S^tter-Set dat zijn pas BLIKSEM TROF VUURTOREN Door het hevige onweer, dat zich zon dagmorgen vroeg boven het eiland ont lastte, kreeg de kustlichtwachter (de heer A. Troost deed dienst) de schrik van zijn leven toen de bliksem te 3.20 uur in de lichttoren sloeg. De schade bleef be perkt tot een tranformator en enige zekeringen. Door overschakeling en ver nieuwing van de zekeringen kon het licht na een kwartier al weer op het elektrische net worden aangesloten. Ge durende die tijd brandde het licht op de gasnoodverlichting. TEXELSE ZANGKOREN BEHAALDEN EERSTE PRIJS Zowel het Dameskoor Den Burg als het Gemengd koor Advendo, De Koog, heb ben op het concours van de Bond van Zangverenigingen in Noordholland, te Heerhugowaard gehouden, een eerste prijs in de wacht gesleept. Den Burg kwam uit in de eerste afdeling en ver wierf 240 punten. Advendo zong in de derde afdeling en kreeg 228 punten. Koren en dirigent J. Visser kunnen dus op een zeer geslaagde trip terugzien. HOREN VOOR DE RADIO, ZIEN IN „DE BUTERIGGEL" Zoals gemeld hoopt het vermaarde Cocktail-Trio onder leiding van Ad van der Gein op woensdag 8 en donderdag 9 juli op te treden in paviljoen „De Bute- riggel" te De Koog. Dit gezelschap kan morgen om half één voor de radio be luisterd worden. Wie hen bovendien wil zién, raden wij aan tijdig naar De Koog te komen, want stellig zullen velen met dit trio kennis willen maken. Zij musi ceren er van 's avonds acht tot 's nachts twee uur. Zie adv. VRIJSTELLING VAN DE DIENSTPLICHT De burgemeester van de gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat omtrent de hieronder genoemde inge schrevenen voor de dienstplicht van deze gemeente, op hun aanvraag om vrijstel ling van de dienstplicht, de achter ieders naam vermelde uitspraak is gedaan. Pieter A. van Rossem, lichting 1959. Aanvraag om vrijstelling wegens per soonlijke onmisbaarheid afgewezen door de minister van defensie (besch. d.d. 23 juni 1959, nr. 39.05.24.321). Lambertus Th. Graaf, lichting 1958. Voorgoed vrijstelling verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid, door de minister van defensie (besch. d.d. 19 juni 1959, nr. 38.07.18.125). Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk de tiende dag na de dag, waarop de uitspraak ter algemene kennis is ge bracht, in beroep komen. Indien de inge schrevene, wie de uitspraak geldt buiten Nederland verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uit spraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk beschouwd. Het verzoekschrift, dat met redenen omkleed moet zijn, wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar de persoon, wie de uitspraak geldt, voor de dienstplicht ingeschreven is. De bur gemeester zendt het verzoekschrift aan de Koningin door. Nadat de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, is gehoord, wordt door de Kroon op het beroep be slist bij een met redenen omkleed besluit. Texel, 27 juni 1959. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING INVOER VAN VLEES Volgens de bepalingen van de Vlees- keuringswet is de invoer van vlees in hoeveelheden van meer dan 5 kg. alleen dan toegestaan, indien bij een in te stel len keuring dit vlees voor de consump tie geschikt is bevonden. Het door slagers ingevoerde vlees wordt, ongeacht de hoeveelheid, steeds aan een dergelijke keuring onderworpen Anders echter is dit met vlees, dat door hotels en pensions e.d. en ook door par ticulieren bij hoeveelheden van meer dan 5 kg. wordt gekocht aan de vastewal. Toch dient ook dit onderzocht te worden en van de nodige merken te worden voorzien. Wij wijzen er dan op, dat van de in voer van vlees in een gewicht van meer dan 5 kg. terstond moet