Cjroen ^wartsjexels in het harL, is op staat 1 ÜMHMt* „De Eyercoogh" jeugdherberg van de KVC op Texel geopend /tiawi.. iïcjifóstczi&i! Het Witte Kruis in het bezit van de eerste D.A.F. personenauto op Texel ZATERDAG 18 JULI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7370 COURANT Uitgcrre N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdag» en saterdag» Bank: F'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn-pr. ƒ2,25 p. kwart, -f 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 10 tot en met 16 juli 1959 Geboren: Ronald Martinus, zv. Jaco bus Zegers en Pietertje N. Uitgeest; Wil- helmina Cornelia Catharina, dv. Jacobus C. K. Verkade en Wilhelmina M. H. van Schie; Teije Hermanus Reinier Theresia, zv. Frans R. Haarsma en Guurtruida P. Witte. RONDGANG DOOR DEN HOORN Dinsdagavond bij de strijd om de vrouw en de man kreeg het fanfarekorps D.E.K. medewerking van de Texelse Drumband „Margaretha Sinclair", die vooraf een taptoe door het dorp hield en vooral bij de gasten veel succes oogstte. Z.D.H.-NIEUWS Het eerste gaat naar Oosterend voor het HST-toernooi en speelt om 1.15 uur tegen Oosterend. De adsp. gaan hedenmiddag naar het Oosterender adspirantentoernooi. Geen wegblijvers, maar allemaal present, èn succes. lucht. De slaapzalen zijn ruim gebouwd en bieden plaats aan honderd trekkers „M-iar ik mag zeker in mijn dank woord niet vergeten het echtpaar Witte van 's-Hertogenbosch. Wij vinden het prettig dat U deze middag gekomen bent. Want het was juist in Uw boerderij, dat wij op Texel zijn begonnen. Maar wij hebben geen vee voor een boerderij, maar trekkers voor een gebouw als dit. Onze dank voor de eerste gastvrijheid geboden aan de KVC". (Vele jaren heeft de KVC namelijk gebruik gemaakt van de stal van de heer P. Witte). Ook het aangboden cadeau heeft ons getroffen. Trekkers, leiding en allen, die hebben bijgedragen voor dit geschenk, onze dank! Wij zijn blij dat wij ieder jaar kunnen beschikken over een twee- a driehonderd vrijwillige medewerkers. Zonder Uw steun zouden wij tot dit alles niet in staat zijn. Wij hopen dat hier aan dit gebouw binnenkort een vaste staf zal zijn verbonden". Ook buiten op het terrein vond een plechtigheid plaats. Voor het gebouw zijn drie vlaggemasten opgesteld. Als eerste hijste de heer Van Giethuizen de KVC- vlag. De Nederlandse driekleur werd tot wapperen gebracht door burgemeester De Koning, terwijl de heer Quint de Texelse vlag deed ontplooien. Hierna maakten wij een rondgang met de uitvoerder, de heer Veenbaas, door het gebouw. De officiële ingang is zeer ruim. Een prachtig kantoor staat tegen de achterwand. Vandaar gingen wij rechts de meisjesslaapzaal in. Keurig verzorgd stonden de bedden er bij. Een keuken, welke voor dit doel prima is ingedeeld. Wij vroegen de leidster, mej. E. Holstege naar een bepaalde machine. Het bleek een broodsnijmachine te zijn. Als uw verslaggever mag schatten gaan er zeker drie broden tegelijk in. Honge rige magen zullen er dus niet zijn. In deze keuken was het waar de andere vrijwillige hulp. mej. B. Geelen, ons een heerlijk kop koffie aanbood. Maar in de keuken konden wij niet blijven. De heer Veenbaas toonde ons de wasgelegenheid. Ruime wasboxen, voorzien van douches, waarin de trek kersliederen zullen wegschallen. Voor de leiding zijn aparte kamers ge maakt. Wat ons verder bijzonder trof, was de aanwezigheid