V VOORSEIZOEN WAS BADGASTEN WELGEZIND U REIST „Het gazon kan onderhand wel een mals regentje hebben", vindt de heer C Bakker, directeur van hotel „Lyda", De Koog, „maar de helm houdt het lang zo vol!" Het is duidelijk wat hij daarmee bedoelt: Badplaats De Koog is nog altijd zeer gebaat bij stralend weer. Moet het toch regenen, wel, laat het dan maar 's nachts gebeuren! Er zijn al duizenden toeristen op het eiland. Het overgrote deel der badgasten komt om te genieten van strand, zee en duin. Tachtig procent van deze gasten wonen zo'n 45 tot 50 weken per jaar in een gebied, waar men zelfs het verre ruisen van de zee ontberen moet. Het aanschouwen van een stuk ongerept na tuurschoon duin, bos en strand brengt hen in extase, vooral en juist als zich een azuren koepel over dit pano rama gewelfd heeft. „Komt U eens in het voorjaar naar ons eiland!" Aldus heeft de WV „Texel" alle adspirant-toeristen geadviseerd en gezien de grote drukte op de lijn Den Helder-Texel hebben velen die raad gaarne geaccepteerd. „Wie zo verstandig zijn geweest om in het voorseizoen naar het eiland over te steken kunnen volop van hun vakantie oord profiteren", aldus de heer J. C. Quint, directeur der V.V.V. „Texel", die nog steeds dagelijks tal van aanvagen voor zomerhuisjes, pensions, hotel, kam peergelegenheid en dergelijke in behan deling krijgt. Waarom die propaganda voor „het voorseizoen"? Omdat men dan nog veel keus heeft, omdat dan de grote stroom toeristen nog moet komen èn omdat dan de natuur op haar mooist is. Wij denken daarbij vooral aan de broedende vogels en het aantal soorten, dat op Texel tot broeden komt, ligt om de honderd! Nog een steekhoudend argument: de statistieken wijzen uit, dat het weer ge durende het voorseizoen veelal beter is dan tijdens het hoogseizoen, dat de maanden juli en augustus omvat. Vooral de augustusmaand staat zeer ongunstig aangeschreven en meer en meer schijnt deze periode als „regenmaand" naam te maken. Hoe het ook zij. geen der duizen den badgasten, die thans op Texel ver toeven, kan tijdens het hoogseizoen ooit beter weer verwachten. Van vroeg tot laat die lange dagen vormen eveneens een belangrijk winstpunt! zon. Is het een wonder, dat het langs duin en strand geurt naar.zonnebrandolie! Is het een wonder, dat er zovelen zijn, die, hun vakantie feitelijk al helemaal versnoept hebben, nog een paar dagen na-snippe ren? Dat lukt uiteraard niet iedereen, maar is men daartoe in de gelegenheid, wel, dan laat men zich verleiden. Ook van de zijde der V.V.V. „Texel" kreeg men de indruk, dat menigeen lan ger op het eiland blijft dan aanvankelijk gepland was. Het laat zich onder deze ongekend gunstige weersomstandigheden (in het oog dergenen, die bij een druk toeristenverkeer gebaat zijn!) verklaren, dat velen er werkelijk tegenop zien. zich weer met het oude, „vertrouwde" stads beeld te gaan confronteren Texel spreekt dan ook van een uit stekende bezetting en daarbij moet dan voornamelijk gedacht worden aan bad plaats De Koog. Op de andere dorpen van het 22 kilometer lange eiland is na melijk alom nog ruimte beschikbaar, maar hier zit juist de moeilijkheid: „Men" wil over het algemeen liefst zo dicht mogelijk aan zee zitten. In ieder geval vragen bijna alle Duitsers hoeveel meter land er tussen hun toekomstig zomerhuisje en de zee ligt. Zint die af stand hun niet dan proberen ze het elders. Daarom is De Koog alle andere dorpen steeds een slag voor. Het is be grijpelijk, dat dit een zekere jaloezie verwekt in de andere zes dorpen en al gauw hoor je „Die van De Koog worden ieder jaar voorgetrokken!" In dat licht gezien is de functie van VW-functio- naris zeker geen sinecure! Een goed voorseizoen houdt schone be loften in voor de navolgende tijd, want zij, die bruingebrand huiswaarts keren vormen wandelende affiches, waaraan het propaganda-instituut van de kustlijn- VW geen woord hoeft toe te voegen. Velen, wier vakantietij d er helaas al weer op zit, koesteren