Hoe komen de dorpen aan hun straatnamen Werktijdverkorting in de Landbouw tweede blad TEXELSE COURANT WOENSDAG 15 JULI 1959 In de landbouw worden tegenwoordig nog zeer lange werkdagen gemaakt, zo schrijft ir. A. Moens van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisa tie, naar aanleiding van een behandeling voor de radio over dit onderwerp. Er zijn vele bedrijven waar de boer en zijn per soneel per jaar 3000 tot 4000 uren werkt. Een geheel andere situatie dan in fabriek en op kantoor, waar 2400 uren per jaar wordt gewerkt. Er is zelfs een streven in binnen- en buitenland gaande, laatstge noemde arbeidstijd in de toekomst te verlagen tot 2200 uren en lager. Nu mogen wij bij de vergelijking van deze cijfers niet uit het oog verliezen, dat het karakter van de arbeid in het land bouwbedrijf sterk verschilt van dat in de fabriek, ondanks het feit, dat in moderne fabrieken veelal niet meer die onaange name sfeer heerst als vroeger. Te veel hooi op de vork Door de kortere werktijden wordt dan ook de trek van de arbeiders van het platteland sterk bevorderd ook door de grotere vrije tijd, die fabrieksarbeider en kantoorbediende ter beschikking hebben. Behoud van voldoende landarbeiders zal o.a. moeten worden gezicht in werktijd verkorting in de landbouw. Maar ook voor de boer en zijn gezin geldt, dat in vele bedrijven veel te lang wordt ge werkt. Vele boeren maken zelfs langere dagen dan hun personeel, werkdagen van 3 5 en 16 uur zijn geen uitzondering. Is dit wel verantwoord? Jaren geleden toen voldoende ar beidskrachten beschikbaar waren werd het bedrijf uitgebreid door meer vee aan te houden, meer kunstmest te strooien en meer hakvruchten te verbou wen. Toen het personeel schaars werd en de lonen hoog, zijn we met minder per soneel toch doorgegaan met deze uitbrei ding. Naast hoge produktie per hectare en per koe staat hoge arbeidsprestatie te genwoordig op de voorgrond, omdat ge bleken is, dat het vooral aankomt op de produktie per man. Deze ontwikkeling is gezond, mits ze niet tot overbelasting van boer en personeel leiden. Want er zijn grenzen, ook aan de last, die men rich zelf en zijn gezinsloden kan opleg gen. Ook in het landbouwbedrijf moet er tijd zijn voor rust en noodzakelijke ont spanning. Het streven moet dan ook zijn: hoge arbeidsprestaties bij redelijke werk tijd. Hoe op de veehouderijbedrijven? In dit opzicht is het akkerbouwbedrijf verder dan het veehouderijbedrijf. De mechanisatie heeft in het akkerbouw bedrijf grote vorderingen gemaakt met als resultaat, dat gemiddeld over het ge hele jaar gerekend, de 48-urige werk week vrijwel is bereikt. De veehouderij is achtergebleven, orn aat verzorging van het vee en melken tesamen niet minder dan de helft tot tweederde van alle werktijd, in de mees te bedrijven neg op dezelfde wijze ge beuren als vijftig jaar geleden, terwijl de veestapel en de produktie per dier sterk zijn uitgebreid. Ook verplichte arbeid op zaterdagmid dag en op zon- en feestdagen maakt, dat »n deze bedrijven jaarlijks een zeer groot aantal uren wordt gewerkt. Melkmachine, gebruik van voerkarren, mechanische inrichtingen voor de afvoer van de mest, vereenvoudigde voeder methoden, waterleiding en doelmatig ge reedschap voor de reiniging van vee en stallen zijn mogelijkheden, die door velen nog niet voldoende worden benut. Maar ook de organisatie van het werk speelt een grote rol: een goede werkver deling, een juiste volgorde van werk zaamheden, zijn even onmisbaar als goe de werktuigen. Stalverbetering is op vele bedrijven evenzeer nodig. Soms kan dit worden bewerkstelligd met betrekkelijk lage uitgaven. In het algemeen is het bouwen en het verbeteren van stallen e.d. helaas zeer duur. Door al deze maatregelen kan in vele bedrijven 25% van de thans bestede tijd worden bespaard. Onderzoek naar gunstiger melktijd Een bijzonder probleem bij verkorting van de werktijd in de veehouderij is, dat de koeien ongeveer om de 12 uur wor den gemolken, b.v. 