SCHOOL AGENDA'S memokijy LET OP Viswedstrijd grote hengelwedstrijd Vandaag kopen vandaag betalen Tennisclub „Deuce" traininglessen Prima BABY WEEGSCHALEN GRAF. MONUMENTEN Afgesloten rijweg Kleuterschool Oosterend „FORMOSA" 3.90 1.08 1.40 MENTOLINO'S 59 Lunchschotel van de we«k DE SPARRETJES van de WEEK Mesio SINAS voor 15 ct. Er is wel duurder, maar niet beter. JULI-PREMIE PORSCHE-DIESEL BON G. de Wit, Den Hoorn, Tel. 212 VERHUUR van LsSsl DE NIEUWE ZIJN ER AL LANGEVELD DE R00IJ N.V. LINKS DOOR DE BOCHT Links door de bocht reed zondagavond een auto in Oudeschild, op weg naar de boot van zes uur. Bij de coupure ging het mis. De auto kwam in aanraking met een jongen op een fiets. De jeugdige wielrijder werd gewond en liep een her senschudding op. Ook zijn fiets is er minder goed aan toe. Nog een aanrijding op dezelfde plaats. Ongeveer acht uur 's avonds maakte een bromfiets kennis met een auto. De bestuurder kwam er zonder kleerscheu ren af. Zijn bromfiets werd licht be schadigd. EXCELSIOR OP CONCOURS Muziekvereniging Excelsior te Ooster end behaalde donderdag j.l. op concours te Bergum (Friesland) een eerste prijs voor concert en een tweede prijs in de marswedstrijd. Dirigent Brouwer heeft dus met „Ex celsior" een prachtig resultaat bereikt. Door dit mooie succes zagen wij Excel sior zaterdagavond j.l. ten bate van het Anjerfonds muziek maken in vol ornaat, terwijl het vaandel meegevoerd werd. Ook vanaf deze plaats voor de be haalde successen, proficiat Excelsior!! MUZIEK- EN ZANGCONCERT WORDT HERHAALD Het was maandg 29 juni koud in de Wezentuin en dat is dan ook de oorzaak geweest, dat velen het concert van de zangverenigingen samen met Kon. Texels Fanfare niet hebben meegemaakt. Dat is jammer, want het was alleszins de moeite waard. Daarom en ook om de dan aanwezige gasten in de gelegenheid te stellen van dit concert te genieten, is besloten om dit nog eens uit te voeren op maandag 13 juli. Ook dan is de toegang vrij. Hotel- en pensionhouders worden ver zocht hun gasten op dit concert attent te maken. Het programma wordt a.s. zater dag weer in de courant afgedrukt. VAN WIE?? Een ingezonden stukje ontvingen wij van een toerist op ons eiland. Waar schijnlijk uit de omgeving Oosterend. Wil schrijver even zijn naam laten weten? Hartelijk dank Uw Texelse leveranciers GESLAAGD Het mulo-diploma A werd behaald door Gerda Wuis, Opduin; Jelly Timmer, Wilhelminalaan; Theo Bakker, Oude schild, en Greteke Keijser, De Waal. Ook het middenstandsdiploma werd verkre gen. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 6 juli 1959: 700 lammeren 3555; 30 schapen 5575; 10 nuchtere kalveren 4085; 23 biggen 40—50. ERNSTIGE BOTSING Maandagavond tegen elf uur kwamen twee Duitse jongens op een motor de bocht door bij de Peperbus, hoek Koger- weg-Mienterglop. Hoe zij de bocht heb ben genomen is niet helemaal duidelijk. Zij kwamen in aanraking met de auto van de heer Kooijman, Witte Kruislaan De auto liep een beschadiging op aan de linkerzijde. De motor werd flink be schadigd. Extra boot De bestuurder en de passagier van de motor moesten nog dezelfde avond met een extra boot naar het ziekenhuis Den Helder worden vervoerd. RONDGANG GIDSENBAND De Koog Hedenavond maakt de Gidsenband een rondgang door het dorp Tijdens deze rondgang wordt U, tegen kleine vergoeding, een foto aangeboden van deze actieve groep. HET WAS DRUK LANGS TEXELS STRANDEN Langs het hele strand was het zondag enorm druk. Gasten en Texelaars hadden het koele water opgezocht. Maar na de oostenwind van zaterdag op zondag waren de zwemlustigen niet alleen. Tientallen