CAMP Fa Klaas Boon Zn LIP ROKEN; „FORMOSA" Hedenavond gezellig zitje met muziek op het vliegveld Vakantieweek Andacht Staatsloterij dames-, heren en kindertruien en vesten flinke hulp hulp in de huishouding MEISJE stamboek- en premiekeuring nieuwe aardappelen Assurantie kantoor GerDros Het ideale corse voor iedere vrouv met de beste pasvorm. J. G. Dekker Vanaf 27,50 waterknecht J. H. v. d. Veen afwezig firma J. J. Vonk nr 193 te bellen Board Board A. v. d. Vis Zn Te koop watertanks bloembollen rooiers Verloren 1 bril D. Frank Manden H.B.G. Woningruil Dr. Schalkwijk geen spreekuur B.z a. net meisj bt BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 3 tot en met 9 juli 1959 Geboren: Machiel, zv. Jacobus van Wolferen en Elske C. v.d. Worp; Mat- theus Gerardus, zv. Jacob Boersen en Guurtruida M. Schraag; Lambertus Theodorus Johannes, zv. Sjoerd J. Bosma en Maria A. Gerritsma; Johanna Wilhel- mina, dv. Nicolas C. v.d. Hurk en Jo Rotgans. Getrouwd: C. Daalder en F. Kampstra: G. M. Zoon en D. M. Dros; D. M. A. v.d Giessen en G. v. Bennekom. Overleden: Cornelia Schagen, oud 80 jaar, ev. P. v.d. Vis; Camiel Josef De Bock, oud 49 jaar. VERTROKKEN PERSONEN Pieter Schagen, van Oudeschild 68 en Netty K. Verseput (ev. P. Schagen) van B 164, beiden naar Den Heldeer, Emma- straat 13; Wietske F. Schijf, van Den Burg. Groeneplaats 12, naar Woubrugge, Kerkweg 16. AFSCHEIDSAVOND De kleuterschool „De Woelige Hoek" houdt a.s. dinsdag een afscheidsavond. De ouders van de kinderen die de school verlaten, worden om 7 uur verwacht. Om half acht wordt het zangstuk opge voerd „De Sneeuwmannetjes". Hier wor den alle belangstellenden verwacht. De school sluit haar deuren van 17 juli tot 25 augustus. VAKANTIEKAMP VOOR MEISJES De Hervormde Jeugdraad, Den Burg, organiseert deze zomer een vakantie week voor meisjes van 8-12 jaar. Van 8-15 augustus zullen ze naar Callantsoog gaan. De tocht wordt ge maakt per fiets. Spoedige aanmelding is gewenst. Zie ook adv. in dit nummer. DEN HOORN IN FEESTSTEMMING! Feest in het dorp! In het centrum van de belangstelling stond woensdagavond het gouden bruidspaar A. Lap en G. Lap- Kok. Zonder muziek geen gouden feest: ons fanfarekorps D.E.K. bracht een juichend huldeblijk, terwijl de heer G. Kiljan een al even feestelijk woord tot het bruidspaar sprak. UITSLAG VERLOTING Voor de aanschaf van kampeermate riaal heeft „St. Jeroen" een verloting gehouden. Of U bij de gelukkigen be hoort kunt U ontdekken in de etalage van de VW, Parkstraat, Den Burg. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 15 juli consultatiebureau Woensdag 15 juli a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur. Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. JEUGDCONCERT GAAT NIET DOOR Het concert dat hedenavond in de Wezentuin gegeven zou worden door het jeugdkorps van Kon. Texels Fanfare kan wegens omstandigheden niet door gaan. KINDERSPEL?? Het waren warme dagen, woensdag en donderdag. Vele vreemdelingen waren naar het strand getogen en zochten ver koeling in zee. Een stel Hollandse gasten bad van juttershout een tentje vervaar digd. Dit voorbeeld werd gevolgd door Duitse gasten. De volgende dag vonden de Hollandse en de Duitse gasten hun „woningen" bezet. Onze Hollandse gasten namen dit ge moedelijk op, zij hebben de woning de verdere dag samen gedeeld. De Duitse gasten echter