HALFJAARLIJKSE OPRUIMING. Kqu met sterk gedaalde prijzen WOENSDAG 15 JULI 's morgens om half negen begint onze Zie onze etalage vanaf dinsdagavond 6 uur. VERKOOP UITSLUITEND d CONTANT. Moeder In alle afdelingen hebben wij zeer aparte en voordelige aanbiedingen Geopend van 8,30 tot 12,30 en van 2 tot 18,00 uur. Geen zichtzendingen Warmoesstraat „Het was van ons'' Hf. Restanten wol garens, tricotages, coupons. ENORME KOOPJES! Op al onze artikelen gedurende de opruiming 10 PCT. KORTING behoudens enkele merkartikelen DAM PO Bius dat branden van overtollig maagzuur. BABYDERMfn! INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur, gaarne plaat sing in uw blad van het volgende: Zeer geachte J. B., U bent mij niet bekend, maar mijn volle instemming heeft uw stukje in de Texelaar van j.l. zaterdag. En de mijne niet alleen, gelooft u dat gerust! De service van de N.H. Kerkeraad (niet van „De Kerk" dus), lag mij ook een beetje zwaar op m'n maag. Evenals trouwens dat stukje over die vracht rijder in de Weverstraat. Ik weet niet wie die vrachtrijder is en keur zijn han delswijze beslist niet goed, maar die vrachtrijder deed niet zoveer iets kwaads, maar liet na om goed te doen. Daar valt, volgens mij het zwaartepunt. En om daar een stukje over te schrijven, nou er gebeuren heel wat erger dingen, die nooit in de krant komen! En wat die kerkdiensten betreft, er zijn zoveel Duit sers op Texel, maar hoe komt dat? Als niemand ze neemt, zijn ze er niet. maar het geld! Precies! Een zekere cate gorie dweept met ze om het geld. Nu hoop ik vurig dat de N.H. kerkeraad het niet doet met de gedachte het brengt geld in het laadje, want de N.H. gemeen ten staan er niet om bekend, dat het hun om geld te doen is, maar om het geloof. Dus als het ze te doen is om de mensen voor de Here Jezus te winnen, kan en mag ik er niet anders dan blij om zijn. Maar nu is mij een geval bekend van iemand, die 25 jaar lang lid was van de N.H. gemeente aan Den Burg. Dat wel heel trouwe lid geraakte in grote moei lijkheden (geen financiële), buiten eigen schuld. Vroeg de predikant om hulp, klaagde bij nog een paar kerkeraads- leden, maar kreeg geen hulp. Ging een tijdje niet naar de kerk met de stille hoop. dat er dan bezoek op zou volgen van predikant en (of) kerkeraad, maar niets. Bedankte toen in arremoede, na wel overdacht te hebben als lid, nu zouden ze er toch zeker op af komen, een trouw lid, dat bovendien nog nooit geklaagd of enig kwaad in de gemeente gesticht had laten ze toch zo maar niet gaan, maar weer niets. En als dat lid nu meemaakt, welk een service de Duitsers bereid wordt, die hier maar voor een paar weken zijn, terwijl dat lid hier het hele jaar is. Ik moet denken aan die win kelier; ik stond in de winkel met nog een klant. De winkelier zei, ik verdien veel meer aan de Duitsers dan aan de Hollanders. Dag mijnheer, zegt die andere klant en vertrok metéén, en is nooit meer in die zaak geweest. En nu nog dit, in de Roomse kerk ko men ook Duitsers en daar wordt voor zover ik weet ook niet in het Duits ge preekt (het latijn is voor allen hetzelfde), en ze komen evengoed. Die wvrkelijk de gemeenschap der Heiligen mee willen maken komen wel! J. INGEZONDEN Beste Texelaars, Als regelmatig bezoeker van uw mooie eiland moet mij na het lezen van de Texelse Courant d.d. 1 juli iets van het hart. Denkt U nu heus, dat de mensen die naar uw strand, uw duinen, uw weiden en uw schorren komen, behoefte hebben aan bijvoorbeeld een lampionoptocht of een muziekuitvoering, laat staan een bal-champêtre? Laat Texel zijn