worden kennis gegeven aan het Hoofd van de Keurings dienst van Vee en Vlees, de heer S. Brandsma te Den Burg. Texel, 25 juni 1959. Burgemeester en Wethouders van Texel, De burgemeester, C. de Koning De secretaris, P. Beemsterboer. BRIDGEN Het warme weer lokte de gasten meer naar buiten dan naar een warme zaal, al is deze nog zo gezellig. Slechts enkele gasten lieten zich verleiden tot deelname aan de eerste bridgedrive van dit zomer seizoen. Er waren gelukkig genoeg Texelse bridgers, zodat de wedstrijd toch door kon gaan. De uitslag was: 1. Brücher-J. v. Sambeek 43 pnt. 2. mevr. Kooijman-Wessels 42 pnt. 3. J. D. Bakker-D. Huizinga 41V2 pnt. 4. Mantje-Veenema 39V2 pnt. 5. Kellner-Stolk 39 pnt. 6. Dam-Dros 351/: pnt. 7. Backer-Raven 35 pnt. 8. mej. Hattuma-Kok 25 pnt. 9. Schöne-Bitterling 23Vï pnt. Volgende drive op 7 juli weer in hotel De Lindeboom-Texel. Z.D.H.-NIEUWS Het eerste verloor met 30 de finale tegen de Boys om de SVC-beker. Vrijdagavond trainen: 7 tot 8 uur adspiranten en welpen; daarna de senioren. We hopen dat de opkomst bij de ouderen goed is, want het is hard nodig. ANDACHT Kerkdiensten voor Duitse gasten Misschien interesseert U het volgende: De protestantse kerken van Texel wil len de vele Duitse gasten geestelijke service bieden. Zij kennen geen inter nationale kerktaal, daarom nodigen zij deze gasten uit tot een avondoverdenking in hun eigen taal. Er wordt Duits gele zen, gezongen en gesproken. Misschien vinden we een Duitse predi kant, die bereid is het woord tot de aan wezigen te richten. Zo niet, dan doet dit een van onze eigen dominees, terwijl de bijbelgedeelten en de gebeden door een ander worden uitgesproken. De liederen staan op programma's. Of een dergelijke bijeenkomst herhaald kan worden, hangt van de opkomst af en dus mede van uw activiteit, want wij hopen dat ieder die Duitse gasten in huis heeft, tegenkomt of spreekt, hen hierop attent wil maken. De deur staat open voor hen allen. Zie ook de adver tentie elders in dit blad. Deze avond wordt door de kerken, die hun terrein in De Koog en Den Hoorn hebben, gegeven. Dit zijn dus de N.H. Kerk van De Koog en die van Den Hoorn, de Doopsgezinde Gemeente van Texel en de Geref. Kerk van Den Burg. Andacht, zondag 5 juli a.s., 's avonds van 9.15 tot 10 uur in de N.H. Kerk in De Koog TEXELAARS OP HET MATJE Een Texelaar bewerkte de auto van zijn gewezen zwager met de klomp. Het werd een duur brokje vandalisme, want de Helderse politierechter veroordeelde hem tot 45 gulden of 20 dagen. Veel bonter hadden twee Oudeschil ders het gemaakt: teruggekeerd van een overkantse trip waren ze de bloemetjes nog wat verder gaan buiten zetten, maar de verstandige caféhouder aldaar wei gerde al gauw verder te tappen. Toen ging het stel trappen en gooien met wat binnen hun bereik lag. De politie rechter heeft het laatste woord gespro ken en hij maakte het nogal duur: de ene veroordeling kwam te staan op 40 gulden of 20 dagen, waarbij een voor waardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van drie jaar, terwijl de andere bewonderaar van Schiedam 40 gulden moet dokken, tenzij hij liever 20 dagen op staatskosten in pension wenst te gaan. OCllCl Oct oylons RUZIE ONDER EEN DAK De Texelse kraamverzorgster, mevr. E. had een overkantse familie onderdak verschaft in haar woning „Flevo", Schil derend, Den Burg. Onderdak tot een bepaalde termijn, maar toen die ver streken was wilde de inwonende familie niet meer wijken. Hierdoor ontstonden uiteraard moeilijkheden, die in een hoog lopende ruzie eindigden, waarbij allerlei onparlementaire uitdrukkingen waren gebezigd door de vrouw des huizes. Zij werd door de politierechter deswege ver oordeeld tot 