biscuits a 37 ANANAS ANANAS-Blokjes 39 u het teven goedkoper Nieuwe oogst per pot „Het was van ons" hele vruchten extra bitfer- ïnelk-puur-moi^., butterscotch dubbel-dik niet 12 hazelnoten voor Hawaiian 8 halve schijven Zaanse Molen §f tM J KWALITEITSGARANTIE ,,'t Avontuur met de valse munters VOOI* voor Wanneer u enig Albert Heijn artikel niet élke cent waard acht die u ervoor betaalde, dan geeft AH u het volle bedrag terug. c ,,v-• S.V. TEXEL We zijn eens een kijkje gaan nemen bij de training j.l. woensdagavond. Hier bleek dat al heel weinig spelers de af spraak, gemaakt op de jaarvergadering, n.l. de zomertrainingsavonden te benut ten om met de a.s. competitie gereed te zijn met ingespeelde elftallen, zijn nage komen. Dit getuigt van onvoldoende clubgeest èn te weinig interesse voor onze sport. Willen we echter tot goede resultaten komen, dan alle spelers zo vaak mogelijk present. Alle spelers wil zeggen niet al leen de senioren, maar ook de junioren en adspiranten. Zelfs bij mooi zomerweer moet de training geen opoffering zijn, maar een prettige plicht. Herzien jullie je slappe houding en doe je plicht. Het is de bedoeling om ook de a.s. competitie met twee seniorenelftallen te gaan deelnemen. Voor liefhebbers is er nu een mooie gelegenheid zich aan te melden daar er nog enige plaatsen va- kant zijn. Aanmelden bij de secretaris, de heer Ten Cate. Doe het vooral nu, gaat eens ter trai ning, wellicht krijg je de smaak goed te pakken. Op een j.l. vrijdagavond gehouden jeugdvergadering werd een jeugdcomm. gevormd. De jongens zullen zelf deelne men aan het verenigingswerk. De Jeugdcomm. bestaat uit de heren Wieters, Tuinder, Schellinger en W. van Zeijlen, die leiding zullen geven aan het jeugdbestuur dat gevormd wordt door Wim Koorn, Rob v.d. Kooi, Thijs Mole naar, Jan Aris v.d. Slikke en Hans Geus. Op verschillende wijze zal getracht worden een sterk clubverband te krijgen. Belangstelling der ouders zal opgewekt worden. Jeugdwedstrijden onderling zul len de animo versterken en er wordt een goede kameraadschap gekweekt. Geza menlijk zullen we de clubgeest verster ken. Direct na de vakanties zal gestart worden. 27. Tastend langs de muren van de don kere gang vervolgde Sherry Speurzin zijn avontuurlijke weg. „Als ik nu maar niet in de een of andere valkuil terecht kom", dacht hij, maar gelukkig voor Sherry bevonden er zich geen valkuilen in de gang. Eindelijk kwam hij aan het einde van de gang en Sherry slaakte een zucht van verlichting, nu hij eindelijk uit die don kerte een streepje licht bemerkte. Dirt at stevende hij daar op af. Voorzichtig opende hij de deur verder en. Oei, wat een schrik! Sherry ston l te trillen op zijn benen. Hij was terecht gekomen in een martelkamer uit de oude tijd, toen de bewoners nog ridders waren en de misdadigers hier op de pijnbank legden! BELEGGINGEN IN EFFECTEN De opbouw van een effectendepot De vorige keren hebben wij de voor naamste soorten effecten aan een nadere beschouwing onderworpen. Thans zullen wij overgaan tot een bespreking van de opbouw van een effectendepot. Bij de samenstelling van een effecten portefeuille moet men allereerst letten op de verhouding tussen de vaste rente- afwerpende waarden en risico-dragende fondsen. Tot de vaste rentedragende sector re kent men naast obligaties ook de goede cumulatief preferente aandelen. Wan neer men gelden in deze sector belegt, stelt men een in geld uitgedrukt bedrag aan jaarlijks inkomen uit effecten veilig. Naarmate men voor de bestrijding van de kosten van levensonderhoud méér is aangewezen op de inkomsten uit zijn effecten, zullen de vaste rentedragende fondsen een grotere plaats in het effec tendepot moeten innemen. Iemand, die momenteel de inkomsten uit zijn effecten niet direct nodig heeft, maar effecten aankoopt zuiver als extra voorziening voor de toekomst kan vol staan met een percentage van b.v. 15 a 20% aan obligaties. Een weduwe met een bescheiden pensioen zal daarentegen b.v. 50% van de waarde van haar effecten depot belegd moeten hebben in obligaties en cumulatief preferente aandelen. Uiteraard speelt bij de vaststelling van deze percentages ook de omvang voor Het effectendepót een rol. Bovendien zal men in een tijd van opgaande conjunc tuur over het algemeen een kleiner