9 rocn /wa in het hart. U Vissen in de Rog sloot Zuiver Uw bloed met Kruschen. BETAALT U OP TIJD DAN BENT ONZE MAN ZATERDAG 27 JUNI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7364 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld <5> de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Bnrg Texel - Poitbu» 11 Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Een beste vangstNee, dat viel hard tegen: ne gen van de tien vissen warenvoorntjes en die laat de palingvisser weer vrij om de liefheb bers van de hengelsport te gerieven. 250 fuiken Intussen glijden we geruisloos op een fuik af, een der.... 250 fuiken, die om de dag door deze firma gelicht worden. Wat een werk om al dat materiaal te onderhouden! Om de zeven weken moet een net getaand worden. De oudere net ten zijn van zijde gemaakt, maar de nieuwe netten worden uit nylon gefabri ceerd. Wij bezigen met opzet het woord fabriceren, want de netten worden niet op Texel gemaakt: de visser koopt het wand van elders, dat machinaal ver vaardigd wordt. Alleen de kelen breien zij zelf. Zo'n net gaat een jaar of zeven mee. De firma Visman beschikt over zeven bootjes en die hebben ze wel nodig ook, want hun viswater ligt ver uiteen: Rog- sloot, Kanaal, Waalenburg en Dijkmans huizen. Cor Visman z'n overgrootvader ver diende reeds de kost met de visserij. Piet Visman trok periodiek naar het Horntje om daar haring te trekken. Zijn werk lag dan hier, dan daar en om de haver klap werd een ander huis betrokken. In verkeerde hoek Cor Visman is wat hokvaster en wij kregen zo de indruk, dat hij best zijn leven lang op de Rogsloot het geluk wil blijven beproeven. Het werk zelf is boeiend genoeg, want de vangsten zijn zeer wisselvallig. Nu, bij de dagenlange noordelijke winden vang je niet veel. „Noordenwind en lichte maan, het kan niet minder!" Bij zomerdag moet je het bovendien van de regenloze perioden hebben. Dat is thans wel het geval, maar de wind zit in de verkeerde hoek. Bij zuidwester storm vang je het meest. De'vorige herfst passeerde ons land stormloos en de pa- lingvissers hebben toen dan ook bepaald slecht geboerd. Rood en grauw Op zo'n tocht steek je veel wijsheid op, maar helaas gaat veel het ene oor in, het andere oor weer uit.Je hebt. zo be grepen we, rode paling en grauwe paling. Dan wil je vragen „Maar wat is rode pa ling en wat verstaan jullie onder grauwe paling?" Je wilt echter niet al te ver velend zijnMaar die grauwe paling is een gewone paling, alleen hij is ge slachtsrijp. Die wil dan naar zijn kuit- schietplaats, ergens in de Atlantische Oceaan of daaromtrent. Bij een zuid- westerstorm slaat, zo noemen ze dat, die paling los. De maan gelieve bovendien donker te zijn. Liefst veel regen. Dan gaan de gemalen draaien, ontstaat er stroom en die stroom voert de paling naar de fuiken. De paling heeft uiteraard geen belangstelling voor een fuik. maar hij volgt z'n instinkt. Rode paling daarentegen wil persee tegen stroom in: die komt uit de zee om zich in het binnenwater lekker dik en iond te eten. De Rogsloot biedt hem een overvloed aan voedsel. Weegt de Rogslootpaling een pond dan vertoont hij reeds de grauwe huidskleur en zou dus als ge slachtsrijp exemplaar zijn hoogverheven taak kunnen gaan uitvoeren. Die paling, die in Dijkmanshuizen het kostje moet opscharrelen, moet heel wat langer voor zijn kostje kronkelen en het gevolg daarvan is, dat hij zo'n twee tot drie pond weegt eer hij geslachtsrijp is. Op weg naar hun kuitschietplaats bezitten ze practisch geen bek meer. Waarom ook wel? Ze vreten toch niet meer en hoe ranker de kop hoe sneller ze uit de kron kels kunnen schieten. Volgens vele ge leerden keert die paling nooit meer te rug: de glasaaltjes