's morgens en 's mid dags om 4 uur. Men komt zodoende van zelf tot lange werkdagen. Nu zijn er de laatste jaren in het buitenland onder zoekingen ingesteld of het melken om de 12 uur beslist noodzakelijk is. Is het wer kelijk nadelig, als 's morgens niet om 4 uur maar b.v. om 7 uur wordt gemolken en 's middags gewoon om 4 uur? Deze onderzoekingen, die o.a. in Zweden zeer zorgvuldig werden uitgevoerd, gaven te zien, dat het daar gèèn nadeel oplevert. Voor velen uiteraard een grote verras sing. Indien de melktijden dichter bij elkaar kunnen liggen, kan men de werk dag verkorten, door 's morgens later te beginnen of 's avonds eerder op te hou den. Er zijn thans ook in Nederland soort gelijke onderzoekingen begonnen en wel op vier proefboerderijen met in totaal meer dan 130 koeien, waarbij een groep ééneiïge tweelingen. Dit onderzoek is nodig om vast te stellen, hoe het Neder landse vee hierop reageert, zowel wat gezondheid, levensduur, melkplas als samenstelling van de melk betreft. Ver schillende instituten werken op dit ge bied nauw samen. Zijn de resultaten gunstig hetgeen dus thans nog moet worden afgewacht dan zouden deze een grote arbeidsver- lichting tengevolge hebben. In Zweden worden de resultaten reeds in de praktijk toegepast. In juni bezocht ir. Moens een bedrijf, waar de koeien 's morgens om 6 uur en 's middags om 3 uur worden ge molken. In Nederland zijn hem geen be drijven bekend, met een tijd tussen de melktijden kleiner dan 11 uur. Het is ook nog te vroeg om dit thans te adviseren, doch het is wel een zaak, die onze volle aandacht verdient. Vereenvoudiging en mechanisatie Verkorting van de tijd tussen het och tend- en avondmelken maakt, dat min der tijd overblijft voor andere werken, land verzorgen en de voederwinning en het bouwland, indien we er tenminste naar streven binnen die tijd met alle werk klaar te komen. Het landbouwbe drijf is en blijft echter seizoenbedrijf en naast minder drukke perioden zullen pe rioden met veel werk en lange werkda gen onvermijdelijk blijven. Belangrijk is daarbij na te gaan hoe het werk vereen voudigd en gemechaniseerd kan worden. Ook over dit vraagstuk zal vermoedelijk in 1959 een onderzoek worden ingesteld op een aantal gemengde bedrijven en een aantal weidebedrijven. Hoe ver kan men hiermede gaan? Het is gevaarlijk in dit opzicht lichtvaardige conclusies te trek ken. Inkomsten en resultaten van het bedrijf mogen aan dit streven niet wor den opgeofferd. Als in drukke tijden 70 tot 90 uren per week wordt gewerkt, is het gewenst deze werktijd te verkorten. Op welke wijze dit moet' geschieden, vraagt tijd en orga nisatievermogen, terwijl ook de moge lijkheden van doelmatiger werkmetho den en mechanisatie een belangrijke rol zullen kunnen spelen. Het onderzoek is er daarom op gericht, economisch ver antwoorde richtlijnen aan te geven. Het is noodzakelijk, dat we ook in de toe komst grote aandacht besteden aan een hoge produktie per man. Dit moet echter bereikt kunnen worden in een redelijke werktijd, zodat boer en landarbeider met hun gezin voldoende tijd overblijven voor eigen vakontwikkeling, voldoende tijd voor deelname aan het godsdienstige, sociale en culturele leven op het platte land