9 rocn /wa in het harL, er op staat alleen Uw geld ons leven. Oosterend Present! Volgende maand uitbarsting van energie In bl'j verwachfing Betaleu Uw klanten niet op tijd? „Maar dat is Uw eigen schuld is De eerste trekkers aangekomen Deze maand officiële opening ZATERDAG 4 JULI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7366 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Borg - Texel - Postbu* 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: B'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 4- 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het verhaal gaat, dat er Texelaars zijn die nog nooit in Oosterend zijn geweest. Oosterend? Een saai, stijf dorp, waar niets van uitgaat. Een dorp waar de „fijnen" de „groven" duidelijk overheer sen. Zo spreken dan kwade monden, 't Mocht wat! Oosterend wil voor eens en voor altijd duidelijk maken dat er van dorheid in dat mooie oude vissersdorp geen sprake is. Actieve lieden van alle (let wel: ALLE) richtingen hebben de koppen bij elkaar gestoken. Er moest iets gebeuren. Kwajongenswerk mocht het niet worden, neen, nog maanden later zou er over gesproken moeten worden als HET evenement van het jaar. Drie dagen feest Eén dag feest is geen feest, vonden die Oosterenders. En nu is er dan een pro gramma opgesteld, waar velen zich de ogen van zullen uitwrijven. Het heeft geen zin U nü al precies te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Maar noteer de dagen alvast in Uw agenda: 13, 14 en 15 augustus is Oosterend present. Om daarna weer in te dommelen? Waar achtig niet, want U zult ervaren dat Oosterend meer te bieden heeft dan U dacht. U zult er graag nog eens willen terugkomen, en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Tipje van de sluier Wij mogen toch al iets vertellen van wat er gaat gebeuren. Op de eerste dag, donderdag 13 augus tus, zal er wat te verdienen zijn met een oeroude automobiel, motor of (dan wel minder oude) bromfiets. Trouwens, ook de nieuwste modellen zijn welkom in de die dag te organiseren sterrit, die als doel i(uiteraard) Oosterend zal hebben. Na een totale optocht van alle deelne mers, waarin ook 2 fanfarekorpsen hun hoogste tonen zullen blazen, zal burge meester C. de Koning het festijn offi cieel openen. En verder? We zouden met de aankondiging van alle gebeurlijk heden ettelijke kolommen kunnen vullen. RONDVLUCHTEN BOVEN TEXEL V.V.V. „Texel" zal in samenwerking met de N.V. „NASTRA", Rotterdam, op 8, 9, 10, 11 en 12 juli rondvluchten boven het eiland organiseren. De N.V. Nastra, een particuliere onderneming, zal met een twee-motorige Miles Aerovan, welke plaats biedt aan acht personen, deze proef nemen. Mocht er voor deze start voldoende belangstelling bestaan, waar wij niet aan twijfelen, dan zullen er dit seizoen nog meerdere rondvluchten worden gehou den. ACHTER TRALIES De heren Kleinhuis, Spigt en De Rid der van het Schilderend te Den Burg zitten achter de tralies. Dat is niet zo mooi, zult U denken. Maar zo erg is het nu ook weer niet. Die tralies staan na melijk voor hun woningen. Voor het T.E.M.