Cjrocn Twartsjexeh in het harL, KINDERSTOELEN Texels jeugd aan de studie OOSTEREND PRESENT" kan niet mislukken 1 DAF Het is hoogseizoen op ons eiland .E.S.O. weet er van mee te praten goENS KAAN'S Automobielbedrijf MOERBEEK'S MEUBELHANDEL DAG 22 JUU 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 737 COURANT tgave N.V. v.h. Langeveld de Rooi) ekhandel Drukkerij Bibliotheek sn Borg - Texel - Poxtbui 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en xaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 4- 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. ram Duizenden bezoekers verwacht Grote gebeurtenissen werpen hun haduwen vooruit. Bij de organisatie in „Oosterend Present" is dat niet an- irs. Het gerucht gaat al dat enige win- liers van Den Burg er ernstig over inken, en dat nota bene midden in het izoen, hun zaken gedurende drie dagen sluiten. Het zal U niet verbazen dat op e dagen de kalender 13, 14 en 15 augus- is 1959 aanwijst. Meer dan een gerucht het trouwens niet, maar het staat vast it op die data de ogen gericht zullen jn op Oosterend. Buiten dat dorp valt ;xel stil op die data. Iets dergelijks is nminste de van groot enthousiasme ge- igende bedoeling van de wakkere orga- satoren. Daar in Oosterend wordt het ;n en ander op de been geholpen! Familiepension Tante Dit Wij hebben U al een en ander over it programma verteld. Tante Dit is larbij niet ter sprake gekomen. Toch lat ze in het verhaal voorkomen. Er zal rnelijk een zeer bijzondere loterij op iuw worden gezet; de loten gaan U geen nt kosten. Ze zullen U als gebraden inzen in de mond komen vliegen. Ja- el. uit de lucht. Over datum en uur van vliegende loterij wordt U nog tijdig eïnformeerd. En wat is er dan met me- rouw Vlaming-de Vries, alias tante Dit? ij drijft, dat mag U bekend zijn, een loeiend pension. In dat pension is het oed vertoeven. Wel, een van de prijs- innaars van de loterij zal er, mèt man, rouw of introducee, gedurende een reek van harte welkom zijn, zonder één tu nkele cent op zak. Er zijn verder vier Dndvluchten boven Texel te verdienen >f waardebonnen a ƒ12,50 voor hen, die iet de benen op de grond willen blijven); ier weekreizen met een Oosterender otter en tenslotte een tiental waarde- onnen van 5,Op vrijdag 14 augus- 5, 's avonds om ongeveer 9 uur, zult 1 in Oosterend kunnen gaan horen of U •t de gelukkigen behoort.als U ten- ninste zo'n begerenswaardig lot heeft unnen bemachtigen. Prijzen kunnen ;echts vallen op loten die op het mo- icnt van de uitloting in de zaal aan- ezig zullen zijn. tra Olifantenrace en nog meer U zult het officiële programma van de festiviteiten in een speciale feestkrant aangekondigd vinden, uitgeduid van uur tot uur. De tentoonstelling zal de moeite waard zijn. Het is zéker niet zo dat de deelnemende zakenlieden maar wat da gelijkse gebruiksspulletjes zullen over hevelen naar de enorme tentoonstellings tent. Nee, ook dat wordt zó, en daarbij moet u dan denken aan het bekende ge baar met de duim. Op de laatste dag, zaterdag de 15e, zullen de kinderen ruimschoots aan bod komen. Oosterender kinderen. Burger kinderen, kortom kin deren van elke plaats en elke nationali teit. Ook de R.-K. Gidsenband komt die dag naar het feestdorp, er is dan een olifantenrace (wat dat precies is ligt nog in mysterieuze windsels), een drumband- parade. Schermer dansgroep On ongeveer half 5 in de middag hoopt men de Schermer Dansgroep die zater dag te mogen ontvangen. De groep staat onder leiding van de energieke burge meester Posch van de Schermer. De da mes, in volledig costuum, zullen in fees telijke landauers worden afgehaald van Oudeschild, om via Den Burg en De Waal naar het al even feestelijke doel te geraken. Wilt U nog meer weten? Dan moet U de feestkrant even afwachten. En ook als U die niet zou lezen: houd die