eigen karakter bewaren. Met een bal-cham- pêtre zet u de eerste stap op de weg naar een mondain toeristenoord. Waarom zoudt u dat worden? Als U, Texelaars, c-it zoudt bevorderen dan verandert in de loop der jaren het gehalte van de toeristen. De rustzoekende mensen zullen wegblijven, de meer op vertier en andere soort ontspanning belust zijnde lawaaie rige toeristen zullen komen. Het zal niet helemaal meer passen bij de schapen en uw vogels maar ach, uw stranden zijn mooi en breed en daar zal men zich heer lijk kunnen uitleven op de manier zoals dat nu in mondaine badplaatsen gaat. Misschien krijgt u dan ook vuurwerk, dancings, casino's en trektafelzalen. Is dat het waar u naar toe wilt? Op Texel moeten de lichten 's avonds na elf uur gedoofd zijn. Laat Texel een oase van rust blijven, laat het zijn pen- sionaccomodatie verbeteren (de mensen betalen graag wat meer voor enig com fort) en uitbreiden maar uitsluitend, voor mensen die rust zoeken. V/at mij betreft, en dit zeg ik als automobilist, mag op Texel een snelheidsverbod komen van maximum 35 km. Een toerist-automobi list die haast heeft moet Texel maar mijden. A. van Heusden HINDERWET Ter inzage legging verzoek om vergunning Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat ter secretarie dier gemeente ter inzage ligt een van de vereiste bijlagen voor zien verzoek om vergunning ingevolge de hinderwet, van Shell Nederland N.V. te 's-Gravenhage tot het oprichten van een benzine-installatie op het perceel plaatselijk gemerkt Slingerweg, kada straal bekend gemeente Texel, sectie D, nr. 3661. Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk bezwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot uiterlijk 13 juli 1959. Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in een openbare zitting ten gemeentehuize op maandag 20 juli 1959 te 12 uur. En van fa. F. Zegel Zn., te Den Burg tot het oprichten van een gemengde smeringsinstallatie met benzinetank (2000 liter) en handpomp, in het perceel plaatselijk gemerkt Parkstraat 16, ka dastraal bekend gemeente Texel, sectie K nr. 2727. Schriftelijke bezwaren in te brengen tot uiterlijk 18 juli 1959. Mondelinge bezwaren in te brengen in een openbare zitting op donderdag 23 juli 1959 te 8.30 uur. En van S. Langeveld te Den Burg (Texel) tot het oprichten van een patates- frites-bakkerij, in het perceel plaatselijk gemerkt Dorpsstraat 14, kadastraal be kend gemeente Texel, sectie H, nr. 2559. Schriftelijke bezwaren in te brengen tot uiterlijk 18 juli 1959. Mondelinge bezwaren in te brengen in een openbare zitting op donderdag 23 juli 1959 te 10 uur. En van Dros' Ingenieursbureau en Autocentrale te Den Burg tot het uit breiden van de benzine-bewaarplaats door bijplaatsing van een nieuwe pomp en vervanging van de bestaande pomp, op het perceel plaatselijk gemerkt ge meente Texel, sectie H, nr. 2550. Schriftelijke bezwaren in te brengen tot uiterlijk 18 juli 1959. Mondelinge bezwaren in te brengen ii een openbare zitting op donderdag 2\ juli 1959 te 11 uur. En van S. Rentenaar te Oosterend tot het uitbreiden van de smederij etc. waarna in totaal gebezigd zullen worder 6 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 72/a pk., in het percee plaatselijk gemerkt Peperstraat 50, Oos terend, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie B, nr. 2025. Schriftelijke bezwaren in te brenger tot uiterlijk 18 juli 1959. Mondelinge bezwaren in te brengen in een openbare zitting op donderdag 2J juli 1959 te 12 uur. En van N.V. Shell Nederland te 's-Gra venhage tot het uitbreiden