waren van me ning dat het door hun gemaakte „strand huisje" ook hun eigendom was. Er werd hevig gescholden. Woorden die wij niet zullen herhalen. Het slot was, dat de „woning" omver getrapt werd RONDVLUCHTEN BOVEN TEXEL Er is de eerste dagen aardig belang stelling geweest voor de rondvluchten boven ons eiland. Toen wij echter don derdagmiddag een bezoek wliden bren gen aan het vliegveld om eens een praat je te maken met de heren van de N.V. Nastra, de ondernemers, waren wij te laat. Het vliegtuigje moest plotseling naar zijn basis, Rotterdam, terug. Het was niet bekend of er deze week nog weer gevlogen zou kunnen worden. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Maandag 13 juli 1959. Den Burg, Wezentuin, Concert Kon. Texels Fanfarecorps en gezamenlijke koren. Woensdag 15 juli Den Burg, Wezentuin, 20.15 uur Concert door „The Stork Town Dixie-Kids". De Cocksdorp, 19.30 uur Kinderspelen aan de dijk. Donderdag 16 juli Den Hoorn, Ned. Herv. kerk, 8 uur zang- dienst. De Koog, 7 uur, Voetbalwedstrijd De Koog-De Mok. Z.D.H.-DE MOK 6—2 Donderdagavond werd op het ZDH- veld de vierde wedstrijd gespeeld om de Mok-beker. SVC had de leiding door vorige week met 73 van de Mok te winnen. Daarvoor verloren de Mok-man- nen van de Tex. Boys met 10 en van een Texel-comb. met 43. Het is een aardige wedstrijd geworden, waarin de ploegen goed tegen elkaar opgewassen waren. Daarom is de uitslag wel geflatteerd. De Mok nam eerst de leiding door hun linksbuiten, die keeper Goënga passeerde: 10. Het zag er in die periode niet naar uit dat het zo'n zware nederlaag zou worden, maar nog voor dat de goedleidende scheidsrechter Zeegers voor de rust floot, had ZDH ge lijk gemaakt. Na de rust vlotte het bij ZDH veel beter en al spoedig was de stand opge voerd tot 31. De Mok bracht de span ning echter weer terug: 32. Deze vreugde was van korte duur, want direct er op was het 42 en in de laatste mi nuten slaagde ZDH er zelfs in de stand op 62 te brengen. Volgende week De Koog-de Mok, in dien De Koog toestemming heeft' om te spelen van de bond. Daarna rest nog Oosterend-de Mok. DAF'S PERSONENAUTO OP TEXEL - GEARRIVEERD Gistermorgen is de eerste DAF-perso- nenauto op ons eiland gearriveerd. Deze Hollandse wagen is voor „Het Witte Kruis". De heer Remmers, secretaris van genoemde vereniging heeft de wagen in ontvangst genomen. De wijkzuster van De Cocksdorp, die deze auto gaat bruiken, zal zeker met genoegen haar werkzaamheden verrichten. Met de levering is door de dealer, Kaan's Automobielbedrijf, Den Helder, een aanmerkelijke voorrang verleend. Ook van de zijde van de gemeente be stond belangstelling voor deze nieuwe wagen. Wij komen in ons volgend nummer hier uitvoeriger op terug. MAANDAG WEER CONCERT IN DE WEZENTUIN Zoals reeds aangekondigd, hopen de zangverenigingen van Den Burg en het Kon. Texels Fanfarekorps maandag avond in De Wezentuin te Den Burg weer een gezamenlijk concert te geven. De entree is gratis en het programma be gint om kwart over acht precies. Het programma is als volgt: Blaze Away, mars A. Holzmann, orkest; Napoleon, ouverture, M. Bilton, orkest; Die Ehre Gottes aus der Natur, L. von Beethoven, koor met orkest; Ambrosianischer Lobgesang, E. Gebhart, koor met orkest; Versmahte Liebe, wals, Paul Lincke, orkest; Slavenkoor uit Nabucco, G. Verdi, koor met orkest; Op een Perzische