Groen 7wa in het harL, BEDDEN ZONDER U M Rogslootideaal oord voor vissers en jagers „gezondheid UW GELD Waar de natuur zichzelf nog kon blijven MOERBEEK'S MEUBELHANDEL X- WOENSDAG 24 JUNI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7363 COURANT Uitgcrvs N.V. v.h. Lcmgeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm y/v-f. Geruisloos duwt Cor Visman zijn bootje over het rimpelend watervlak van de schilderachtige, door rietkragen omzoomde Rogsloot, waarlangs het rustige De Cocksdorp zich languit uitgestrekt heeft. Op de voorgrond links is nog fragment te zien van een kaar, waarin de gevangen paling verzameld in afwachting van de komst van de detailhandelaar. een wordt DE BERGEENDEN zeilden op nog geen twee meter hoogte over het rimpe lende water van de Rogsloot. Ze trokken niet wat op toen ze het bootje nader den: dat bootje hoorde immers tot de vaste inventaris van hun terrein en die man aan de duwboom kenden ze al van kindsbeen af. Zeker, die passagier was een vreemde eend, maar die kon stellig geen kwaad doen, die zou wel rustig op zijn gammele troon blijven zitien: zon bootje, waarmee de paling visser van wal steekt is rank en smal en spotters slaan over boord. Ook de scholeksters maakten zich niet druk om de verschijning van de vreemdeling en de karekieten zongen het hoogste lied in de rietkragen, die aan weerszijden van de Rogsloot een donkergroene zoom hadden gelegd. Het bootje zocht zijn weg, maar dat was geen puzzelroute, want de steven had zich maar te wenden van het ene groepje stokken naar het volgende. Stok ken, waaraan netten waren gebonden met het doel paling te bemachtigen. „Nou gaan we naar het beste net", zegt Cor Visman en we dachten dat hij ons beet wilde nemen. Hoe kun je nu op meters afstand al vaststellen of een be paald net het goed gedaan heeft of geen levend wezen zal bevatten? Maar toen de fuik aan het einde opgehaald werd, krioelde het ineens van de paling, on danks de noordenwind, waarover meer. Paling van flink formaat, 's Nachts, toen de Cocksdorpers in Morpheus armen lagen, toen schip per Boon van „De Zeemeeuw" mis schien in de geest al weer lang en breed op het Eierlandse Gat dob berde, toen was die paling actief geworden. En dat kan in die lange, brede Rogsloot: hij begint immers al ter hoogte van de boerderij „Sir Robert Peel" en loopt door tot het laatste huis van „Durp", waar de dijk het land beschermt en waar het lange kanaal begint. De palin gen kunnen daar elf kilometer aan eén stuk afleggen. Velen komen ontijdig in een fuik te recht. De kleinsten kruipen er schielijk weer uit: ook palingen houden van de vrijheid, de rijpere jeugd voelt zich ech ter al het haasje, maar de palingvisser is een sportief man: de paling, die hem te licht lijkt laat hij weer zwemmen, na tuurlijk moeten ze hem wèl beloven, dat hij hen nog eens terugzietWel, daar is een goede kans op, want hoe moet een paling de Rogsloot verlaten? Heel, heel lang geleden kon je er met een gerust hart binnenzwemmen, want je kon er ieder uur van de dag weer uit: de Rog sloot vormde toen namelijk één geheel met de Waddenzee, maar in 1835 werd Eierland ingepolderd. De Rogsloot werd afgesloten. Op het ogenblik is het zo, dat iedere paling voor zijn leven lang op Texel ge ïnterneerd is. Dat geldt namelijk ook voor de paling die Kees Dogger in de Prins Hendrik Polder vangt en voor de paling, die Gerrit Pieter Plaatsman het Noorden bemachtigt. Dat geldt ook voor de paling, die andere beroepsvissers in de Texelse binnenwateren weten te bemachtigen. Nieuw materiaal Op Texel vindt je wat sneu al tijd een einde: df in een fuik öf in de keel van een blauwe reiger. U zult dan zeggen: „Maar waar af gaat en niet meer bij komt mindert en eerstdaags is het met die fuikenlichterij voor goed afgelopen!" Dat zou inderdaad het geval zijn, als de vissers niet regelmatig voor nieuw materiaal zorgden. Door de Heidemaat schappij