NIEUWBOUW DIESELKRACHT VOOR VADERDAG De Enkabé koopjesdag. 3'|4 PCT. RENTE Vaderdag. Bijvoedering op stal of in de weide Gedroogde veehouderijpulp en Melassepulp Openbare aanbesteding Gemeentelijke Zeevaart- en Visserijschool te Den Helder maakt iedere dag tot een C. HUISMAN Notaris J. R. van Wijland zoek uw voordeel Eis met klem rmerk KLM, want. Grote prijsvraag in „Goede ontvangst" Jan Agter zorgt er voor. Tel 46 M. A. J. VONK 6EEF •AIS GESCHENK BAKKER'S IJZERHANDEL, Tel. 67 TEXELSE NUTSSPAARBANK T.V., Radio, Stofzuigers, wasmachines, centrifuges, pick-up, platen en combinaties Waarschuwing verboden is gereedschap van DIRK WITTE Nu nog fl. 140.000.- „FORMOSA" C. P. MOOJEN, ^buiken Uit voorraad leverbaar Coop. Aankoopvereniging TEXEL G A. Op vrijdag 10 juli 1959 des nm 3 uur hoopt onder getekende in hotel Lakeman, Emmalaan 2, Den Burg namens Bakker's Ijzerhandel te Den Burg in het openbaar in massa onder bestekhoudens aan te besteden het grotendeels slopen van het pand Wever straat no 15 en het ter plaatse bouwen van een winkelpand. Alles met bijkomende werken en behoudens nadere goedkeuring van overheidsinstanties. Bestek en tekeningen zijn, zolang de voorraad strekt vanaf maandag 22 juni as. tm 6 juli d a v. ver krijgbaar aan het Schilderend 68 ie Den Burg, elke dag tussen 24 uur nm tegen betaling van f 15,— per stel. Restitutie alleen op de dag van aanbesteding f 10 mits ongeschonden, compleet en onbeschreven De aanwijs geschiedt ter plaatse op 7 juli a.s. des nm van 2—4 uur. W. J. L Boogaard, arch. B N.A Middenmeer Tel. 525 Inschrijving van leerlingen voor de volgende, op I september a.s aanvangende opleidingen 1. STUURMANSLEERLING AS Dagopleiding, Mi nimum toelatingseis: U.L.O. A of 2 jaar HBS 2. SCHEEPS WERKTUIGKUNDIGE A M. Dagoplei ding Minimum toelatingseis: ULO. A of 2 jaar HBS of L.T.S. 3 SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE V D. Avondop leiding. Minimum toelatingseis: lagere school. 4 VOOROPLEIDING voor de zeevaart en de zee visvaart (visserijschool) Dagopleiding. Minimum toelatingseis: lagere school. Voor de opleiding 2e stuurman GHV, 3e stuurman G.H V. voor bevarenen, stuurman zeevisvaart, stuur man grote sleepvaart en stuurman K H.V kan de inschrijving en de toelating het gehele jaar geschieden Voor de opleidingen I, 2 en 3 wordt uitstel van militaire dienst verleend. Aan de school is een internaat verbonden Indien de opleidingskosten een bezwaar vormen kan een studiebeurs worden aangevraagd. Nadere inlichtingen verstrekt de directeur, Ankerpark 27 te Den Helder, telefoon 3568 4 rol closet in pak 0,48 1 blik appelmoes 0,55 1 fles limonade 0,82 3 pakjes margarine 1,02 150 gram ananas pudding met stukjes ananas 0,39 1 zak wafelkoeken 20 stuks 0,49 Ook voor uw wijn is bij ons keus uit 20 soorten. Wij geven 10 pet op Enkabé-artikelen 2 pet op alle merkartikelen Weverstraat 39, Den Burg Tel. 69 zal, mede ten verzoeke van notaris S. H. Trip te Hengelo, op woensdag 24 juni a.s. 