gebruiken hem als welgevulde voorraadschuur Na de bemaling De vangst viel ons, leken, niet tegen, want wij waren nog nooit met een maal de paling thuisgekomen als deelnemers aan een visserij. Visman vertelde ons echter, dat de viswateren door de bema ling zeer achteruitgegaan zijn. De kunst matig ingebrachte glasaaltjes doen het nu eenmaal niet zo goed als soortgenoten, die volkomen langs de natuurlijke weg hun bestemming bereikt hebben. Lustoord voor hengelaars De Rogsloot is ook een lustoord voor de hengelaar, maar we hebben er geen hengelaars gezien. Ze zouden daar, even als langs het kanaal, volop voorntjes kunnen vangen. Wel, de liefhebbers kun nen voor de som van slechts 1,een vergunning verkrijgen en ze mogen daar mede het gehele seizoen naar hartelust hengelen. Men mag proberen voorntjes te bemachtigen en bezige daartoe een klontje deeg, terwijl paling alleen maar in een kronkelend geval wenst te hap pen. Men neme daarvoor dus bij voor keur een „wurm". Zorgt U er wèl voor een sterk snoer aan Uw hengel te knopen, want het kan zijn dat er een paling toehapt, die drie pond weegt. Dat is geen visserslatijn: ook dc firma Visman heeft eens zo'n knaap gevangen. Die specialité's doen zich uiteraard alleen maar in brak water voor: de hengel dus uitgelegd in de slootjes aldaar!! „Bukken" adviseert Cor op zeker ogen blik. Het blijkt, dat we de duiker van de Hollandseweg genaderd zijn. We gaan voor alle zekerheid meteen maar hele maal plat: liever een nat zitvlak dan een gescheurde hersenpan. Klungelig kruip je weer overeind. Misschien word je uit gelachen door de karekieten, die zoveel dichter bij de natuur staan. Die hun nestjes niet toevalligerwijs in oud riet bouwen. Nieuw riet groeit nog steeds en de ene stengel schiet sneller op dan de andere: je nest zou kunnen kapseizen. Veel zou je kunnen leren van die zwer men scholeksters, die nooit tweemaal per week in de Texelaar hoeven te kijken om met de eb- en vloedbeweging ver trouwd te blijven: ze ruiken dat nieuws reeds van verre. Bij vloed scharrelen ze op de droge gronden van de Rogsloot, bij eb gaan ze op de vleugels, de dijk over, om honderden meters ver over het wad te vliegen naar plaatsen waar wat voor de hongerige maag te halen is. Het bootje glijdt langs riet en riet- schermen: dat zijn de jachthuisjes, die volgende maand al weer bemand zullen worden. Weer bukken! We gaan onder een schrikdraad door, die de koeien van „Dorpszicht" binnen bepaalde perken houdt. Maar die duiker en die draad zijn dan ook de enige punten, die uit het programma van moeder natuur gelicht kunnen worden! De rest hoort er hele maal bij. Ook Cor Visman, ook zijn bootje en als U straks in hotel of pension zo'n heerlijk gerookte of gestoofde paling (bijna met vingers en al!) consumeert, denkt U dan even aan het vakman schap van de visser zonder wiens ken nis wij van dat heerlijke gerecht ver stoken zouden blijven want heus. aan het succes van de hengelaar op pa ling geloven wij niet zo hevig! Dat werd nog geaccentueerd door de gulle gave van Visman zelf, die aldus reageerde op ons spontaan plan nog dezelfde (vrije) dag de hengel uit te gooien. Om Uw rheumatiek te verdrijven. Want naarmate Kruschen's aansporen de werking onzuiverheden uit Uw bloed verdrijft, verdwijnen Uw pijnen vanzelf. Kruschens vijf minerale zouten bren gen Uw bloedzuiverende organen weer op gang, Uw bloed gaat sneller stromen en de pijnverwekkende onzuiverheden verdwijnen langs natuurlijke weg. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 30 juni op om 4.23 uur en gaat onder om 21.04 uur. Maan: 27 juni L.K.; 6 juli N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 27 juni 0.19 en 12.53; 28 juni 0.52 en 13.28; 29 juni 1.37 en 14.23; 30 juni 2.43 en 15.27; 1 juli 3.56 en 16.43; 2 juli 5.12 en 17.52; 3 juli 6.20 en 18.49; 4 juli 7.13 en 19.40. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 1 juli a.s. consultatiebureau Woensdag 1 juli a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 16.00 18.25 20.30§ VanDenHelder: 9.15 11.35 17.15 19.30 21.35§ HANDELSREGISTER In Handelsregister lezen wij onder Nieuwe inschrijvingen: Veltkamp v.h. J. Agter, Texel, Den Burg, Nieuwstraat 7. Loodgietersbe- drijf waterfittersbedr. enz. Venn.: J. Agter en J. F. Veltkamp (bep. bep.) En onder wijzigingen: Kleinhandelaren D. Pool, Texel, Den Hoorn 73. Klh. in melk- en zuivelprod. Uittr. eig.: D. Pool. Bedr. w.v.d. V.o.f. o.n.: Pool en Zoon. Venn.: D. Pool, B. Wijngaarden (Bep. bep.) TABAKSDETAILLISTEN Texel is weer een aantal tabaksdetail listen rijker geworden. Of dit verband houdt met de zo gunstige oogstresultaten van tabak? Het diploma tabaksdetaillist werd uitgereikt aan mevr. N. Uitgeest- Vos, mevr. Huisman-Lieuwen, mej. M. Moojen en de heer G. van der Kooi, Stenenplaats. Uw Texelse leveranciers BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 19 tot en met 25 juni 1959 Geboren: Martha, dv. Johannes M. Schoo en Martha M. Reij; Martin, zv. Adrianus J. Hörst en Willemina Visser; Dieuwertje Johannette, dv. Arie Koop man en Meinarda Pool; Maria Hillegon- da, dv. Wilhelmus N. v.d. Wetering en Cornelia G. Barhorst; Tjipke André Douwe, zv. Piet de Graaf en Antje G. Scheper; Petrus Wilhelmus Johannes, zv. Cornelis J. Reij en Agatha M. Duin. Ondertrouwd: Denis M. A. v.d. Giessen en Geertruida v. Bennekom. VERTROKKEN PERSONEN Annette J. Wassink, van Oosterend, Julianastraat 8 naar Wieringermeer, Ka- naalweg 14. INGEKOMEN PERSONEN Pieter Vlaming, van Velsen, Sluisplein 24 naar O 173; Wietse P. Schijf, van Woubrugge, Kerkweg 16 naar Den Burg, Groeneplaats 12; Henk Broekman (en gezin) van Hilversum, 's-Gravelandse- weg 172, naar Den Burg, Kogerstraat 68; Annelies Voogd, van Enschede, Zwede- weg 23 naar K 68a; Henricus M. Ran, van Heemstede, Cloosterweg 24 naar Den Burg, Schilderend 36. BAL-CHAMPETRE IN WEZENTUIN Winkeliersvereniging Den Burg gaat in samenwerking met de afdeling Den Burg der V.V.V. Texel in het hoogseizoen t al-champêtre organiseren in de Wezen- tuin. Iedere donderdagavond van acht tot tien in de maand juli en op woensdag 5 en 12 augustus. Bij voldoende belangstelling ook nog een avond op 20 augustus. De muziek zal worden gemaakt door een band, die door „De Oranjeboom" ge- engageerd is. Sluit de Wezentuin om tien uur de poorten dan kunnen de danslus- tigen, zo zij nog energie in reserve heb ben gehouden, zich verder amuseren op de vloer van „De Oranjeboom". De eerste avond vindt dus donderdag a.s. plaats. TELEFOON OP FONTEINSNOL Woensdag heeft de verbindingsdienst van het amfibisch oefenkamp „De Mok" een veldtelefoon geplaatst op de uitkijk toren van de Fonteinsnol. Dit is geschied op verzoek van het Staatsbosbeheer, dat vooral in deze periode van aanhoudende droogte zeer scherp waakt over bos en duin. In de hoop ieder begin van brand terstond in de kiem te kunnen smoren, houdt het Staatsbosbeheer bij deze hoog gelegen telefoonpost van vroeg tot laat de wacht. TER OVERDENKING: MOMENTOPNAME 1 Er was eens een dominee in een moei lijk gesprek gewikkeld met een onker kelijk gemeentelid. Dat is een apart slag volk, die onkerkelijke gemeenteleden, want ze horen er wel bij, maar niemand weet precies hoe. Met elkaar brengen ze nog een aardige som gelds in de kassa en een Kerkvoogd zou ze dan ook voor geen goud willen missen. Trouwens, een goed pastor ook niet. Maar om op dat moei lijke gesprek terug te komen, dat werd zo moeizaam gevoerd