20 gulden boete of 10 dagen. TEXEL'S JEUGD MUSICEERDE Onze Texelse jeugd heeft het in be hoorlijke getale toegestroomde publiek zaterdagavond vergast op een alleraar digst, levensblij programma, dat in zijn geheel onder leiding stond van de heer J. Visser, die de jeugd telkens weer voor zich weet te winnen. Met de ijzeren wil om iets goeds te brengen hebben de veelal zeer jeugdige medewerkenden zich ingezet en daardoor werd een keurig resultaat verkregen. Het waren vooral de solisten Corry Maas en de heer L. v.d. Wulp, die uitstekend voor de dag kwamen. Ook het optreden van de debutantjes werd zeer gewaardeerd. Ter afwisseling werd er gezongen door een koor, gerecruteerd uit leerlingen van de School voor Chr. Volksonderwijs en door het Koger gemengd koor „Advendo", dat door de seizoendrukte nogal gekortwiekt moest aantreden, maar ondanks die handicap een zeer goede indruk wist te maken. HEDEN ANJER-COLLECTE Het Koninklijk Texel's Fanfareocrps en de Drumband van de Margaretha Sin clair Groep zullen heden medewerking verlenen aan de Anjer-collecte. De pad vinders zullen de gelden komen inzame len. Steunt allen dit zo belangrijke culturele werk! D.E.K. HIELD RONGDANG Den Hoorn Ter ere van de verjaar dag van Z.K.H. Prins Bernhard werd er maandagavond door D.E.K. een rond gang door het dorp gemaakt, waar tevens een collecte gehouden werd voor het Prins Bernhard-fonds. ZEER GESLAAGD PARKCONCERT Ondanks het verre van zomerse weer hebben velen maandagavond de schreden parkwaarts gericht om het concert door zangkoren van Den Burg en het Kon. Texels Fanfarecorps bij te wonen. Zij hebben een genotvolle avond ge had, want de ensembles kwamen uitste kend voor de dag. Wij denken aan het massaal gebrachte Ambrosianischer Lob- gesang en „Die Ehre Gottes aus der Natur", waarbij koor en orkest elkaar wederom op bewonderenswaardige wijze aanvulden. Deze Texelse verenigingen hebben we derom bewezen tot goede, ja zeer goede prestaties in staat te zijn. Aan dit concert, gegeven ter ere van de verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, ging een rondgang vooraf door de Drumband. Het concert werd „bijgewoond" door vele jonge kinderen (van Texel), die klaarblijkelijk op zo'n avond de Wezen- tuin alleen maar als speelterrein zien tot ergernis van de volwassenen. Het is spijtig dit te moeten constateren. Meer toezicht ook van de ouders achten wij, mede gezien de ervaringen in voor gaande jaren, een dringende eis. Of moet het zover komen, dat kinderen tijdens Parkuitvoeringen geweerd worden?? HERV. GEMEENTE OOSTEREND Hedenavond 8.30 uur Doopzitting in de Pastorie. Vrijdagmiddag 3 uur bevestiging en inzegening van huwelijk. (INGEZONDEN) „WAT HEB IK DAAR NOU MEE TE MAKEN" Maandagmiddag kort na markttijd. In de nauwe Weverstraat staat een vrachtwagen voor één van onze winkel zaken vrachtgoed te laden. Een andere vrachtwagen doet vergeefse pogingen om te passeren. Vooruit, achteruit, nog eens vooruit enz. Het lukt niet. De chauffeur van de stilstaande wagen gaat onver stoorbaar verder met een gezicht, waar op te lezen staat: De hele wereld kan me niets schelen! Na veel vergeefse pogingen waagt een hulp van de chauffeur, die verder wil het om te vragen: „Wilt U een stukje achteruit gaan?" Geen antwoord. Er wordt een tweede poging gewaagd. „Er staan al zeven andere auto's te wachten". En dan gaat de mond in het norse gezicht open: „Wat heb ik daar nou mee te maken!" En zonder zich verder om iets anders te bekommeren gaat het laden verder. In het begin van de Bijbel wordt ons het verhaal verteld van Kaïn, die zijn broer Abel doodsloeg. Op de vraag van God: Waar is Uw broer Abel?, antwoordt Kaïn:. Ben ik mijn broeders