en in onze samenleving. Dit is uit eindelijk het doel van de werktijdbekor ting. Z AKENNIEUWS OPENING BROOD- EN BANKET BAKKERIJ ANNEX LEVENSMIDDELENBE DRIJF Vrijdagmorgen heeft de fa. R. Beu ving, Kogerstraat, Den Burg. zijn nieuw win kelpand geopend. Er is daar heel wat veranderd. Niet alleen in de winkel, maar ook het buitenaanzicht. Keurige tegels tegen de muren, verzorgd door de fa. Lutterman, geven het pand een geheel nieuw aanzien. Behalve voor uw brood en banket kunt u er nu ook terecht voor een pondje suiker, een fles wijn, limonade voor de warme dagen, conserven. U kunt een keus maken uit meer dan 40 smaken pudding en als u aan de was moet, staan er vele zeepsoorten voor u klaar. De zaak is ingesteld op semi-zelfbedie- ning. U kunt U zelf dus n*t de meeste spoed helpen. Een keurige kassa bij de ingang waar in een wip met U is afge rekend. De winkel toont een volledig assortiment levensmiddelen, keurig in de wandrekken verwerkt. De winkelbetimmering is verzorgd door de fa. Werkhove uit Amsterdam. De heer Beuving is aangesloten bij de Enkabé, een landelijke organisatie. De propagandist van deze organisatie ver telde ons dat het platteland tegenwoor dig niet meer onderdoet voor de stad. Deze winkel is een pracht. Er zijn nu vier Enkabé-zaken op het eiland. De winkel is geschilderd door de fa. J. J. Vonk, in diverse kleuren. De fa. Van Wessem, aannemer van deze verbouwing, werkte samen met fa. Witte, metselwerk, fa. Oele, loodgieters, Martien Bakker, verlichting. Den Burg heeft er dus weer een ver nieuwde zaak bij. Het is zeker geen slechte aanwinst. Wij wensen de bakker- kruidenier veel succes. STRAND EN ZEE SCHOON BINNEN TIEN JAAR Binnen tien jaar is het probleem van de verontreiniging van zee en strand door afgewerkte stookolie niet langer een probleem. Aldus het Britse parle mentslid Callaghan. De Brit heeft deelgenomen aan de tweedaagse conferentie in Kopenhagen, waar deskundigen de verontreiniging \an zee en strand terdege hebben be sproken. Men was van mening, dat er goede vorderingen zijn gemaakt. In afwachting van een algeheel ver bod. aldus* de vergadering in Kopenha gen, moeten de zones waarin geen stookolie mag worden geloosd, worden uitgebreid. Deze uitbreiding zou bete kenen, dat ook de Noordzee verboden gebied wordt. („De Rotterdammer") INGEZONDEN Rotterdam, 9 juli 1959. Geachte Redactie, Journalisten zijn schrijvers van jour nalen, maar om te kunnen schrijven dient men ook „waar" te nemen, te on derscheiden. Het ingezonden stuk over Duitse pre ken in Texelse kerken, bevat nergens een regel of woord dat inzender tegen het houden van die preken zou zijn. Ik was dan ook verrast dit te lezen in Uw courant van woensdag 1.1. M'n artikel was bedoeld 2 uitersten scherp tegenover elkander te zetten en de veranderlijkheid aan te tonen bij de mens. 's Mensen inzicht wordt sterk beïn vloed door de omstandigheden, wat juist kan zijn, maar vaak ook een blijk van onstandvastigheid, doch vooral dat hij niet kan „waar"nemen, niet ziet het Grote, Machtige wat het Leven is. Het spijt me zeer dat m'n artikel bij U de conclusie heeft doen rijzen dat ik er tegen zou zijn. Om niet nog meer verkeerde conclu sies te wekken, eindig ik, die zal blijven trachten in alle dingen het Goede te zoeken. Hoogachtend, J. Bevaart. INGEKOMEN PERSONEN Heintje H. Reusink, van Heerlen, Rem- brandtstr. 9 naar Den Burg, Molen dwarsstraat 6; Johanna M. Nap (ev. Sie- binga en gezin) van Warnsveld, Hellen- kamp 19 wd, naar De Cocksdorp 16; Jozeph F. Talens. van Arnhem, Velper- weg 142 naar Dorpsstraat 16, De Koog; Albertus J. de Jong, van Amsterdam, Zeilstraat 32h, naar Den Burg, Koger straat 73. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 15 juli 2.28 en 14.56; 16 juli 3.48 en 16.26; 17 juli 5.17 en 17.52; 18 juli 6.35 en 19.06. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 15 juli Den Burg, Wezentuin, 20.15 uur Concert door „The Stork Town Dixie-Kids". De Cocksdorp, 19.30 uur Kinderspelen aan de dijk. Donderdag 16 juli Den Hoorn, Ned. Herv. kerk, 8 uur zang- dienst. De Koog, 7 uur, Voetbalwedstrijd De Koog-De Mok. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot 23 augustus 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 14.00 16.00 18.25 20.30 Van Den Helder: 9.15 11.35 15.00 17.15 19.30 21.35 CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 15 juli (heden) worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. BELEGGINGEN IN EFFECTEN (deel V) Men moet in een effectendepot niet alleen zorgdragen voor een goede ver houding tussen de risicomijdende en de risicodragende sector, men moet ook letten op voldoende risicospreiding en wel in drieërlei opzicht: a - een goede valutaire risicospreiding b - een goede geografische risico- spreiding; c - een goede economische risico- spreiding. Wat het eerste punt betreft: het is geen verstandige politiek al zijn gelden in één bepaalde valuta te beleggen. Gebeurt er iets ongunstigs met de desbetreffende munt, dan zijn er geen andere beleggin gen in het effectendepot, welke het daar uit voortvloeiend nadeel verzachten. Ook een belegging geheel in guldenswaarden beantwoordt dus niet aan het principe van een verantwoorde risicospreiding. In dit verband is het nuttig de zwakke positie van de gulden omstreeks augus tus 1957 in herinnering te roepen; onze deviezenpositie was toen als het ware tot een noodpeil gedaald. Uiteraard dient men zijn effectenbezit wel in hoofdzaak op te bouwen uit waarden, uitgedrukt in de valuta van het land, waarin men woonachtig is. Zou men een te groot deel van zijn effectenbezit in buitenlandse waarden beleggen, dan loopt men de kans, dat men op een gegeven ogenblik een belangrijk deel van zijn inkomsten uit effecten zou moeten missen door po litieke verwikkelingen of beperkingen in het deviezenverkeer. Zeer algemeen ge nomen lijkt een percentage van 25 a 30% buitenlandse waarden momenteel ver antwoord. De geografische spreiding hangt meest al nauw samen met de valutaire sprei ding. Het behoeft geen nader betoog, dat wanneer men al zijn middelen in een be paald land belegt men volkomen afhan kelijk is van de economische toestand, de arbeidsrust e.d. in dat land. Rest ons de economische risicosprei ding in een effectendepot. Hieronder verstaat men de spreiding over de ver schillende bedrijfstakken van het econo misch leven. Men moet niet al zijn gelden investeren b.v. in de olie-industrie, of in de houthandel. Immers gaat het slecht in de desbetreffende bedrijfstak, dan zal men zijn inkomen uit zijn effecten sterk zien verminderen, terwijl ook de totale waarde van het effectendepot aan merkelijk zal dalen. In een verantwoord opgebouwde effec tenportefeuille is niet alleen zorggedra gen voor een goed doorgevoerde risico- spreiding maar is tevens veel aandacht besteed aan de kwaliteit der fondsen. De kwaliteit van een fonds wordt beoor deeld aan de hand van de balanspositie en de rentabiliteit van en de toekomst verwachtingen voor de desbetreffende maatschappij. Bij de keuze der fondsen moet men eveneens letten op de opzet, op het doel van de belegging. Behoort het effecten depot b.v. toe aan een zeer vermogend iemand, dan zal de voorkeur