van de ben zineinstallatie op het perceel plaatselijk gemerkt Dorpsstraat 41. De Koog, ka dastraal bekend Texel, sectie H no. 2575 Schriftelijke bezwaren in te brengen tot uiterlijk 18 juli 1959. Mondelinge bezwaren in te brengen in een openbare zitting op vrijdag 24 juli te 10 uur. Zij, die niet in persoon of bij gemach tigde op bovenbedoelde zitting zijn ver- schenen, zijn niet gerechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op de zitting zijn verschenen, zjjn wel tot beroep gerechtigd, indien zij niet woon achtig zijn in een gemeente, waar inge volge artikel 9, lid 1, onder b, of lid 3, dei hinderwet, openbare kennisgeving moet geschieden. Texel, 8 juli 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer. FEUILLETON door HANOL SPOOR. 24. Frank moest tot zijn schaamte beken nen dat dit niet het geval was. Nu hij zijn nood niet bij haar kon klagen,miste hij haar pas. Een panische schrik maakte zich van hem meester. §>téi je voor dat Joke zich door niets^n hem gebonden achtte en hij haar in de stad aan een an der moest afstaan. Ze was zo lief. ze kon daar niet onopgemerkt blijven. Nog nooit was het tot hem doorgedrongen hoeveel hij wel van haar hield, laat staan dat hij gevraagd zou hebben of die liefde wederkerig was. Waar hadden al die tijd zijn hersens gezeten. Moeder Verhagen zag hem piekeren. Toch kwam zijn volgende vraag nog on verwacht: „Mag ik haar gaan halen?" „Kun je nu plotseling wél uit je bedrijf weg?" kon ze niet nalaten te vragen. Frank kleurde als een jong meisje. „Misschien", haperde hij, „wil buurman bijspringen?" „Goed mijn jongen", zei deze, „maar ik denk dat je er nog een paar dagen mee moet wachten; men zal je nodig hebben voor het onderzoek van de brand". Zo maakte Frank een paar dubbel mis troostige dagen door. Tot schrijven was hij niet in staat, hij vreesde dat hij on mogelijk zijn juiste gevoelens op papier en pijn weg* wrijven* met zou kunnen zetten. Het langzaam vorde ren van het onderzoek was voor hem een marteling. Na enkele dagen^vond mien het flesje waarin een brantlhare vloeistof kon heb ben gezeten, en dra ging de mare door het dorp dat er moedwillige brandstich ting had plaats gevonden. HOOFDSTUK XVII De beschuldiging. Frank wachtte tevergeefs op Stern hout, die de schade zou moeten opnemen en toestemming moest geven voor de wederopbouw van het huis. Ieder wel denkend pachtheer zou toch eens de toe stand in ogenschouw komen nemen, maar Sternhout had het plotseling te druk. Bits was hij tegen Mia uitgevallen, om dat zij volgens hem maar half werk had geleverd, door het broedhuis te sparen. Mia had zich tot het uiterste beheerst. Nu reeds begreep zij dat Sternhout niet gemakkelijk tot een vervulling van zijn huwelijksbelofte zou komen. Maar een maal zou hij toegeven. Ze had nu recht op hem, en zou daarvan zeker gebruik maken. Sternhout had van tevoren moeten bedenken dat Frank de moed met zou opgeven, en weer aan een nieuw huis dacht. Zij kende zijn aard nog van vroe ger, en wist dat tegenslag juist zijn acti viteit zou prikkelen. Zo was het ook. Nu Sternhout nog steeds niet op de plaats van de brand verscheen, zag Frank zich genoodzaakt om naar Duinsfort te gaan. Het was voor de trotse jongeman een zware gang. Wat werd het hem toch moeilijk gemaakt. Terwijl een ander rus- Met 'n paar Rennies werk van 'n ogenblik. 't Is nog een prettige remedie ook. Direct baat en gemakkelijk in te nemen - zonder water of wat ook. U kunt Ren nies kopen bij iedere apotheker of dro gist. 