hoeder? Ik stel me voor, dat dit antwoord op de zelfde toon is gezegd als dat: „Wat heb ik daar nou mee te maken". In de afgelopen weken hebben in Ge neve de kopstukken van onze wereld geconfereerd om te trachten meer be grip en vertrouwen voor elkander te kweken en daardoor een oorlog te voor komen. Het is niet gelukt. En na een ervaring als die van maandagmiddag ben je geneigd om te zeggen: Het zal waarschijnlijk ook nooit lukken. C. van Groningen. SCHOOLREISJE REDMER IJSKA SCHOOL Op woensdag 24 juni j.l. zijn de 1ste, 2de en 3de klas der Redmer IJska School naar Vlieland geweest. 's Morgens om half acht vertrok een stoet van zeven auto's uit De Waal, die de jongelui naar de steiger brachten na bij De Cocksdorp, alwaar „De Zee meeuw'' even later arriveerde, waarna inscheping volgde. De reis naar Vlieland is een belevenis apart. Als je denkt, dat je er bent, draait de boot de kust de achtersteven toe en verwijdert zich er een heel eind van. Dan zie je de vuurtoren van De Cocks dorp achter je, dan weer links en dan weer rechts. Na een uur echter blijkt de Zeemeeuw definitief besloten te hebben aan te leggen. Daartoe is een steiger aan gebracht op de Vliehors. Er is niets an ders te zien van een kale zandvlakte, in de verte een gebouwtje, waarin een offi cier de „aanvallen" van de Thunder- streaks leidt op doelen, die opgesteld staan op de Vliehors. Na de ontscheping zijn we eerst een eind de Vliehors over gelopen in de richting van het Posthuis. Onderweg be klommen de jongelui met reuze enthou siasme enige oude tanks, die daar staan opgesteld als doelwit. Een vrachtauto pikte 't hele gezelschap op en tot grote vreugde van de kin deren (en volwassenen) ging het door het water verder in de richting van de bewoonde wereld. Bij het Posthuis stond een bus klaar; het bleek een oude bus te zijn van onze T.E.S.O. De heer Hofstra ïeed ons over het mooie Vlieland door bos en langs weiden vol met bergeenden en scholeksters naar het dorp Oost- Vlieland; een lief dorpje gelegen aan een baai van de Waddenzee. Hierna gingen we naar het strand. Het was uiteraard prachtig weer, dus gingen al gauw de kleren uit en het badpak aan. Het water was fris, wat echter de jongens en meisjes niet belette flink pootje te baden en te ravotten. Zij, die geen badpak bij zich hadden waren al heel gauw drijfnat. Wat hindert dat, als de zon zijn warme stralen onophou delijk naar beneden zendt? De kadetten smaakten best. Er waren er, die een bodemloze tas hadden. Als maar kwamen er meer uit. „Ik neem nog maar een kadet", en daar ging de tiende. Er werd een partij gevoetbald door een stel jongens. Een groep meisjes ging mooie kastelen maken met grachten, aan de waterkant. Wonderlijk is dat er altijd een aantal kinderen is, dat zich aan het strand slecht weet te vermaken. Ze hebben een zetje nodig van Juf en spelen ook dan vreugdevol. Ook zijn er lieden, die ondanks een steuntje en advies nergens zin in hebben. Het mooiste schijnt voor hen te zijn zich alsmaar te ontdoen van zand. De leiding van de reis heeft met verbazing zitten kijken naar een knaap, die zijn uren aan het strand wist vol te maken met zich te verkleden, even te baden, eten, onder broek zoeken, eten, zijn benen voorzich tig van zand ontdoen, eten, de kousen goed uitkloppen vanwege het zand, aan kleden. badpak weer aan enz. Achteraf is gebleken, dat het ventje het reuze naar zijn zin heeft gehad. Wat wil je dan nog meer? Tijdens de terugtocht werden spelle tjes gedaan in de duinen bij het Posthuis, alvorens de vrachtauto ons door het wa ter naar de boot bracht. Het geloei van straaljagers was thans niet van de lucht. Dit belette enige rob ben echter niet heerlijk te