9 roen /wa in het harL, WIEGEN Texels Raad kwam bijeen MOERBEEK'S MEUBELHANDEL WOENSDAG 15 JULI'1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7369 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Borg - Texel Postbu* 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren!. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm In een betrekkelijk vlot tempo heeft de raad vrijdagmiddag, onder voorzitter schap van burgemeester C. de Koning, haar 19 punten tellende agenda afge werkt. Bericht van verhindering was binnen gekomen van de heer N. van Schoonho ven (KVP), wegens drukke werkzaam heden. Woorden van dank waren door mevr. Luberti aan het gemeentebestuur gericht voor de haar toegekende onderscheiding. In de vorige raadsvergadering had mevr. Vrijdag-Keijser de vraag gesteld of in de gemeentewerkplaats borden wa ren vervaardigd voor de P.v.d.A.-verkie- zingsactie. De voorzitter kon op de vraag thans ontkennend antwoorden. Aan mej. H. Stiggelbout werd eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de o.l. school te Oosterend, zo ook aan mej. D. M. Dros verbonden aan de o.l. school te Den Hoorn. De heer J. Schot, De Koog, werd met algemene stemmen in vaste dienst be noemd tot hoofd van de sociale werk plaats op ons eiland. Tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand werd benoemd de heer C. Groen, alhier. De openingsuren van het bureau bur gerlijke stand zijn gewijzigd. U kunt er voortaan terecht op de eerste vijf werk dagen van de week van 8.30 tot 12.30 uur. Zaterdags van 11 tot 12 uur en ook op zondag van 11 tot 12 uur. Dit laatste al leen als u daarvoor een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gericht tot de ambtenaar van de burgerlijke stand, en oaarbij is aangetoond dat de werkzaam heid niet tot de eerstvolgende werkdag kan worden uitgesteld. De punten 8 en 9 van de agenda, res pectievelijk: verordening tot wijziging Algemeen Ambtenarenreglement en ver ordening tot het toekennen bij wijze van voorschot van een duurtetoeslag over het jaar 1959 aan de daarvoor in aanmerking komende personeelsleden, werden aldus vastgesteld. De straatnamen in de dorpen De Cocksdorp, Den Hoorn en De Waal De raad was hier niet eenstemmig in haar oordeel. (In ons numemr van 8 juli plaatsten wij reeds de desbetreffende voorstellen van B. en W.). De heer J. J. Westdorp (P.v.d.A.) stelde voor de naam Dorpsstraat niet te wijzi gen in Kikkertstraat. De naar „Joan Hodsonstraat" wilde hij geheel laten ver vallen. Voorts wilde hij een paar ver schuivingen in de nieuwe benamingen v oorstellen. De heer S. v.d. Vis (CHU) was het ook niet eens met de naam Joan Hodson straat. Spreker wilde dit graag gewijzigd zien in een naam van een van de beken de redders. De heer K. Beumkes (P.v.d.A.) was het met de naam „De Naai" niet eens. Hij stelde voor dat dit „Schoolstraat" of „Jan Drijverstraat" zou worden. Met de namen voor De Waal ging men akkoord. Alleen de heer S. v.d. Vis maakte de op merking: de naam Groeneweg. voorzit ter, is dat juist? Ik dacht dat de toevoe ging „Weg" niet meer gebruikt zou wor den, maar dat we daarvoor zouden ge bruiken de toevoeging „straat". De voor zitter: In principe wel, maar dit is dan een grensgeval. De heer Jn. Daalder (A.R.) maakte be zwaar tegen gelijkluidende namen in de diverse dorpen. Dit brengt (hij sprak uit ervaring als man van de P.T.T.) altijd moeilijkheden met zich. Kijk maar, zo ging de heer Daalder verder, naar gelijk luidende plaatsnamen. Heel vaak hebben wij post voor Oosterend in friesland. Mevr. Vrijdag-Keijser (WD) vroeg zich af waarom al die opgravingen in de geschiedenis nodig waren. Er zijn toch ook wel moderne namen toepasselijk? Mevr. J. Koning-Bruin (P.v.d.A.) gaf als haar mening