ge deelte in obligaties beleggen dan in een tijd van neergaande conjunctuur. Wan neer echter in een hausseperiode de koersen reeds sterk vooruitgelopen zijn op het economisch herstel is het echter zaak voorzichtig te zijn en kan men veelal beter tot winstneming over gaan en de vrijkomende middelen tijdelijk be leggen in de obligatiesector. Obligaties secureren niet alleen een bepaald in geld uitgedrukt inkomen, zij beperken mits in voldoende mate aan wezig ook de in de totale reële waarde van het effectendepót voorkomende schommelingen. Naast laatstgenoemde twee voordelen is aan het bezit van obligaties echter ook een nadeel verbonden. Obligaties bieden de houder n.l. geen bescherming tegen muntontwaarding. Als men een obligatie van 1000,heeft, welke b.v. over 20 jaar pari wordt afgelost, ontvangt men te zijner tijd inderdaad 1000,terug. Men moet echter maar afwachten wat de koopkracht van 1000,over 20 jaar is. Aandelen bieden daarentegen naar men over het algemeen aanneemt wél een bepaalde waarborg tegen verminde ring van de koopkracht van het geld. Diverse beleggingsadviseurs hebben wel eens berekeningen gemaakt om vast te stellen, met welke beleggingspolitiek men een zo gunstig mogelijk resultaat kan bereiken. Interessant is het te ver melden, dat men bij zulke berekeningen nooit tot de conclusie komt, dat een be legging op lange termijn (let wel: lange termijn) die overwegend op obligaties is gericht, het meeste succes oplevert. (Wordt vervolgd) (Publikatie Rotterdamsche Bank N.V.) AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 11 juli Den Burg, 20.15 uur. Rondgang drum band gidsengroep Marg. Sinclair en jeugdkorps Kon. Texels Fanfare. ZAKENNIEUWS: WINKELPAND FIRMA JAC. BRUIJN HEROPEND „Ja, het is zo'n kleine vijfendertig jaar geleden", zo vertelde ons de heer Bruijn, „dat ik begon. We hadden toen ons eigen merk rijwielen. „Texels Roem". Zo af en toe zie ik er nog wel eens een rijden". „En nu al weer 25 jaar in dit pand". „U heeft nu toch geen rijwielen meer?" „Nee, daar zijn we mee gestopt. We hebben ons gespecialiseerd in het elek trawerk en, niet te vergeten, de naai machines". Een kijkje in de prachtige winkel gaf ons een beeld van wat er op dat gebied al zo te koop is. Naaimachines, in verschillende moder ne kleuren en merken, zoals: Husqvarna, Necchi, Adler enz. Automatische en half- automatische. Een breimachine, waarop een eigen demoristratrice U de kneepjes van het vak wil leren. „Veel handmachines zien we niet, Bruin?" „Nee, die gaan er uit, die doen het niet meer. De salonkasten, waar enkele jaren geleden veel vraag naar was, raken er ook uit. U moet eens nagaan, de eerste machines, welke wij verkochten lagen in de prijs van 60,- 70,nu zijn ze er, de kwaliteitsmachines, van 800, Dat is wel een verschil. Ik vertelde U, dat wij ons hebben ge specialiseerd. Dat gaan we in de toe komst nog meer doen. Mijn zoon Kees zal meer in de elektra gaan, dan kan ik mijn aandacht bij de naaimachines hou den". Voorts toonde de winkel ons: wasma chines, centrifuges, elektrische ketels, stofzuigers, strijkijzers enz. „Ja, ook in garens voor de naaimachi nes komt heel wat kijken". De heer Bruijn toonde ons de Brook's garens. „Elke naaimachines heeft zijn eigen garen. Veel mensen kopen garen, maar daar zit terdege verschil in". „Uw winkel is groter geworden". „Toch niet, hij toont veel groter. Die stellingen langs de wand zijn verdwe nen". Vele bloemstukken versierden de zaak. „U heeft een keurige etalage, door een vakman laten doen?" „Ja en nee dat doet mijn vrouw altijd". „Dan moeten wij bekennnen, dat Uw vrouw er „Kijk" op heeft". Ook mevrouw Bruin was zeer tevre den. ,,U moest eens weten hoeveel me ters ik moest lopen per dag, zes trapjes van de winkel naar de keuken. Dat is nu gelukkig voorbij. Alles is gelijkvloers geworden". De heren uitvoerders hebben weer eer van hun werk: firma Bakker en Koorn, timmerwerk; C. Keijzer, metselwerk, J. Oele was de loodgieter; de firma Beumkes verzorgde het schilderwerk. De keurig verzorgde toonbank werd door de heer Bakker, Den Hoorn, die zich schijnt te ontwikkelen tot „toonbank- specialist", vervaardigd, terwijl de firma Vlessing zorgde voor de vloerbedekking. Wij wensen de familie Bruin nog vele prettige en goede jaren in