nu al weer ern stige plannen voor een volgende vakan tie en dan wéér op „Het Gouden Boltje' zoals de Texelaars hun eiland plegen te noemen. Bij De Koog heerst intussen reeds een gezellige stranddrukte. Een groot deel van de huisjes, die de strandexploitanten daar hebben geplaatst, is iedere dag ver huurd, maar willen zij alle huisjes bezet zien dan zal de drukte nog belang rijk moeten toenemen. Op het ogenblik bestaat 80 procent van de toeristen uit Duitsers. „Ze gedragen zich zeer cor rect" zei de heer Bugel, die een con sumptietent op het strand beheert. Zeven jaar achter elkaar hebben zij de consumptie verkocht vanuit een bunker, maar in het voorjaar is dit oorlogssou venir opgeruimd door de dienst van de rijkswaterstaat. Bugel vraagt zich echter af of we nu de zeven vette jaren gehad hebben: „Meer mensen, maar er wordt minder verteerd, ik heb zo de induk, dat de normale gezinsuitgaven al te veel van het totale budget opeisen De mensen zijn over het algemeen blij, dat zij geld heb ben kunnen oversparen voor de huur van een zomerhuisje of iets dergelijks en rare sprongen kunnen er daarnaast blijk baar niet meer gemaakt worden". Zijn mening wordt ook onderstreept door de gérants van de gloednieuwe pa viljoens, die op de laatste duinrichel ge bouwd zijn en door „Ome Kees" Ver meulen uit Leeuwarden, die destijds ook al bunkerheer was en nu zijn flesjes bier en Coca Cola koel moet houden in een geïmproviseerd keldertje van een pro zaïsch houten bouwseltjes, dat er strate gisch gezien overigens keurig bij ligt! Wellicht was die minder dikke porte monnee van onze badgast er ook wel de oorzaak van, dat de ijscoman in de scha duw was neergevlijd van een strand huisje. Overigens gaf hijzelf vooral de fikse oostelijke wind de schuld van de terugslag in zijn bedrijfje „Harde wind is de vijand van de ijscoman". Overal hoort men Duits spreken en hier en daar ziet men als service aan de oostelijke overburen de tweetaligheid meer en meer op de voorgrond treden. Toch zullen in de drukke juli-maand de Nederlanders weer de overhand krijgen en zal het aantal Duitse gasten tot 40 pet. zijn teruggedrongen. „Ein Bier!" horen wij verzoeken. Mevr. Bugel antwoordt met 'n pittig woordje Duits. De gast stapte na een poosje weer op en koerste in de richting van de Bad- weg, die zo'n vierhonderd meter noorde lijker ligt. Ook zo dachten we de familie Bugel heeft een strategisch punt weten uit te kiezen, want vele strand- wandelaars willen, komend vanaf het Westerslag, onderweg wel even uitbla zen. Volgend jaar kunnen ze tweemaal op die route pleisteren, want bij paal 17, achter Hotel „De Zilvermeeuw", zal in 1960 eveneens een strandconsumptietent zijn verrezen. En zo breidt de accommodatie zich op Texel ieder jaar verder uit. Al meer Texelaars gaan een graantje meepikken van „het seizoen". In de landbouwsector heeft men reeds jarenlang open oog ge had voor het vreemdelingenverkeer en ele boerinnen hebben hun „mooie ka mer" verhuurd, terwijl de boer gaarne schuurruimte beschikbaar stelt voor groepen vakantiegangers, meestal jonge lui: gerecruteerd uit ons vaderlands studentenkorps: jongelui, die gauw te vreden zijn, die zich gauw weten aan te passen. „Och, ja", vond een badgast, „vroeger waren wij ook met minder accommoda tie tevreden „een primustoestel was al een bijzondere luxe, misschien worden wé tegenwoordig zelfs te veel verwend!" Dat is in ieder geval op Texel heel goed mogelijk, maar.in die gevallen moet wel eens wat al te diep in de bui del worden getast en dat zou nu weer niet passen in het kader van de propa- ganda-actie, die de WV „Texel" voort durend voert! „Schrik de adspirant- gasten niet af!" is dan ook ieder jaar weer het ernstige advies. De lezer mag hieruit nu niet meteen maar de conclusie trekken, dat Texel duur" is. Men kan er nog zeer voor delig slagen. Wenst men echter een luxe zoals in dure hotels aan het vasteland wordt geboden, wel, dan zal men ver standig