te kennen, dat al deze dingen bij de mensen moeten groeien. We kijken er de eerste tijd wat vreemd te gen aan: Kikkertstraat of Sommeltjes- weg, maar neem nu de naam „Wezen- tuin", dat gaat toch ook. Gerust de men sen nemen het met de tijd. De voorzitter dankte mevr. Koning- Bruin voor haar woorden en antwoordde mevr. Vrijdag-Keijser, dat de historie ook voor Texel van belang is. Hij stelt voor per dorp te stemmen. Voor De Cocksdorp werd met 11 vóór en 3 stemmen tegen gestemd. De Waal bood hetzelfde beeld. Den Hoorn kwam uit de wat nauwe stembus met 104. Zo zijn dus de nieuwe straatnamen voor genoemde dorpen aangenomen. (In een ander artikel vertellen we onze lezers hoe de gemeente aan de diverse namen is gekomen red.) Punt 11: Wijziging winkelsluitingswet werd teruggenomen wegens onvolledig overleg. Nieuw meubilair 1 mei 1959 heeft het bestuur van de school met de Bijbel te Oosterend een verzoek gericht aan de gemeente om gel den beschikbaar te stellen voor 48 nieu we schoolbanken. 48 tafels en stoelen n.ogen worden aangeschaft, zodat de school voorzien zal zijn van een geheel nieuw meubilair. Voorts kwam aan de orde een herzie ning van het besluit van 14 mei 1.1. in zake een wedergarantie die werd ver leend aan de gemeente Alkmaar voor 'n evenredig deel van de bouwkosten van het Centraal Ziekenhuis aldaar. Aan de bouwspaarders gebroeders C. en J. Hopman werd garantie verleend. 350.000,voor Huize „Irene" Voor de verbetering en uitbreiding van Huize „Irene" gingen de vroede vaderen akkoord met een aan te gane geldlening groot 350.000,tegen een rentevoet van 41/4°/o, terug te betalen in dertig achtereenvolgende jaarlijkse termijnen. De agendapunten 16 en 17, wijziging gemeentebegroting waren er, met een opmerking van mevr. Vrijdag-Keijser, vlot door. Zij vroeg namelijk een vlug gere toezending van genoemde voor stellen. Voorzitter: Hier zal in de toe komst verandering in komen. Een nieuwe DAF voor de Sociale Dienst? Misschien zien wij, naast de zuster van het Witte Kruis, ook zuster Snijders binnenkort rijden in een DAF-personen- wagen. De raad verleende goedkeuring aan de wijziging begroting Sociale Dienst Tot leden van het dagelijks bestuur van de Stichting cultureel werk Texel werden benoemd: de heer C. de Koning, voorzitter, mevr. W. A. van Bilderbeek- de Jong, de heren C. J. Witte en J. D. Koning, terwijl er nog een vijfde lid zal worden benoemd, nadat er een voor dracht is gekomen van Gereformeerde zijde der bevolking. Rondvraag Misschien mag Uw verslaggever be ginnen met een ontboezeming. Toen hij bezig was alle op- en aanmerkingen te noteren, om U een zo juist mogelijk beeld van deze vergadering te kunnen geven, dacht hij opeens aan zijn groot moeder. Zijn grootmoeder gebruikte na melijk een koperen hoorn. Als zij beter wilde verstaan deed zij die in haar oor. Uw verslaggever heeft zitten peinzen waar hij een dergelijk apparaat zou kun nen opduiken. Je hebt het beslist nodig als je een volledig verslag wilt maken. De raadsleden zijn sterk in het mompe len. We kunnen ons nu nog beter voor stellen dat een nieuw raadhuis geen overbodige luxe zal zijn. Maar onze raadsleden hadden ook hun vragen en bezwaren: Mevr. Vrijdag-Keijser vraagt of er nu toch aan de snelwegen gebouwd mag worden, waarop wethouder Hin ant woordt: voor boerderijenbouw is een akkoord. De heer S. Keijser (WD) wil graag weten of de gemeente Texel de primeur heeft van de vrije zaterdag. Met een vrije dag komt ook het probleem van de vrijetijdsbesteding aan de orde. De voorzitter: Texel is niet nummer 1, verschillende gemeenten zijn ons reeds voorgegaan. De heer Wassenaar (P.v.d. A.): We zitten wel in de kopgroep, maar de gele trui dragen we niet. In verband met de vrijetijdsbesteding zag spreker voor Texel geen problemen. Fel protest De heer Keijser vraagt verder aan dacht te besteden aan de riolering, de vervuiling van de sloten is met de droogte enorm. Wethouder Roeper stelt voor een protest te laten horen, want het wordt een onhoudbare toestand. Je schrikt van het drinkwater in de sloten. Ook het t.b.c.