eerst vacantie... en dan aan de slag! 3'|4 PCT. RENTE RIJKSPOSTSPAARBANK H.H. Veehouders Hout Hout Ligstoelkussenfabriek Texel N.V. Ph. Vlessing De Enkabé stelt iedere klant tevrée C. HUISMAN, Weverstraat 39 2 nieuwe hooibouwmachines de Combireek van f 1025,00 een hooischudder op aftak-as voor f 850,00 Fa DE GRAAF SCH00RL Speciale aanbieding in 5-lichts kronen voor slechts 37,50 ELECTROHUIS BAKRER Smederij Dros wegens vakantie gesloten van 5 tot en met 11 juli TEXELSE NUTSSPAARBANK Schrijfmachines Langeveld en de Rooij n.v. FLITSER! Langeveld De Rooij n,v. RIJWIELEN A. v. d. Vis Zn. Rijwielen Tandems Solexen DROS' MAGAZIJN TELEFOON 221 Taxi Garage Reij „Het was van ons" vraagt voor spoedige indiensttreding A. Meisjes voor lichte fabriekswerkzaamheden B. Machinestiksters C. Leerling machinestiksters Aanmeloing dagelijks van 9—5 uur aan de fabriek. Niet te laten1 busje poederkoffie le kwaliteit van 2,20 nu 1,69 Stukken voordeliger bij aankoop van 1 fl prima zoete wijn 2,98 1 fl limonade GRATIS. 2 ons zoute pinda's 0,46 8 repen van 1,60 nu 0,99 1 blik spinazie 0,49 2 pak Custard Vict. 0,58 nu 0,49 10 stuks spritsstukken 0,39 Ook in klompen zijn wij ruim gesorteerd Den Burg Telefoon 69 Wij hebben van de bekende Viconfabrieken bericht ontvangen, dat zij met op de markt komen. deze machine keert, spreidt en maakt walen. oerdegelijk, perfect werk. in moderne kleuren Ziet onze etalage. VOOR ALLE SPAARGELDEN TOT ELK BEDRAG met bovendien veel meer rentedagen Vlotte terugbetaling Kantoor Kogerstraat 34 Den Burg Tel. 215 Bij Uw camera hoo't een (Eer. Philips flitslampje kost een kwartje) vwvvsaT' til niuMa i Het één en het ander bij Parkstraat, Den Burg. GEVESTIGD IN ELK POSTKANTOOR Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend 1 Kapper Bakker, Tel. 203 te huur per dag en per week GARAGE KIEVIT. Wij hebben steeds voor radig alle soorten timmer hout o.a geschaafd en geploegd, balk- en ribhout panlatten en alle soorten board jo a. watervast- en brandvrijboard, asbest board. Formica-, hard- en zachtboard in alle maten dus voordelig Vraag prijs Het beste en goedkoopste adres is Hout- en boardhandel Den Burg, telefoon 256 Ie klas huurt u bij ZEGEL Tel 150. Klapfauteuils Badmutsen vanaf Pracht kwaliteit. 15,75 Zwembanden Verschillende Limonadeglazen On alle voorra- Mo°"l geJkleurde kleuren, met en ,een vrolljk d&e tuin- en zwembanden, m zonder keelband blokdecor, dige tuin en dne maten 6 stuks week6 dCZe Vanaf 1 45 95 Ct 10°/o KORTING 1i45 Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Denk erom: De ZILVERVLOOT vaart nog! De laatste tijd was 't: hard werken, examens doen, spanning... Zo'n paar weken rust komen je dus echt wel toe! Maar dan? Wat ga je dan doen? Tja... dan ga je aan de slag: je gaat geld verdienen En wat doe je met dat zelfverdiende geld? Natuurlijk heb je 't een en ander nodig. Maar je kunt vast wel iets opzij leggen... om te sparen! Je bent jong. Je valt nog helemaal onder de bepalingen van de Jeugdspaarwet. Daar bof je bij! Want dat betekent 'n aardige rente over alles wat je spaart en dan van 't Rijk nog eens 10% er bovenopover geld en rente samenVraag aan het postkantoor inlichtingen over het Zilvervloot Ideaalspaarplan FEUILLETON door HANOL SPOOR. 