hun keurige zaak. GESLAAGD Onze vroegere plaatsgenote Welmoed de Waard, is geslaagd voor de akte kleu teronderwijs. Zij is direct benoemd te Warffum, haar woonplaats. ZAL WELDRA VERDWIJNEN? De architecten H. A. en Ir. G. Pot hoven zullen bij inschrijivng voor de sloop aanbieden hotel „De Lindeboom". Wij verwachten dat voor deze in schrijving veel belangstelling zal bestaan of het moet zijn dat de heren slopers zoveel eerbied opbrengen voor dit ver trouwde dorpsbeeld, dat ze verstek laten gaan. VRIJSTELLING VAN DE DIENSTPLICHT De burgemeester van de gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat omtrent de hieronder genoemde inge schrevenen voor de dienstplicht van deze gemeente, op hun aanvraag om vrijstel ling van de dienstplicht, de achter ieders naam vermelde uitspraak is gedaan. Theodorus W. Witte, lichting 1960. Voorgoed vrijstelling verleend wegens broederdienst door de minister van defensie. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk de tiende dag na de dag, waarop de uitspraak ter algemene kennis is ge bracht, in beroep komen. Indien de inge schrevene, wie de uitspraak geldt buiten Nederland verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uit spraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk beschouwd. Het verzoekschrift, dat met redenen omkleed moet zijn, wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar de persoon, wie de uitspraak geldt, voor de dienstplicht ingeschreven is. De bur gemeester zendt het verzoekschrift aan de Koningin door. Nadat de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, is gehoord, wordt door de Kroon op het beroep be slist bij een met redenen omkleed besluit. Texel, 2 juli 1959. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING ,KIU5S EH- FEUILLETO N door HANOL SPOOR. 23. „We zullen iets moeten doen om het hem aan zijn verstand te brengen", zei Lydia. „Maar als we Joke meenemen naar de stad, dan ziet hij haar helemaal niet meer". „Ach, domme jongen", zei Lydia teder, juist als hij haar niet meer ziet, zal hij haar missen". „Ik help het je wensen", zuchtte Paul, „maar ik ben er nog niet zo zeker van". Zo kwam het, dat Joke een vriendelijk verzoek kreeg om mee naar de stad te gaan. Eerst maakte ze allerlei tegen werpingen, maar Lydia hield aan. Voor haar broer zou gezorgd worden. Zijn maaltijden zouden vanuit het dorp op Duinsfort gebracht worden, verder wenste hij geen hulp. Lydia, die de ken nismaking met Mia wel had opgemerkt, hoopte met heel haar hart dat er op Duinsfort geen nieuwe laison zou ont staan. Toen alles eenmaal geregeld was, en Joke aan het idee gewend was. begon ze zelfs naar de tijd te verlangen dat ze zou den vertrekken. Het werk op Duinsfort zou zonder freule Lydia alle fleur ver liezen. De nieuwe vriendschap, welke Sternhout met Mia had aangeknoopt, deed haar het ergste vrezen. Nu kon ze zonder botsingen vertrekken. De twee bondgenoten, Sternhout en Mia, zagen hen graag vertrekken. Het kon hun slechte voornemens alleen maar gemakkelijker maken. Zelfs de natuur was op hun hand, daar er enige dagen later een zware storm losbrak. Er was een periode geweest van grote droogte. Iedereen verlangde naar een verfrissende regenbui. Voorlopig leek het daar niet op; integendeel. Waar de dui nen minder begroeid waren, ontstonden ware zandverstuivingen. Toch liep daar door de duinen een eenzaam figuurtje. Omzichtig, diep voor over lopend, doolde ze in de buurt van Franks huisje. Kwade voornemens lagen in haar houding verborgen. Het was Mia. Heel haar uitdagende houding was nu verdwenen. Ze was bang, dodelijk bang. Toch liep ze verder haar doel tegemoet. Haar hart klopte in haar keel. Eerst moest ze weten waar Frank zich bevond, want een moord, nee, zover wilde ze voor de mooiste belofte nog niet gaan. Frank draafde door de tuin. Hij deed zijn uiterste best om nog voor de storm op het hoogtepunt was, alles vastgelegd te hebben. Daarna verdween hij in zijn broedhuisje. Nu zou hij voorlopig niet te voorschijn komen, wist Mia. Werk of geen werk, Frank ging altijd zo op in zijn machines, dat er wel een tijdje mee ge moeid zou zijn. Met trillende handen haalde Mia een flesje tussen haar kleren vandaan. Zij maakte het open, sprenkelde de inhoud rond en slingerde daarna het flesje ver