van een zieken kamer. Dit is in dergelijke gebouwen zeker gewenst. Wij hopen echter niet dat „De Eyercoogh" deze veel zal moéten ge bruiken. De heer Veenbaas mag alle eer van zijn werk hebben: het is een gebouw waar trekker en leiding zich zeker thuis zullen voelen. Een zeer actieve vrijwillige hulp is ook de heer Harry Kolkhuis Tanke. U ziet hem op een van de foto's aan de maaltijd. Ook voor de Texelaars is hij geen onbe kende. Meerdere jaren was hij reeds op ons eiland. Ir. Braun vertelde ons nog dat er al heel wal trekkers de deur waren bin nengekomen. Een vriend uit Rhodesia, Duitse trekkers en treksters, een groep uit Vlaanderen en dan onze Hollandse leden. De Hollandse trekkers zijn lid van de KVC en kunnen als zij zich hebben gemeld hun vakantie in deze jeugdher berg doorbrengen. Mgr. Doodewaard maakte, met de he ren geestelijken van Den Burg hierna een rondgang over ons eiland. De KVC mag met recht trots zijn op nun eerste nieuwbouw. Het zal zeker medewerken tot groei in het tal van de jonge gelederen van hun organisatie. TER OVERDENKING: VREEMDELINGEN Het wemelt in deze dagen van de vreemdelingen op Texel. We hebben dan wel geen industrie op ons eiland, maar we zouden nu kunnen spreken van een vreemdelingenindustrie. Als die dan maar goed werkt. Wat dat betreft mogen we niet mopperen. Er is veel vraag en sanbod en de markt is niet slecht. Er stroomt heel wat geld het Gouden Boltje binnen. Het ziet er naar uit dat de vraag het aanbod gaat overtreffen, dat wil zeg gen dat niet iedereen een onderkomen kan vinden. Maar het is te hopen dat de vreemdelingen het ook naar hun zin zullen hebben en dat ze niet als „onge wenste vreemdelingen" behandeld zuller worden. In dat opzicht heeft Texel ech ter nog altijd een goede naam. Het is merkwaardig dat het woord vreemdeling in de Bijbel ook nog al eens voorkomt. Niet dat men toentertijd in het Joodse land ook een soort vreemde lingenindustrie had; nee, ik denk aan wat in Hebreeën 11 staat. Daar wordt verhaald van de aartsvaders, van Abra ham en zijn nakomelingen. En dan staat er deze typering van hen, dat zij vreem delingen waren op deze aarde. Ze waren geen zonderlingen. Een gelovig mens hoeft geen zonderling te zijn. Deze men sen stonden niet buiten het gewone le ven. Ze genoten ook van het bestaan. Ze hielden van lekker eten. Ze waren ge steld op al de menselijke geneugten. We zouden zeggen: ze konden meedoen. Maar toch was er iets vreemd in hen, dat op sommige ogenblikken ineens hel der door hen beseft werd. Ondanks hun mens-zijn, hun aardse bestaan wisten ze: en toch zijn we hier vreemdelingen op aarde. Daarom, omdat ze de roep hadden gehoord, omdat ze de melodie der verten kenden. Ze wisten dat ze bestemd waren voor een ander vaderland, voor het land, voor het rijk van de Vader. We kunnen het nog zo naar onze zin hebben als vreemdeling op Texel of waar dan ook maar toch zullen we eerst waarlijk „thuis" zijn in dat andere land; in dat land waar het alles nieuw en volmaakt zal zijn. v. R. OP DE VALREEP Aan het eind van de maand, om pre cies te zijn 27 juli, zal de Ligstoelkussen- fabriek van de N.V. Goederenhandel Ph. Vlessing worden verplaatst naar Sur- huisterveen in Friesland. Er zijn in die omgeving meer arbeidskrachten te be komen. De Texelse personeelsleden zullen deze verhuizing niet meemaken. Er wordt daar met een nieuwe bezetting