kwallen waren er ook Heel wat baders kwamen thuis met min der prettige gedachten. Hun benen en armen prikten terdege. Wat doen we er tegen, vraagt menigeen zich af. We heb ben hierover al eens meer geschreven Het beste doet U, als U zv/emmen gaat een flesje amoniak mee te nemen. Zodra het kwallenzuur z'n kwade werk doet, wrijft U de bewuste plek even in met amonia. Succes verzekerd! GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 6 juli 1959 Gevonden te Den Burg: broodmes geelfilter in étui; kinderbril met bruin montuur; zwart-witte hond met kort krulhaar; muntbiljet van 2,50; goud kleurig armkettinkje; gele kanarievogel zwartlederen handschoenen met kappen bruine brilétui; zwart-witte jonge hond (ras onbekend); groene étui met kleur potloden; geel kinderbadpak. Verloren: grijs katoenen jongensjack groene portemonnee met plm. 7,50 groenfluwelen étui met 2 stemvorken: bril met rood montuur; bruine porte monnee met rits, inh. o.a. 0,50; bruine herenportemonnee met ruim 6,- zwarte herenportemonnee; lederen sleu telhoes met 15 sleutels; rood-bruin- geblokte weekendtas met inhoud; blauwe gebreide jongenszwembroek; 4-kleuren potlood; met groene stip gemerkt schaap (enterling). DUITSE KERKDIENST Zondagavond is in de Ned. Hervormde kerk te De Koog de eerste Duitse dienst gehouden. Onze Rotterdamse lezer mag het er dan niet mee eens zijn, de belang stelling van de zijde der Duitse gasten was groot. De kerk was geheel bezet. Vooraan in de kerk was een groep van de Duitse CJMV, die muzikale medewerking ver leende. Zij speelden gitaar, wat het ge heel een bijzonder karakter gaf. Hun vaandels waren opgesteld bij de ingang van het kerkgebouw. Ook van de zijde der Duitse predi kanten is er veel animo. Deze eerste dienst is zeker een aan moediging geweest om door te gaan. De organisatoren doen dan ook een beroep op de hotel- en pensionhouders even de aandacht van hun gasten hierop te vestigen. Er werd gebruik gemaakt van speciaal hiervoor gemaakte liturgieën. Dit is in het vervolg niet meer nodig, daar de collecte, welke gehouden werd, het nu reeds mogelijk maakt Duitse ge zangenbundels aan te schaffen. Z.D.H.-DE MOK Morgenavond (donderdag) om half 8 wordt de wedstrijd ZDH-De Mok ge peeld om de MOK-beker. De wedstrijd van De Koog is uitge steld. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Heden, woensdag 8 juli worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. MIJLPAAL Texelaartje, tal van jaren, Heeft Jan de Waal zijn best gedaan Om te helpen je blad te vullen, Is er op uit om nieuws gegaan. Nu heeft hij het wèl gevonden, Het jubileum moest nog vol. zolang aan de krant verbonden, Met zijn droefheid en zijn lol. Vele stukjes mocht hij zetten. Daarin was hij zeker goed. Nu is hij de Texelaar gaan verlaten, Maar geen Texelaar af, houd moed. Misschien lezen we nog somtijds, Iets wat hij alzoo beleefd, Met zijn foto's en zijn plaatjes, 't Hindert niet wat hij ons geeft. Alle dorpen op het eiland Kenden onze krantenman, Overal vertegenwoordigd. Maakte hij er 't zijne van. Niemand kan twee heren dienen, Zo eindigt dus een mooie baan, Jan de Waal blijft voortaan foto's maken Hij koos zich een nieuw bestaan. A. v. Leeuwen-Boon. Zuid-Eierland, Texel. FILMNIEUWS „DE SLAG OM ARNHEM" Zaterdagavond en zondagmiddag kunt U in Texels Bioscoop de Engelse film „De slag om Arnhem" gaan zien. Welke Nederlander, die de zenuw slopende spanning der bezettingsjaren, Oe ellende van de hongerwinter, de vreugdevolle mare van de landing i Normandië meemaakte, zal ooit de blijde sensatie vergeten van dat eerste