en wel speciaal om fiscale redenen uitgaan naar z.g. groeifondsen. Hieronder ver staat men fondsen, welke over het alge meen weinig of zelfs in het geheel geen dividend geven, maar welke gezien de vooruitzichten en de in het bedrijf ge houden winsten goede mogelijkheden bieden voor kapitaal-appreciatie, voor koerswinst. Betreft het daarentegen een klein effectendepot en is de eigenaar er van voor de bestrijding van de kosten van levensoverhoud mede op de inkom sten uit zijn effectendepot aangewezen, dan zal men over het algemeen zijn keus laten vallen op rustige beleggingsfondsen cp defensieve waarden. Tenslotte verdient het aanbeveling in kleine effectendepóts een ruime plaats in te ruimen voor aandelen in beleggins- maatschappijen om zodoende zij het dan indirect een behoorlijke risico- spreiding te kunnen bewerkstelligen. (Wordt vervolgd) De geschiedenis van De Cocksdorp Dit dorp ontstond na de drooglegging van de polder Eijerland in 1835. Reeds in de nazomer van 1835, nog voor de dijk voltooid was, bracht men zes percelen van het nieuw gewonnen land in kuituur. Einde 1836 waren 850 bunders met koolzaad bezaaid. In 1837 komen De Cock en Paulus Langeveld in de gemeenteraad eisen stel len. In De Cocksdorp moet een brand spuit, een vroedvrouw en een veldwach ter komen. In 1841 komt de Ned. Her vormde kerk gereed, maar op een school moet men nog enige jaren wachten De kopers van Eierland en het Bui- tenveld (voor een som van 90.000, waren N. J. de Cock uit Antwerpen, Paulus Langeveld van Giessendam, Wil lem Langeveld uit Hardinxveld en M. L. Plooster uit Ameide en Tienhoven. Nadat de concessie tot bedijking werd verkre gen richtten zij de „Sociteit van Eigen dom van Eierland" op, in welke onder neming N. J. de Cock grote invloed kreeg. De droogmaking stond onder leiding van de beide Langevelden, aannemers van publieke werken. De in-kultuur-brenging van het land stond onder leiding van Marten Douwes Teensta, directeur van Landbouw, die ook met de indeling belast was. (Van der Vlis: „Texel" blz. 244 e.v.). In 1840 wonen in de polder 600 mensen. Dan wordt de Sociteit opgeheven en wordt tot verde ling van het polderbezit overgegaan. Bij de straatnaamgeving is aansluiting gezocht ten dele bij in de volksmond levende namen (Vuurtorenweg. Molen laan) en ten dele bij de geschiedenis van de drooglegging van de polder Eijerland (Langeveldstraat, Teenstrapad, Plooster- straat). De navolgende namen behoeven een nadere toelichting: Molenlaan. Aan het begin van het dorp stond een koren- en pelmolen, die in 1841 aan de Polder Eijerland werd overgedragen. Kikkertstraat. J. L. Kikkert, naar wie wij vernoeming voorstellen was notaris op Texel. Bovendien was hij lid van de Staten en wethouder. Hij beijverde zich zeer om op Texel een vuurtoren te krij gen en was de enige Texelaar, die twee aandelen nam in de Sociteit van Eigen dom van Eijerland. Hem werd bij de ver deling in 1841 met enkele anderen ook een kavel toegewezen. Ook stelde hij meerdere kaarten van Texel samen. Joan Hodsonstraat. Deze naam wil TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 13 juli 1959* 500 lammeren 3045; 1 geit 25,4 kal veren 110130. De handel was stug. GEMEENTELIJK LYCEUM DEN HELDER Bart Scholten, Oosterend, ging over naar de 4de klas van het Gymnasium. Theo Backer, Oudeschild; Ineke Dre vel, De Koog, en Thea Lips, Den Burg, naar de vijfde klasse van de A-afdeling. HET WASSEN VAN SCHAPEN EN LAMMEREN De huid van onze landbouwhuisdieren heeft een belangrijke functie bij de stof wisseling. Alles wat wij er aan doen om deze functie te