gewerkt. De dertien personen, die hier op Texel in deze jonge industrie werkzaam waren zullen worden ontslagen. Genoemde N V. heeft ook reeds een bedrijf in Dokkum. Door te hoge exploitatiekosten bleek het niet verantwoord om op Texel het bedrijf aan te houden. BEVORDERD De heer M. Mantje, De Koog, is be vorderd tot Bosbouwkundig Hoofdamb tenaar le kl.; dit met terugwerkende kracht van 1 januari 1959. Wij wensen de heer Mantje geluk met deze prachtige promotie. GESLAAGD Aan de Rijks Middelbare Landbouw school te Schagen deden met gunstig ge volg examen J. Slot, Oudeschild, en G. W. Jimmink, Bargen. De Waal. Bij de foto's: Mgr. Doodewaard en de heer Van Griethuizen in gesprek met de voorzitter der K.V.C. De eerste trekkers aan de maaltijd in de nog niet geheel voltooide jeugdherberg; deze foto werd gemaakt op 1 juli. De heer Quint hijst een vlag met het Texelse wapen. Het gebouw; het terrein voor deze aan winst zal in de komende herfst worden beplant. Hierna werd Mgr. Doodewaard wel kom geheten. „Uw aanwezigheid, mgr., geeft ons kracht om door te gaan". Ook tot de heer Van Griethuizen werden woorden van dank gericht voor zijn aan wezigheid en grote steun, die werd ont vangen voor de totstandkoming van dit gebouw. Zonder Uw hulp zouden wij ongetwijfeld zo ver nog niet zijn geweest. Burgemeester De Koning, vervolgde de heer Loerakker. Uw welwillendheid en tegemoetkoming zijn enorm geweest. Veel dank aan het gemeentebestuur. Hierna verrichte mgr. Doodewaard de inzegening van het gebouw. Na de plaatsing van het kruisbeeld in de zaal waar wij waren gezeten, sprak mgr.: Pleisterplaatsen zijn er geweest van oudsher, ik hoop ook dat deze plaats en dit gebouw zal brengen gezondheid - overwinning - goedheid voor elkander. Dat slaapgenoten ook tochtgenoten zul len worden zonder onderscheid van arm en rijk. De grote waarde van deze te huizen komt niet alleen tot uitdrukking in het verlenen van veilig onderdak, maar ook en vooral in het leggen van banden. Jonge mensen, geluk in dit ge bouw". Deze ^aatste woorden van mgr. Doode waard waren ongetwijfeld bestemd voor de vele aanwezige trekkers. Trekkers uit binnen- en buitenland. De heer Van Griethuizen sprak zijn woorden in Texelse trant. Hij haalde de vogels en de oude Texel-bezoekers De Ruyter en Tromp aan. Jongens en meis jes komen hier uit bedompte steden en zullen hier vinden lucht en vrijheid. Als afgevaardigde van de leiding van de KVC-tehuizen sprak de heer Van Stappe. Hem viel de eer te buurt om namens leiding, aalmoezeniers en trek kers de KVC een geschenk aan te bieden. Dat geschenk was de moeite van het aan nemen dubbel waard. De gehele inven taris werd geschonken. Tafels, stoelen, een keurige zaalinrichting. De voorzitter, de heer Loerakker, dankte hierna voor de medewerking, welke mgr. Doodewaard heeft willen verlenen. Ook dat U er aan heeft meege werkt om deze gemengde jeugdherberg tot stand te brengen. Woorden van dank ook aan de aanne mer, want zonder U, aldus spreker, zou den wij nog niet zo ver zijn gekomen. „Op welke dag, heer Duin, heeft U de eerste spa in de grond gestoken?" „22 april". „Dus dat is dan zeker een woord van dank waard". De heer Duin vertelde ons later, dat niet hij, maar zijn uitvoerder de eer om geneomd te worden ten deel valt. Want het is de heer H. K. Veenbaas, die dit gebouw, met de werklieden van de fa. Duin zo snel uit de