9 rocn /wa in het harL, BOXEN Kinderkamp „Zeemansduin" Kinderen genieten hier van de ruimte.. Nieuw paviljoen aan de Krim Nieuwe straatnamen te De Cocksdorp, Deo Hoorn en De Waal MOERBEEK'S MEUBELHANDEL WOENSDAG 8 JULI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7367 COURAN Uitgave N.V. v.h. Langeveld <S de Rooi] Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbua 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. Tnm „Zeemansduin"dicht bij waterwaar de kinderen veilig kunnen zwemmen. Waar „tante Li" en haar assistenten een terrein bezitten dat voldoet aan alle eisen. Op de vroege morgen van een beetje triestige dag ihaa'lden wij de telefoon van de haak en vroegen verbinding met Den Hoorn 292. Via Eierland 292 kregen wij tenslotte mej. Zeeman van „Zee mansduin" aan de lijn. „Juffrouw Zeeman, met de Tesselaar we wilden graag eens een praatje met U maken over Uw kinderkamp. Komt het U gelegen?" „U is van harte welkom". We waren een beetje stil geworden toen we er arriveerden. Want dat moet een mens daar wel worden. Omgeven door de duinen, midden in de eenzaam heid, ligt „Zeemansduin", het kinder kamp van mej. Zeeman. Op onze vraag: „Hoe is U er toe ge komen om juist op deze plaats Uw bivak op te slaan?", was haar antwoord: „Wel, het is hier „de" ideale plaats voor kin deren. Kinderen horen niet tussen de grote mensen, Niet in de drukte, zij moe ten vrijheid en ruimte hebben". Nu, die ruimte is daar. Toen wij aan kwamen zijn wij niemand gepasseerd, geen auto of bromfiets is ons voorbij- gesnord. Alleen in een eenzaam duin zagen wij de Texelse schilderes, mej. S. de Wijn; ook voor haar is dit oord een werkgelegenheid met vele mogelijkhe den. „Ja, wij kunnen hier op ons duin vol komen vrij zijn, en dat is het toch wat de kinderen graag willen, vrij zijn en de ruimte hebben". „Tante Li", zo noemen de kinderen haar. woont in haar domein niet perma nent In het vroege voorjaar maakt zij haar arbeidsterrein in orde. Want de schoolkinderen, van zeer verschillende landen, komen nog in de schooltijd. In de schoolvakanties komen de kinderen meer individueel. Tante Li heeft haar seizoen zo van juni tot september. „Zeemansduin" is inderdaad een pracht vakantieoord. We zijn een ogen blik gaan zitten in de ruime, frisse woon gelegenheid, waar zo'n vijftig kinderen gezellig kunnen vertoeven. „Deze kinderen, juffrouw Zeeman, komen die in groepsverband?" „Die er nu zijn wel, dit is een school, een speciale school dan, die blijft drie weken, en die zijn met hun eigen leiding gekomen. Deze vermaken zich ook zelf standig. Ik vertel ze natuurlijk wel wat er alzo in de omgeving is te zien. Want dat is juist zo jammer, er zijn maar heel weinig kinderen die zelf iets ontdekken. Maar de particuliere kinderen, welke dan zo begin juli gaan komen, die halen wij iedere vrijdag vanuit Amsterdam. Dan gaat de oude groep weer mee en verschijnen de nieuwen". „Komen de ouders dan nooit kijken, INGEKOMEN PERSONEN Gerard v.d. Kooi, van Amsterdam, Hoofdweg 450 II naar Den Burg, Binnen- burg 15; Cornelia J. M. Telman, van Am sterdam, Zamenhofstraat 54hs naar K 68a; Adriaan G. Kooiman, van Amster dam, Marinewerfkade 9 naar H 131; Adrianus Zevenhoven, van Warmond, Irenestraat 13 naar Den Burg, Waalder- straat 20; Bauke S. Wieringa, van Hoo- gezand-Sappemeer, Parallelweg 6 naar S 26a; Jacobus J. Oudes (en gezin) van Amsterdam, v. Ostadestraat 75 II naar O 17a; Roelf R. Siebinga, van Steenwijk, Meppelerweg 2 naar De Cocksdorp 16; Jacob Dijksen. van Hilversum, Loos- drechtsbos 7 naar H 91a; Albert v.d. Sluis, van Wieringermeer, Prof. G. Mo lièrestraat 34 naar Den Burg, Groene- plaats 14; Piet Keijser, van Alkmaar, Hoeveweg 13 naar De Waal 4; Martje H. R. R. Wolters, van Den Ham, Tonne- dijkstraat 156 naar De Koog, Ruijslaan 37; Berendina G. v. Zadelhoff, van