't Loopt daar iedere dag storm om Rennies - en niet zonder reden. tig kon genieten van zijn eigendommen, had hij een pachtheer die rondliep met excentrieke plannen. Van verre zag hij Sternhout op het terras, in een geanimeerd gesprek met een vreemdeling. Ook dat nog, dacht Frank wrevelig. Nu zou Sternhout een geldig excuus hebben om hem weg te sturen. Doch dichterbij gekomen ver dween het heerschap, na nog een nieuws gierige blik op Frank te hebben gewor pen. „Heeft U een ogenblikje tijd voor mij?" vroeg Frank. „Jawel", deed Sternhout nors, en stond niet op en bood ook geen stoel aan. Kaarsrecht bleef Frank staan. „Wan neer is het Uw bedoeling om toestem ming voor de bouw van het huis te geven?" „Nooit". Frank had dit antwoord verwacht, en toch verbleekte hij. „Maar ik heb recht op een huis, het hoort bij de erfpacht. U is verplicht daar weer een woning bij te voegen". „Die erfpachtrechten worden je ook ontnomen zodat je je daarop niet kunt beroepen". „U weet toch wel dat dit niet gaat, anders was Uw opzet al geslaagd". „Jongeman", zei Sternhout honend, „je hebt zelf voor een reden gezorgd, door onverschillig met vuur om te gaan. Der gelijke lieden behoef ik niet op mijn landgoed te dulden". Frank kookte; hij had zijn kwelgeest wel in het grijnzende gezicht willen slaan. Hij keek Sternhout doordringend aan. Behalve haat en spot zag hij ook een onzekere, angstige blik. Hij kreeg een ingeving, die hem deed trillen van emotie. Fel beet hij zijn tegenstander toe: „wat heeft jou die brand gekost?" Even bleef het doodstil. Sternhout was spierwit geworden, hij snakte naar adem. Op hetzelfde moment was Frank over tuigd van zijn schuld. „Ga uit mijn nabijheid", barstte de jonkheer los, „of ik laat je vervolgen wegens verregaande belediging". Frank was overstelpt door zijn ge voelens, zodat hij zich abrupt omdraaide en wegging. Sternhout haalde een zakdoek te voor schijn en veegde de transpiratie van zijn gezicht. Tegen de vreemdeling, die weer bij hem was gekomen, zei hij: „maak voort met die zaak. kost wat het kost". Frank was intussen diep peinzend weer naar zijn bedrijf gegaan. Daar over dacht hij het korte, maar heftige ge sprek. Als zijn vermoeden waarheid be vatte en iets zei hem dat dit zo was dan lag daar de oplossing van het raadsel van de brand. Maar wie was zijn handlanger ge weest? Frank kende zijn pachtheer wel zo goed, dat hij begreep dat deze zijn kostbaar persoontje niet in de waag schaal zou stellen. Voor vreemden was het helemaal een brutaal stukje. Zij ken den de ligging van de terreinen niet, en zouden bovendien veel vlugger opge merkt worden. Nee, hoe hij zijn hersens ook pijnigde, hij vond geen oplossing. Nu zou Sternhout nog trachten de schuld op hem te schuiven. Het was om moedeloos te worden. De oude dorps- timmerman, die eens kwam informeren naar de opbouw, kreeg de weigering van Sternhout vers opgediend. Deze bracht het nieuws weer naar het dorp, en Stern hout werd weer het onderwerp van de dag. Frank was met een vastberaden ge zicht opgestapt. Nu hij nog niet aan zijn nieuwe huis kon beginnen, wilde hij dan toch eerst een van zijn grootste zorgen, namelijk over Joke, opgelost zien. (Wordt vervolgd) ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 11 juli op om 4.32 uur en gaat onder om 20.58 uur. Maan: 13 juli E.K.; 20 juli V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 11 juli 11.49 en 12 juli 0.27 en 12.26; 13 juli 0.59 en 13.00; 14 juli 1.33 en 13.43, 15 juli 2.28 en 14.56; 16 juli 3.48 en 16.26; 17 juli 5.17 en 17.52; 18 juli 6.35 en 19.06. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4