gerucht, dat in de kortst mogelijke tijd als een lopend vuur rondging: „ze" zijn geland bij Arnhem!! Hoe intens leefden wij in die dagen mee met de hopeloze strijd van een handjevol mannen, die uitgezon den waren om voor de oprukkende legers een toegangspoort tot de Duitse laag vlakten te forceren, door zich meester te maken van de bruggen van Grave, Nij megen en Arnhem. Amerikaanse en Poolse luchtlandingstroepen maakten de weg vrij voor de uit Vlaanderen aanruk kende legers van Montgomery, zij voch- een corridor vrij van Eindhoven tot in de Betuwe, doch hier strandden de ge allieerden voorhoeden op het in de haast georganiseerde verzet van de vluchtende Duitse troepen, die de heuvels rond Arn hem een ideaal terrein voor hun verde diging vonden. Onder bevel van Major- General R. E. Urquhart, kwamen in to taal bijna 9000 man, licht bewapend, met parachuten en zweefvliegtuigen naar be neden. Hun heldhaftige pogingen om zich van de brug van Arnhem en die van Oosterbeek meester te maken en de stad Arnhem als een bruggehoofd voor op rukkende troepen te houden, vormen een der meest roemruchte en tragische blad zijden in Engeland's militaire geschie denis. Het is niet verwonderlijk dat thans een poging is gedaan deze geval lenen te eren met een filmische recon structie van hun dappere strijd, en het stemt tot voldoening wanneer deze film eenvoudig en waardig, zonder smakeloze opsmuk van liefdesverhaaltjes of be dachte franje, zonder geschminkte ac teurs of bombastische rhetoriek de slag óm Arnhem geeft zoals hij was: rauw. hopeloos, ontzettend „DE ONGELUKSVOGEL" Een geheel andere film draait zondag en maandagavond: een feest van ritme, jeugd en vrolijkheid! Toni Mattis is een gezellige, vlotte jon gen met veel vrienden, nog veel meer knappe vriendinnen en een hoofd vol muziek. Dat hij ook een steenrijke tante heeft, heeft niets te maken met Toni's vriendelijkheid maar is een feit dat zijn oorsprong vindt in vroegere familiever houdingen. Die tante heeft druif luis (in haar wijngaarden) en een allesoverheer sende wil. Daarom studeert Toni van tante's geld dierkunde. Als de dieren wereld van deze studie enig heil ver wacht. zal dat evenwel méér afhangen van het toeval dan van Toni's studie- transpiratie. Daarmede heeft hij in al die jaren nog geen zakdoek kunnen bevoch tigen. Om die reden èn om zijn verre gaande lichtzinnigheid wordt hij van de universiteit verbannen. Die verbanning is niet het einde.U moet het gaan zien. Een serie dolle stu dentengrappen rond de liefde geserveerd met geest, vaart en enthousiasme. DE DROOGTE HONDERD JAAR GELEDEN Vroeger kwamen er natuurlijk even goed droge zomers voor. Enkele jaren geleden 1954 werd ons land nog geteisterd door een droog, zeer droog voorjaar. Een droog voorjaar, dat tege lijkertijd ook koud was. Dus een analoog geval aan de tegenwoordige droogte- periode. Dat in vroeger jaren te droge en te natte jaren gewoonweg ramp-jaren wa ren voor de boeren is zonder veel na denken wel duidelijk. Van steunmaatre gelen bij debakels was nog geen sprake. Het werd begrepen onder „bedrijfsrisiko" wat het in zekere zin natuurlijk ook is. Maar droge zomers konden in die jare catastrofale gevolgen hebben. Er is genoeg over op papier aan ons overgeleverd, maar niet altijd was dat opwekkende lectuur. Uit de aard der zaak was het dat niet. Tóch zoals onder alle omstandigheden waren er ook toen nog mensen, die zich niet door de toestand lieten neerdrukken. Wat an ders te zeggen van het volgende stukje dichtwerk van een boer uit 1857 toen het zo abnormaal droog was dat de koeien brullend door het dorre land renden om dat zij geen grassprietje meer konden vinden. Ja, dat waren bittere tijden voor onze boeren. En toch dichtte die man: Ach, welk een drooge Zomer! 