester altijd zo 23. Per slot van rekening kon men nooit weten, wat er in zo'n kasteel gebeuren kon. Voorzichtigheid was dus geboden. Ja, dat hadden zij allemaal in de ga ten en stil slopen zij dan ook 't kasteel binnen, zo zacht als muisjes op wollen pantoffeltjes. „Zo heren agenten!" begon Sherry. „Daar is de deur van mijn bandieten- val I U kunt dus beginnen!" Ik zie de couranten morgen al, dacht Sherry. „Toch wordt het hoog tijd, dat ik een nieuwe foto van mij laat maken!" Ja, als men beroemd is, wordt men wel eens wat al te gemakkelijk. Sherry zag heel wat in zijn toekomstdromen, maar hij zag niet wat de commissaris aanschouwde. Een ladder en een briefje op een stok gestoken! Het zag er in ieder geval vreemd genoeg uit om argwaan te krij gen, maar dat wist Sherry nu nog niet. gauw sliep". Om 4 uur 's morgens werd het nog eens geprobeerd, maar ook toen was meester wakker, en# liet dat blijken ook. Na deze korte nacht van slapen werd de dag begonnen met ontbijt, lunchpak ketten klaarmaken, corvée en nog even voetballen. Weer was het stralend weer. Besloten werd dan ook om eerst nog even een duik te nemen in de zee bij Kijkduin. Vervolgens voerde de reis langs enige tekende gebouwen in Den Haag (o.a. Vredespaleis, Kneuterdijk, diverse am bassades) naar het Panorama Mesdag, de beroemde zeeschilder uit het midden van de vorige eeuw. Wat een werk is dat ge weest om ruim 1600 m2 doek te beschil deren op zo'n natuurlijke wijze, veertien meter hoog. Je zou zo de duinen in lopen. Het bezoek aan Den Haag en omgeving werd besloten met spelen en wandelen in de dierentuin te Wassenaar. De jongelui begonnen toen langzamer hand wel te merken, wat het zeggen wil als men niet voldoende van de nachtrust profiteert' Vermoeid steeg men na af loop in de bus, die hen naar het bos Groenendaal te Heemstede bracht, waar de jongens nog een partijtje gingen voet ballen (hoe bestaat 't!) Bij het wegrijden waren er bijna drie meisjes achterge bleven. Dat is het risico als je je niet aan een afspraak houdt! Op de terugweg werd nabij Den Hel der nog even gestopt bij vliegveld De Kooy, waar enige echte zweefvliegtuigen beurtelings door een jeep de lucht wer den ingetrokken. Voor de jongens, die 'n zweefvliegtuigmodel hadden gebouwd deze winter, was dit een aardig buiten kansje. Aangekomen op Texel werden we ver rast door een hevige regenbui (de boeren lachten al) met onweer Daardoor viel de gezellige ontvangst bij de school letter lijk in het water, temeer daar onderweg verscheidene leerlingen voor hun huis waren uitgestapt. Tevreden, maar vermoeid, ging ieder naar huis om te genieten van een heer lijke nachtrust. S.V. TEXEL De adsp. op de adspirantendag te Alk maar speelden eerst tegen „Zaanse Boys" en wonnen, dank zij drie goede doelpun ten van Rob, met 30. In de winnaars- ronde werd in een harde wedstrijd 00 gespeeld tegen „Petten" en na het nemen van strafschoppen met 43 gewonnen, zodat we een serie speldjes mee mochten nemen naar Texel. Goed gedaan, jongens! De veteranen gaan zondag naar de veteranendag te Castricum. Ze zijn inge deeld met O.FC en Foresters. Vanavond bestaat er nog gelegenheid een balletje te trappen als oefening. Zonder tegen bericht nemen we aan, dat de leden of oud-leden ,die een aanschrijving hebben ontvangen, zondag meegaan, ook al zijn ze woensdagavond niet aanwezig. Handbal. De adspiranten hebben het tegen de kampioenen niet kunnen bolwerken en leden een verdiende nederlaag van 50 Tegen „Dosco". De junioren deden het beter en versloegen BKC met 101. Welpen naar Beverwijk Vrijdagavond vertrokken 26 welpen met twee leiders voor twee dagen naar Beverwijk. De reis verliep zeer vlot, om ongeveer kwart over acht kwamen ze op onze plaats van bestemming aan. De entvangst was hartelijk en we hebben dan ook sterk