20. HOOFDSTUK XIV Dc jachtpartij Wekenlang gingen Paul en Lydia op in het genot van hun samenzijn. Het tere punt, het beheren van het landgoed, had zij nog niet met haar broer besproken. Het leek ook niet nodig. Bericht van vor deringen bleven uit. Daar Lydia besefte, dat het onderhoud niet aangenaam zou zijn, wachtte ze steeds op een goede ge legenheid. Haar broer was bijna altijd in een slechte stemming. Zo goed en zo kwaad als het ging, had hij zich door de zomer geworsteld. Het platteland begon hem tegen te staan, maar hij wilde in de buurt blijven om Frank voor het minste vergrijp te laten boeten. Ook werd hij steeds kribbiger door het uitblijven van succes van zijn advocaat. Als die koppige boer, zoals hij Frank noemde, ook niet 'n advocaat in de arm had genomen, was de zaak al in kannen en kruiken geweest. Nu had hij bericht ontvangen, dat, wilde hij op succes rekenen, de zaak anders geformuleerd moest worden. En iedere dag was nodig om voorbereidingen te treffen, wilde hij volgend jaar de eerste winsten van de renbaan in ontvangst kunnen nemen. Mia probeerde hem zoveel mogelijk afleiding te geven. Dat dit veel van haar geduld vergde, kon alleen diegene be grijpen die haar karakter kende. Sternhout liep nu met plannen rond voor een groots opgezette jachtpartij Daarvoor zou hij invloedrijke personen, die hij nodig meende te hebben voor zijn plannen uitnodigen. Mia paste niet in dit schema, en daarom ontliep hij haar weer een tijdje. Zijn zuster zou er wel niets op tegen hebben om een select gezelschap te ontvangen. Zij maakte bovendien nog een prachtige kans op een goede partij. Een rijk huwelijk kon alleen zijn positie ver sterken. Zij zou haar romantische nei gingen, om alleen uit liefde te willen trouwen, nu wel te boven zijn. Hoewel, het gezicht waar ze de laatste tijd mee rondliep, stond vol raadsels. Enfin, als ze hem maar de vrije hand liet, zou hij wel zorgen dat hun fortuin ongekende afmetingen aannam. De voorbereidingen voor de jachtpartij hielden hem weer een tijdje bezig. Hij ondervond nu ook weer dat men ge makkelijker vijanden maakt dan vrien den. Een van zijn mensen, de oude Meijer, wist niet hoe hij het lijdelijk verzet van het dorp moest overbrengen. Verlegen draaiend met zijn pet stond hij voor Sternhout. Haperend vertelde hij, dat hij onmogelijk mensen in het dorp had kunnen krijgen om tijdens de jacht partij te komen drijven. „Ziet U", stamelde hij, „ziet U, ze heb ben geen zin Laat hij zijn eigen konijn tjes maar opjagen, zeggen ze, of een serie honden nemen". „Honden zijn niets waard in de duinen. Ze besteden uren om een konijn uit te graven en je wordt tureluurs van de herrie. Een grote jachtpartij gaat niet zonder drijvers. Zeg tegen dat volk dat ik hier een komjnenplaag zal laten uit breken. Geen konijn wordt er meer ge schoten. Zij behoeven dan niet aan te komen met klachten over kaalgevreten tuinen. Welke reden geven zij op voor hun weigering?" „Tja, jonker, men zegt dat U Frank wil verdrijven uit zijn huis, en dat van de Verhagens zijn ze ook nog niet vergeten, zeggen ze". „Wat", brulde Sternhout, „willen die boerenkinkels mij de les lezen?" Plotseling bedacht hij, dat hij tegen over zijn gasten een slecht figuur zou slaan als hij niet over drijvers beschikte. Wie konden hem beter helpen dan de in woners, die richting en ligging van het terrein precies wisten? Hij zou uit een ander vaatje moeten tappen. „Zeg aan de mannen dat ze dubbel loon krijgen. Laat ze eieren voor hun geld kiezen. Een hoge konijnenstand is ook niet alles". Zo kwam het dat er tijdens de daarop volgende dagen enige beroering was in het dorp. Jonge mannen kwamen