wordt aan iedere erkende visser een bepaalde hoeveelheid glasaalttjes toegewezen. Deze worden in het voorjaar in de Texelse binnenwateren uitgezet. Hoe klein dat grut is? Er gaan er zo'n honderdduizend in een partij van 25 kilogram. De vissers veronderstellen, dat ongeveer een derde deel het predikaat volwassen weet te bereiken. Voorheen kwam die glasaal uit eigen beweging naar binnen, maar nadat ook Texel meer aandacht was gaan besteden aan zijn waterbeheersing stuitte dat glas aaltje overal langs de dijk z'n neus. Deze glasaaltjes hebben overigens de moed nog nooit opgegeven en voor de sluizen van het Kornwerderzand is het tijdens hun trek altijd nog een drukte van belang: ze willen daar allemaal de voormalige Zuiderzee op. Sinds vele generaties zijn daar de palingen tot volle wasdom gekomen en de macht der ge woonte getrouw houden de diertjes zich maar aan die oude route! Hoe lang hun reis geweest is? Waar hun bakermat lag? De geleerden menen, dat de palinkjes ergens op de Atlantische Oceaan geboren worden. We tekenen al die bijzonderheden al in gedachten op, als het bootje door de Rogsloot schuift. Hiervoor moet de bezoeker dan een stralende dag uitzoeken, want dan Texel op z'n mooist en De Cocksdorp en omgeving vormen nog altijd een idylle voor wie rust zoeken. Is het een wonder, dat de heer Visman altijd verzoekjes van de zijde der toeristen ontvangt om eens zo'n tocht met hem te mogen meemaken? Varend over de lange, brede en vooral vredige Rogsloot dachten we, dat de VW-afdeling aldaar gelegenheid zou moeten geven tot roeien op dit prachtige water, maar practische bezwaren staan in de weg: dit viswater is gepacht, het is geen openbaar terrein enals wij zo vele reine natuur om ons heen zien, vergeten wij wel eens persoonlijke be langen! Visserij èn jacht 's Zomers wordt hier de paling ver schalkt, maar reeds in juli wordt daar de eendenjacht geopend, waarna in de wintermaanden de fazanten, hazen en ander wild er voor de lopen gehaald wordt. Dit is een der fraaiste jachtter reinen van het eiland. Is het een wonder, oat het terrein voortdurend goed be waakt wordt? De vogelbescherming En dat open oog voor die rijkdom doet goed volgen, want een landbouwer in de naaste omgeving beschouwt, zo verna men we, zijn terrein in wezen al sinds jaar en dag als een semi-broedplaats voor vogels: ieder voorjaar komen er verscheidene vogels tot leven. De betrok kene zou, wanneer hij enkel maar aan op de praktijk ingestelde factoren zou denken, die vogels het broeden wel beletten. Een klein kunstje, maar hij stelt in hun bezoek, hun gebruik van het ter rein juist een grote eer. Dit mag tussen de andere regels toch wel even vermeld worden! Dit zijn de stille medewerkers, steunpilaren in de rij van hen, die Texel gaarne het predikaat „Vogeleiland" la ten behouden. (Slot in volgend nummer) ANJERDAG 1959: EEN ACTIE TEN BATE VAN HET CULTURELE WERK! De Anjerdag krijgt al een bekende klank. Ook thans weer zal in de periode van 22 juni tot 5 juli a.s. een beroep op uw offervaardigheid worden gedaan om middels de jaarlijkse collecte ten bate van het Anjerfonds het Nederlandse culturele werk te steunen. Het Prins Bernhardfonds en de pro vinciale Anjerfondsen zijn uitgegroeid tot belangrijke steunpilaren van het cul turele werk in Nederland. Ook plaatse lijk werd meermalen een aanzienlijke subsidie aan een plaatselijke vereniging toegekend, laatstelijk aan het Koninklijk Texels Fanfarekorps, terwijl thans weer een aanvrage voor het fanfarekorps D.E.K. te Den Hoorn in behandeling is. De aanschaffing van instrumenten blijft voor de korpsen een zware zorg en hier voor doen zij dan ook zelden een tever geefs beroep op het Provinciale Anjer fonds. dat echter ook slechts met mate kan helpen. Naast vele muziek- en zangverenigin gen werd in 1958 in Noordholland o.a. ook aan de navolgende instellingen een ubsidie toegekend: Provinciaal