de indruk gehad dat ieder een zich thuis voelde, want een klacht hebben we niet gehoord. Zaterdag werd er eerst een mooie bustocht door Kenne- merland gemaakt, waarbij vooral het cir cuit van Zandvoort de belangstelling had. Ook de film die later op de dag ver toond werd, viel in de smaak. Het hoogtepunt was natuurlijk het door de Ver. Beverwijk georganiseerde „Cornelis van Veen"-welpentoernooi, waaraan 12 a- en 12 b-elftallen deelna men. Natuurlijk was het te voorzien dat onze jongens wel niet tot de prijswin naars zouden behoren. Maar toch bleek het dat er maar enkele ploegen waren, werkelijk sterker dan ons a-elftal. Alleen gebrek aan ervaring hield ons van betere resultaten af. Naarmate het toernooi vor derde kon men trouwens zien dat men zich beter ging aanpassen en de vooral fellere speelwijze van zijn tegenstanders ging overnemen. Dit gold ook voor b, waar men tegen een van de sterkste ploe gen gelijk speelde en de overwinning onsl maar net ontging. In de laatste twee wedstrijden werd er verwoed om de overwinning gevochten maar het doel punt wilde niet komen al scheelde het enkele keren maar erg weinig. De uitslagen waren: Beverwijk a- Texel a 31; Texel a-ZVV a 01; Kin- heim a-Texel a 00; Waterloo a-Texel a 00; Texel a-Onze Gezellen a 00. Be verwijk werd in deze poule winnaar, maar verloor de finale met 20 van VSV, de winnaar van de andere poule. Maar VSV had naar onze smaak erg gro te jongens opgesteld. Beverwijk b-Texel b 1—0; Texel b-ZW b 0—1; Texel b- Kinheim b 01; Texel b-Onze Gezellen 00; Waterloo b-Texel b 00. De welpen-uitwisseling Texel-Bever- wijk heeft zeker aan zijn doel beant woord: het scheppen van hechte vriend schapsbanden tussen onze verenigingen en wij zijn er zeker van dat in de toe komst meerdere uitwisselingen zullen volgen. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 10 juni Den Burg, Oranjeboom, vei toning film „Fanfare". Donderdag 11 juni Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm. Vrijdag 12 juni Den Burg, Ned. Herv. kerk, concert door het Noordhollands Philharmonisch Or kest met solistische medewerking van de violiste Olly Folge Fonden. Zaterdag 13 juni Den Burg, Sportveld S.V Texel, Finale schoolvoetbaltoernooi. Den Burg, Sportuitwisseling Wieringen. Zondag 14 juni Den Burg. Sportuitwisseling Wieringen. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9 15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 16.00 18.25 VanDenHelder: 9.15 11.35 17.15 J9.30 ZO MOOI IS TEXEL Het blad „Holland Revue" bracht een interessant artikel over Texel en onlangs heeft „De Spiegel" veel aandacht aan de Waddeneilanden besteed. Wel, hoe meer propaganda want dat was het hoe liever! GESLAAGDE OEFENTRIAL De door de M.A.B.-club uitgeschreven Trial is goed geslaagd. Het weer was prachtig en de uitzetters hadden een mooi parcours uitgestippeld met 8 non stops, rijk aan zand, modder en water. De rijders waren dan ook echt in hun element. Er waren 19 deelnemers, waar van 6 uit Anna Paulowna, 4 uit Amster dam, 1 uit Zaandam en 8 Texelaars. De uitslag werd om half vijf in Hotel De Hoop bekend gemaakt, nadat de voor zitter de uitzetters, controleurs en deel nemers dank had gebracht, no. 1 C. Dros Bzn., Texel, 18 str.; 2. C. Hollander, Breezand, 25 str.; 3. F. van Etten, Amstelveen, 38 str.; 4 B. Vergou wen, Anna Paulowna, 45 str.; 5. G. D. v. Zonen, Anna Paulowna, 46 str.; 6. W. Thijsen, Amsterdam, 46 str. Deze Trial telde mee voor de wissel- prijs tussen „A.P.O." en Texel. Daar C. Dros Bzn. er vorig jaar beslag op had ge- iegd en nu weer no. 1 was, werd hij de finitief eigenaar. De voorzitter feliciteer de hem met dit succes en overhandigde de prijs met enkele toepasselijke woor den (applaus). Na de leden nog opmerkzaam te heb ben gemaakt op de vergadering welke hedenavond gehouden wordt ter bespre king van het Rittenreglement en het Klokkenfonds, sloot hij deze prettige sportmiddag. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 10 juni 10.46 en 23.15; 11 juni 11.19 en 23.50; 12 juni 11.54 en 13 juni 0.30 en 12.27. BRIDGEN Voor de wedstrijd tegen Wieringen zaterdag a.s. spelen mee acht paren, t.w.: K. Mantje-H. Veenema; echtpaar Jou- wersma; mevr. Kooijman-Wessels; Bac ker-Raven; J. Bruin-J. Blom; P. Dam- G. Dros; mevr. Wonder-A. Stolk; Bos- Gieze. Er hebben zich meer paren opgegeven, doch van Wieringen komen njet meer dan 8 paren. ijipiiui'hiHWpy FEUILLETON door HANOL SPOOR. 16. Frank had met een trots gebaar naar de pomp gewezen, maar Paul ging ver- oer: „dan nog wat mijnheertje, je deed je voor als een gesjochte jongen, maar je personeel is al aan de slag". „Zo, is Leen gekomen?" Het was Frank echt warm om het hart geworden „Zie je, Paul, dat is een van de prettig ste dingen van ons dorp, dat de mensen niet zo gauw hun werk neergooien. Al zou men het niet doen uit genegenheid voor de baas, dan gaat het de mensen aan het hart, omdat al wat groeit ook leeft, en verzorging vraagt". „Doe niet al te poëtisch", had Paul droog geantwoord, „er is ook een dag vaarding of iets dergelijks gebracht door een deurwaarder, daal dus van je hoge voetstuk af en vertel je streng toeziende vriend van je uitspattingen van deze morgen". Frank had 't schrijven eerst ingekeken. Het was een eis om z'n bedrijf te ver laten, en over te dragen aan Sternhout. Op grond van verwaarlozing, was als reden opgegeven. Frank maakte zich niet zo heel be zorgd. Tenslotte stamde de verwaarlo zing uit de oorlogsjaren, toen niemand zijn tuinderij in de duinen bezoeken mocht. Hij kon zich op overmacht beroe pen. De pacht was op tijd betaald en verder was hij niet buiten de voorwaarde van de erfpacht gegaan. Paul had voorgesteld een vriend van hem, die advocaat was, om raad te vra gen. Frank maakte Paul ook deelgenoot van al zijn plannen. „Kijk Paul, de tuin ligt er nu mooi bij. Groente en fruit slaan er goed voor. Nu zou ik dat achter land productief willen maken. Het enige waarvoor dit stuk geschikt is, is een kippenuitloop". „Maar je kunt daar geen grens onder scheiden". „Toch wel; nu staan er kleine paaltjes. Wanneer het zover is kan er voor een af rastering gezorgd worden". „Gelukkig; ik zou je pachtheer wel eens willen horen als jij een menigte kip pen op zijn landgoed liet ronddwalen". ,,Ik zal zijn gemoed geen geweld aan doen", spotte Frank. „Het heeft allemaal trouwens de tijd nog. Er zal nog heel wat water naar zee vloeien aleer ik geld ge noeg heb voor dergelijke dingen. Eerst zal ik beginnen met een gebouw tje waarin moderne broedmachines ko men te staan. Dan moet ik diverse in stanties bewegen om hier elektrische stroom aan te leggen. Bovendien nog een eigen waterleiding, want dat kennen ze op het dorp nog niet. Nu ik wat van de wereld gezien heb, begrijp ik pas hoe primitief het hier toegaat". Paul glimlachte. „Ik ben blij dat jij dit zegt; ik zou het niet moeten wagen om iets in het nadeel van je dorp te zeggen, maar het een brengt het ander mee". „Hoe bedoel je?" vroeg Frank ver baasd. „Als men hier in het dorp de toeloop van vreemdelingen wil tegenhouden, kan het ook nooit rendabel zijn de moderne gemakken van een stad aan te schaffen". „Dus jij zou het dorp, dat nu nog gro tendeels ongerept is, onder de voet ge lopen willen zien door lawaaimakende badgasten?" „Doe niet zo overdreven. Als je in een stad een jaar niets anders tot je beschik king hebt dan enige kubieke meters ka mer, als je rondom steeds mensen en hui zen ziet, dan is het een weldaad om eens heel ver naar de horizon te kunnen kij ken. Dan is het ook niet te verwonderen dat de stedelingen een beetje uitgelaten zijn". „Ze