9 roen in het harL, VtoM n mm ZO m PUROL kopen en betalen BIqs dat laaiend maagzuur-branden. Neem een paar Rennles. officiële bekendmaking j R.K. St Josephschool Den Burg werd kampioen TANDPASTA IVOROL Goede nachtrest BABYDERN Huidgenezing I //iaa/L.. Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Hooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek )en Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 ZATERDAG 20 JUNI 1959 73e JAARGANG No. 7362 TEXELSEWCOURANT Verschijnt woensdags en xaterdags Bank: B'dam.se Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. m™ OPBRENGST COLLECTE De lijstcollecte gehouden voor het Rode Kruis heeft op ons eiland opge bracht 2052,39. Een mooi bedrag, ivaarvan de helft ten goede komt aan Dnze Texelse Afdeling. KLAVERJASSERS, ATTENTIE! Volgende week dinsdag hoopt men in Hotel „De Graaf", Den Burg, te komen ;ot de oprichting van een klaverjasclub. Zie adv. IDEEËNBUS VOOR DE BEVOLKING Sedert enkele jaren bestaat voor het personeel van de gemeente en van N.V. r.E.M. een zgn. ideeënbus. Door middel hiervan kunnen voorstellen en meningen naar voren worden gebracht over aller- zaken, de dienst betreffende. Even tuele ideeën moeten n.l. in een speciaal claarvoor bestemde bus worden gedepo neerd, waarna deze worden beoordeeld door een commissie, welke advies uit brengt aan Burgemeester en Wethou ders. Deze kunnen tenslotte een premie toekennen, variërende van 2,50 tot 100,al naar gelang de belangrijk heid en de mogelijkheid tot toepassing van het ingezonden voorstel. In de vergadering van de raad dezer gemeente is besloten, ook de bevolking in de gelegenheid te stellen van deze re geling gebruik te maken. Een ieder, die derhalve meent, voorstellen te kunnen doen tot verbetering op welk gebied ook, tot verfraaiing van de gemeente enz., kan die voorstellen op papier zetten en dat papier deponeren in de ideeënbus, staande in de wachtkamer van het ge meentehuis. Beoordeling vindt eveneens plaats door een commissie. Blijkt, dat de idee te verwezenlijken is, dan kunnen Burgemeester en Wethouders een premie toekennen, zoals hiervoor aangegeven. Vanzelfsprekend moeten de voorstellen liggen op het gebied van de gemeente lijke overheid. De inzending kan geschieden door middel van een van naam en adres voor ziene brief. Desgewenst echter kan de inzending plaats vinden in een van een motto dan wel een nummer of letter voorziene enveloppe; in deze enveloppe moet zich. behalve de op de idee betrek king hebbende brief, een tweede gesloten enveloppe bevinden met daarin vermel ding van naam en adres van de inzender. Slechts wanneer het voor een juiste be oordeling nodig is nadere inlichtingen te vragen aan de inzender, mag de tweede enveloppe worden geopend. Met het indienen van een idee doet de inzender hiervan onvoorwaardelijk af stand en kan de gemeente hiervan ge bruik maken op de wijze, als nodig wordt geoordeeld. Wij vertrouwen, dat van de ideeënbus een goed gebruik zal worden gemaakt. Texel, 15 juni 1959. Burgemeester en Wethouders van Texel, De burgemeester, C. de Koning De secretaris, P. Beemsterboer. GESLAAGD Onze vroegere plaatstgenote Anneke Keijser, „De Korenschoof", deed in Den Haag met gunstig gevolg examen voor Heilgymnastiek en Massage. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 24 juni consultatiebureau Woensdag 24 juni a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. POSTZEGELNIEUWS Maandag 22 juni houden we weer ruilbeurs in hotel „De Graaf". Hiermede wordt aan de wens van vele leden om gedurende het zomerseizoen ook enkele ruilavonden te houden, gedeeltelijk te gemoet gekomen. We rekenen dan ook op een flinke opkomst der leden. Op de beurs zal de 8 cent opdruk van Suriname verkrijgbaar zijn. hoort het op tietzelfde moment Uw Texelse leveranciers GESLAAGD De Cocksdorp. Onze plaatsgenoot Louis van Hoorn jr. slaagde een dezer dagen voor het diploma radiomonteur van het N.R.G. Hij ontving zijn opleiding bij de Dagschool voor Radiotechniek van de N.V. Philips te Amsterdam. Ook voor O redding en uitkomst. U zult de dag loven, waarop U met Rennies Uw brandend maagzuur tot verleden tijd maakte. Klinkt ongelo felijk, maar is een bewezen zaak. In tienduizend gevallen, over de hele we reld. Haal een pakje Rennies - en on dervind van vandaag af de heerlijke uit werking van dit wondere tabletje. Zó bij U te steken - hygiënisch verpakt! Een half uur na het uitbreken van de brand op „NieuwBreda" was de si tuatie reeds zoals op bovenste foto wordt weergegeven: één vuurgloed. Was het een wonder, dat de brandweerkorpsen voor een hopeloze taak stonden! Maar hun komst naar het terrein van de brand was niet vergeefs daar zij er voor konden zorgdragen, dat de twee in de nabijheid staande schuren behou den bleven. Brandmeester Joh. Zoetelief heeft al vele branden meege maakt, maar zelden een brand, die zich zo snel uitbreidde. De grote, tot de nok toe gevulde schuur van „Nieuw Breda" werd dan ook totaal in de as gelegd. De directeur van gemeentewerken verzoekt de inwoners van Den Burg 's zaterdags geen tuin- of ander afval langs de straat te plaatsen daar dit in het ver volg niet meer door de straatvegers zal worden meegenomen. Dit dient namelijk door de betrokke nen zelf op de gemeentelijke vuilnis stortplaats „Rode Zee" te worden gede poneerd die daartoe 's zaterdags van 14.00 - 17.00 uur is geopend of, tegen vergoeding, medegegeven te worden met de wekelijkse vuilnisophaaldienst. NIEUWS VAN DORPSCOMMISSIE DEN HOORN Den Hoorn. Het bestuur maakt nu reeds plannen voor het programma van het komende winterseizoen. Het ligt in de bedoeling om in september te starten met de bejaardensociëteit, ontwikke lingsavonden en filmavonden. Door de fam. Van Wolferen zijn 150 jeugdboeken van prima gehalte aan de dorpscommissie geschonken. In juli wordt gestart met een uitleen bibliotheek, waarvoor mevr. Beumkes- Haasnoot de leiding op zich neemt. Dit is ook speciaal voor de gasten van ons dorp. Hier komen wij nog op terug. Verder wordt aan de Waldhoorn een mededelingenkast geplaatst, waar alle activiteiten van ons dorp vermeld wor den. Ook is een overeenkomst gemaakt met de V.V.V. wat betreft de verhuur van de dorpskamer, waar de V.V.V. ook dit jaar weer haar informatiekantoor gevestigd heeft. De gymvereniging en D.E.K. maken geregeld gebruik van de Waldhoorn. Reeds heeft een groot aantal personen zich opgegeven als lid van „De Wald- noorn". De komende dagen wordt U de lidmaatschapskaart aangeboden. Wie nog lid wil worden kan zich op geven bij de secretaris, de heer Jac. van Wolferen. Hierdoor helpt U de commis sie bij het dorpswerk. ÖE BÉSTE en niet duur. Tube 95-70-46 ct CABARET-AVOND Woensdagavond wordt er om acht uur in „De Oranjeboom" een cabaret-avond georganiseerd onder auspiciën van „De Mok". Aan het programma werken o.m. mee: André Carrell, conferencier; Mate- nelli, acrobatiek, Joop de Leur, muzikale omlijsting. De balmuziek wordt verzorgd door „The Stork Town Dixie-Kids". Deze avond is voor niet-militairen toeganke lijk tegen 1,50 entree. Zie ook de raam biljetten. TEXEL IN DUITS BLAD De Duitse journalist Rudolf Paul Kottke heeft in zijn blad, dat te Krefeld