zonnebaden op een zandbank. Om kwart over vijf arriveerden we bij De Cocksdorp, alwaar de auto's al op ons stonden te wachten. Chauffeurs: hartelijk dank voor de be toonde medewerking! Het was al bijna half zes, toen we weer bij de school arriveerden; voldaan en voor zover mogelijk was nog meer bruin gebrand door de zon. Wat zullen de meisjes en jongens die nacht lekker geslapen hebben. ZO LOSTE DE DORPSGEMEENSCHAP VAN BERKHOUT EEN GROOT PROBLEEM OP In het Maandblad „Noordholland" wordt de loftrompet gestoken voor door de bevolking van Berkhout ontketende activiteiten in de culturele sector. Berk hout wilde met haar tijd meegaan en daarbij vooral de nodige aandacht be steden aan wat leeft en groeit onder de jeugd. Die jeugd kan en wil meer van het leven maken, maar het lukt haar niet altijd de nodige middelen daartoe te verschaffen. Hoe het probleem accom modatie aldaar werd opgelost stond in genoemd maandblad in geur en kleur beschreven. Wellicht hebben ook enkele Texelse dorpsgemeenschappen er belang bij, dat onder de aandacht van de dorps genoten gebracht wordt hetgeen ze daar met man en macht" in Berkhout heb ben weten te bereiken. Het is zeker een voorbeeld dat navolging verdient! Uitgenodigd door de burgemeester hebben wij een kijkje mogen nemen in Berkhout bij het -tot stand brengen van de aanbouw achter „De ridder St. Joris", in de eerste plaats bestemd voor gymna stiek en andere zaalsporten. Berkhout is een langgerekt streek- dorp, in de nabijheid van Hoorn, onge veer 3400 inwoners groot. Men kent er vijf min of meer afzonderlijke woon kernen. In de eigenlijke kern Berkhout v/onen 300 gezinnen, overwegend „pro testant". Tegenover het raadhuis ligt het dorps café „De ridder St. Joris", dat bestaat uit een gelagkamer, door een wegneem- bare wand te trekken bij een niet zo diepe toneelzaal. Terzijde van de zaal, met de lange kant ernaast, is de kolf baan. Het complex wordt voltooid door een wagenstal, vooruitspringend aan de straatzijde, vóór de kolfbaan en naast de gelagkamer. Een dergelijk café vindt men in vele van onze dorpen; het is bijna een type op ons platteland. Ruim genomen heeft tot de tweede wereldoorlog zulk een accom modatie kunnen voldoen. De dorpelingen kenden slechts lange dagen op het land met zware lichamelijke arbeid. Het café was er voor het rustig besteden van de vrije tijd met kolven, biljarten en een kaartje-leggen. Financieel stond men er niet al te rooskleurig voor dus ook niet de zaalhouder. De ene zaal eerder, de an dere later raakte op achter door gebrek aan middelen voor onderhoud en ver nieuwing. Men was echter aan de sfeer van het bestaande gewend, en niemand stelde" zijn eisen hoger. Na 1945 veranderde echter het gezel ligheidsleven. Ook op de dorpen kwam meer vrije tijd. Men hield nu fut genoeg over voor sport en spel ook voor de iets bewegelijker spelen dan biljarten en kaarten. Vooral de jongeren importeer den volleybaj, basketbal, die tot voor kort slechts in de steedse sfeer lagen. En de voetbalvereniging vroeg om ruimte voor training binnenshuis. Waar moest dit gebeuren? De meeste zaalhouders zouden aan deze verlangens gaarne tegemoet willen komen, maar de zware lasten op de verouderde eigendommen laten dat vaak niet toe. Alles moet tegelijk: de achter stand inhalen bij het normale onder houd en het vernieuwen tot de gewenste uitbreiding. Men dacht dit probleem in Berkhout onoplosbaar, totdat bij de viering van het 60-jarig bestaan van de gymnastiek vereniging (die de wekelijkse bijeen komsten in de toneelzaal moet houden) de burgemeester in zijn toespraak iets zei over een mogelijkheid, dat de ge meenschap van Berkhout zelf zich een betere accommodatie zou