(fro en fwartsjexels in het harL, Ledikanten Zonder geld Van de Stichting Sociaal Toerisme Texel en is één Kop Betalen is twee. MOERBEEK'S MEUBELHANDEL „Nieuw Breda" door brand geteisterd Zij deelden 55 jaar lief en Jeed Setter-Set WOENSDAG 17 JUNI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7361 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooi] Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en raterdags Bank: F'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pi. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De Stichting Sociaal Toerisme Texel beschikt thans over een modern kantoor gebouw, plus ambtswoning. Beneden het kantoor van de kampbeheerder, wel ke functie in de bekwame handen ligt van de heer H. Veldman. B en W hebben er dezer dagen een kijkje genomen als onderdeel van een excursie over het eiland, waaraan ook de heer Beemsterboer gemeente-secretaris en enige ar beidskrachten van de Dienst Gemeentewerken deelnamen. De bouw werd uit gevoerd door de firma Drijver. Architect was de heer C. A. Alkema, De Koog, technisch ambtenaar bij de dienst gemeentewerken. BELEGGINGEN IN EFFECTEN In ons vorig artikel hebben wij gesteld dat laagrentende obligaties ten tijde van een hoge rentestand beneden pari (100°/o) zullen noteren. Wanneer op een gegeven ogenblik de rentestand zodanig is, dat een 6°/o obligatie 100% noteert, zal men b.v. een 3% soortgelijke obligatie alleen willen kopen tegen een zodanige koers, dat men op de gekochte obligatie een effectiefrendement verkrijgt van circa 6°/o. Indien de resterende gemiddelde looptijd nog op circa 10 jaar gesteld kan worden, zal dit een koers zijn van circa 78°/o a 79°/o. Volledigheidshalve zij hier terloops opgemerkt, dat aankoop van obligaties beneden 100% fiscaal voor delig is, omdat de koerswinst, die men te zijner tijd bij uitloting zal maken, niet aan inkomstenbelasting onderhevig is. In een tijd van lange rentestand zullen hoogrentende obligaties aanmerkelijk bo ven 100% noteren. Toch zal als de rentevoet b.v. tot 3% gedaald is de verkoper van een hoogrentende obligatie praktisch nooit zo'n hoge koers voor zijn obligatie kunnen maken, dat op basis van die koers het effectieve rendement voor de koper zou uitkomen op 3°/o. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen: 1. de eventuele mogelijkheid van vervroegde aflossing van de lening door debitrice, dus de mogelijkheid, dat de koper het koersverlies bij aflossing over kortere termijn zal moeten uitsmeren, 2. kopen boven 100% is fiscaal niet aantrekkelijk, omdat koersverlies niet in mindering gebracht mag worden van het inkomen; 3. om administratieve redenen zullen vele institutionele beleggers er niet voor gevoelen boven pari te kopen, omdat zij de desbetreffende stukken niet boven 100% in de administratie mogen opne men en dus administratief direct een verliespost zouden moeten boeken. Verder zijn uiteraard zowel bij note ring onder pari als bij notering boven pari vraag en aanbod op een bepaald moment van invloed, zodat hierdoor kleine koersafwijkingen mogelijk blijven. Tenslotte speelt de gegoedheid van de debiteur of debitrice een rol. Zo geven b.v. staatsobligaties over het algemeen een lager rendement dan industriële obligaties. Uit voorgaande uiteenzetting volgt, dat wanneer men obligaties koopt in een tijd, waarin de rente een duidelijke nei ging vertoont tot verder daling, men een goede kans op koerswinst heeft, terwijl men bij aankoop van obligaties in een tijd van stijgende rentevoet er rekening mede moet