grond heeft gestampt. Dit gebouw is ontworpen door archi tect L. Lentz uit Hengelo. De architect kan alle eer van zijn werk hebben. Het is een huis geworden met veel licht en RUWIELEN EN - ONDERDELEN Onder zeer grote belangstelling is woensdagmiddag de eerste nieuwbouw van de Katholieke Vakantiehuizen en Jeugdherberg Centrale", op Texel officieel geopend. Vele genodigden, o.w. de heer B. M. van Griethuizen, vertegenwoordi ger van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, burgemeester C. de Koning, de beide wethouders van onze gemeente, de heren C. H. Roeper en Th. R. Hin, en de heer J. C. Quint, directeur VW Texel, woonden deze plechtige inwijding door Mgr. Doodewaard van het Bisdom Haarlem bij. De heer Martien Bakker, vertrouwens man van de KVC op Texel heeft het boek „Texel" van de heer Van der Vlis goed bestudeerd om een goede histori sche naam voor het gebouw te kiezen. De Eyercoogh is een hoog stuk land, dat nooit werd bedijkt en dat zich van oudsher boven de waterspiegel verhief. De historie vertelt, dat er op dit terrein een schuur heeft gestaan, die genoemde naam jaren heeft gedragen. In deze schuur zijn ook nog kerkdiensten ge houden. Maar dat is in het ver verleden, wij willen ons, met de woorden van de voorzitter der KVC, bij het heden en de toekomst houden. De heer Th. Loerakker, voorzitter van de KVC, sprak in zijn openingswoorden van hartelijk welkom. Wij zitten hier in een nog niet geheel afgebouwd huis, maar dat is óók onze KVC nog niet. Er staan nog heel veel dingen op stapel, maar wij zijn ook trekkende en dan kom je altijd dingen tegen die aangepakt kunnen worden. Wij vinden het als bestuur prettig, dat de katholieke jeugdraad een drang bezit naar eigen trekkershuizen. Daar is dit een resultaat van. Geen geld en toch gebouwen. Dat is in de afgelopen tien jaar bereikt, maar we zijn er nog niet. Dit huis, aldus de voorzitter, is een vei lig tehuis voor onze eigen jongeren, het is opgebouwd uit innerlijke kracht. De heren J. C. Rab en H. K. Remmers overtuigen zich van de kwaliteit van deze aankoop voor het Witte Kruis". Misschien heeft U hem al gezien, de standaard DAF-personenauto A-K-82-72. De heer Remmers, secretaris van Het Witte Kruis op ons eiland, heeft de blauw-grijs-groene wagen in ontvangst genomen. Vorige week arriveerde de firma Kaan, dealer van de DAF, met deze tanwinst voor het huis van de heer Remmers, aan de Wilhelminalaan. Wij waren uitgenodigd om het eerste ritje mee te maken. Dat eerste ritje is ons best bevallen. We reden de Wilhelminalaan af even naar het gebouw van de C.A.V., aan de Waalderweg. De penningmeester, de heer Melissen, moest zich toch overtuigen wat hij nu eigenlijk moet gaan betalen. We namen aan dat hij, na het bezichtigen van deze wagen, het met alle plezier zal doen. Hierna even bij de voorzitter langs. De heer Rab was ook van mening dat de zuster hier zeker met plezier in zou rijden. De heer Rab'zou geen zakenman zijn, als hij niet even met de heer Kaan over de prijs had gesproken. Deze prijs ligt al dusdanig dat wij geen beeld van de maandag, het handgeklap van hande laars, te zien hebben gekregen. Toen wij later in het park parkeerden, was er ook van de zijde der gemeente belangstelling. U heeft het waarom kun nen lezen in het verslag van de raads vergadering. (Vervolg pagina 4)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1