kunnen ver werven. Er kwam toen geen direct ant woord, al kon men merken dat dit woord in de gedachten zou blijven hangen. Berkhout raakte meer en meer met dit plan vertrouwd; omdat telkens opnieuw werd gezegd: wij gaan zelf een nieuwe ruimte scheppen. De eerste stappen tot verwezenlijking werden voorzichtig en met geleid gezet. Er werd gesproken met de caféhouder; er werd gerekend wat men nodig had en wat dit zou moeten gaan kosten; men wierp zich op de vraag, hoe aan het geld te komen. Hoewel de burgemeester voor ging, achtte men dit geen zaak voor de overheid, maar voor de dorpsbewoners zelf. Later zou het gemeentebestuur wel steun verlenen. Wat gebeurde? De eigenaar van „De ridder St. Joris" stond tegen een gulden kolfbaan en de grond terzijde en achter het café af aan de stichting „Dorpshuis Berkhout". De stichting wendde zich met een circulaire tot de bevolking en ont ving 28.000,aan renteloze obligaties en 4.000,aan schenkingen! De totale begroting wijst een bedrag aan van 60.000,50.000,voor de nieuwbouw en 10.000,voor de inrichting. Wat nog ontbreekt, kan wor den geleend bij de boerenleenbank tegen 3V2°/o rente. Voor het bouwen zelf is van alle kant vrijwillige, belangeloze hulp aangeboden. Zo hebben veertig mannen met een hand-heistelling de palen geslagen; toen wij kwamen, was een grote schare jon gens en meisjes onder de 12 jaar druk in de weer met schoppen en kruiwagens cm ruimte te maken voor de fundering; langs de kant vlocht men betonijzer. De werkers krijgen regelmatig bezoek van de vrouwen uit het dorp, die ketels koffie, koeken en andere etenswaar aan dragen. Wij kunnen nu volstaan met te ver melden waarmee Berkhout, naar de burgemeester verwacht, in oktober ver rijkt zal zijn: een sport- en recreatiezaal van 20 x 10 m., door een vouwdeur ver bonden met de kolfbaan (daar zal dan ruimte zijn voor enig publiek tijdens wedstrijden); een gemoderniseerde kolf baan, waarlangs men toegang heeft tot de sportzaal; ter weerszijde van deze gang liggen achter elkaar het portaal, twee kleedkamers (tevens bruikbaar als vergaderruimten) en een berging voor gymnastiektoestellen. Het café zelf be houdt gelagkamer en toneelzaal. De wa genstal zal kunnen verdwijnen; ter ver vanging daarvan komt een garage, zodat het front van het complex meer ruimte krijgt. Met deze oplossing zal „De ridder St. Joris" het middelpunt van het vereni gingsleven zijn gebleven! Dit is niet het enige project waaraan men in Berkhout bezig is: in Goorne werkt men eveneens aan plannen voor een sportaccommodatie. Daar ligt de situatie iets moeilijker: de zaal moet gro ter worden 36 x 21 m, onder meer voor handbal en er is geen gelegen heid iets bestaands uit te breiden. De sporthal wordt begroot op 100.000,inclusief de kleedkamers. De financiën tracht men te putten uit de jaarlijkse parochiële veilingen (de laatste had een netto-opbrengst van 20.000, twee maal was de zaal gevuld met 200 kopers). Daarenboven zal men het bestaande café in Goorne verbouwen en gezellig maken; kosten 80.000,Het café zal worden overgedragen aan een stichting die ook de sporthal zal exploiteren. Goorne plaatst zich voor zware lasten, maar zal zeker voldaan zijn, wanneer dit project tot stand gekomen is. S.V. TEXEL Uitslagen handbal: Junioren: JHC-Texel 19; adsp.: VI. Vlug-Texel 03. Bravo junioren, dat hebben jullie uit stekend gedaan. De eerste helft tegen wind in werd het al 21, maar daarna ging het vlot. Daarmede hebben jullie je naast no. 2 of 1, zoals je wilt, geplaatst. Nu goed in conditie blijven en dén over 14 dagen dus 12 juli, de beslissings wedstrijd. Als jullie die weet te winnen, zijn jullie kampioen, dat zou mooi zijn. Maar ook de