van zich af. Nu deed ze alsof ze een sigaret wilde aansteken. Dit lukte met die hevige wind niet erg, en ze moest heel diep bukken. Plotseling verscheen er een klein speels vlammetje in het lage groen. Met een wit gezicht keek ze er even naar, en verwijderde zich dan snel. Nu was alles het werk van een ogen blik. Aangewakkerd door de wind, werd het kleine vlammetje spoedig een gewel dige vuurzee. Met grote snelheid sloegen de vlammen voorwaarts. Wat zich eerst nog deemoedig boog voor de wind, als een bede om het te sparen, werd nu binnen een minimum van tijd verteerd door het vuur. Als een glinsterende slang kroop het vuur voorwaarts, om het volgende ogen blik weer verraderlijk hoog op te sprin gen. Sissend en knetterend deed het vuur zijn vernielende werk. Nog werd het ge luid door de storm overstemd. Zo naderde het vuur het huis van Frank. Langzaam, als wilde ze eerst de vorm van haar nieuwe slachtoffer leren kennen, gleden de vlammen tastend langs de muren. Dan grepen zij woest de lage dakgoot en klommen wild langs het dak omhoog. Op dat moment begon de dorpsklok te luiden. Frank, die met grote nauwgezet heid zijn machines aan het verzorgen was, zag ineens een vreemde, rode gloed door de kleine raampjes schemeren. Hij stormde naar buiten, en daar trof hem een schouwspel om nooit te verge ten. Zijn huisje was één brandende fak kel. Ruiten sprongen stuk en op het eer ste gezicht was het al duidelijk dat hier geen redden meer aan was. Daar kwamen de dorpelingen en de brandweer al om de duinbrand te keren. Groot wss hun schrik, dat ook het huis van Frank in brand stond. Voor gissin gen was echter geen tijd, men moest zorgen dat de brand niet verder om zich heen greep. Als door een goed georgani seerd leger, zo vlug werd een kale strook gemaakt. Daarop deed het vuur zijn aan val, maar het harde werken werd be loond. Het vuur vond geen voedsel meer, verloor aan kracht en doofde langzaam uit. Bij de smeulende resten bleven man nen achter ter bewaking. Men kon zich nu beraden over de oorzaak. Frank maakte zich allerlei verwijten. Natuur lijk was hij weer te veel met zijn ge dachten bij zijn werk geweest en had vermoedelijk een kookstel laten branden. Ook andere inwoners van het dorp kwa men er bij, en bespraken de ramp. Allen voelden met Frank mee. „Je pachtheer zal wel lachen", ver onderstelde er een. Dit zinnetje wilde Frank niet meer verlaten. Het drensde steeds opnieuw door zijn gedachten. Hij overzag het ge blakerde gedeelte, en er kwam een diepe frons in zijn voorhoofd. Hoe was het mogelijk dat er bij zo'n krachtige wes terstorm toch ook nog honderden meters ver tegen wind in, het vuur had gewoed? Brandweer en politie stelden vele vragen, die hij allemaal automatisch be antwoordde. Men dacht aan een slordige wandelaar, die in het droge duin, tegen ieder verbod in, toch had gerookt. Bij al die narigheid was Frank toch dankbaar gestemd dat zijn broedhuisje met de kostbare machines gespaard was gebleven. Verhagen kwam bij hem staan. „Ik denk dat je zolang maar bij ons je intrek moet nemen", zei hij vriendelijk. Nu eerst viel het Frank op dat hij Joke niet had gezien. Van heinde en ver wa ren de mensen op de rode vuurgloed af gekomen, maar Joke was er niet bij. Zijn gedachten tolden rond, en met loden schoenen volgde Frank zijn buurman. Ook in huis was Joke niet, en hij had toch zo'n behoefte om zijn hart eens bij haar uit te storten. Zich niet langer kun nende bedwingen, vroeg hij of men op Duinsfort niets van de brand bemerkt zou hebben. „Ik denk het wel", zei moeder Verha gen, „want ik zag Mia lopen of haar le ven er van afhing; zeker hulp halen, dacht ik nog". Plotseling verlangde Frank zo erg naar Joke, dat hij regelrecht naar haar vroeg. „Joke is in de stad", vertelde haar moeder, alsof het dagelijks voorkwam. „Hoe laat komt ze thuis?" vroeg Frank gretig. „Helemaal niet, of tenminste voorlopig niet". Frank keek nu zo verbaasd en terneer geslagen, dat ze medelijden met hem kreeg en vertelde dat Joke met de freule en Paul was meegegaan. „En ze heeft mij daarvan niets gezegd" was zijn eerste reactie. „Heb je haar dan gemist?" vroeg Joke's moeder verwijtend. (Wordt vervolgd) Spftpr-Spt da' zijn pas Oclld GCL nylons

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4