en zo weinig zeg gend van inhoud, dat de dominee in ar ren moede uitriep: „Maar man, geloof je dan niet in God?" „Och dominee", was het antwoord, „ik geloof stellig in God, maar weet U, niet in z'n grondpersoneel". „Zo.... maar wat denkt u dan van Jezus; rekent u die ook bij dit grond personeel, of vallen daar alleen de domi nees en de kerken onder?" „Ja, dat is nu juist wat ik tegen de kerk heb, dat die mensen altijd maar vlotweg beweren de hemel aan hun kant te hebben, maar ik zou nog wel eens willen zien, waar het meeste geloof zit, binnen of buiten de Kerk". „Ik voor mij meen, dat er meer geloof binnen de Kerk is dan er buiten, ja dat het geloof eigenlijk een typisch kerke lijke aangelegenheid is, maar intussen is mijn vraag blijven liggen". „Hoe bedoelt u?" „Ik vroeg of Jezus ook bij het grond personeel hoorde". „Voor Jezus heb ik altijd een warm plekje overgehouden, maar daarom hoef ik de Kerk nog niet plat te lopen". „Nu, daar hebben we tot nu toe ook geen last van gehad". „Weet u, in feite ben ik helemaal niet tegen de Kerk; ik voel er zelfs veel voor, en aan al dat gemier over de kerkelijke belasting heb ik een broertje dood; ik craag eenvoudig mijn portie bij en daar mee uit". „Dat is bekend en ik respecteer het in u; alleen vind ik het wat vreemd, dat u de zaak zo door elkaar haalt: u gelooft niet in het grondpersoneel van God, en tegelijkertijd eerbiedigt u Jezus en gaat uw beurs zelfs open voor de Kerk; valt dit met elkaar te rijmen?" „Zo te zeggen niet, dominee, en toch voel ik het zo aan; en er zijn er heel wat op Texel, die er zo over denken". „Mag ik eens iets dogmatisch zeggen?" „Eerlijk gezegd, heb ik het niet erg op dogmatiek, weet eigenlijk niet eens wat het is, maar als u het niet te bont maakt, wil ik het wel eens proberen". „Dat warme plekje voor Jezus en die goodwill voor de Kerk, zou dat toch niet een beetje geloof in het grondpersoneel zijn? Want God krijgt pas de leidende rol in ons leven, als we met elkaar Jezus als Heer erkennen en daarom ook zijn eredienst onderhouden en zo in de kerk de overweldigende genade leren ont vangen van de goddelijke tegenwoordig heid. Dit lijken misschien veel te dikke woorden.alleen ik wilde wel dat er nog dikkere waren, gezien de zaak. En nu heb ik zo de idee. dat veel onkerke lijke gemeenteleden dit heus wel weten, alleen ze weigeren voor de draad te ko men. In bijbelse taal zou je moeten zeg gen: ze zijn te traag van hart om voor God te verschijnen. Daarom zijn ze te genover het grondpersoneel ook zo in nerlijk verdeeld. Aan de ene kant heb ben ze bezwaren tegen de kerk, vaak heel terecht, maar aan de andere kant zijn ze toch ook weer vóór de Kerk, om dat ze beseffen, dat geloof en gemeen schappelijke religie ontstaan en vergaan in hetzelfde gebeuren, bij dezelfde vloek en bij dezelfde knieval". „Ik heb u misschien niet helemaal kun nen volgen, maar voorzover ik het be grijp. ben ik het niet met u eens. Je kunt God wel degelijk buiten de Kerk om in de natuur beleven, en als je dan verder volgens eer en geweten je werk doet, dan is er niemand, geen dominee en geen Kerk, die daar ook maar iets van hoeft te zeggen". „Bent u eigenlijk van mening, dat een intense beleving van de natuur en een goed geweten het speciale voorrecht zijn van de buitenkerkelijken?" „Helemaal niet". „Die komen daar altijd mee aan alsof ze er het monopolie van bezittenHet is intussen van het hoogste belang of inderdaad de natuur en het eigen gewe ten en misschien nog de eeuwigheid de enige raakpunten zijn met het goddelijke mysterie. De Kerk wil meer. Zij zegt, dat wij God pas werkelijk ontmoeten als we met al deze dingen in de gemeenschap van Jezus Christus verkeren en zo met elkaar en in