't Heelal gelijkt een bokkum. 'k Ben een ervaren landman, Maar kunde geeft geen water En hoe ik naar de lucht kijk, Het wil maar niet gaan dond'ren. Och, zon houdt toch uw bakkes: Ik zal nog op de fles gaan! Zó op deze wijze rijmde onze man een groot stuk papier vol en al klinkt het dan „lollig" de achtergrond is diep treurig, want tussen de regels door kan men dat lezen. Het varken gestorven wegens gebrek aan modder alle kip pen broeds vanwege de warmte, en de haan óók; de eieren als er een gelegd werd hard gekookt in het bleekveld; de peren gedroogd aan de bomen en de dominee nam des zondags bij gebrek aan zijn glaasje water Beiers bier mee op de preekstoel. De huiden der schapen behoefden geen bewerking meer, want die waren als perkament geworden en de dichter-boer meende, dat dit alles zijn straf was om dat hij de boter tegen zulke lage prijzen an de mensen in de stad verkocht had Hij schrijft, dat hij gehoord had, dat het in de stad ook droog was, maar dat zulks de Rijkdom niet veel kon schelen al zouden alle beoren tot ding-ding (ge droogd buffelvlees) verdrogen. De stede lingen riepen „Heerlijk weertje. Wat is de natuur toch snoezig", maar de boer klaagt: „Ach, kwamen zij maar eens de polders in, hun ogen zouden opengaan. Zij zouden naar de boeren zoeken, doch niet vinden als ding-ding Hij eindigt zijn klaagzang met een op- oep aan zijn knecht het nog enigszins bruikbare. niet-geheel uitgedroogde paard in te spannen en naar Alkmaar te rijden om daar tien ankers Cantemerle (wijn) te kopen voor.... zijn koeien. „Want ach, die arme dieren, zij hebben niets te drinken. En staan hun levens geesten, Gelaten uit te blazen...." En nu wil ik wedden. Als ik den wijn in huis heb. Dan regent het met bakken Helaas, die arme boeren, Zijn toch in alle dingen Maar kind'ren van de rekening. Met deze laatste ontboezeming welke bijkans „klassiek" mag heten besloot de onbekende dichterlijke boer zijn klaagzang over de droogte in de zomer van het jaar 1857. SLOB Voor de vele blijken van belangstelling bij ons hu welijk ondervonden, betui gen wij onze hartelijke dank. J. van der Sterre H. C. van der Sterre- Olsman Voor de zeer vele blijken van belangstelling onder vonden bij ons 25-jarig huwelijksfeest, betuigen wij onze hartelijke dank. Fam. W. Kiewiet Schilderend 33. De Plaatselijke Commis sie voor Ruilverkaveling Texel maakt het volgende bekend De Centrale Cultuur technische Commissie heeft op grond van art. 54 lid 3 van de Ruilverkavelings- wet aan de Plaatsel. Com missie het beheer over alle nieuw gegraven waterlo pen opgedragen. Krachtens deze bevoegd heid is vanaf heden het vissen in alle door de Ruilverkaveling gegraven waterlopen verboden. vanaf heden, de gehele maand (voor onze leden) tegen vergoeding van 1,50 per half uur. Afspraak op de baan of bij Mevr Keijser-Rab, Waal- derstraat 1. Een flinke jongen gevraagd voor direct of per 1 aug. Vast werk. N. Dros, Tel. 383, O^sterend GELD credieten uitsluitend groot fl. 1600,— 3°/o zonder borg verkrijgbaar, voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen Samenwerking", Verstolk straat 31, Leeuwarden. te huur bij N. WONDER, Schilderend 8 TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Elektra. Aanleg, uit breiding en reparatie. Snel, vakkundig, billijk. Tel. 78. M. en A. J. Vonk Tel. 273 „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Prima nieuwe aardappelen tf