bevorderen komt ten goe de aan de gezondheid en daarmede aan de productiviteit van het dier. Vroeger, en dan spreken wij van een 20 a 25 jaar terug, werd er aan de huid- verpleging veel meer gedaan dan tegen woordig. Op tal van boerderijen was het toch gewoonte dat koeien en jongvee tenminste twee maal per week gebor steld werden en op de zaterdagmorgen was het „staarten wassen" en „gang schrobben". Wat de schapen betreft herinneren wij ons nog zeer goed dat in de tweede helft van juli tot in begin augustus er schapen en lammeren gewassen werden. Op be paalde dagen in de week trokken er dan hele koppels door het dorp naar de schapenwasser waar ze stuk voor stuk in de kuip met het wasmiddel werden ge dompeld en, na uitdruipen, naar de afde ling gewassen dieren werden gedreven Het geblèr was dan niet van de lucht want als regel werd deze wassing tevens benut om de lammeren van de ooien af te nemen. Dat er tegenwoordig zo weinig aan het wassen wordt gedaan vindt misschien zijn oorzaak in het feit. dat er enerzijds personeelschaarste heerst, anderzijds de werkzaamheden op de bedrijven zijn toegenomen door de intensivering.. Toch is het fout wanneer wij dat was sen gaan verwaarlozen. Bovendien kost het de boer geld wanneer hij zijn wolvee niet op tijd laat wassen. Tal van parasie ten loeren op een plaatsje in de wol en óp of in de huid. Wij noemen U de teken, de luizen en de schurftmijten. Zij hebben alle dit gemeen dat zij zich voeden ten koste van hun gastheer en dat zij jeuk veroorzaken Dat parasiteren op de gastheer kost vlees, zowel direct door het onttrekken van bloed als indirect door de onrust. Door het jeukgevoel schuren de schapen graag en dat geeft wolverïies en schade aan de wol en ook dat is kostbaar! Er is dus alles vóór om de schapen en lammeren tijdig te wassen. En, als er dan geen particuliere scha penwasser in de buurt is, ligt het dan r«iet op de weg van de veehouders hier gezamenlijk een oplossing voor te zoe ken? Ligt hier mogelijk nog een arbeids terrein braak voor de Werktuigen- coöperaties? Wij geven dit onze schapenhouders in Noordholland gaarne in overweging. Gezondheidsdienst voor Dieren in Noordholland, D. REMPT, Directeur. herinneren aan een jongere historie n.l. aan de reis van een groepje Texelaars tijdens de opstand der Georgiërs in 1945 met de reddingboot „Joan Hodson" naar Engeland. Zij waren vermoedelijk de laatste Engelandvaarders. Het ligt in de bedoeling t.z.t. op de straatnaamborden duidelijk aan te geven naar wie de straat werd vernoemd. Den Hoorn Den Hoorn was tot de vijftiende eeuw zonder betekenis, daar voordien de Wes ten de belangrijkste nederzetting aan Texels zuidpunt was. De Westen was een vissersdorp. Na de drooglegging van de Hemmer was het daar met de visserij afgelopen en omdat kort daarna het dorp de Oude Hoorn werd verwoest (1398) en op het Klif het tegenwoordige dorp Den Hoorn ontstond is het waarschijnlijk dat een deel van de bevolking uit De Westen zich ook in het nieuwe dorp Den Hoorn heeft gevestigd. De Westen is door voort durende verstuiving van de duinen ten onder gegaan. In 1514 werd de kapel te Den Hoorn (behorend bij de kerk van De Westen) tot parochiekerk verheven. Den Hoorn lag in de vijftiende eeuw nog aan zee en de inwoners leefden bijna allen van de zee. Vele tientallen jaren woonden er vele loodsen en haringvis sers; ja zelfs de walvisvangst werd door enkelen beoefend. In 1830 waren er toch nog altijd een 70-tal loodsen gevestigd. Toen in 1835 een vaste Rijksloodsdienst voor het zee gat Texel werd ingesteld gelijk met het in gebruik nemen van de