-vrije vee loopt hierdoor weer gevaar besmet te worden. Burge meester: Het verheugt mij dat de raad dit inziet. Het staat op de lijst van de onuitstelbare werken. De heer Beumkes (P.v.d.A.) wil graag weten waarom er geen vergunning wordt verleend in Den Hoorn voor de bouw van een woning aldaar. De voorzitter: Ik begrijp de drang van de mensen om te bouwen, maar het is uitgesloten dat er toestemming wordt verleend om op die plaats te bouwen. Mevrouw Koning-Bruin: Er is de laat ste jaren mooi en lelijk gebouwd, dik wijls ook onpractisch. Zou het niet mo gelijk zijn dat een commissie, bestaande uit dames van diverse vrouwenvereni gingen advies zou mogen geven inzake de bouw? Het zou hier dan speciaal de inrichting, plaatsing van kasten etc. moe ten betreffen. Wethouder Hin wijst in dit verband op de Huissoudelijke Voorlichting op ons eiland. De voorzitter vindt de hoofd gedachte juist. Meer aandacht besteden aan het oordeel van de vrouw. Zij is het die in aanraking komt met dit soort za ken. Ik zie nog niet in hoe we dit zullen regelen, maar zullen in overweging ne men dit voorstel uitvoerbaar te maken. De heer S. v.d. Vis (CHU): Kan er nu niets gedaan worden aan die rondros- sende bromfietsen? Voorzitter: In Kat wijk is een nieuwe wet ingevoerd; wij hebben hiervan inzage gevraagd. Als het mogelijk is, zal er zeker verandering komen. Ook de verkeerspolitie is ge vraagd hier aandacht aan te besteden. De heer Dros (P.v.d.A.) wil graag we ten hoe het zit met de bouw van nieuwe woningen. Burgemeester De Koning: Dit gesprek is nog niet rijp voor behandeling in het openbaar. Texel blijft moeilijk zit ten t.o.v. de woningen. De heer Westdorp had hinder gehad ERNSTIGE BOTSING IN WAALENBURG Zondagavond, ongeveer half acht, vond op de kruising in Waalenburg een ern stige botsing plaats. Van Den Burg, rich ting De Cocksdorp, kwam met een vrij grote snelheid een BMW motor aanrij den. De bestuurder, afkomstig uit Roo sendaal, moest de Belgische wagen, die van De Koog kwam wel hebben opge merkt. Het zicht is daar toch enorm goed. De Belgische bestuurder van de Ford Consul was van mening nog wel even door te kunnen. Maar zijn berekening was verre van juist. De motor kwam in aanraking met het rechter achterportier van de wagen. Daar was niet veel meer van over. De deur werd finaal naar binnen gedrukt. Ook van de motor was niet meer te zien, dan een in elkaar ge drukt stukje ijzer. De politie heeft hem naar het bureau vervoerd. De bestuurder van de motor is naar een ziekenhuis in Den Helder vervoerd, nadat hem door dokter Elias de eerste hulp was verleend. Zijn toestand was, gezien de vrij ernstige botsing, nog re delijk. Op deze kruising troffen wij vrij veel los grint aan. SLUITING GEMEENTE-KANTOREN OP ZATERDAGMORGEN Met ingang van 18 juli a.s. zullen de gemeentekantoren elke zaterdagmorgen voor het publiek gesloten zijn. Het bu reau van de burgerlijke stand zal echter 's zaterdags voor spoedgevallen geopend zijn van 11 tot 12 uur. In verband met deze nieuwe regeling vervalt het spreekuur van de burgemees ter op zaterdagmorgen. Het spreekuur op maandagochtend van 10.30 tot 12 uur blijft gehandhaafd. Voorts blijft, evenals voorheen, de mogelijkheid bestaan de burgemeester te spreken na voorafgaan de afspraak. MOND- EN KLAUWZEER De burgemeester van Texel brengt in herinnering, dat. volgens artikel 17 der veewet, indien vee verschijnselen