-terrein is een prachtig nieuw hek verschenen. Een ware verbetering. ZONDAG OP DE BAAN Slechts weinigen weten dat wij op Texel een renpaard hebben van grote klasse. „Vrijdag", een 5-jarige d. br. hengst, eigendom van de heren G. Schoorl, J. Schoorl en A. Tesselaar, be haalde dit jaar op Duindigt één tweede en viermaal een eerste prijs. Zondag j.l. moesten zeer snelle paarden, waaronder Urdi-mars, Umberto en Vanquer het hoofd buigen voor deze snelle viervoeter. „Vrijdag" wordt in draverijkringen gerekend tot een van de beste 5-jarigen (velen beschouwden hem als de snelste) van Nederland. A.s. zondag komt hij uit op Mereveld in de grote Fokkersprijs. Prijzen 3000,—, 1500,—, 700,— en 300,In deze course, 220 meter, moet Vrijdag 40 meter toegeven op Way- jewel, in deze course zijn grootste con current. Verder lopen er in deze course Vanadis, Umberto, Urania, Vitalis, Va lencia en Vivant-Hollandia. De pikeur rijdt in de Texelse kleuren groen-zwart. Of hij deze kleuren zondag hoog weet te houden? Om in te lopen mag Vrijdag dan wel vleugels hebben. Deze zomer zal Vrijdag nog enkele malen coursen, om dan weer terug te komen op Texel, waar hij weer in trai ning komt bij de heer G. Schoorl. Tirolershow, boerenkapel, een fraaie tentoonstelling, verrassende medewer king (tijdens de opening) van Radio Hol land voor verbinding met de schepen op zee, en dan nog de fleurige medewer king van gymnastiek- en zangverenigin gen. Jawel, iedereen die iets ooglijks te bieden heeft wordt ingeschakeld. In een volgend nummer gaan we U meer vertellen. Want U moet niet gelo ven dat dit al alles is. Er is ons verze kerd dat Texelaars èn vreemdelingen zullen opkijken! Oosterend meldt zich present, en hoe! AAN KOMEN VLIEGEN De familie Witte, Wegeswaal, is uitge breid. Een dezer dagen is er een postduif komen aanvliegen, welke daar zijn tehuis zocht. De vogel is geringd: 400593 Hol land 56. Het toernummer is 577. Ze zullen hem weer de vrijhheid geven. Of hij die zal aanvaarden is nog de vraag. Zo heet dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dot gratis is in gesloten bij een Bobyderm Set. woarin alles voor een vorstelijke verzorging von Baby's tere huidje. jWATl^i^HjRDTMAAKT iTOOHpJ FILM OVER DE WADDEN De minister van O. K. en W., mr. Cals, heeft aan de cineast E. van Moerkerken uit Amsterdam een subsidie toegekend voor de vervaardiging van een korte documentaire kleurenfilm over de Wad den. Aldus de Harlinger Courant. Waar schijnlijk zal de titel van de film „De Wadlopers" worden. VANDAAG GEEN SPREEKUUR Burgemeester C. de Koning houdt vandaag geen spreekuur. OVERDENKING: ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) INVOER VAN VEE IN JUNI In de maand juni werden de volgende hoeveelheden vee op Texel ingevoerd: 62 kalveren; 5 pinkstieren; 2 pinken; 12 koeien; 4 geitjes. GESLAAGD De zestienjarige Anita Beemster- boer te Den Burg deed te Den Helder met gunstig gevolg examen voor het einddiploma 5-jarige H.B.S. Wij vermoe den dat deze veelbelovende jongedame het hierbij niet zal laten. Proficiat! HET MASKER MET EEN NIEUW STUK Het eerste toneelstuk dat de toneel groep „Het Masker" in het komende to neelseizoen zal brengen is „Boefje". Veel succes met die studie! NOG EENS: RUZIE ONDER EEN DAK In vervolg op het bericht over de Texelse kraamverzorgster mevr. E. is gebleken dat aan de overkantse familie door de afdeling Huisvesting vorig jaar vergunning werd verleend tot het be wonen van het (door mevr. E. zelf aan geboden) rechter huisgedeelte van „Fle- vo", doch dat mevr. E. hieraan sedertdien door laster, dreiging met deurwaarder en beledigingen voortijdig en ten on rechte een einde heeft willen maken. Dit laatste is tenslotte voor de politierechter aanleiding geweest tot haar veroordeling. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 8 juli consultatiebureau Woensdag 8 juli a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. Bovenstaande uitspraak, die aan dui delijkheid niets te wensen overlaat, no teerden wij dezer dagen uit de mond van een winkelende dame. Die overigens zelf altijd prompt haar aankopen betaalt. Zij toonde zich niet al te verbaasd over het angstige feit dat op Texel een kolos saal bedrag „onder de mensen zit". „Hoe kan het anders", zo vroeg ze ons, „als de winkelier zich al te graag bereid toont het op te schrijven". Overdreven? Zou inderdaad de voornaamste oor zaak van het tot gevaarlijke proporties uitgegroeide debiteurenprobleem gezocht moeten worden bij de leveranciers zélf? Zoals gewoonlijk zal de zaak wel twee kanten hebben: tè veel gevoel voor dienstbetoon (ja. dat kan ook! bij de winkelier, een steeds groter geworden aantal mensen dat daarvan gebruik maakt. Maar het is zó ver gegaan dat de rem er op moet. Natuurlijk niet op de service, als die zich tenminste niet uit strekt tot het terrein van de financiën. Advertenties liegen er niet om De advertenties, die regelmatig in ons blad worden geplaatst, in verband met de „debiteurenactie" van de Texelse le veranciers, spreken klare taal. Kijk éérst in Uw portemonnee, een goed advies. En laat ook Uw kinderen, als dat even mo gelijk is. niet zonder geld de winkel in stappen. Denkt U nu niet dat Uw win kelier U niet graag wil helpen, maar plaagt U hem niet te veel met het moe ten opschrijven van allerlei kleine wis sewasjes, want die leveren hem regel recht verlies op. Vooral onze kinderen moeten het niet volkomen normaal gaan vinden dat ze zomaar iets kunnen laten opschrijven. De gekste dingen kom je daardoor immers tegen. Een kwastje Laten we de geschiedenis van het kwastje, dat 75 cent kostte, eens na gaan. Marietje wilde wat plantenrekjes zelf schilderen, haalde even een kwastje („O, skrief maar op") en toog aan het werk. Ook de winkelier kon niet op zijn lauweren gaan rusten, want de post moest worden genoteerd: op een winkel bon. met een duplo voor de boekhouder. Aan het eind van de maand was de kwast nog niet betaald. Intussen was Marietje dus deftig onder de debiteuren opgenomen. De boekhouder schreef een rekening; Marietje woonde niet naast de deur, dus postzegel van 12 cent. Dure kwast! Een maand later was de rekening nog niet betaald. Och, zo'n klein postje ver geet je zo gemakkelijk, zegt Marietje, en die winkelier zal er toch echt niet op zitten wachten. Goed, dan maar een kwitantie. Incassoloon 20 cent (meestal trouwens hoger). Kwitantie komt retour met mededeling: Marietje niet thuis en moeder weet van niks. Omdat de winke lier terrierkwaliteiten heeft, gaat hij door, blijft vriendelijk, biedt weer een kwitantie aan en krijgt waarachtig Ma- iletje de volgende dag in de winkel, en ze is een klein beetje boos. Moet IK dat betalen? Ik heb laatst dat kwastje bij je ge haald, zegt ze, en nou komt er een vent met een kwitantie, en die wil me 20 cent extra laten betalen. De winkelier rept er niet over dat die koop al enige maanden geleden werd gesloten, maar legt Marietje uit dat de incasseerder van de wind niet kan leven, en dat het toch eigenlijk Marietjes schuld is dat de man aan de deur komt. Dat is ook eigenlijk zo, zegt Marietje. En ze belooft een volgende keer direct te betalen; nu kwam ze dan even die 75 cent voldoen. De winkelier, niet ontbloot van mimisch talent, lacht Marietje vrien delijk goedendag, en maakt voor de grap een rekensommetje Eerste bon rekening werk boek houder (minstens!) 