doen tevoren aan het cijferen te slaan. Opdat óók de ijscoman aan zijn trekken komt. UITSTEKEND BROEDSEIZOEN Het weer is de vogels welgezind, want deskundigen verklaarden, dat de Texelse vogelwereld een uitstekend broedseizoen heeft beleefd. Op het ogenblik wordt op vele plaatsen nog gebroed. In de duinen zitten b.v. nog verschillende ransuilen op eieren Op nog geen tien meter van de reeks strandhuisjes tippelde donderdag ochtend een fazant met vijf jongen door de helm: ze liepen door het niemands land, want een smalle (en gelukkig korte) strook duin is om stuk trappen van de begroeiing te voorkomen tot verboden gebied verklaard. In enkele gevallen is het nu eenmaal noodzakelijk, dat de na tuur ernstig ontzien wordt wil er geen schade berokkend worden. OUDESCHILDER SOCIËTEIT Ook onze Oudeschilder sociëteit komt steeds trouw bijeen. Een bijzondere sa menkomst werd gehouden naar aanlei ding van het optreden van een zestal dames van de K.A.B., die een alleraar digst toneelstukje opvoerden. De aan wezigen hebben volop genoten van het frisse spel en de lofwaardige wijze van typering der uitgebeelde figuren. Het feest werd door de immer actieve Haven- kanters muzikaal omlijst. De vrolijke melodietjes werden telkens weer spon taan uit volle borst meegezongen. Namens de leden van de sociëteit werd het ensemble hartelijk dank gebracht voor het gebodene, waarbij de hoop werd uitgesproken, dat deze dames zich t.z.t. nogmaals ten tonele zouden willen ver tonen. ZAKENNIEUWS: VEILIGER WERKEN, VEILIGER WONEN Een onzer medewerkers maakte ons er op attent, dat blijkens de advertentie in vorig nummer ook het Electrohuis Bak ker aardleidingen aanlegt volgens het modernste systeem. Uiteraard was dit ens niet bekend en zouden wij daar reeds in ons vorig zakennieuws op hebben ge wezen. Het ligt overigens voor de hand, dat een speciaalzaak als het Electrohuis cp dit terrein eveneens met haar tijd meegaat. Het voorgaande bericht, dat ook van belang is voor wie zijn perceel van een deugdelijke bliksemafleiding wil la ten voorzien, geldt dus in gelijke mate voor het Electrohuis Bakker. MULO-DIPLOMA BEHAALD Tiny Raven, Prof. Keesomlaan, Den Burg, en Maarten Roeper, „De Fenne' deden donderdag met gunstig gevolg examen voor het mulo-diploma A. Henny Rump, Vismarkt, behaalde het mulo-diploma B. TEXELSE BOYS-NIEUWS Het eerste elftal heeft zondag met 6 gewonnen van Oosterend 1 en is zodoen de doorgedrongen in de finale om de SVC-beker. Deze finale wordt heden avond gespeeld, aanvang 7.30 uur. De tegenstander is ZDH 1. Laat dit een spor tieve wedstrijd worden, jongens. De jaarvergadering is vastgesteld op dinsdag 7 juli a.s. Zorg ervoor deze avond vrij te zijn. De convocaties worden ten spoedigste toegezonden. OM DE S.V.C.-BEKER Hedenavond om half acht wordt de finale gespeeld om de SVC-beker. Door dat de Tex. Boys zondag j.l. met 60 van Oosterend won en ZDH met 31 van SVC gaat het vanavond tussen Tex. Boys 1 en ZDH 1. Wie zal de beker mee naar huis nemen? We rekenen op een sportieve wedstrijd en dat de sterk ste zal winnen. Prijsuitreiking direct na de wedstrijd. Donderdag 2 juli speelt SVC 1 tegen het Mok-elftal, aanvang 7 uur. DRUMBAND GAAT COLLECTEREN De drumband van de Margaretha Sin- clair-groep houdt vanmiddag haar twee de collecte en volgende week wordt de laatste sector van Den Burg bezocht. Door vele kleine bijdragen zal iets groots verricht kunnen worden, stelt hen dus iet teleur! Woensdag zal deze band worden inge schakeld bij de inzameling ten bate van de Anjer-collecte. SUCCES VOOR „DE ZWANEN" Patrouille „De Zwanen" van de r-k. padvinderij Texel heeft in Hilversum deelgenomen aan de diocesane wedstrij den. Niet minder dan 13 groepen uit heel Noordholland verschenen op het appèl. De opdrachten waren zeer uiteenlopend: moest E.H.B.O. worden verleend, er moest worden gekookt, pionierswerk worden verricht, waarbij een touwbrug van zestig meter lang moest worden ge nomen. Texel