houden, dat als men de obli gaties weer op korte termijn moet ver kopen, men waarschijnlijk verlies zal moeten nemen. Indien men echter kan wachten tot de aflossingsdatum, ver krijgt men altijd weer aflossing a pari (100%). Het zal ook duidelijk zijn. dat men in een tijd van hoge rentestand in het alge meen obligaties met een lange looptijd moet kopen, omdat men dan zolang mogelijk zeker is van de hoge rente van het ogenblik. Bij aankoop van hoog ren tende obligaties moet men speciaal ook letten op de termijn, dat vervroegde af lossing door debitrice is uitgesloten. Is vervroegde aflossing in het geheel niet of slechts gedurende een korte termijn uit gesloten, dan zal debitrice indien de rentestand daalt spoedig tot algehele aflossing der lening kunnen overgaan. In een tijd van lage rentestand zal men de voorkeur geven aan obligaties met korte looptijd, omdat men dan bij stijging van de rentestand zijn geld weer spoedig kan vrijmaken voor herbelegging in hoger renderende waarden. (Publikatie Rotterdamsche Bank) loopt zelfs een Texelse zakenman vast I Dank voor Uw medewerking UW TEXELSE LEVERANCIERS. BENOEMD Mej. J. van Groningen, Weverstraat 49, Den Burg, ontving een benoeming tot lerares aan de Christelijke Land- bouwhuishoudschool te Vianen. HERV. GEMEENTE DEN BURG Vrijdag a.s. n.m. 8 uur praatkring van jonge lidmaten in de pastorie. Fiet sen meenemen. DE AANHOUDENDE DROOGTE Na het buitje van vorige week maan dag is er geen regen meer gevallen. De gevolgen van de droogte laten zich dan ook steeds ernstiger aanzien. Verschil lende bedrijven hebben al krachtvoer voor de melkkoeien aangekocht en als de droogte nog blijft voortduren zullen nog meerdere bedrijven daartoe moeten overgaan, wat uiteraard extra uitgaven met zich brengt. UW ADRES VOOR AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Vrijdag 19 juni Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm. Zaterdag 20 juni Oosterend, gymnastiekdemonstratie G.V. Oosterend. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 16.00 18.25 VanDenHelder: 9.15 11.35 17.15 19.30 GIFTEN WITTE KRUIS Oosterend: v.d. B. 2,50; T.-E. 5,M. 2,50; V. 2,50; W.-R. 2,50, v.d. B.-P. 2,50; S.-T. 1,—D. 2,50; B.-W. 2.50; D. 2,56; B.-v. W. 2,50; W.-v.d. V. 2,50; K. 2,50; T.-D. 2,50; v.d. V. 2,50, D. 2,50. De Waal: H. 2,50. Den Hoorn. J de G. 2,50. S.V. TEXEL Na de sportuitwisseling met Wierin- gen, de Veteranendag en het Welpen- toernooi, vragen we nu allereerst de aandacht voor de jaarvergadering, die a.s. vrijdag in Hotel De Graaf wordt ge houden. Daar mag geen enkel lid ont breken: de agenda is belangrijk. Voor een goed functioneren zal ieders oordeel van belang kunnen zijn. Tot vrijdagavond dus. Ook de junioren behoren aanwezig te zijn. Maandagochtend werd zowel de brand weer van De Cocksdorp als die van Den Burg gealarmeerd voor een hevige brand ontstaan op de hofstede „Nieuw Breda", gelegen in polder Eierland, eigendom van de heer A. Langeveld. „De Cocksdorp" werd gealarmeerd door de heer C. Dros, Wageningseweg, die een rookontwikkeling waarnam. Het was toen even over half zeven. Brand meester Joh. Zoetelief liet zijn korps terstond aanrukken en tegelijkertijd was het nog slapende dorp Den Burg door de brandweersirene in rep en roer gebracht. Weldra snelde zowel de motorspuit als de nevelblusser door de straten. Ver scheidene leden van de brandweer al daar waren al enige uren uit de veren, daar zij de hokken voor de te houden lammerenmarkt in orde moesten maken. Het vuur had voedsel gevonden in de grote schuur, staande