weten stuk voor stuk niet hoe ze zich moeten gedragen", zei Frank stug. „Dank je", spotte Paul. Frank keek even verbluft, dan drong het tot hem door dat Paul tot de stads mensen gerekend moest worden. „Ach, jij ook, je dwingt een mens gewoon tot tegenspraak", zei hij vergoelijkend. Beide vrienden keken elkaar na dit twistgesprek weer lachend aan, wel we tend dat het laatste woord over dit on derwerp nog niet gezegd was. Op Paul's voortdurend aandringen had Frank van hem een klein kapitaaltje aangenomen om dit in het bedrijf te steken. Paul zelf amuseerde zich best. Wanneer het werk hem aantrok, hielp hij mee in de tuin, en het was een lust te zien hoe hij zienderogen sterker en ge zonder werd. Andere dagen gaf hij zich over aan 'n liefhebberij, en schilderde diverse duin landschappen. Paul had eens aan Frank verteld dat hij nog geruime tijd de aca demie had bezocht, maar scheen liever niet over die tijd te spreken. Frank nam zich telkens voor een be zoek te brengen bij de Verhagens, maar de drift tot werken deed het hem elke keer uitstellen. Joke toonde grote belang stelling voor zijn werk, hetgeen hem tel kens veel genoegen deed Dikwijls kwam ze 's avonds nog kijken hoever hij gevor derd was. Dan plotseling bleef ze weer enige dagen weg. Frank miste haar dan wel, maar het werk nam hem zo in be slag dat hij er verder niet bij nadacht. Het drong niet tot hem door dat Joke wachtte op wat meer toenadering van zijn kant. Des avonds, als zij thuis was, zat zij voor het raam, terwijl haar nijve re handen altijd bezig waren met een of ander handwerk. Er waren dan wel eens momenten dat zij opsprong en haar ge liefde duinen introk. Het gebeurde dan wel eens dat haar voeten ongeweten haar gedachten volgden en zij zichzelf weer terugvond in de tuin bij Frank. De laatste tijd werd Joke minder vrolijk. Zij, die zo graag iedereen geluk kig wilde zien, had velerlei zorgen over de mensen uit haar omgeving. Daar was allereerst haar vader, die nog vele ver geefse pogingen in het werk stelde om aan tuingrond te komen. Dan was er de zakelijke ontwikkeling van het dorp. Een zakelijke ontwikkeling waarin alle ou derwetse gemoedelijkheid gesmoord werd. Voortdurend was er de nek-aan-nek race om het bezit aan grond. De stichting tot behoud van natuurmonumenten kocht grote stukken aan, waarna onmiddellijk een afzetting met kilometers prikkel draad volgde. Joke begreep de noodzaak wel, maar haar hart deed pijn als ze dat hatelijke draad door bloeiende wilde ro- zeboompjes of in een goedaardige dikke boomstam zag kerven. De grondhonger nam steeds meer toe. Enige tijd geleden had een deputatie van jonge dorpelingen belet gevraagd bij Sternhout. Hij wilde hen eerst niet ont vangen, maar zijn nieuwsgierigheid had de overhand. Buiten voor de deur ston den hun witgeschuurde klompen Wat onwennig hadden zij op de zware Per zische tapijten gelopen. Geruisloos op hun dikke, zwarte met de hand gebreide kousen waren ze nader gekomen. Zonder omhaal van woorden vroegen ze om grond, teneinde een eigen bedrijf te kun nen beginnen. „Voor U betekent het heel weinig, ter wijl wij een gezin kunnen onderhouden", pleitten ze. „Ga maar naar het arbeidsbureau", had Sternhout hardvochtig geantwoord, „of anders emigreren". „Aan de oostkant ligt nagenoeg woes tenij. dat willen we ontginnen", zei er een. „Jawel, eerst ach en wee roepen als men meent dat ik het landschap bederf, en dan willen jullie er tuinen gaan aan leggen. Ga naar de fabriek". „Wij ploeteren liever dag en nacht voor onszelf dan een afgepaste taak bij een baas". Sternhout was onvermurwbaar „WTat ik aan pacht van jullie zal innen, raak ik weer kwijt aan belasting en een boek houder, plus nog alle andere rompslomp. Jullie kunnen gaan". (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4