Markt, A. W. Ketelbey koor met orkest; American Patrol, Meacham, orkest; Selectie uit de Vogelkoopman, C. Zeiler, koor met orkest; Trafalgar, mars, W. Zehle, orkest. De toegang tot dit concert, dat om kwart over acht precies begint, is vrij maar kinderen beneden 12 jaar hebben zonder geleide beslist geen toegang. EERSTE VERGADERING STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Op de j.l. maandag gehouden eerste vergadering van het „Centraal bestuur" van de „Stichting cultureed werk Texel werd besloten tot de instelling van een commissie van advies over subsidie vraagstukken. Deze commissie, die tot taak zal krijgen het dagelijks en het Centraal bestuur van de stichting door lopend van advies te dienen over de subsidie-problemen, werd samengesteld uit de navolgende heren: Ds. Waarden burg (Centraal jeugdoverleg); Jn. Hooij- berg (Texelse Sportraad), H. A. Elias (muziekschool en kunstkring) en W. Al- bers (dorpshuiswerk en toneel). Voorts werd de heer C. Rijf tot dus ver in dienst bij de gemeente ingaan de 1 juli j.l. op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aangesteld tot di recteur-leerkracht van de Texelse mu ziekschool tot voorshands 1 januari 1960. Besloten werd, dat het „Centraal be stuur" van de Stichting voorshands lx per kwartaal zal bijeenkomen, terwijl het door de gemeenteraad te benoemen da gelijks bestuur 1 x per maand zal ver gaderen. Voorts werd besloten tot de instelling van een commissie tot voorbereiding van een loterij ten bate van de dorps- en buurtcommissies. Tot leden van deze commissie werden benoemd de dames E. C. Bruin-Trooster, J. C. Mantje-Bloos en de heren B. Kleinhuis, Jac. van Wol feren en N. M. Schoo. „COCKTAIL-TRIO" De Koog. Het optreden van het „Cocktail-Trio" in de „Buteriggel" is voor de eigenaar, de heer Jellema, een groot succes geworden. Tientallen bezoekers hadden een plaatsje gezocht in de zaal en op het ge zellige terras. Tot laat in de avond amu seerde dit drietal het publiek, dat zicht baar genoot. Het buitengewoon mooie weer droeg zeker ook tot dit succes bij. S.V. TEXEL A.s. woensdag 15 juli dus wordt op ons \ei'd gespeeld: Texel comb.-Hasper Spiel Verein, leeftijd tot 18 jaar, en Texel comb.-Hasper Spiel Verein comb, jeugd- elftallen. De 1ste wedstrijd begint om half zeven en de 2de om half acht. We hebben nog de beste herinnering aan dezelfde ontmoeting van het vorige jaar toen we een mooie les voorgescho teld kregen van deze pittige vereniging. Het is alleszins de moeite waard deze wedstrijden te komen zien. PAS OP: BRANDBOMMEN HEBBEN EEN LANG LEVEN De heer H. J. Donker, bezig met diep- ploegen (60 a 70 cm.) op bollenland achter „Het Kinderdok", haalde een fors voorwerp met een lengte van ca. 50 cm. naar boven. Prompt begon het geval te sissen en even later te branden. Het op zichzelf niet gevaarlijke brandje duurde twee uur, het voorwerp was een fosforbom, een taai en laat souvenir van de laatste oorlog. Wij vrezen dat tot in lengte van jaren dergelijke vondsten zullen worden gedaan. Pas wanneer Texel in de loop van de tijd geheel om gewoeld zou raken zullen we ons hoofd geheel gerust kunnen neerleggen. GESLAAGD Bij de op 6, 7 en 8 juli j.l. te 's-Gra- venhage gehouden examens slaagde de heer F. Krijnen Dzn. van Oudeschild voor het diploma Stuurman Zeevisvaart. Dit diploma geeft de wettelijke be voegdheid als schipper te varen op zee- v issersvaartuigen. De heer Krijnen werd opgeleid door de heren D. M. Vlas en C. P. Karsman. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot 23 augustus 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 VanDenHelder: 6.30 9.15 10.30 15.30 11.40 16.40 13.00 18.00 14.20 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 14.00 16.00 18.25 20.30 Van Den Helder: 9.15 11.35 15.00 17.15 19.30 21.35 BAKKERIJ TIMMER OOSTEREND HEROPEND Woensdagmiddag heeft de heer Tim mer, Hoekstraat, Oosterend, zijn gemo derniseerde winkel heropend. „Oosterend Present". De heer Timmer zal gedacht hebben, ik moet voor de dag kunnen komen als, straks in augustus, „de stroom" vreem delingen en ongetwijfeld ook Texelaars naar Oosterend komen. „Zoals het was", vertelde de heer Tim mer, „ging het niet meer". In de winkel, waarin sinds 1910 de familie Timmer een uitgebreid assorti ment koek verkoopt, is wel wat ver anderd. Wij zagen een winkelbetimme ring, die „apart" genoemd kan worden. Dit interieur werd geplaatst door de firma „Martine" uit Eefde. Keurige luchtdicht afgesloten vitrines. Koek en chocolade, brood en banket, alles ge scheiden. Het overige timmerwerk werd ver zorgd door de fa. Drijver. Het behang en schilderwerk was in handen van de fa. Bremer, terwijl de fa. Agter het elektra werk en de fa. Moerbeek de vloerbe dekking verzorgden. „Timmers Bakkerij Oosterend" hebben wij in de krant gelezen. Gaat de naam „De Amandelboom" vervallen?" „Nee, dat niet helemaal maar we gaan wel in de toekomst de naam „Timmers Bakkerij Oosterend" meer invoeren. Dat is in Oosterend toch al zo". Ook wij wensen U goede zaken in Uw prachtige zaak. INSTUIF DE KOOG Dinsdag- en donderdagavond om 19.30 uur is er weer Instuif in het Jeugdhuis te De Koog. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Extra collecte v.d. kerkeraadskas Den Hoorn 9.00 en 10.30 uur Ds. Wolfensberger De Koog 9.00 en 10.30 uur Ds. Geusebroek, uit Barsingerhorn 10.30 uur Kinderdienst in het jeugd huis, vanaf 4 jaar. n.m. 8 uur Ds. Soesan, Jeugddienst 9.15 uur Duitse „Andacht", Ds. Wehr uit Horn, en Ds. Wolfensberger De Waal 11 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Oudeschild 9.30 uur Ds. Waardenburg GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 19.30 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 19.30 uur Ds. Schol ten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10 en 15.30 uur Ds. Wielenga van Rotterdam-C. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10.30 uur Dr. Alb. Vis Oosterend 19.00 uur dr. Alb. Vis De Koog 9.30 uur Ds. van Bilderbeek Den Hoorn 10.00 uur br. C. Inja De Waal: auto's rijden naar Den Burg. TEXELAARTJES Voorheen en nu hèt adres voor U, Carel Schmidt, uw kleermaker. Elke week op Texel 1194) Af te halen, Em- malaan 10, Den Burg, 3 jonge katjes, gewend aan Felix Voor betere maatkleding Carel Schmidt, uw kleermaker, Alkmaar, tel. 3615 Te koop 80 crocusgaasbak- ken en scheerapparaat. Witte Kruislaan 13 Te koop gevr. een door- brandfornuis. Brieven onder no. 1279 bur. v.d. blad Prima nieuwe aardappelen te koop. H. C. Dijt, Westergeest, tel. 454 Den Burg Plm. 200 kg goede oude aardappe len te koop en partijtje 1-jarige gele crocus. M. Knol, De Koog Te k. aangeb. 