Val burg, Herveld, Dijkstraat 6 naar De Koog, Vogelmient 44. waar hun kinderen naar toe gaan?" „Die heb je ook wel, maar dat gaat niet altijd. Als je namelijk van ver over de grens moet komen, maak je niet zo gauw een uitstapje." Kinderen uit verschillende landen, Frankrijk, België, Duitsland, maar ook de Nederlandse kinderen genieten er. „Er zijn nu al groepen welke voor het derde jaar komen. Dat is wel prettig". „Een bewijs voor U, tante Li, dat ze het naar de zin hebben." „Maakt U een speciale reclame in het buitenland?" „Nee, dat doe ik niet, ook niet in Nederland. De VVV-krant, daar staat ons kamp in, en in de speciale Hoornder reclame, maar voor de rest niet. Ik ben het wel van plan. Misschien dat het sei zoen dan nog iets langer wordt". „Ik zie daar een Texelaar, is die ver dwaald?" Jan Laan, zoon van Meester Laan, was in het vertrek aan het werk. „Dat is mijn assistent. Alleen kan ik het niet aan. Er komen zo veel dingen kijken. En al lijkt het soms dat je niets te doen hebt, toch ben je precies de hele dag in de weer". Jan is student, hij maakt zijn vakantie produktief. Een ruim uitzicht vanaf onze stoel, de vogels vliegen heen en weer, een ture luur dirigeert zijn jongen vanaf de doel palen. De meeuwen scheren over het veld en de kieviten dribbelen geen tien meter bij ons vandaan. „Moet U eens mee naar buiten gaan". Dan laat tante Li ons vol trots een nest zien van een valk. In een overjarige hooiklamp is een nest gebouwd. We klimmen even op de ladder en daar lig gen drie jonge valkjes, de bekken gaan open, de kleine vleugels op en neer. Langs de andere kant van het gebouw gaan we weer terug. „Dit is de jongens- wasgelegenheid en daar die voor de meisjes. Hier een bagageruimte en daar een slaapzaal". Even een blik in de zaal. keurige sta pelbedden, voorzien van een meesterlijk bed staan in de goed geventileerde ruimte. „Maar daar kunnen toch niet al de jongens of meisjes in slapen?" „Niet zo haastig, we gaan verder". We lopen naar de rand van het terrein. Daar staan een twaalftal tenten keurig op een rij. „Deze tenten staan op een houten vloer, ziet U wel?" Juffrouw Zee man trekt een ritssluiting los van een van de tenten en laat ons binnen. „Dat heeft U goed voor elkaar. U heeft nu veel minder last van het om waaien. Geen nat geworden grondzeilen". „Ja, dit is een aardige vinding. De strozakken blijven droog en het is min der zanderig". „We verbinden er een prijs aan welke tent het netste wordt gehouden. Dat is aardig voor de kinde ren en ze leren ook met het materiaal omgaan." „Wat doet U zo'n hele week met de particuliere kinderen?" „Dat is niet zo heel gemakkelijk te vertellen. Het weer is van groot belang. Maar zondags hebben wij een speciale tocht. We gaan dan naar de Hors. Deze is de overige dagen niet toegankelijk. Het lunchpakket gaat dan mee, dan moet U ze zien weghollen, de ruimte op. De uitroepen zijn dan het aanhoren dik waard. Het is alleen jammer dat hier, door de week, zoveel vliegtuigen te keer gaan. De laatste tijd valt het gelukkig mee". „Och, dan het vissen in de baai. Veel jongens nemen hun hengel mee. zitten dan uren te vissen. Als ze met garnalen thuis komen, koken we ze direkt en dan smullen, na het pellen, rond de kook- ketel". „Ik heb wel eens geen weg geweten met de bramen, waar de kinde ren mee aan komen sjouwen. Een teil vol. Maar daar is wel toch raad voor. Limo- GESLAAGD Te Arnhem slaagde voor het examen bouwkundig uitvoerder, de heer J. Drij ver Jac.zn., Oosterend. MARKT WEER COMPLEET De lapjeskramen etc., zijn weer op hun basis teruggekeerd. De handelaren waren niet erg tevreden in het park. 1 Daar hebben ze hun tenten moeten op- slaan tijdens de eerste lammerenmark- ten. Een boerin vertelde ons: „Ik vind er niks an zo, het park was veel gezelliger, j Al die mannen hier!" l