's avonds 8 uur in Casino te Den Burg, ten verzoeke van de „Stich ting Centraal Pensioentonds Stork" te Hengelo, pu bliek verkopen, krachtens art 1223 B.W. de boerenhofstede „Gerardus Majella" met diverse percelen land, gelegen in de Prins Hen drikpolder op Texel, kadastraal bekend Gemeente Texel sectie F nummers 844, 1140, 1144, 1145 en 1506 tezamen groot 25,33,20 ha. Verpacht voor f 2700,- per jaar De jaarlijksegrond en polderlasten bedragen f 1045 19. Betaling der koopsom voor of uiterlijk op 22 juli a s KLM werkkleding is sterker, beter passend en met volle garantie Daarom Verkrijgbaar bij: TEXTIELHUIS ZEGEL DEN BURG OUDESCHILD het interessante T.V. maandblad, dat wij al jaren hen, die er prijs opstellen GRATIS toe sturen Een plezierige wedstrijd die U niets kost met fantastische prijzen Vraag een „Goede ontvangst" bij ons en win een prijs De T.V pionier N.S.U. Berini, Mobylette, Magneet, Fongers Kogerstraat Tel 78 Hogerstraat Tel. 273 VOOR ALLE SPAARGELDEN TOT ELK BEDRAG met bovendien veel meer rentedagen I Vlotte terugbetaling I Kantoor Kogerstraat 34 Den Burg Tel. 215 verpakking in 'U - 'li 1 liters en groter ZELFGLANSWAS Een schoonheidskuur voor moderne vloeren Al deze apparaten verkopen wij ook op gemakkelijke zeer billijke condities. Betaling per maand per giro, geen kwitantie loper aan de deur ELECTROHUIS BAKKER Het bestuur van de Gemeenschappelijke Polders op Texel deelt belanghebbenden mede, dat het wegens het bepaalde in artikel 29, lid g van het Wegen- reglement Noordholland vuilnis, landbouwprodukten etc. op de wegbermen neer te werpen of op te slaan Overtreding dezer bepaling kan worden gestraft met een boete tot een bedrag van f 75,— Vader is ECHT blij met een prima stukje Gravenstraat 2, telefoon 224. ZIE DE ETALAGE. Rotterdam - Pannekoekstraat 83 Telefoon 010 - 11.16.18 Importeurs van „Kaelble"-dieselmotoren Ook in andere afmetingen. Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Voor financiering kan eventueel gezorgd worden. KOTTERS Lengte 22 meter Breedte 5,60 meter Holte 2,70 meter Minder dan 50 Bruto reg ton. Met 240 pk „KAELBLE" scheepsdiesel. Solide uitvoering Prima afwerking Zware vislier In deze serie kunnen door ons nog enkele opdrachten geaccepteerd worden. Voor zaken of privé in zit U tevree. Café-Restaurant Koningstraat 68-74 Den Helder KEPAKATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoperl Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg Volkswagenbusjes te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur. Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 Alle Verzekeringen kunt U sluiten bij Den Burg, Telef. 278. Vraagt vrijblijvend offerte Ook voor financiering Hypotheken Dit buitenkansje mag u nietlaten lopen. Gedurende de maanden mei. juni en juli kunt u in het bezit komen van een prachtig 2-vlams comfoor met afdek- plaat en van een crèmekleurige Benegas-fles met drukregelaar en 1 meter slang. Dit alles voor de fantastische prijs van 6750 Gedurende deze actie bieden wij o twee weken gratis koken. Vraag uw plaatselijke Benegas- dcaler naar een gratis proefde* en n kunt 14 dngen lang gratis veilig en hygiënisch kokc Ga vandaag nog naar de plaat- selijko Benegas-depothouder en profiteer van deze aanbieding. Exclusief gas. W. van Bijsterveld Den Burg W Koopman Oosterend J. Ie Noble Den Hoorn 106 S. v d Vis De Koog I J Westdorp De Cocksdorp Fa Frans Zegel Kz., Oudeschild

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4