10 cent post zegel 12 cent incassoloon 2 x 20 cent: totaal 62 cent. De winkelier moest 52 cent voor het kwastje aan zijn leveran cier betalen. In totaal kwijt aan het kwastje EEN GULDEN EN VEERTIEN CENT!! Opbrengst 75 cent, verlies 39 cent. Uitzondering? Neen, helaas komen dergelijke geval len nogal eens voor. U moet van ons aannemen, dat wij dit niet vertellen met het doel medelijden op te wekken met die arme winkeliers. Net als U redden ook zij zich meestal redelijk. Maar dit soort dingen moest toch werkelijk de wereld uit. Uw winkelier is bereid zich voor U uit te sloven, hij geeft U, waar mogelijk, service. Maar: kijk éérst in Uw portemonnee! DUITSE PREKEN IN TEXELSE KERKEN (INGEZONDEN) Geachte Texelaar, 30 juni 1959. Heden stond in het Rotterdams Parool een bericht van een correspondent over: DUITSE PREKEN IN TEXELSE KERKEN Den Burq De protestantse ker ken van Texel willen de vele Duitse qasten ook qeestelijke service bieden, door het houden van avond overdenkingen in de Duitse taal. Men hoopt Duitse predikanten be reid te vinden tot het leiden van deze diensten. Mochten er geen Duitse dominees op het eiland lo- qeren, dan zullen de Texelse predi kanten de diensten leiden. Een zeer te respecteren houding. De Duitsers, waaronder er velen zullen zijn, die zo'n 15 a 20 jaar geleden ook reeds „gast" op het eiland waren, zullen zeer zeker wel wat te overdenken hebben. Hoevele Texelaars hebben niet ver wanten verloren en have en goed in die jaren van '40-'45. Er wordt ook jaarlijks nog een doden herdenking gehouden, doch gezien bo venstaand bericht is de Duitsers deze „misstap" vergeven en wordt bovenge noemde „service" geboden. Het verlorene aan have en goed wordt door de komst van de Duitse toerist weer vergoed. Is dat wellicht de reden dat ze zo met open armen ontvangen worden en in vele gevallen zelfs voorrang wordt verleend? Men moet veel respect hebben voor dit hoogstaande standpunt. Men kan dan ook begrijpen, waarom vele Hollanders, die ook een jaar lang gewerkt hebben, hun weekje vakantie thuis of elders door brengen. Zij voelen zich nog niet zo hoog ge stegen om deze levenshouding naar juiste waarde te schatten en zullen daar om niet meer met vakantie naar Texel gaan. Dit „grootse" gebaar van „service" is zeer te prijzen, maar helaas zijn velen nog niet zo ver als die melkrijder, die tijdens de dodenherdenking de stilte verstoorde en zijn wagen oplaadde en daarmede een streep door het verleden haalde. Mogelijk bieden de avondoverdenkin gen ook een gelegenheid voor degene, die nog niet zo ver is ook van deze „service" te profiteren. Bij voorbaat dankend voor de ver leende plaatsing, J. B. (Trouwenswij doen er graag iets voor terug Uw Texelse leveranciers ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 10 juli op om 4.31 uur en gaat onder om 20.59 uur. Maan: 6 juli n.m.; 13 juli E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 4 juli 7.13 en 19.40; 5 juli 8.00 en 20.27; 6 juli 8.45 en 21.12; 7 juli 9.25 en 21.54; 8 juli 10.01 en 22.34; 9 juli 10.40 en 23.12; 10 juli 11.15 en 23.49; 11 juli 11.49 en Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water OVERDENKING: BELOFTEN Belofte maakt schuld is een spreek woord, dat wij allen kennen. Als wij elkander iets beloven, dan zijn wij heus wel van plan het na te komen. Maar heel vaak komt er toch weinig van terecht. Dat is al zo bij het kind. Hoe vaak be looft het kind: „Ik zal het nooit meer doen" en dan is het later toch weer mis. Het kind bedoelt en wil het wel, maar tegen alle goede voornemens struikelt het steeds