ten zuidoosten van de woning van „Nieuw Breda". Voedsel in een enorme voorraad hooi. dat vorig jaar gewonnen was. Het laat zich begrij pen, dat de brand ogenblikkelijk een zeer kwaadaardig karakter zou aanne men, want de schuur zelf was groten deels opgetrokken uit houten wanden. Toen de brandweer van De Cocksdorp het eerste gearriveerd ter plaatse kwam stond de schuur dan ook in lich terlaaie. Brandmeester Zoetelief nam ogenblikkelijk een zeer verstandige maatregel: proberen de twee op korte afstand van de zee van vuur staande schuren te behouden. Dat men daarin is geslaagd mag als een groot succes wor den beschouwd. Fel en hoog laaiden de vlammen op en de vonken werden tientallen meters ver door de lucht gedreven, flarden bran dend hooi joegen over het erf en telkens moest men een begin van brand in de kiem smoren. De brandende schuur stortte reeds na een half uur in elkaar. De heer Langeveld was tegen brand erzekerd, maar nu het hooi zeer schaars gewonnen wordt en de prijzen ervan da gelijks oplopen is het begrijpbaar, dat deze brand belangrijke financiële schade heeft opgeleverd. Het was een gelukkige omstandigheid, dat de wind niet op de woning stond, want schuur en woonhuis stonden betrekkelijk dicht bij elkander. De oorzaak van de brand is nog on bekend. Hooibroei is uiteraard uitge sloten omdat dit produkt reeds vorig jaar werd opgeslagen. Deze voorraad be stond uit twee en een halve tas, zeker 'n hoeveelheid van 80 ton vertegenwoordi gend. Het is mogelijk dat de brand door kortsluiting ontstaan is. De schade be draagt minstens 60.000, Omstreeks half zeven werd de brand ontdekt: mevr. Langeveld nam toen in de schuur een enorme rookontwikkeling v/aar. Enige arbeiders waren toevallig in de buurt, daar een transport lammeren voor de markt gereed gemaakt moest worden. Ogenblikkelijk werd een naast de schuur staande auto in veiligheid ge bracht. Een kunstmeststrooier, een dors- kast, gereedschap, veevoeder, kunstmest enz. enz. werden mede een prooi van het vuur. Twee tractors konden tijdig aan de vlammen ontrukt worden VRIJSTELLING VAN DE DIENSTPLICHT De burgemeester van de gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat omtrent de hieronder genoemde inge schrevenen voor de dienstplicht van deze gemeente, op hun aanvraag om vrijstel ling van de dienstplicht, de achter ieders naam vermelde uitspraak is gedaan. Cornelis G. Vlaming, lichting 1938. Aanvraag om vrijstelling van dienst wegens persoonlijke onmisbaarheid, door de minister van Defensie afgewezen. George VV. Jimmink, lichting 1939. Aanvraag om vrijstelling van dienst wegens persoonlijke onmisbaarheid, door de minister van Defensie afgewezen. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk de tiende dag na de dag, waarop de uitspraak ter algemene kennis is ge bracht, in beroep komen. Indien de inge schrevene, wie de uitspraak geldt buiten Nederland verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de' termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo- j lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uit- spraak na het verloop van de termijn van j tien dagen als onherroepelijk beschouwd. Het verzoekschrift, dat met redenen omkleed moet zijn, wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar de persoon, wie de uitspraak geldt, voor de dienstplicht ingeschreven is. De bur- gemeester zendt het verzoekschrift aan de Koningin door. j Nadat de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, is gehoord, wordt door de Kroon op het beroep be slist bij een met