van een besmettelijke ziekte vertoont, de eigenaar, houder of hoeder hiervan ter stond kennis moet geven aan de burge meester der gemeente, waar zich het vee bevindt. Bij Koninklijk Besluit van 23 februari 1922 (staatsblad nr. 80) is bepaald, dat de burgemeester, ter voorkoming van ver spreiding van smetstof, indien hij ver neemt. dat in zijn gemeente vee ver schijnselen van een besmettelijke vee ziekte vertoont, bij mond- en klauwzeer ae volgende voorlopige maatregelen neemt: 1 het de eigenaar, houder of hoeder ge lasten, het verdachte vee af te zonderen, totdat daaromtrent door de burgemeester een nadere beslissing is genomen; 2 het door het plaatsen van kentekenen van besmetting verdacht verklaren van het gebouw of terrein, waar het ver dachte vee zich bevindt of bevonden heeft. Het is verboden ziek of verdacht vee te vervoeren, behoudens ontheffing door de burgemeester. Texel, 1 juli 1959. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING. UW A RES VOOR van de spandoeken van het Veilig Ver keer. Hij had met zijn auto driemaal moeten stoppen omdat deze te laag hin gen. Wethouder Hin: Dat is een toppunt. Voorts vraagt de heer Westdorp aan dacht te besteden aan het strand in De Cocksdorp. Het plaatsen van een boot of aanstelling van een badmeester is zeker nodig. De raad voelt niet veel voor een boot. Een badmeester? Goede badmeesters zijn practisch niet beschik baar. We zullen trachten, aldus voorzit ter, versterking voor de veiligheid te vinden. De heer Van der Kooi (VVD) wilde graag weten op wat voor datum de beveiliging aan de stranden inging. Burgemeester: De maatregelen voor de beveiliging moeten wel vervroegd worden. Een volgende vraag van de heer West dorp betrof de gezinsverzorging. Mevrouw Koning-Bruin zag graag een rapport van de werkzaamheden van de maatschappelijk werkster van het eiland. Wethouder Hin was het hier niet mee eens. Mevrouw Koning-Bruin, na veel heen en weer gebabbel: Ik leg me er bij neer. De heer De Grave (KVP): Ik raak een beetje in de knoop met al die verkeers borden op de Kogerweg. Voorzitter: Van onze kant zullen we trachten er orde in te scheppen. Als laatste de heer Daalder: Woning situatie? Hoe staat het met de beschik bare bouwgrond? Ook hierop wilde voor zitter terugkomen in een nader gesprek. De sluiting volgde om ongeveer 5 uur. BRIDGEN De prijswinnaars van de tweede zomerdrive waren: A.: 1. Mantje-Veenema 30 pnt. 2. mevr. Wonder-Stolk 241/* pnt. B.: 1. Bruin-Blom 37Vt pnt. 2. Echtpaar Jouwersma 34 pnt. De volgende drive wordt gehouden op dinsdag 21 juli; weer in hotel „De Linde- boom-Texel". AANBESTEDING Door architect W. J. L. Boogaard, Middenmeer, werd j.l. vrijdag, namens Bakker's Ijzerhandel te Den Burg aan besteed het slopen van het pand Wever straat 15 (vele jaren was dit een dokters behuizing) en het ter plaatse bouwen van een winkelhuis. Er werd opgave ge vraagd voor 2 systemen van bouw: A: in gewapend beton; B: in staal. Ingeschreven werd door de firma's: Drijver Zn: A ƒ84.800,—; B ƒ83.700,—; Duin: A ƒ81.002,—; B 83.002,—; B. Gieze: A ƒ81.000,—; B ƒ77.500,—. UITSLAG AANBESTEDING Voor de Coöp. Aardappelbewaring Texel G.A. werd op donderdag 9 juli j.l. aanbesteed het bouwen van een aard appelbewaarplaats aan de Meiertbooms- bosweg nabij Den Burg. Laagste in schrijver was de fa. Drijver voor 197.100,De overige inschrijvers waren: fa. H. Daalder, De Cocksdorp, 211.370,—; fa. H.C.F. Duin, Den Burg, 210.262,B. Gieze, Eierland, 205.700,fa. Visser, Broek in Water land 197.200,—. ZANGKOOR TE DE WAAL? Het ligt in de bedoeling bij voldoende deelname te komen tot oprichting van een zangvereniging te De Waal. Alweer een vereniging erbij op Texel? Jazeker! We zullen het toejuichen als dit slaagt. De