Hem ons eigen lot uit Gods hand ontvangen. Alleen iemand die door en door verliefd is, kan pas begrijpen wat het is om je eigen leven van iemand anders cadeau te krijgen. Daarom is een goede gemeente ook vol van haar Heer. „Alles goed en wel, dominee, maar u vergeet twee dingen: de feitelijke men sen en de feitelijke Kerk". „U vindt dat ik te optimistisch ben?" „Ja, in het werkelijke leven is het allemaal heel anders". „Wat God is voor de mensen en de Kerk, weegt zwaarder dan wat wij zien". „Het is altijd makkelijk een wissel op de eeuwigheid te trekken". „De Heilige Geest is de eeuwigheid in ons. Als je de mensen niet ziet in het licht van God, dan zie je ze niet echt, want ze staan allen, of ze het weten en erkennen of niet, in een relatie van af hankelijkheid tegenover God". „Nou, dan hoop ik maar, dat u mij ook zo wilt zien. Overigens, één ding uit dit gesprek wil ik u toegeven: die kwestie van dat grondpersoneel ligt tamelijk mistig voor me. Maar de Kerk zou er goed aan doen met haar beide benen op de grond te blijven staan, als u begrijpt wat ik bedoel. Een sigaret, dominee?" „Dank u!" G. H. W. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend, dat met ingang van maandag 29 juni a.s. de markt weer om 8 uur zal worden opengesteld. Texel, 27 juni 1959. Eurgemeester en Wethouders voornoemd, De burgemeester. C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer BADMEESTER WEER PRESENT Donderdag is het hokje van de bad meester weer op het Koger strand ver schenen. De aanwezigheid van een of meer badmeesters geeft een gevoel van veiligheid. Natuurlijk moet men niet denken nu raak te kunnen zwemmen. Verstandige badgasten gaan nooit te ver in zee, vooral niet als de eb valt. Laten wij trachten het gunstige record van vo rig en voorgaand jaar geen slachtof fers te handhaven! MAANDAG CONCERT IN WEZENTUIN Zoals reeds aangekondigd, hopen angverenigingen van Den Burg eh het Kon. Texels Fanfarekorps maandag avond in De Wezentuin te Den Burg een gezamenlijk concert te geven. De entree is gratis en het progrmma begint om kwart over acht precies. We hopen, dat de jeugd in staat zal ;ijn zich rustig te gedragen, opdat de muziekliefhebbers, die voor het concert zelf komen een genotvolle avond kan worden geboden. Het programma is als volgt: Blaze Away, mars, A. Holzmann, orkest; Napoleon, ouverture, M. Bilton, orkest; Die Ehre Gottes aus der Natur, L. von Beethoven, koor met orkest; Ambrosianischer Lobgesang, E. Gebhardt, koor met orkest Versmahte Liebe, wals, Paul Lincke, orkest; Slavenkoor uit Nabucco, G. Verdi, koor met orkest; Op een Perzische Markt, A. W. Ketelbey, koor met orkest; American Patrol, Meacham, orkest Selectie uit de Vogelkoopman, C. Zeiler, koor met orkest; Trafalgar, mars, W. Zehle, orkest. Ter inleiding van dit concert zal de drumband van de Margaretha Sinclair Groep een rondgang door 't dorp maken. GESLAAGD Mej. B. Jonker, Den Burg, deed met gunstig gevolg examen voor het eind diploma gymnasium. S.V. TEXEL Handbal. Zondag gaan de junioren naar JHC en ae adsp. naar „VI. Vlug". We gaan met de boot van 7.40 uur en kunnen dan terug met de boot van half 12. De wed strijden worden 's morgens gespeeld. Voetbal. De junioren en de adspiranten worden verzocht vrijdag 3 juli a.s. om 8 uur in Hotel „De Graaf" te komen. We zullen proberen een jeugdcommissie te vormen. Ook de seniorleden, die interesse hebben in het jeugdwerk, zijn van harte welkom. A.s. maandag is het feest ten huize van W. Kiewiet, onze handbaltrainer en trouwe medewerker. Namens de gehele SVT-familie hartelijk gefeliciteerd met uw 25-jarig huwelijk en nog tal van ja ren in goede conditie toegewenst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1