k. Jb. Bakker, Mienterglop, De Koog Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Gebruikte bollenkisten te koop en gaasbakken te huur. Jac. Zijm, Eierland, tel. 250 Verloren in de Slufter groen viltjasje. P. de Ridder. Postweg E 91 Te koop rietmatten. P. J. Bremer, Den Hoorn Te k. aangeb. z.g.a.n. horloge. Kogerweg K 67 Te k. zwarte en rode bessen. Ger Dros, tel. 351, De Koog In plaats van kaarten Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van een zoon en broertje Theo bij het H. Doopsel ontving hij de namen Matheus Gerardus G. Boersen-Schraag J. Boersen Anneriet, Ina, Jan, Fien, Nel, Wim en Frans 't Noorden O 164 Texel, 5 juli 1959 Met vreugde geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon en broer Machiel Elske C van Wolferen- van der Worp Jacob van Wolferen Hans Marten Den Hoorn 175 Texel, 3 juli 1959 STOOM STE CN MOUW ERU ».*.WF.STOELiZn LUTT1K OUDORP 25. ALKMAAR VRAAGT CATALOOUS Agenten G. BAKELAAR Den Hoorn no. 32. M. W. KOORN, Den Burg Wilhelminalaan 54. B. GIEZE, E 117a, Eierl C. BOS Holl. weg C57 Coeksdorp P. EELMAN, De Koog Heden overleed onze geliefde tante, mevr. C. v.d. Vis-Sehagen, in de ouderdom van 80 jaar. Zij zal in dankbare herinnering in onze gedachten voortleven. J. v. Dijk A. v. Dijk-Keijser Den Burg, 7 juli 1959. Heden overleed mijn innig geliefde vrouw en onze zuster, be huwdzuster en tante Cornelia v.d. Vis, geb. Schagen in de ouderdom van 80 jaar. Uit aller naam, P. v.d. Vis Den Burg, 7 juli 1959. De begrafenis zal plaats vinden op vrij dag 10 juli a.s. op de Alg. Begraafplaats te Oudeschild. Vertrek van Huize „Irene" te 2 uur. Namens de Plaatselijke commissie voor de ruilver kaveling Texel wordt U bekend gemaakt dat de navolgende wegenHolle- walsveg vanaf Beatrixlaan t.m. P W.N. en Westerweg jvanaf Beatrixlaan tot Wes- terlaanweg, verder de Do deman en Oosterlaanweg vanaf maandag 13 juli tot nader aankondiging voor het verkeer wordt afge sloten. Opgave van nieuwe leer lingen zo mogelijk woens dag 8 juli 's avonds van 7-9 uur en donderdag 9 juli van 9-10 uur in „De Robbedoes" Het Bestuur VCOJt OCCl SXTttA Voor Uw 12-uurtje Café-Restaurant Koningstraat - Den Helder Koffietafel f 2,25 Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Waar u gezellig zit. KOFFIEMELK cn 26 zegels p. fles_ SMEERKAAS v. v. en 12 zegels p. pakje, INSECTICIDE en 156 zegels spuitbus ZALM, Conspar F.K. en 44 zegels blik RUNDVLEES blik a 340 gr. en 56 zegels en oo zegeis Dus op deze artikelen 20 korting PALMIERS S9 Heerlijk koekje 200 gr. en 14 zegels 10% korting 200 gr. en 12 zegeis 10% korting Procurcurspck 50 gr.^^ Boterhamworst 50 gr. en 14 zegels 50 gr. =- 10% korting en 3 zegels Bij aankoop van 2 flessen SINAS voor 53 Ct. VACANTIE PAKKETTEN. Profiteert hiervan 3 PAKKEN BISCUITS Samen slechts QQ q| en Sparzegels 1 Dubb. Nagelborstel, gekleurd 1 Kam - 1 Tandenborstel 1 stuk Toiletzeep, verpakt Samen slechts en Sparzegels 1 blik APPELMOES Kt» ri en Sparzegels H» VENEZIA LIMONADESIROOP 1e kwaliteit 1.15 23 zegels Superieur 1.60 32 zegels 8-15-7 a 10°/o KORTING - 100°/„ KWALITEIT Hoe komt U hiervoor in aanmerking Naam Adres Woonpl.--- Oppervlakte Bouwland/Weiland ha heeft interesse lnJunior - Standard - Super 16 pk 28 pk 40 pk en wenst inlichtingen over de PREMIE. (doorstrepen wat niet verlangd wordt) Handelaar TENTEN-LUCHTBEDDEN BUTAGASAPPARATEN WEVEP5TR 17 19 - TEL :67 JyZERWANDEL VVV afd. Coeksdorp organiseert op donderdag 9 juli 's avonds om 8 uur in de Rogsloot alhier Aanmelden van 7.30. - 8 uur n.m. bij het Watergemaal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2