laatste jaren immers heeft het kleine dorpje De Waal niets ge presteerd op muzikaal gebied. En dat is toch wel jammer. Wat De Koog en Den Burg kunnen, moet toch ook mogelijk zijn op De Waal? Op instrumentaal gebied ligt het an ders. Daar zijn in eerste instantie zoveel kosten aan verbonden, dat we daar voor lopig niet aan behoeven te denken. We zullen dat dat betreft in de nabije toe komst blijven luisteren naar „VIOS" uit Oosterend en „De Havenkanters" uit Oudeschild. Het Dorpshuisbestuur hoopt beide verenigingen komende winter in „De Wielewaal" te ontvangen. Wellicht kunnen we over enige jaren gaan profiteren van de muziekschool, al waar ook verscheidene Waalder jongelui met plezier de lessen volgen. Maar nu die zangvereniging. Het is de bedoeling, dat dit een ge mengd koor wordt (sopranen, alten, te noren en bassen), welker leden uit alle geloofsrichtingen zullen bestaan. Zeg nu niet: „Ik kan niet zingen", want heus, dat valt wel mee. Het is ge zellig een avond in de week verenigd te zijn en gezamenlijk te proberen mooie liederen in te studeren. Denk er eens over na en laat meester Albers eens horen hoe U er over denkt. Zijn er voldoende deelnemers(sters), dan kunnen we in ons Dorpshuis een vergadering beleggen en een en ander nog eens rustig en zakelijk bespreken. Gaarne verwacht meester bericht, mondeling, schriftelijk of telefonisch. EXTRA PRIJZEN VOOR DE SCHAPENFOKDAG Op 7 september wordt te Den Burg de jaarlijkse Schapenfokdag gehouden, wel ke dit jaar t.g.v. het 50-jarig bestaan van cns Stamboek een feestelijk karakter zal krijgen. Ter gelegenheid hiervan heeft een aantal autoriteiten, zaken en instel lingen extra prijzen beschikbaar gesteld. Wij laten het lijstje hieronder volgen1 Z.E. de Minister van Landbouw, me daille; Hoogedel Gestr. Heer Commissa ris van N.H., medaille; Waterschap Ge meenschappelijke Polders Texel, 30-delig glasstel; afd. Texel v.d. Holl. Mij. van Landbouw bowlstel; Centrale Coöp. v.d. LTB, beker; Polder Eijerland, 12 kris tallen glazen; A. Beers, verg. zilv. med.; Polder Waalenburg, kristallen asbak; E. Noordijk. sierschaal met blad; H. de Boer, zuil met schaap erop; Hotel „De Lindeboom-Texel", barometer; Coöp. Aank. Verg. Texel, couvert; Bakker's Ijzerhandel, grote zuil med.; Coöp. Boerenleenbank, couvert; V.V.V. Texel, zuil met schaap er op; Texelse Courant, verg. zilveren med.; J. A. Eelman, Auto- transport, sigarettenstandaard med.; J. C. Rab N.V., couvert; Holl. Mij. van Landbouw, Den Haag, medaille; D. B. Schapenstamboek, volgt nog; Platte landspost, jaarabonnement; Afd. Texel v.d. LTB, 6 zilv. theelepels. Deze extra prijzen zijn reeds ten dele voor de topdieren in de diverse rubrie ken! kampioenen en vaderdieren met af stammelingen (de meest bekroonde in zendingen), verdeeld en wel voor de gro tere en kleinere fokkers. Moge er een faire en vreedzame strijd gevoerd wor den om in het bezit te komen van deze fraaie prijzen, nu eens niet alleen me dailles. GESLAAGD Het Mulo-diploma A werd behaald door Roely Lap en Ria van Rossem. EEN DUUR RONDJE Zaterdagmorgen wilde de heer E.B. een wagen van de PTT even naar de ga rage brengen. Het werd een duur ritje. Geen rijbewijs, geen bevoegdheid deze wagen te besturen en een aanrijding. De aanrijding, op de hoek Schilderend- R. P. Keijserlaan verliep zonder persoon lijke ongelukken. Een bromfietsberijder, richting Oude schild, werd geen voorrang verleend, daardoor kwam deze in botsing met de PTT-bestelwagen. Een gekreukelde brommer was het resultaat. FILMNIEUWS DE LIEFDE VAN EEN PRINSES Zaterdag en zondagmiddag. Marianne Hold en Gerhard Riedmann spelen sa men in „De liefde van een prinses". Wan neer prinses Josephine von Leuchten- burg, kortweg Josi, na enkele jaren ge