adsp. namen geen halve maatregelen, met een sprekende over winning kwamen ze huis toe. Best gedaan, meisjes! Junioren en adspiranten voetbal, nog even brengen we onder jullie aandacht, dat vrijdagavond 8 uur alle junioren en adspiranten worden verwacht in Hotel De Graaf, waar we met elkaar zullen proberen een jeugdcommissie te vormen. Waarom zou dat niet gaan? Waarom konden we hiermede niet eerder begin nen? De hoofdzaak is dat we het eens worden en dat lukt stellig. Ook seniorleden met interesse voor het jeugdwerk, zijn van harte welkom. Wanneer we eenmaal kennis hebben genomen en daadwerkelijk deelnamen aan deze tak in onze sport, wordt men er steeds meer toe aangetrokken. Eigenlijk mogen we verwachten, dat alle spelers van vroeger, zelf uit de adsp. voortgekomen uit waardering voor het genotene in hun jeugd, deze vreugde op de jeugd van nu willen overbrengen! Tot ziens dus! VOLLE YBALL-NIEUWS Morgenavond zullen voor de eerste maal in dit seizoen de wedstrijden een aanvang nemen tegen de vakantiegan gers in De Koog. Er zal gebruik gemaakt worden van twee velden, zodat de dames en heren tegelijkertijd kunnen spelen. Vertrek vanaf de Groeneplaats om 7 uur. Om half 8 kan er dan gespeeld worden. Daar donderdagavond de trainings avond is van de dames, kunnen de dames gebruik maken van de woensdagavond training samen met de heren, ook om 9 uur, met uitzondering van vandaag ech ter, daar de heren een wedstrijd zullen seplen tegen „De Mok". MULO-DIPLOMA BEHAALD Het mulo-diploma A werd behaald door Harry de Graaf, Waalderstraat, Den Burg, Annelies van Heerwaarden, „Lan- gebos", Kogerweg, Lenie Broekman, „Tienhoven", De Waal, en Bert Doren bos. Wilhelminalaan, Den Burg. Deze vier geslaagden behaalden tevens het middenstandsdiploma. VAN ADA VAN HOLLAND TOT VAKANTIE VOOR IEDEREEN (Vervolg van pagina 1) op Texel, niet om de noden van de be woners aan te horen maar als strateeg want de krijgskansen waren inmiddels aan het keren en hij had zorgen over de verdediging van het Marsdiep. Ook nu weer toonden de Texelaars grote blijd schap al kostte dit bezoek hun ƒ1627, zoals zij nauwkeurig in de boeken aan tekenden Vakantiegangers Met een sprong ovel^de 19e eeuw be landen we dichter bij huis. Het toerisme gaat z'n stempel op het eiland drukken. In 1907 is de TESO (Texels Eigen Stoom boot Onderneming) opgericht, in hetzelf de jaar verrees op de duinen bij De Koog het Badhotel, jarenlang een der grootste en meest vooraanstaande hotels aan de Nederlandse kust. Het moest in de jong ste wereldoorlog op last van de bezetter tot de grond toe worden afgebroken en is sindsdien maar zeer gedeeltelijk her bouwd. Die oorlog liet op het gehele eiland trouwens z'n droeve sporen achter De opstand, in 1945, der tot krijgs dienst gepreste Georgiers, die de vrij heid zagen gloren, heeft stromen bloed doen vloeien, ook van Texelaars en liet een ontredderd eiland achter. Het heeft zich van de diepe wonden wonderlijk snel hersteld. In de na-oorlogse jaren werd Texel pas goed „ontdekt", door vakantiegan gers uit binnen- en buitenland. In 1958 leidde het vreemdelingenverkeer tot 600.000 overnachtingen, hetgeen zeggen wil, dat ongeveer 80.000 gasten het eiland bezochten, die elk gemiddeld 7V2 dag van Texels nog altijd onvolprezen natuur kwamen genieten Van Ada van Holland's onvrijwillige vakantie in 1200 tot de betaalde-vakan- tie-voor-iedereen van deze tijd. Dat overspant een periode van zeven-en-een- halve eeuw. Daarin groeide Texel van een bescheiden rolletje in de staatkun dige politiek van ons land, in de laatste decennia naar een niet onbelangrijke rol in het internationale toerisme.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2