in kleine groepjes bij elkaar, en soms klonk er een schaterlach. „We moeten Frank er buiten proberen te houden", zei er een; „ik weet zeker dat hij niet met onze plannen instemt". „Nee", antwoordde een ander, „doch toevallig weet ik dat hij voor zaken een paar dagen naar de stad moet; dan ga ik om een stelletje jachtvergunningen op zijn grond, bij zijn vriend. Die heeft toch geen verstand van die dingen. Hij weet alleen dat Frank graag zo weinig moge lijk konijnen op zijn land heeft. We ver tellen aan Meijer dat het de volgende week voor ons de beste tijd is. Meer zul len we hem maar niet zeggen. Laten we het maar onder ons houden". Sternhout lachte in zijn vuistje, toen hij hoorde dat de mannen toch hun dien sten aanboden. Zie je wel, dacht hij, als ik maar met geld rammel, dan verdwijnt dat zogenaamde gemeenschapsgevoel wel. Werkelijk hadden enkele hooggeplaat ste personen gehoor gegeven aan de uit nodiging om te komen jagen. Sommigen hadden hun personeel meegebracht, en weldra was het op Duinsfort een en al drukte en beweging. Joke moest in de keuken de scepter zwaaien, iets, dat ze met zoveel personeel maar matig vond. De geringschatting waarmee over het buitenleven gesproken werd, omdat alle comfort ontbrak, deed haar onaange naam aan. Lydia had met vreugde met haar broers plannen ingestemd. Zij vond het een goede stap om hem weer in het nor male leven opgenomen te zien. De dag van de jachtpartij stonden vele drijvers, met lange stokken gewapend, klaar om de konijnen uit hun schuilhoe ken te jagen. De heren zagen niet hoe de drijvers elkaar toewenkten. Het gezel schap verspreidde zich. Sternhout gaf een teken, en de drijvers begonnen met stok ken te slaan en luid misbaar te maken. Men scheen zijn dubbel loon waard te willen zijn en was overmatig vlijtig. Men draafde, sloeg en schreeuwde dat horen en zien verging. Ze leken wel van de duivel bezeten, zoals een der heren het uitdrukte. De jagers konden onmogelijk dit tempo bijhouden. Er viel een enkel schot. Het scheen wel dat er steeds meer drijvers bij kwamen. Als uit de grond verrezen, vermeerderden zij zich. Allen draafden één richting uit. Sternhout begreep al spoedig dat er iets mis ging. Behalve één armtierig beest had hij nog geen slachtoffer ge maakt. Heel in de verte hoorde hij het gillen van de door hem gehuurde man nen. Noch zijn roepen, noch zijn wenken schenen ze te begrijpen. Hij klom boven op een hoge duintop en haalde zijn verre kijker te voorschijn. Hij slaakte woeden de verwensingen. „Ze saboteren, dat schorum. Met welk doel jagen ze nu nog steeds door?" Al gauw zag hij het. Alles stoof naar de richting van die verwenste Frank. Dat moest er nu nog bijkomen. Dat zou hem duur te staan komen. Intussen gingen de drijvers geani meerd hun gang. Ze namen hun taak op, alsof er een fortuin te verdienen viel. In een geweldig grote kring joegen ze de wipstaartjes voor zich uit. Paul, die alleen thuis was, hoorde al van verre het lawaai zijn kant opkomen. Verwonderd vroeg hij zich af wat dit in- dianengehuil te betekenen had. Hij had met een gerust hart toestemming gege ven om op Franks grondgebied te jagen. Temeer daar hij zijn vriend had horen klagen dat hij geen tijd had om dat ko nijnengoedje in bedwang te houden. Paul was een dierenvriend, en vond het hele geval nogal wreed, doch Frank had gezegd dat het erger kon worden dan 'n sprinkhanenplaag. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4