studeerd te hebben, op het stamvader- lij ke kasteel terug keert, is zij met meer dat kleine meisje. Maar Josi is een jonge vrouw, mooi en lief. Toni Leitner is ver rast. aangenaam verrast. Het is Franzl, die zijn zusje aanraadt bij Toni rijles te gaan nemen, als zij voor haar verjaardag een auto krijgt. En Toni accepteert die lessen Er ontstaat een romance, maar deze vindt in de ogen van de familie van Josi geen genade. Zij moeten van elkaar gaan, maar.laat de ware liefde zich door wat dan ook dwingen? Enfin, U begrijpt het allemaal wel. „MON ONCLE" Zondag- en maandagavond. TATI is de Chaplin, „Mon Oncle" de „Modern Times" van onze tijd. Terwijl de kleine meester-clown Chaplin zo krampachtig begint te grijpen naar de stof, die hij ver filmt, dat zijn vaste greep erop verloren dreigt te gaan, jongleert, goochelt, speelt de Franse reus Tati zo geestig met de hebbelijkheden van zijn tijd en tijdgeno ten, dat men meespelenderwijs hoe lan ger hoe meer de ernst van het spel beseft. Meespelend of meesmuilend, daar ligt de keus. Het zijn de spelletjes van het spel des levens, die Tati ons voorzet in een zeer persoonlijke stijl, die ons en hoe zel den gebeurt dit doet beseffen, dat film filmkunst zijn kan. Tati spreekt in beelden, niet met woor den. Hij bedient zich nauwelijks van dialoog en buurpraatjes, roddel stelt hij in een scherp daglicht door de woorden terug te brengen tot klanken. Dat klinkt eigenlijk allemaal veel te gewichtig tegenover de luchtige lichtge wicht-methodes, waarmede deze zwaar gewicht van de Franse cinematografie te werk gaat. Hij amuseert in de eerste plaats en evenals bij Chaplin kan men zijn kunst genieten als pure verstrooiing, een vat vol malligheden, dat over u wordt uitgestort, diepere bedoelingen en bijbedoelingen daargelaten. En nu het verhaal, of althans de zaken, waarom de beelden draaien. Tati is we derom monsieur Hulot, maar nu niet met vakantie, maar in Parijs als een schil derachtige oom van een knaapje uit een modelgezin. De kleine Gérard woont in oen gestroomlijnde modelvilla, waar al les wat naar het persoonlijke zweemt is weggemodelleert; waar een kloppende, vegende en zuigende moeder zich niet meer bedient van veger of stofzuiger, maar 'n heel instrumentarium tot haar beschikking heeft; waar geen privé-leven meer mogelijk is; waar elke daad bepaald schijnt door de duivelse economie, waar mede het leefgebouw is gecomponeerd. Papa is directeur van een plastic-fabriek, waar het al even geolied toegaat. Papa en mama zijn voorbeeldige leden van 'n gesteriliseerde beschaving, maar in het kind zijn de vonken van het echte, war me. niet altijd even hygiënische leven nog aanwezig en daar is „mon oncle" om ervoor te zorgen, dat zij, zolang de film duurt althans, niet worden gedoofd. GEEN PLAATS VOOR WILDE DIEREN Dinsdagavond Een dierenrijk gaat ten onder. Afrika sterft uit! Slechts achter de tralies in de dierentuinen zult ge eer lang nog exemplaren kunnen zien van wat eens Afrika's trotse fauna was. De moloch der moderne techniek vaagt in het zwarte werelddeel het laatste stuk ongeschonden natuur weg en ontrooft aan de nog resterende Afrikaanse dieren hun bestaansmogelijkheid. En niet alleen aan de dieren; ook aan de laatste onge repte natuurmensen! Zij worden ge dwongen de eerste stap te doen op de ladder van onze beschaving Verwondert het u dan dat de psycho loog Dr. Bernhard Grzimek, directeur van de dierentuin in Frankfort, een aan klacht filmde? De moderne wetenschap leverde hem de cijfers; in Belgische Congo zag en filmde hij bewijzen voor zijn theorie. Want daar, waar de arm der techniek nog geen ingreep heeft gedaan, viert de „sportman" zijn jachtgenoegens bot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1