Vormingscentrum „De Haaf" Culturele Raad Noordholland; Stichting jeugdbelangen Enkhuizen; R.K. Instuif Jong Velsen Noord; Commissie Interna tionaal Orgelconcours. De landelijke Prins Bernhardstichting steunde ook tal van instellingen en ver enigingen o.m. het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam; het Bal let der Lage Landen te Amsterdam; Stichting toneelgroep Studio; Federatie van Nederlandse Zangersbonden; de Stichting „Het Nederlandse Blindenwe zen" (voor het vervaardigen van gespro ken boeken voor blinden), het Werk verband Katholiek Amateur Toneel te Amsterdam en de Volksmuziekschool te Amsterdam. Zoals U ziet is dit werk uw steun ten volle waard. Ik ben de plaatselijke korpsen en waar geen korps is de plaatselijke collectanten en collectrices dan ook zeer erkentelijk, dat zij zich bereid hebben verklaard ook dit jaar aan het welslagen van de komende in zameling te willen medewerken. Door bij de komende Anjercollecte een papieren Anjer of een fotokaart van het Koninklijke gezin te kopen vergroot u de subsidiemogelijkheden van het Prins Bernhardfonds en de provinciale Anjer fondsen. Ik wil de komende collecte dan ook van harte bij U aanbevelen. C. DE KONING, burgemeester. BENOEMING De heer C. M. Room, alhier, is per 1 juli a.s. benoemd tot bijzonder procu ratiehouder ten kantore van de Rotter- damsche Bank N.V. te Den Burg. ZANGDIENST TE DEN HOORN WORDT UITGEZONDEN VOOR RADIO! Op donderdagavond 2 juli wordt in de Herv. kerk van Den Hoorn een zang- dienst gehouden met medewerking van D.E.K. Deze dienst zal worden opgeno men en wordt voor de radio uitgezonden op zondagmorgen 5 juli voor de I.K.O.R. van 8.30 tot 9.30 uur. Morgenavond 25 juni is er een oefen- dienst in de kerk, samen met D.E.K. Een ieder wordt hartelijk uitgenodigd deze dienst bij te wonen. TEXEL GAAT VERJAARDAG PRINS BERNHARD VIEREN MET CONCERT De a.s. verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard zal door Texel worden ge vierd met een gezamenlijk concert, dat maandagavond, aanvang 8 uur, in „De Wezentuin" te Den Burg zal worden ge houden onder de algehele leiding van de heer Cor Rijf. Aan dit concert zullen de volgende Texelse ensembles medewer ken: de zangvereniging „Con Amore' Dameskoor Den Burg, het R.-K. Kerk koor, De Stem des Volks en het Konink lijk Texels Fanfarecorps. De entree zal geheel gratis zijn. Zater dag hopen wij het programma te publi ceren. UW ADRES VOOR GESLAAGD De heer H. Ellen, Den Hoorn, deed in Den Haag examen voor de zeevisvaart en behaalde het bewijs van bekendheid met de bepaling ter voorkoming van aanva ringen op zee. De heer Ellen werd opgeleid door de heer D. M. Vlas te Oudeschild. Het was een vervroegd examen. zijn wij nergens! Wij doen dan ook ons uiterste best u op tijd het beste te leveren. Maar is daarbij onmisbaar! Waarmee wij maar willen zeggen, dat wij het prettig vinden als uop tijd betaalt. Uw Texelse leveranciers KERK IN DE SCHIJNWERPERS Gedurende de maanden juli en augus tus zal het Hervormde kerkje van Den Hoorn 's avonds verlicht worden De T.E.M. zal 6 of 8 schijnwerpers plaatsen, De onkosten worden door de Hoornder middenstanders gezamenlijk betaald. FIETSJE ONDER BUS Het fietsje van een dochtertje van de familie W. H. Bakker, Dorpsstraat, Den Hoorn, werd zaterdag door een TESO- bus gekraakt, maar het kind zelf bleef gelukkig ongedeerd. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Heden, woensdag 24 juni, worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. NATUURZUIVER OPWEKKEND VERKWIKKEND KIEVIT OP EIEREN Op een terrein van de boerderij Duinoord", Eierland, broedt thans nog een kievit, terwijl ook een scholekster nog bezig is de toekomstige gezinsuit breiding te bevorderen. Het lijkt ons toe, dat vooral de kievit aan de late kant want reeds werd eind maart het eer ste ei op Texel gelegd! Wellicht is hier van een tweede broedpoging sprake. De eigenaar van het land heeft beide vogels tijdig ontdekt, zodat hij de nesten even op zij kon leggen toen hij met zijn land bouwwerktuigen moest passeren. SERENADE TE OOST Muziekvereniging V.I.O.S. had zater- oag een druk programma. Zagen wij VIOS eerst door Oosterend marcheren voor de demonstratie van de gymvereni ging, waarbij opviel dat de VIOS gelede ren weer enigszins zijn versterkt met enige jongere krachten, na deze rond gang waren zij weer spoedig op Oost en brachten daar een serenade aan het echtpaar K. Kalf, ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk. Beide zoons van het jubilerende echtpaar zijn immers lid van VIOS. De muzikanten werden voor deze serenade onthaald op 'n verfrissing. Z.D.H.-NIEUWS Het eerste elftal nam zondag deel aan de beker-wedstrijden van SVC te De Cocksdorp. Ons elftal won met 31 van SVC, dat bekerhoudster is. Texelse Boys wonnen met 60 van Oosterend. Zaterdagavond de finale Tex. Boys- ZDH. GYMVERENIGING OOSTEREND GAF EEN DEMONSTRATIE Regelmatig geeft de gymvereniging van Oosterend een demonstratie om de belangstelling voor deze gezonde sport te blijven behouden. Zaterdagavond heeft dit openbare optreden wederom plaats gehad. Voorafgegaan door de Muziek vereniging VIOS werd eerst een rond gang door het dorp gemaakt. Hierbij viel het ons op dat er gebruik werd gemaakt van een nieuwe gymvlag. De vlag is vervaardigd door de dames van de gym en heeft de kleuren groen-wit in drie hoek op een rechthoekig veld, terwijl in de witte velden de oprichtingsdatum ok tober 1952 is vermeld en het embleem van de gym, een turner op de brug in hoogstand, gevat in een schildembleem. De demonstratie vond plaats op het sportveld achter de School m.d. Bijbel en omvatte een programma van 14 oefe ningen. Het hindernis nemen van de kleintjes bracht een leuke spanning te weeg. Verder was er het kastspringen, ringen, evenwichtsbalk voor de meisjes, verder brug ongelijk, paardspringen, rin gen en evenwichtsbalk voor de dames en de lange mat en paardspringen voor de jongens. Hierbij zouden wij haast verge ten de bankoefening van de kleintjes, welke werd beëindigd met het boven het hoofd wegdragen van de bank. Tot slot van deze demonstratie volgde een vrije oefening van de dames als sluit stuk van de stijlvolle en vlotte demon stratie. De gym heeft haar attributen kunnen uitbreiden met een ringentoestel, zodat er geen leentjebuur bij de Zustervereni gingen gespeeld behoeft te worden. Uitermate jammer is het dan ook dat vanwege de stevige noordoosterbries, welke er zaterdagavond stond het aan tal toeschouwers vrij beperkt bleef. Dit was voor de gym onverdiend en een en ander vraagt dan ook een glorieuze her haling. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 22 juni 1959: 1050 lammeren 3552; 20 biggen 40 60; 6 schapen 7080; 2 nuchtere kalve ren 6080; 3 fokkalveren 90110; 1 paard 750; 1 koe 825. DE VIjft>E LAMMERENMARKT Op de (pée lammerenmarkt werden 1050 lammeren aangevoerd. Aanvanke lijk leek het er op, dat de markt tot be tere prijzen zou leiden, want omstreeks half tien verzekerde een wolveehouder ons, dat de prijzen vijf tot zes gulden ho ger lagen dan vorige week. De markt was ook willig, ja vlug, wat te danken zou zij aan de geringere aanvoer. Nader hand bleek zijn optimisme echter onge grond, want de handel bood nagenoeg dezelfde prijzen als op de 4de markt en c'at wil dus zeggen, dat Texel ook op dit terrein grote schade ondervindt van de aanhoudende droogte. Regen zou een gouden regen geworden zijn, helaas, nog altijd laten de regenwolken op zich wachten. Hier volgt een overzicht van de vijfde lammerenmarkten over de laatste tien jaar: Jaar Aanvoer Pnjs 1949 1500 29—37,— 1950 1600 37,50—44,— 1951 1500 50—70,— 1952 1200 58—73,— 1953 2000 39—48,— 1954 1400 50—59,— 1955 1700 6785, 1956 1800 7488, 1957 2000 4560, 1958 1800 43—57,— 1959 1050 32—52,—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1