weer. En met ons groten is dat niet anders. Grote mensen geven elkander dikwijls hun woord. Maar als het er op aankomt, als het gaat spannen, dan zijn er allerlei omstandigheden, die het verhinderen. Men vindt dan zelfs, dat men zijn woord maar half of helemaal niet behoeft te houden. Van de beloften der mensen kan men vaak maar weinig op aan. Vandaar al weer een spreekwoord: „Veel beloven en weinig geven, doet een gek in vreugde leven". Dat zegt toch heel duidelijk, dat men niet bij zijn verstand moet zijn om blij te wezen met wat een mens belooft. Maar nu brengt de bijbel ons de be loften van God. En de bijbel zegt ons, dat God jegens ons Zijn woord en beloften houdt, ook al doen wij dat van onze kant helemaal niet. God komt altijd na, wat Hij beloofd heeft. De beloofde Messias is gekomen, heeft voor ons de straf gedragen, heeft Zijn leven voor ons gegeven. Maar Hij is ook opgestaan, daarmede de dood over winnend. De laatste belofte van Jezus Zelf luidde: „Zie, ik ben met U al de dagen, tot de voleinding der wereld". Dat is een belofte. Een belofte, die waar zal worden in ons leven, als wij het wagen met Jezus. Het zegt ons, dat wij nooit meer alleen behoeven te zijn. Jezus wil altijd bij ons zijn, als wij Hem maar toelaten in ons leven. Zoekt Hem dan, en U zult Hem vinden. W. A. S. GESLAAGD Bij de op 6 juni en 20 juni j.l. te 's-Gra- venhage gehouden examens slaagden voor het diploma „Bekendheid met de Bepalingen ter voorkoming van aan varingen", de heren P. B. v.d. Vis, Pe perstraat 79, Oosterend, Joh. Betsema, Oost 72, en Harry Ellen, Den Hoorn 161. Dit diploma geeft de bevoegdheid zelf standig wacht te doen aan boord van zeevissersvaartuigen. Ze werden opgeleid door de heer D. M. Vlas te Oudeschild. BEVORDERINGEN VAN DE LANDBOUWSCHOOL Bevorderd van de brugklas naar de eerste klas: Henk Broekman, Tienhoven; Dik Eel- man. „Nieuw Leven"; Kees van Heer- waarden, Langebos; Jan Kikkert, De Westen; Cor Kloosterman, Waalenburg; Frans Koorn, De Krim; Joost Smit, Sonja; Marius Smit, Kaapsweg; Fred van der Star, Het Noorden; Frans Vis- man, Peperstraat; Jan de Visser, P.H. Polder; Roel de Waard. P.H. Polder; Gijs Witte, Den Hoorn; Jan Witte, Den Hoorn. Bevorderd van de eerste naar de tweede klasse: Arno van Heerwaarden, Den Hoorn; Frans Hopman, Ongeren; Piet van Leeu wen, 's-Hertogenbosweg; Kees Smit, Westermient; Jacques Stammes, Ruim zicht; Jan Witte, Groenendaal: Hank Witte, Gerritsland; Kees Zoetelief De Waal. Nieuwe leerlingen voor alle klassen van de landbouwschool kunnen worden opgegeven bij het hoofd, de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg. Katholieke Vakantiehuizen en Jeugdherberg Centrale de leiding zal hebben, zat gezellig in de nog niet geheel gereed zijnde slaapzaal. Een tijdelijke (vrijwillige) hulp, want eerst in 1960 zal er een definitieve lei ding aangesteld worden. „Wij hopen, zo vertelde de heer Braun, dat het gebouw deze maand geheel gereed zal zijn. Voor begin augustus staan er reeds vijftig trekkers te boek". De heer Martien Bakker, Texels KVC- medewerker, deelde ons mede, dat deze jeugdherberg de eerste werkelijke nieuwbouw betekent in de reeks KVC- jeugdherbergen in Nederland. Woensdagnacht hebben de gezusters Hazes uit Uithoorn als eersten in de nog niet officieel geopende jeugdherberg van de KVC aan de Dooiemansweg te Den Burg, hun slaapzak gespreid. Ir. Braun uit Groenekan, die met de heer Kalkhuis, de eerste drie weken daar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1