Wethouder Hin begreep het ook niet. Ook hij was van mening dat „De Wezen- tuin" een prima plaats was. j „Er kwamen minder mannen" was de klacht. Zo zien we maar, dat meningen i uiteen kunnen lopen. GOED GEORGANISEERD De parkeergelegenheid aan het Wes terslag is dit jaar prima georganiseerd. Zondag was er een topdrukte. Maar de beheerder was er niet mee verlegen. De parkeerplaats bleek spoedig te klein, de j overige auto's stonden keurig langs het open terrein aan de Westerslagweg. Ook de wielrijders waren tevreden. WEG MET DE STEKELS Slaat of spuit ze de kop in! Wie op dit ogenblik met „landbouw- ogen" over Texel gaat ziet niet alleen de vele verschroeide weiden, maar ook opvallend veel „stiekels". Mogelijk, dat het aantal ook nog groter lijkt door het scherpe contrast tussen het wit-geel ver- j brande gras en de hoge groene stekels. Maar hoe het ook zij, het wordt hoog tijd, dat hier iets aan gedaan wordt. Grasland met stekels maakt wel een buitengewoon slecht verzorgde indruk. Een goed middel om stekels weg te i krijgen is nog altijd het van ouds be proefde stiekels hakken Verschillende oudere boeren beweren zelfs, dat dit het enige middel is om ze weg te krijgen, j We moeten echter vaststellen, dat dit in de tegenwoordige tijd niet meer mogelijk is. De mensen, de het zouden moeten doen zijn niet te vinden en 't zou boven dien veel te kostbaar worden. Wij zijn van mening, dat het mogelijk is om ook op andere wijze de stekels kwijt te raken. Verschillende landbou wers kunnen de bewijzen hiervoor leve ren. Met die andere wijze bedoelen we het spuiten van de stekels met de zgn. groeistoffen. Het is ons bekend, dat het spuiten wel eens minder goede resultaten geeft. De oorzaak hiervan ligt heel vaak in een verkeerd gebruik. De belangrijkste fout is wel, dat er te vroeg wordt gespoten. Men wil het slordige gezicht van de ste kels kwijt en gaat spuiten op een mo ment, dat de stekels nog niet zijn vol groeid. Het beste resultaat van de be spuiting krijgt men nl. als de stekels al met „de blauwe kop in de bek staan". In dit stadium verkeren op het ogen blik de meeste stekels. Als we na de thans gevallen regen groeizaam weer krijgen zijn de omstandigheden voor de bespuiting ook verder gunstig. En daar om is ons advies: Spuit zo spoedig moge lijk. Wantweg moeten ze, de stekels. C. v. Gr. HET ECHTPAAR A. LAP EN G. LAP-KOK VIJFTIG JAAR GETROUWD Den Hoorn. „Heb Gerrit de post het dan niet verteld? We willen er niks van in de krant hebben hoor". Inderdaad, Gerrit de Post (de heer Wilner) had het ons verteld, maar we hebben toch het echtpaar Lap maar even opgezocht. „U mag er best inkomen, hoor. Maar een boer, wat maakt die nou mee in zijn leven. Het ene jaar verkoopt hij zijn lammeren voor een rijksdaalder en het volgende jaar voor tachting gulden". „Maar mevrouw Lap, we vinden het toch een aardige ruk, vijftig jaar ge trouwd". „Maar dat is gauw voorbij hoor. een ieder mens heeft zijn „op en neer". Dat nebben wij ook gehad. Maar van ons valt verder gerust niks te schrijven. Ik wil het ook niet hebben". Dat was zo ongeveer de begroeting bij het 75-jarige echtpaar. Goed gezond en alle dagen nog in de weer. „Ja, we houden wel een feestje, maar dat wordt een bijeenkomst voor ouden van dagen. U moet weten, volgend jaar hebben we ze in de familie, als ze het mogen beleven, die zestig jaar getrouwd zijn. Kom dan maar eens terug. We heb ben ze ook die vijenvijftig jaar getrouwd zijn". „Verder niks hoor en geen plaatje ook in de Tesselaar". Toch willen we het echtpaar Lap-Kok nog vele jaren in goede gezondheid toe wensen. Het zal hun zeker niet aan be langstelling ontbreken. BUURTVERENIGING OP STAP De buurtvereniging Schoonoordsingel, Witte Kruislaan, Kogerstraat (gedeelte lijk) zijn zaterdagmiddag op stap ge weest. Twee Jan Pleziers waren