1 tweepers. en een groot éénpers. veren bed. Schilderend 3 Elektra. Aanleg, uit breiding en reparatie. Snel, vakkundig, billijk. Tel. 78. M. en A. J. Vonk Tel. 273 „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B., Den Burg, tel. 85 Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Verse zeepieren te koop bij J. Kok, Het Witte Huisje, 't Horntje Foto-atelier Jan de Waal Weverstr. 51, Den Burg. Ook voor Uw pasfoto's. P. C. Kaan, Ruyghweg 10 Den Helder, voor emi- gratieverpakkingen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken. Diep getroffen door de vele blijken van deelne ming, ondervonden bij het overlijden en de ter aardebestelling van mijn lieve vrouw en zorgzame moeder JOHANNA KOORN- EELMAN, betuigen wij onze harte lijke dank. In het bijzon der aan dokter Elias voor de onvermoeide hulp, aan ds. Klijnsma voor de troostwoorden tot ons ge sproken en dragers en kleedoplegsters voor de laatste eer de overledene bewezen. Uit aller naam, W. Koorn Czn. Texel, juli 1959. Voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden, zeggen wij U, mede na mens wederzijdse ouders, onze hartelijke dank. J. Daalder-Pranger L. Daalder Vogelmient 32, De Koog, Texel, juli 1959. Ondanks hogere huiden en leerprijzenü Zo lang de voorraad strekt! Prima lange leren jassen en mantels. Spec, concurren- tieprijs v.a. ƒ125, VROEGOP, St. Pancras. Plastic super REGENPAK sterk, soepel, waterdicht, naadloos f40.- Zuidwester ratis. P. Vroegop te Sint 'ancras. Het haarwassen van kin deren is zo klaar met een Juncker gasgeyser van BARKER'S IJZERHANDEL Een dagje naar Den Helder of weer naar huis, Dan eerst nog iets nuttigen in Café-Restaurant Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Huzarensalade met brood 1,75 Koningstraat - Den Helder J. Koorn en A. Kop hebben de eer U, mede namens wederzijdse fa milie, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op 28 juli ten Stadhuize te Amster dam om 2 uur. Kerkelijke bevestiging om 3 uur in de Willem de Zwijgerkerk, Olympia- plein, Amsterdam door de Weleerw. heer ds. H. v.d. Linden. Thuis 12 juli te Amster dam, Gen. Netterstr. 33 van 7.30 tot 9 uur Thuis 19 juli te Den Burg, Kogerweg B 172, van 7.30 tot 9 uur. Toekomstig adres: War moesstraat 68, Den Burg, Hiermede geven wij U kennis van het overlij den van onze moeder, behuwd- en groot moeder Maria Aletta Bruijn geb Van Alphen Wed van Jan Bruijn Pzn in de ouderdom van 72 jaar Mede namens de familie H A. Bakker-Bruijn Texel, 9 juli 1959 Weversxr. 68, Den Burg De teraardebestelling zal plaatsvindenmaan- dag 13 juli a.s. 14 uur op de Algemene Begraaf plaats te Den Burg. Wij danken U hartelijk voor de vele blijken van belangstelling, die wij bij ons huwelijk ondervon den. P. Schagen N. Schagen-Verseput Emmastraat 13, Den Helder. Voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden, zeggen wij U, mede na mens wederzijdse ouders, onze hartelijke dank. P. Vlaming B. Vlaming-van Dijk Peperstr. 71, Oosterend, Texel, juli 1959. Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Hervormde jeugdraad Voor meisjes van 8-12 jr, van 8 tot 15 aug te Cal lantsoog Opgave mogelijk tot dins dagavond a s. Kampprijs compleet 120,- Opgave bij mej A. Weijdt lulianastr 13, Den Burg Te koop aangeboden bedrijfswoning met boomgaard en plm half ha land, gelegen nabij Oudeschild op Texel Ongeveer half september as vrij te aan vaarden Br. onder no 1276 bur. Texelse Courant Hotel- en pension houders maak uw gasten attent op de Duitse kerkdienst in De Krog Sonntag den 12 juli in der deutschen Sprache Kirche De Koog abends 9,15—10 uhr TE KOOP beste aardappelen (Eigenheimer) 20 cl per kilo. G. J Veeger, Westermient B 143 GEVRAAGD: in Den Burg per 15 juli gestoffeerde kamers met kook- en stookgele- genheid. Br no 1275 bur. Texelse courant. Maandag 13 juli weer loten afhalen Beperkt aantal verkrijgbaar P. Stechweij. Doe nu uw voordeel Vv ij hebben enige voordelige Den Hoorn - Telef. 258 Terstond gevraagd in pen sion van 9-12 en van 5-7 uur goed loon. Brieven onder no. 1277 bureau Texelse Courant GEVRAAGD 3 dagen in de week 1 of 15 augustus Mevr. Bakker Ijzerhandel per Allerbeste KRUIPBROE- KEN, prima zeildoek, met dubbele waterdichte kniestukken, ƒ12,50. Als reclame prima rubber werkhandschoenen gratis P. Vroegop, Sint-Pancras Direct gevraagd voor alle voorkomende werkzaamheden. Restaurant „De Instuif" Telefoon 216, De Koog De V L.N. aid. NH houdt haar jaarlijkse op maandag 27 juli n m 2 uur op het terrein nabij „Flevo" Te koop een z g a n. elektrische naaimachine Schilderend 130 Te koop puik lekkere Doré's 20 ct per kg. Worden thuis bezorgd. P. BEERS, Telefoon 613, Den Buil Belangrijk beter en goedkoper bij Neem de proef op de soi Telefoon 35! De Koog. Gediplomeerd corsettière Paskamer aanwezig Op verzoek komen wij b U thuis passen. Alleenverkoop voor Texi een 100°/0 Zwitsers horlog voor dames of heren, w; terdicht, shockproof, an magnetisch, met een ja schriftelijke garantie E ons kopen betekent Tier tjes besparen. DE KLOKKENDOKTE Rijks gediplomeerd Horlogemaker MARTIEN GROOT Zt Hoorn, telefoon 4896 Maandags op de mark Gevraagd hydrophoor met lank va 400 a 500 liter Dros' Smederij Eierland, Telefoon 229 Chirurg, Oen Helder 15 juli tot 27 juli Gelieve voor (inplaats van 580) lijdelijk Wij hebben van nu aan alle maten hardboard, ook voor deuren. Ook hebben wij nu tegel board in 3 kleuren voor radig. Ook voor asbest- board en zachtboard en alle soorten boardlatten is het goedkoopste adres hout- en boardhandel Den Burg, Telefoon 256 ramen, deuren, en kozijnen J. H. Geus TE KOOP 600 liter J. H. Geus GEVRAAGD Tatenhove, De Koog K58A 2 juli, waarschijnlijk In/bij bus Koog - Burg rood montuur. Gaarne bericht J. Veldstra, Em- malaan 4, Den Burg OHZE afnemers f GOEDKOOP! Vraagt l/óók een lijst aan van onze fabrieksprijzen, j <*Uerfeoop (Centrale VAN TABAKSPRODUCTEN I BRUGSTRAAT 15-21 j ROOSENDAAL Spaart veel geld. Pracht kwabteit heren regen- en bromfietsjasse zie verder extra koopje ook in Aa-Be dekens. Wij hebben alleen beste Terlenka herenco: tuuins en pantalons Onze mandendepöts zij dit jaar weer gevestigd b A. Koopman, Oosterecd Fa Dijksen, p a de have Oudeschild en te De Cock dorp en bij C Koorn, Ko gerstraat, Den Burg De directie Welke inwoner van De Burg zoekt elders in Nederland een woning? Mogelijkhei via driehoeksruil Brieve onder na I278 aanburea Texelse Courant dinsdag 14 juli voor hulp i d. huishoudir lopie Huisman, Kogerstr i Den Burg, telefoon li lELECTRDHICl De juiste tijd 7 Lip tijd is zekerheii Een pracht collectie di mes en heren kwaliteitsho loges oa 100 pet watei dicht en condens vrij. Bijzonder fraaie dameshoi logesmet doublé band vim U bij: Bakker Groeneplaat Uw adres voor betere uurwerkei Op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2