verschijnt, een interessant artikel ge schreven over de visserij op de Wadden zee. Hij is met een bootje meegevaren en heeft kersvers gekookte garnalen ge proefd. Zijn artikel vormt een prachtig stuk propaganda voor alles wat hier bij een bloeiend vreemdelingenverkeer ge baat is. Op het ogenblik is dezelfde reporter bezig met een artikel over de schapen teelt. Op deze manier weet hij ook tij dens zijn vakantie het nuttige met het aangename te verenigen. door Zenuwrust Mijnhardt's Zenuwtabletten LANDDAG OP TEXEL De leden van de verenigingen van oud-leerlingen der landbouwhuishoud- school en landbouwschool zijn voorne mens op zaterdag 19 september een land dag te organiseren. De jeugd uit de agrarische sector zal die dag dus haar aandacht schenken aan onderwerpen, die het platteland raken. Geen causerieën, maar inderdaad de hand aan de ploeg, want een ploegwedstrijd zal de hoofd schotel van het nog nader uit te werken programma zijn. De organisatie ver wacht, dat voor deze wedstrijd grote belangstelling zal bestaan. Deze wedstrijd zal worden gehouden op boerderij Dijkmanshuizen van de fa milie Hin. Voorts zal een inkuildemonstratie wor den gegeven, terwijl de Texelse smeden eveneens om medewerking zal worden gevraagd en zoals bekend wordt op het terrein van dit belangrijke ambacht nog al eens iets nieuws naar voren gebracht. Ter opluistering zal een tentoonstelling worden gehouden van de gemaakte mi niatuurboerderijen. Het ligt voor de hand, dat de mede werksters er voor zullen zorgdragen, dat de zwoegende ploegers op tijd hun natje en droogje ontvangen. Mede in dat op zicht prijzen wij ons zéér gelukkig met de stichting van de landbouwhuishoud- school! P.S. Deze landdag staat mede in ver band met het 25-jarig bestaan van de vereniging van oud-leerlingen der land bouwschool. Dit is het kranige elftal van de St. Josephschool, Den Burg, dat zaterdag middag op het terrein van de Texelse Boys aan de Hollewalsweg de wissel beker wist te veroveren. Het is niet voor de eerste maal. dat de aanvoerder de wisselbeker in ontvangst mocht nemen, want het elftal van de St. Josephschool is meestal een zeer geduchte tegenstander! Wij feliciteren de jongens met dit succes en hopen dat de schoolvoetbalwedstrijden tot in lengte van jaren voort gezet zullen worden en daar bestaat goede kans toe, want de deelnemende elftallen hebben zich stuk voor stuk met grote geestdrift in de strijd geworpen. „COCKTAIL TRIO" IN „BUTERIGGEL" Naar wij vernemen zal op woensdag 8 en donderdag 9 juli het bekende televi sie en radio „Cocktail Trio" onder lei ding van A. v.d. Gein optreden in strand paviljoen „Buteriggel". Nadere bijzon derheden volgen t.z.t. GESLAAGD De heer S. Hemelrijk, Oudeschild, be haalde de akte l.o., zodat straks weer in een vacature in de onderwijssector kan worden voorzien! ONGELUK TIJDENS VOETBALWEDSTRIJD Tijdens de deze week gehouden voet balwedstrijd Texel-De Mok is de Texel- .peler Teun Koorn Jzn., Schilderend 113, Den Burg, ongelukkig terecht gekomen. De volgende dag moest hij, wegens toenemende pijn, naar het Lidwina Zie kenhuis worden vervoerd. In het ziekenhuis ontdekte men dat zijn been ook nog was gebroken. Al met al zal deze sportieve speler er een enige tijd „zoet" mee zijn. Wij wensen hem beterschap. POEDER-ZALF Voor hel tere Baby-huidje DE PRESTATIES VAN DE TEXELSE GYMNASTEN De prestatie van Texelse gymnasten tijdens de sportuitwisseling met Wierin- gen waren als volgt: Dames Texel: (resp. brug ongel., evenwichtsbalk, rin gen, paardsprong, pers. totaal, rangno.) I Hogewoning 7 7.2 7.3 7.5 29.0 4 