redenen omkleed besluit, j Texel, 3 juni 1959. De burgemeester voornoemd, I C. DE KONING Dit plaatje werd vijf jaar geleden gemaakt, maar we zouden het ook vandaag de dag nog hebben kunnen opne men, want beiden zijn nog zo gezond als een vis. De bruidegom melkt echter niet meer: toen hij uit het ziekenhuis terugkwam besloot hij het bedrijfje maar over te dragen aan zijn zoon. VANDAAG VIERT HET ECHTPAAR A. DE RIDDER EN P. DE RIDDER-VAN DER VLIET, Kogerveld, zijn 55-jarig huwelijksfeest. „Zeker", zegt de nog altijd kwieke bruidegom, „5 jaar geleden heb je me nog gefotografeerd bij de koeien. Nou, het melken en zo heb ik volgehouden zo lang ik dat nog kon. maar opeens werd ik ziek en heb vijf weken in een zieken huis gelegen. Toen ik terugkwam beslo ten we maar meteen het wat kalmer aan te doen. We zijn toen verhuisd van „Dorpzicht" naar deze woning, waar we al eerder gewoond hebben: toen we trouwden trokken we hier namelijk in. Het was toen eigendom van de heer Jan Kuiper, die verschillende bezittingen op Texel had, o.a. een zaak aan de Park straat te Den Burg. Nou is dit huis ons eigendom". Dit tekenen we op uit de mond van de nog zeer krasse baas, die op 10 novem ber 83 jaar hoopt te worden. Hij hoopt het inderdaad nog te beleven en hij heeft, toen we afscheid namen, met ge rechtvaardigd optimisme gezegd. „Nou, tot over vijf jaar dan maar weer!" Dan zullen ze immers zestig jaar getrouwd zijn. Zijn vader is 87 geworden. „Ja, als je gezond bent rolt het wel!" „U melkt geen koeien meer, maar U zit toch niet de hele dag in huis?" De bruidegom vertelt dan, dat hij het er tegenwoordig echt van neemt „Pas om zeven uur uit bed (in 1954 wipte hij er nog iedere ochtend om vier uur uit! Hij dook er dan niet voor tien uur weer in, maar tegenwoordig rust hij ook 's middags graag een uurtje. Het bedrijf wordt sinds enkele jaren voortgezet door zijn zoon, die al weer een beste hulp aan zijn oudste jongen heeft. Ook die wil landbouwer worden en be zoekt dan ook trouw de landbouwschool. Mevr. de Ridder is geboren op 22 de cember 1884 en is dus „pas" 74 jaar. De bruid is op Texel geboren, maar de v/ieg van haar man stond in Wieringer- waard. Als kleuter emigreerde hij al met vader en moeder naar Texel. Ze hebben c.a. gewoond in het huis, waar nu hun zoon en zijn gezin is gevestigd. Maar eerst woonden ze in polder Eierland. Eierland, land van de eieren, welke eertijds de kastelein van het Eierlandse Huis zulk een best bestaan opleverden, maar eieren liggen en lagen er niet alleen in polder Eierland: in de jaren, dat pol der Het Noorden nog maar gedeeltelijk beboerd werd vierden de vogels en voor namelijk de kieviten er hoogtij. „Ik ver diende als jongen met kievitseierenra- pen meer in vijf weken dan mijn vader gedurende het hele jaar!" Aldus de heer De Ridder. Het loon van de land arbeider bedroeg in die dagen nl. één harde gulden per dag! „Mijn record is 118 kievitseieren geweest, ja, per dag!" Honderd eieren per dag was een doorge wone oogst. Toen lag het grootste deel van polder Het Noorden nog braak. Ik raapte eieren op het terrein, dat door wijlen Koos Lips gepacht was, onder voorwaarde, dat ik ze weer aan hem verkocht". De heer De Ridder heeft als jongen van 13 gepoogd zeeman te worden, hij stapte als derde mantje aan boord van de visserschuit van wijlen Gerrit de Booy. „Voor 1,50 per week". Maar de zee lag hem niet en toen de kieviten weer door de lucht begonnen te buitelen deserteerde de jeugdige Arie prompt: na één winter varen kende hij het vissers leven al. Kieviten