bezette de eervolle tweede plaats, zodat zij in augustus drie dagen naar Overasselt mogen om hun krachten te meten op het concours in nationaal verband. De tien groepen, die in het verleden de beste prestaties hebben geleverd zul len daar om de ere-titel nationaal kam pioen strijden. Het ziet er naar uit. dat Texel een zeer goede kans op die titel maakt. EVEN ACHTER HET STUUR Een actieve jongeman van 15 jaar zou op het haventerrein even een vracht auto verplaatsen. De politie volgde deze manoeuvre echter en vervoegde zich terstond ter plaatse om de knaap aan de tand te voelen. Er volgde een proces verbaal, terwijl het voertuig voor enige tijd aan de circulatie werd onttrokken. Aan de lopende band! Er zijn de laatste dagen trouwens meer overtredingen geconstateerd: bonnetjes werden uitgereikt aan mensen die in de bebouwde kom hun gemotoriseerd voer tuig harder dan 50 kilometer lieten rij den. Minder gang had een man, die ko mend van de markt, zijn bromfiets had beklommen zonder in staat te zijn op correcte wijze aan het verkeer te kunnen deelnemen. Daar de politie hem ont dekte kwam hij na het cafébezoek ook nog eens op de koffie. De politie legde zijn vervoermiddel voorlopig maar aan de ketting. Op het havenplein te Oude schild vatte de politie die dag een andere vriend van Bacchus in de kraag omdat hij te veel ruimte voor zich opeiste en bij die drukte van tegenwoordig dienen wij het wegdek zo efficiënt mogelijk te benutten. Het leek de sterke arm raad zaam de man in de gelegenheid te stel len in alle eenzaamheid zichzelf te wor den. Daartoe is de politiekazerne met enige sobere, maar hechte vertrekjes uitgerust. ZO IS HET! Je staart je soms blind op een ander zijn kunnen, Zijn doen en hun laten en wat al zo meer. De een is gehuld in het pak van een werker, Een ander qaat daaglijks vermomd als een heer, De een die gaat rustig en stil door door het leven, Een ander luidruchtig, en voert niet veel uit, Maar achter de schermen, daar vindt men de scherven, En. hoort men dan dikwijls een ander geluid. Je hebt van die mensen, die leven gelukkig, Ze kennen geen zorgen, leed, nog verdriet. Ze doen er alsof er de wereld van hen is, Bekommeren zich om hun medemens niet. '1 Zijn altijd en eeuwig hun eigen belangen, Ze trekken zich 't lot van een ander niets aan Maar. waait er de wind hun niet vol in de zeilen Dan zijn ze het meest met zichzelve begaan, Je hebt van die mensen, die vechten voor Vrede, Ach, doe mij niet lachen, 't is alles maar schijn! Hoe gaat het in China, Japan, of de Balkan? En wat denkt U wel van de kwestie Berlijn 't Is altijd maar praten, maar praten, geen daden Een topconferentie staat in het verschiet, Maar heeft men de zaal dan in kannen en kruiken, Dan hoort men van Russische zijde weer (njet) niet. Je hebt van die stille, die nobele mensen Die werken en zwoegen tot diep in de nacht. Die 't lijden der mensheid proberen te stillen, Die houden bij het ziekbed van velen de wacht. Dat zijn de doktoren, de zusters, hun helpers, Die vechten en strijden voor leven of dood, Een eresaluut voor die werkers in stilte, hun kennis, hun daden, zijn nobel en groot! D. G. Toolens BELEGGINGEN IN EFFECTEN De vorige keren hebben wij geschre ven over obligaties. Thans willen wij Uw aandacht vestigen op de tweede groep effecten n.l. op de aandelen. In tegenstelling tot de obligatie-houder, welke schuldeiser van de vennootschap is de aandeelhouder mede-eigenaar. Wanneer men één aandeel van 1000, nominaal bezit in een vennootschap met een geplaatst kapitaal van 100.000, men voor 1/100 deel eigenaar van deze vennootschap. Het mede-eigenaar zijn van een vennootschap brengt uiter aard mede, dat men participeert in de ups en downs van de desbetreffende ennootschap. Door aandelen te kopen belegt men zijn geld in de risicodragende sector. Doordat men als aandeelhouder direct betrokken is bij de gang van zaken in het desbetreffende bedrijf, spreekt het anzelf. dat koersen