M. de Vries 7.1 8 8.5* 7.7 31.3 3 G. Grisnigt 7.2 7.8 6.3 6 27.3 8 C'. Telman 8.2 7.9 8.7 7.8 32.6 1 G. Dekker 8 7.6 8.9 7.6 32.1 2 Meisjes Texel: (resp. brug ongel., evenwichtsbalk, rin gen, paardsprong, pers. totaal, rangno.) M. Bakker 7.2 7.5 7.5 6.7 28.9 8 A. v.d. Zwaag 8.2 7.3 7.3 8.5 31.3 6 M. Breeuwer 7.4 7.9 8.3 7.8 31.4 5 B. Bakker 7.7 7.7 9.1 8.8 33.3 2 M. v. Groningen 8.4 8.1 9.3 7.8 33.6 1 Heren Texel: (resp. brug, rek, ringen, paardsprong, pers. totaal, rangnummer) D. van Heerwaarden 6.5 6.8 6.1 6.7 26.1 7 D. Roeper 6.6 6.4 6.7 6 25.7 8 J. Zoetelief 6.8 7.3 7.4 5.9 27.4 6 P. Schoorl 8.8 8.8 8.2 8.7 34.5 1 W Grisnigt 8.5 8.7 8.2 8.3 33.7 2 Jongens Texel: (resp. brug, rek, ringen, paardsprong, pers. totaal, rangnummer) D. v. Egmond 6 6.6 6.6 6.2 25 6 9 S. Keijser 7.5 6.9 7.3 6.6 28.3 5 J Spanger 7.9 7.2 7.6 7.8 30.5 2 P. Zoetelief 6.8 7.6 7.6 7.8 29.8 3 J. Mets 8.5 8.4 7.2 9 33.1 1 De totaaluitslag Texel-Wieringen was: (resp. brug, rek en balk, ringen, paard- springen, totaal): Jongens: Texel 36.9 36.7 36.3 37.4 147.3 Wieringen 36.0 34.6 32.8 30.9 134.3 Meisjes: Texel 38.9 38.5 41.5 39.6 158,5 Wieringen 38.4 38.3 37.9 36.8 151,4 Dames: Texel 37.5 38.5 39.7 36.6 152.3 Wieringen 39.1 28.3 34.7 38 140.1 Heren: Texel 30.7 31.6 30.5 29.9 122.5 Wieringen 29.2 27.4 29.2 29.8 115.6 Totaal Texel-Wieringen 580.6-541.4. BENOEMD In plaats van de heer W. C. Imandt te Terneuzen, die bedankt heeft voor de betrekking als leerkracht aan de lagere landbouwschool te Texel is thans be noemd de heer A. L. J. van der Wal te Neede. Deze heeft de betrekking aan vaard. S.V. TEXEL Texel comb.-De Mok. Deze wedstrijd in het kader van nederlaagwedstrijden, werd door ons met 43 gewonnen. We hadden een juniorenelftal met enige ouderen opgesteld en het is een aardige wedstrijd geworden. Het was jammer, dat enige Mok-spelers toen de nederlaag in het zicht kwam, zich niet konden be heersen en veel te fors. enkele zelfs zeer unfair gingen spelen. Bob en Rennie werden genomen op een manier die nergens meer op leek. Gelukkig gingen onze jongens er niet tegen in en voet balden door. Teun ging door zijn knie en is voorlopig wel uitgeschakeld. Bij dit ongeval was evenwel van opzet geen sprake en was het zuiver een ongelukje. Beterschap „Santos". We zijn benieuwd hoe Texelse Boys het er donderdag a.s. tegen de Mok af brengt. Handbal. Zondag spelen de junioren tegen „VI. Vlug"-junioren. Als we de tegenstand sters niet onderschatten, dan kan er ge wonnen worden. „Vliegensvlug" is er de laatste tijd goed in en willen we onze kans behouden, dan moet er gewonnen worden. TEXELSE BOYS-NIEUWS Zondag gaat Boys 1 naar Cocksdorp cm daar de bekerwedstrijden voort te zetten. Hiervoor komen zij om plm. 3.00 uur tegen Oosterend in het veld. Donderdag speelt Boys 1 thuis tegen het elftal van de Mok. Dit is voor ons een goede oefenwedstrijd. Aanvang 7 uur Wie van de spelers heeft er zaterdag, na de wedstrijd welke tegen Cocksdorp 2 is gespeeld een handdoek in de Boys tent laten liggen. Deze kan terug ge haald worden bij H. Zijm, Hollewal. Huidzuiverheid - Huidgezondheid Voeten en obels Iris door Purol-poeder RIJWIELEN ENONDERDELEN ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 20 juni op om 4.19 uur en gaat onder om 21.03 uur. Maan: 20 juni V.M.; 27 juni L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 20 juni 8.02 en 20.29; 21 juni 8.53 en 21.15; 22 juni 9.42 en 22.00; 23 juni 10.30 en 22.39; 24 juni 11.11 en 23.17; 25 juni 11.50 en 23.49; 26 juni 12.22 en 27 juni C.19 en 12.53. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1