nodig om de kinderen naar de Dennen te vervoeren. Wat heeft de jeugd daar weer genoten. Touwtrekken, zaklopen en diverse an dere spelen zijn er gedaan. Deze buurtvereniging blijft actief; dit is reeds het vijfde jaar dat de kinderen een uitstapje krijgen aangeboden. LAM DOOD GEREDEN Texel heeft vele droge sloten. Dit was oorzaak dat een autobestuurder, die met een flinke snelheid reed, een lam voor zijn wielen zag verschijnen. Dood. Dat gebeurde op de Kadijksweg hoek Marsweg. Een strop voor de heer S. Keijser. Maar we nemen aan dat als bestuurders van auto's en motoren iets minder hard zullen rijden, dit het laatste lam zal zijn, dat op deze wijze de dood vindt. De dieren kunnen, doordat er veel sloten droog zijn, gemakkelijk op de weg komen. Laten we dus met voorzich tigheid rijden. Het afgelopen weekend heeft de heer J. Eelman. van het Schilderend Den Burg, zijn paviljoen geopend. Zondag middag zijn wij even bij hem op bezoek geweest. Een gezellige tent, aan de voet van de duinen. Toen wij op het strand kwamen, wisten we eigenlijk niet wat we zagen; enorm was de drukte daar. Ook De Cocksdorp gaat door. Er komen ieder jaar meer gasten in het hoge noorden; dat was ook op het strand te zien. „Het seizoen begint prima. Ja, dit weer nog maar acht weken houden. Dan zijn wij dik tevreden". Het paviljoen geeft een pracht uitzicht over het strand. De rustige zee, op de achtergrond, voltooide het geheel. „U zoekt het ver!" „Maar U ziet, dat het niet tevergeefs is". Inderdaad, de vele gasten, die dit deel van Texel bezoeken, zullen zeker content zijn met de plaatsing van deze tent. Het is een groot houten gebouw met zeer veel glas. Een verbandtrommel is er aanwezig. Ligstoelen staan voor het gebruik ge reed. Ook binnen is het prettig zitten. Koele dronken zullen menig strandbe- zoeker moed geven de ondernomen strandwandeling voort te zetten. Het is zeker de moeite waard om tij dens uw tocht eens een kijkje te nemen. De parkeerplaats is vlakbij het strand. 1150 TELEFOONAANSLUITINGEN OP TEXEL Het nieuwe gebouw van de PTT, aan de Waalderweg, vordert. De spanten zijn geplaatst. „Maar U moet niet denken, dat we er morgen ingaan", vertelde de heer Visser ons. Ook de technische dienst zal er on derdak vinden. „Ja, er komen meer aansluitingen, en dan heeft ook een technische dienst meer ruimte nodig". 1150 aansluitingen is ons eiland reeds rijk, en er zullen er onge twijfeld meer komen. Het wordt in ieder geval 1960 als wij de telefoonjuffrouw niet meer nodig zul len hebben. VERTROKKEN PERSONEN Jan v.d. Sterre, van S 20 naar Den Helder, Krammerstraat 35; Pieter Kalis, van W la naar Canada; Maartje K. Witte van C 34a naar Zaandam, Stationsstr. 92; Piet Blom, van H 184c naar Australië; Klaas Bonne (en echtgen.) van De Koog, Vogelmient 32 naar Australië; Jozeph C. van Denderen, van H 131, naar Rotter dam, a.b. Hr. Ms. „Karei Doorman"; Hendrik W. de Jong, van O 17a, naar Amsterdam, van Ostadestraat 75 II (en echtgenote). UW ADRES VOOR nade en jam. fijne dronk en broodbe legging. Dan vertel ik van de Geul. Wat voor vogel dat is en wat de bedoeling is van dat hooi op de weg. Zwemmen is hier een zeer goede mo gelijkheid. Er is geen gevaar als de kin deren in het water gaan. En dat is voor ouders en ook voor ons een hele gerust stelling. Lastige kinderen? „Heeft U wel eens lastige kinderen. U vertelde zoëven dat de kinderen zo wei nig zien?" „Over het algemeen gaat dat wel, ze kunnen hier uit de voeten". We dachten een ogenblik aan de schooljuffrouw in Den Burg, die zo erg had staan mopperen op een stel jongens (ook met vakantie). Die jongens hadden, gerust per ongeluk, een bal geschopt in haar tuintje. Gebrek aan ruimte, dat is het. Kinderen zijn niet lastig, mits ze zich kunnen ontplooien. Teruggekomen in de woonkamer, drin ken we onze koffie. Een