grote koop vaarders-binnenhaven in Den Helder, verminderde het aantal particuliere loodsen zeer snel. Na 1830 schakelde het dorpje zich om tot een rustig boerendorpje. Ook hier is bij de straatnaamgeving aansluiting gezocht bij in de volksmond levende namen. De navolgende namen behoeven afzonderlijke toelichting: De naam Herenstraat wordt ook nu wel gebruikt en herinnert vermoedelijk aan de tijd. toen er nog veel loodsen woonden. De namen „De Naai" en „Naalrand" zijn afgeleid van het voormalige polder- tje de Naai (ook wel Den Andel of Den Aal, afgeleid van aalloop), zuidelijk van Den Hoorn. De Waal De Waal heeft al een heel oude histo rie, getuige de oudheidkundige vondsten in de Sommeltjesebrg, beschreven door Pieter van Cuijck. De Bomendijk, vroe ger Waaldam genoemd, belette voor 1436 toen Waalenburg werd dooggelegd het water door het overigens ondiepe reegat onmiddellijk benoorden De Koog langs De Waal in zuidoostelijke richting naar de Waddenzee te stromen. Het is daarom waarschijnlijk, dat de Waaldam één der oudste dijken op Texel is. De Waal was in vroeger eeuwen stel lig wel een belangrijke nederzetting. Zo blijkt het Friese klooster er in de 14de eeuw een bezitting „Berghen Huse" ge had te hebben. Bij de verlening van het stadsrecht aan Texel in 1414 werd be paald, dat drie van de dertien schepe nen in De Waal moesten wonen. Voorts blijkt, dat het aantal woningen van 1494-1514 verminderde van 90-74. De naam „Langwaal" is ontleend aan de vroegere naam „Langwaal" of „Laagwaal'V een afwateringskreek vanaf Waalenburg naar de Waddenzee. De naam „Hogereind" is een vroegere aanduiding voor een gedeelte van de hui dige dorpsstraat. De naam „Sommeltjesweg" is ontleend aan de „Sommeltjesberg". die aan het oostelijke uiteinde van de onderhavige weg moet hebben gelegen. GESLAAGD Bea Wuis. „Opduin", De Koog, slaagde vorige week voor het examen „Dokters- en Veeartsassistente". Zij werd opgeleid door het Instituut voor para-medische beroepen Moldeijk te Rotterdam. S.V.O.-NIEUWS H.S.T.-TOERNOOI IN OOSTEREND Zondag a.s. organiseert H.S.T., in sa menwerking met de S.V. Oosterend voor de vierde achtereenvolgende maal het toernooi om de HST-wisselbeker. HST neemt het deze keer hoog op, omdat zij in 1957 en 1958 de beker wonnen en dus deze keer de kans krijgen om voorgoed in het bezit te komen van deze trophee! Men vertrekt uit Amsterdam per toe- ringcar met supporters! Ook wordt er deze keer een handbal wedstrijd gespeeld! Het programma luidt als volgt: 12.00 uur H.S.T.-Texelse Boys; 13.15 uur S.V.O.-Z.D.H. 14.30 uur Handbalwedstrijd (dames); 15.30 uur Verliezersronde; 16.45 uur Finale. De wedstrijden vinden plaats op het veld van Oosterend! A.s. zaterdag is er op ons veld de adspirantendag. Hiervoor zijn uitgeno digd: SVC, Tex. Boys, De Koog, Texel en ZDH. We hopen op mooie wedstrijden. Hedenavond spelen twee adspiranten- combinaties tegen elkaar, waaruit het elftal voor zaterdag wordt gekozen. Jongens doe je best! SPORTNIEUWS S.V.C. Morgenavond om half acht speelt het eerste aan Den Burg tegen Tex. Boys 2. Vertrek De Cocksdorp plm. 6.45 uur. De training wordt voorlopig, tot nader aankondiging, gestaakt in verband met de vakantie en de drukke werkzaamhe den der spelers. Ook voor de adsp. Toto-nieuws. In de loop van deze maand worden de kwitanties aangebo den bij die onderstaande leden, welke het vorig jaar hebben deelgenomen aan de voetbaltoto. Mochten er nieuwe deelne mers zijn, dan kunnen die dat opgeven bij de heren A. van Hoorn en Jn. Eelman voor 1 augustus a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3