leggen, zoals velen zullen weten echter niet het hele jaar door. De jonge De Ridder wist zich ech ter ook verdienstelijk te maken bij de Rijkswaterstaat, die ook toentertijd al een geducht tegenstander vond in de zee. Met helm trachtte men (en tracht men nog) de natuurlijke kustverdediging te schragen. „Nu halen ze het werkvolk even met de auto op, maar in mijn da gen moest je lopend op het karwei ko men en ik heb toch helm geplant bij de vuurtoren en bij Den Hoorn!! „Wij schaf ten na aankomst eerst en gingen dan aan het werk". VIJFENVIJFTIG JAAR in de huwe lijksboot. Eerst woonden ze in het Ko gerveld, daarna in De Koog zelf, toen op het plaatsje van de familie J. Bakker, daarna 20 jaar op „Dorpzicht", dat het hele dorp heeft zien groeien, nadat Texel als vakantieoord wijd en zijd bekend werd. Ja, De Koog is enorm veranderd, maar wat veranderde er dé laatste halve eeuw niet?! „Mijn man verdiende vroe ger met maaien drie gulden per dag van 's morgens drie uur tot 's avonds zeven! Ik zorgde voor de schetters en ging te vens uit werken voor 75 ct. per dag. In het voorjaar verkochten wij het jonge vee weer". Zo wisten zij tenslotte een eigen bedrijfje te bereiken. Bij ons afscheid stapte het jubilerende echtpaar nog even mee door huis en naar buiten. Ze hebben hun woning van boven tot beneden laten moderniseren, moeder ae vrouw is vooral trots op haar gerief lijk keukentje. Even later stonden we in de tuin, waar een zeis lag. „Doet U dat nog?" vroegen we nieuwsgierig en wezen op dit ouwer- wetse snij-apparaat „Ja, dat hou ik alle maal nog bij, hoor" was het antwoord en meteen greep de bruidegom de zeis om te laten zien, dat hij nog best een paar regels zwadden achter elkaar kan om leggen. Mevr. De Ridder stond er lachend bij èn met een trotse blik. Waar ze recht op heeft, want als je man op ruim 82-jarige leeftijd nog zó actief is mag je wel héél dankbaar zijn! «lat ziju pas nylons VLIELAND S VOORSEIZOEN BIEDT NOG PLAATS Het voorseizoen begint op gang te komen. De meeste zomerhuisje en vele gemeubileerde kamers hebben bewoners of krijgen ze dezer dagen. Tot het hoog seizoen is er momenteel nog al wat ruim te in deze sector beschikbaar. Ook de hotels en pensions hebben tot het hoogseizoen nog wel plaats, althans meerdere van deze bedrijven. Enkele hebben reeds een vrij behoorlijke bezet tingsgraad. (Harlinger Courant van vrijdag j.l.) OVERDEKTE RIJWIELSTALLING Ten gerieve van Toerist en Texelaar, die het Hoornder strand willen bezoeken is aan het einde van het Hoornder slag een overdekte rijwielstalling verrezen. De exploitatie ervan is intussen ter hand genomen door de heer G. Coevert, eige naar van strandpaviljoen „Paal 9". De heer Coevert staat daar niet als een trouwe wachter om U een kaartje aan te bieden, maar heeft een efficiënter idee bedacht: „We doen het op z'n Ame rikaans" heeft hij gezegd, dat spaart in deze tijd ook weer een werkkracht uit, we zullen een bus plaatsen en net als ze bij het consultatiebureau voor zuige lingen deden (en misschien nog doen?) laten wij de rest aan de gebruikers van deze stalling over. Wie vindt, dat het wat waard is, dat zijn fiets gevrijwaard wordt van de bandenvretende zonne stralen en wat dies meer zij, die kan een dubbeltje in de bus deponeren. Wie zulks verzuimt wordt echter eveneens als een welkome Vriend van het Eiland be schouwd! We vinden dit een sympathiek idee. Laten wij dan bijdragen naar vermogen en daarmede onze democratische gevoe lens demonstreren!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1