goede kookster heeft haar gezet. Voor ons een teken dat de middagpot ook in orde zal zijn. Want goede koffie is de toegang tot elk diner. „Juffrouw Zeeman, wij wensen U een prettige zomer, en voor U en Uw staf maar veel zonneschijn". „U moet nog eens terugkomen!" We „brommen" weg. Veel lawaai dur ven we niet te maken. Het past niet in de omgeving van „Zeemansduin". B. en W. stellen de raad voor de na volgende namen te geven aan de straten in de volgende dorpen: Dc Cocksdorp 1. de naam „Vuurtorenweg" aan de hui dige onder die naam bekend staande weg 2. de naam „Molenlaan" aan het geasfal teerde gedeelte van de huidige Dorps straat, liggende tussen de Vuurtorenweg en de tuin van de R.K. pastorie. 3. de naam „Kikkertstraat" aan het overige gedeelte van de huidige Dorps straat; 4. de naam „Langeveldstraat" aan het gedeelte van de huidige Duinweg, liggen de tussen de Vuurtorenweg en de Eier- landse Dijk, tot dusver ook wel bekend staande als Achterstraat, en aan de ver binding langs de sloot van de Eierlandse dijk met de onder 3 bedoelde straat; 5. de naam „Teenstrapad" aan het voet pad langs „Hotel Dè Hoop"; 6. de naam „Ploosterstraat" aan de ge projecteerde straat tussen de onder 3 en 4 bedoelde straten; 7. de naam „Joan Hodsonstraat" aan de geprojecteerde straat tussen de onder 3 en 6 bedoelde straten. Den Hoorn 1. de naam „Diek" aan dat gedeelte van de huidige Hoornderweg, dat ligt tussen het onder 10 bedoelde dorpspleintje en de oostgrens van het kadastrale perceel, sectie F, nr. 1612. 2. de naam „Lage Achterom" aan het huidige als zodanig bekend staande straatje en aan de verbinding met de onder 6 bedoelde straat; 3. de naam „Klif" aan dat gedeelte van de huidige Dorpsstraat, dat ligt tussen de cnder 2 bedoelde straat en de westelijke grens van het uitbreidingsplan-in-onder- delen van Den Hoorn; 4. de naam „Hoge Achterom" aan het huidige als zodanig bekend staande straatje en aan de meest westelijke ver binding met de onder 6 bedoelde straat; 5. de naam „Mokweg" aan de huidige onder die naam bekend staande weg; 6. de naam „Herenstraat" aan het ge deelte van de huidige Dorpsstraat liggen de tussen de onder 3 bedoelde straat en het onder 10 bedoelde dorpspleintje; 7. de naam „Kerkepad" aan het thans onder die naam bekend staande pad; 8. de naam „Kerkstraat" aan dat ge deelte van de thans onder die naam be kend staande straat dat ligt tussen het cnder 10 bedoelde dorpspleintje en de roordelijke grens van het uitbreidings- plan-in-onderdelen; 9. de naam „Kuipsweg" aan de thans onder die naam bekend staande weg en aan het geprojecteerde en thans in rea lisatie zijnde verlengstuk naar de onder 11 bedoelde straat; 10. de naam „De Naai" aan het geprojec teerde dorpspleintje en aan de verbin ding naar de onder 11 bedoelde straat; 11. de naam „Naalrand" aan de ten dele gerealiseerde en ten dele nog geprojec teerde straat zuidelijk van de onder 2 bedoelde straat. Dc Waal 1. de naam „Bomendiek" aan het huidige onder die naam bekend staande gedeelte van de Waalderweg, vanaf de onder 6 bedoelde straat, 2. de naam „Polderweg" aan de huidige onder die naam bekend staande weg; 3. de naam „Groeneweg" aan de weg, langs het te De Waal geprojecteerde sportveld; 4. de naam „Langwaal" aan dat gedeelte van de vroegere Langwaalderweg dat thans geen deel meer uitmaakt van de Laagwaalderweg, lopende vanaf de huidige Dorpsstraat langs de Redmer lJskaschool; 5. de naam „Hogereind" aan de huidige Dorpsstraat, vanaf de huidige Laagwaal derweg tot aan de onder 2 bedoelde straat; 6. de naam Sommeltjesweg" aan de ten dele reeds aangelegde en ten dele nog in uitvoering zijnde verbindingsweg tussen de Waalderweg en de Laagwaalderweg; 7. de naam „Vermaningspad" aan de straat langs de Doopsgezinde kerk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1