van aandelen aan grote schommelingen onderhevig kunnen zijn en dat de dividenduitkeringen jaar lijks kunnen variëren. In een tijd van opgaande conjunctuur zullen de koersen van de meeste aan delen een stijging vertonen, terwijl men in een dergelijke tijd ook veelal zal kun nen profiteren van hogere dividenden. In een tijd van teruglopende bedrij- igheid zullen precies de tegenoverge stelde verschijnselen zich voordoen. De mate, waarin de koersen reageren op de fluctuaties in de conjunctuur, is voor diverse soorten aandelen zeer ver schillend. Aandelen van basisindustrieën staalwaarden en koperwaarden zijn zeer conjunctuurgevoelig, terwijl de koersen van aandelen in levensmiddelen- bedrijven en Amerikaanse „public utili ties" (dit zijn electriciteits- en gasbedrij- en) vrij stabiel zijn. Laatstgenoemde aandelen rekent men dan ook tot de rustige beleggingswaarden". Een bijzondere plaats nemen de pre ferente aandelen in. Dit zijn aandelen, welke indien er een winstbedrag voor uitkering beschikbaar is bij voorrang recht hebben op een bepaald percentage iividend. Indien er daarna nog een be drag voor uitkering over is, komen de gewone aandeelhouders aan de beurt. Gewoonlijk hebben preferente aandeel houders ook nog voorrang boven de ge wone aandeelhouders bij liquidatie der maatschappij. De preferente aandelen kan men in twee hoofdgroepen onderverdelen, te weten: a. de preferente aandelen b. de cumulatief preferente aandelen. Wanneer er een bepaald jaar geen winst voor uitkering beschikbaar is, kan natuurlijk ook op de preferente aandelen niets worden uitgekeerd. Houders van cumulatief preferente aandelen hebben in het geval dat in één of meer jaren het preferente dividend niet of slechts ge deeltelijk tot uitkering is gekomen, recht op het inhalen van het achterstallige dividend, zodra de winst dit toelaat en wel vóórdat de gewone aandeelhouders an de beurt komen. Verder kunnen zo wel preferente als cumulatief preferente aandelen winstdelend zijn, hetgeen wil zeggen, dat de houders behalve een be paald vast percentage ook nog recht hebben op een deel van de overwinst, d.i. de winst, welke overblijft, nadat de ge wone aandeelhouders het hun toeko mend primair dividend (een in de sta tuten vastgelegd percentage) hebben ont vangen. Een tussenvorm van obligaties en aan delen zijn de converteerbare obligaties. Een converteerbare obligatie is een obli gatie, welke men tegen vooraf bepaalde voorwaarden tot uiterlijk een bepaalde datum kan omwisselen in aandelen. Enerzijds is de converteerbare obligatie een gewone obligatie, waarop men jaar lijks een vast rentebedrag ontvangt, an derzijds laat een dergelijke obligatie de mogelijkheid open om te profiteren van een eventuele koersstijging van de aan delen, waarin de obligatie kan worden omgewisseld. De kans om te profiteren van een eventuele koersstijging der aan delen is onbeperkt, terwijl de kans op koersverlies beperkt is. Immers stijgt de koers der aandelen boven het peil dat voor de conversie van de obligaties is vastgesteld, dan is conversie aantrekke lijk; daalt de koers beneden dit peil, dan converteert men niet en behoudt men de obligatie, die toch altijd weer tezijner- tijd a 100 °/o wordt afgelost. In de regel beweegt de koers van een converteer bare obligatie zich boven de koers van de gewone soortgelijke obligaties, zodat men een premie betaalt voor het con- versierecht. (Wordt vervolgd) (Publikatie Rotterdamse Bank N.V.) GESLAAGD Mej. L. Buisman, Wilhelminalaan, Den Burg, deed met gunstig gevolg examen voor het diploma medisch laborante. TERUG UIT RUSLAND De familie H. Hillen, Gasthuisstraat, Den Burg, is donderdag teruggekeerd van een enige maanden durend verblijf in Rusland. Het bezoek gold de ouders van mevrouw Hillen ,die in Taganrog wonen. Op de terugreis naar Texel werd een tweedaags bezoek aan Moskou ge bracht, waar o.a. het mausoleum (graf van Lenin en Stalin) bezocht werd. rustiger en prettiger als u voor uw bootovertocht of treinreis vooraf plaatsbewijzen haalt bij de V.V.V. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Pol, van Geldermalsen 19.30 uur Ds. Van Reijendam H. Avondmaal De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Extra collecte voor de kerkvoogdij Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 9.30 uur Ds. C. J. J. Janse De Waal 11 uur Ds. C. J. J. Janse Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkvoogdij 19.30 uur Gemeenteavond. De jeugddienst wordt een week later gehouden. Oudeschild 11 uur Ds. Van Reijendam Maandcollecte v.d. kerkvoogdij GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Ds. Scholten 19.30 uur Ds. De Lange Oosterend 10 uur Ds. De Lange 3 uur n.m. Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10 en 3 uur Ds. F. A. den Boeft van Helpman (Gr.) DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 9.30 uur Ds. Van Bilderbeek Den Hoorn 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek De Waal: auto's rijden naar Den Burg. Woensdag 1 juli Zusterkring De Waal. TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Elektra. Aanleg, uit breiding en reparatie. Snel, vakkundig, billijk. Tel. 78. M. en A. J. Vonk Tel. 273 „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Foto-atelier Jan de Waal Weverstr. 51 Den Burg. Ook voor Uw pasfoto's. Verse zeepieren te koop bij J. Kok, Het Witte Huisje, 't Horntje Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B., Den Burg, tel. 85 Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken) P. C. Kaan, Ruyghweg 10 Den Helder, voor emi gratieverpakkingen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken. Voor kwaliteitskleding. Uw kleermaker, de maat- kledingspecialist Carel Schmidt, Alkmaar, tel. 3615 Te koop Joco racefiets, 4 versnellingen. Kuip, Rozenburg Wegens overcompleet te koop: 2 eikenhouten fauteuiltjes, met nieuw rood pluche bekleed. Laag model, sa men 30,—. R. Visser, Singel 363, Oudeschild Jonge fretten te koop. Gebr. Hopman, De Ne derlanden, De Koog K 4, tel. 325 Te k.: 2-delig konijnenhok liggend, 3- delig staand, voedster met 2 jongen en Vlaamse reus ram. L. v. Kooten, Weststr. 27, Oosterend Te koop: 15 prima gaas- bakken; 3 prima W.C.'s, uitneembaar, 1 houten kruiwagen met wiel, 1 eiken uitschuif taf el, een nog nieuwe stofzuiger, sleemodel. Gevraagd een paar ijzeren vaten met of zonder bodem. J. Zwan, De Koog, tel. 312 Te koop puikbeste nieuwe aardappelen, Dore. P. v.d. Slikke, Westerweg Te huur 2Va ha. grasgewas om te beweiden. Ruiters- plaats, tel. 111 Te koop damesfiets, motor 350 c.c. Ariël m defect, z.g.a.n., buitenband 325x19, wei de-afrasteringapparaat met draad. Nieuweweg 383, Oudeschild Ver mist 4 lammeren met rode stip op het schoft. Wed. C. Smit, tel. 513, Den Burg Wie heeft Jantje Rijk z'n houten autoped gezien? p.a. J. Oele, Hogerstraat Voor de zeer vele blijken van belangstel ling, ondervonden bij ons 55-jarig huwelijksfeest, betuigen wij allen onze hartelijke dank. A. de Ridder P. de Ridder van der Vliet Kogerveld K 18, Texel, juni 1959. Met grote vreugde en dankbaarheid aan God geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Miriam. Bij het H. Doopsel ontving zij de namen Maria Helela Berndette H. M. B. Oude- Weernink-Jas J. H. Oude-Weernink Dini en Lia Den Burg. Texel. 23 juni 1959. Tijdelijk adres: St. Lidwina Ziekenhuis, Den Helder. Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij kennis van de ge boorte van onze zoon en broertje Peter Bij het H. Doopsel ontving hij de namen Petrus Wilhelmus Johannes A. M. Reij-Duin C. J. Reij Ruud Jan-Paul Den Burg, Texel, 24 juni 1959, Zwaanstraat 1. Leo Daalder en Janke Pranger hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vinden op dins dag 30 juni 1959 om 15,15 uur ten gemeentehuize te Den Burg, Texel. De Koog K 55 Willem v. Beierenstr. 15 Juni 1959. Toekomstig adres: Vogelmier.t 32

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2