drie dagen, of op z'n allerminst één van die drie. vrij. Maak voor die dagen geen andere afspraken en bied de Ooster- enders alle gelegenheid U te tonen wat zij waard zijn. U krijgt wéér voor Uw (weinige) geld. BEVORDERD Aan de techn. school „Don Bosco" te Leusden bij Amersfoort werden bevor derd van de tweede naar de derde klas: Hans Ruiter, De Mars; Dick Timmer, Wilhelminalaan; Theo de Graaf, Waal- derstraat en Jaap Commandeur, Marico. Van de eerste naar de tweede klas werd bevorderd: Jo Bakker, Havenzicht. Jan Commandeur gaat naar de U.T.S. ORGELCONCERT TE DEN HOORN Den Hoorn. Donderdagavond wordt in de Ned. Herv. kerk de wekelijkse zangdienst gehouden. Die avond wordt het orgel bespeeld door de heer Kees Verkerk. Deze zal werken uitvoeren van G. F. Handel, Joh. S. Bach, Samuel Wesley, Joh. Parlevliet en een eigen werk. Iedereen is hartelijk welkom. Kees Verkerk is geen onbekende meer op ons eiland. Reeds voor het vijfde jaar verzorgt hij concerten in de Hervormde kerk van Den Hoorn. LANDELIJKE RECLAME Een sigarettenfabrikant gebruikt in een annonce in de dagbladen de volgen de aanhef: Vakantie 1959: op Texel en op Mallorca, op 't Muiderslot en in Versailles. Weer een besparing voor de WV; we nemen tenminste aan dat dit ongevraag de en dus ongehonoreerde reclame be treft. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 22 juli a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. de volwaardige gezinsauto voor een verbluffend lage prijs Nog meer voordelen Gering onderhoud. Minimaal brandstofverbruik. Ideaal rijcomfort DAF 600 Standaard 4230.- DAF 600 De Luxe 4650,- DAF 600 Super de Luxe 4775,— Vraagt' eens proefrit. Ruyghweg 99-101 Den Helder Telefoon 4478 - 2629 In de komende weken zullen weer verscheidene dagbladen worden opge slagen door jongeren op zoek naar een baan. En dan lees je in de advertentie kolommen: Gevraagd meisjes voor.... diploma huishoudschool gewenst. Of U leest een advertentie van een handels onderneming: Gevraagd: jong actief me dewerker. Vlot in talen kunnende corres ponderen. HBS-diploma vereist. Als we op Texel blijven: gevraagd een meisje, met mulo-diploma, liefst kunnen de typen. En zo zouden wij er nog meer kunnen vermelden. Een elektriciën ge vraagd; diploma Ambachtsschool nood zakelijk. De tijd van aap-noot-mies is voor al deze werkzoekende jongeren voorbij. Straks staan ze in de maatschappij. De een bteer en meteen op zijn plaats, een ander blijft nog een tijdje zoekende. Hoe komen al deze jongeren aan de gewenste diploma's? Daar is voor ge blokt. Twee jaar, vier jaar en nog langer. Maar geblokt is er. Met dat blokken is begonnen op de lagere school. Of die school nu staat in Eierland of in De Koog, of het een bij zondere dan wel een openbare school is doet er minder toe. Daar begint Texels jeugd de schooljaren. Aan het verloop van de schooljaren zouden wij een geheel apart artikel kun nen wijden. Dat is nu niet de bedoeling. Wij willen U in dit verslag een over zicht geven van het aantal leerlingen dat de diverse scholen in het komende leerjaar gaat bezoeken. Lagere scholen Wij blijven eerst even op Texel. Ons eiland is de laatste jaren verschillende nieuwe schoolgebouwen rijker geworden. De leerstof is gemoderniseerd, de oude trouwe leesplank is op diverse lagere scholen afgeschaft. Het zichtbaar-onder wijs doet opgang Voor de lagere scholen zijn per 1 september 206 leerplichtige kinderen. Zij zullen worden toever trouwd aan de juf. Dat is het begin van, misschien.... een grote carrière. We herinneren het ons nog best. Juf stond voor de klas, op het bord een vlag ge tekend met „Hoera, mijn eerste school dag". Later stond op die zelfde plaats Als U er nog aan getwijfeld mocht lebben: Het is hoogsezoen op ons eiland! Ve hebben zaterdag met verwondering Ie enorme mensenmassa gadegeslagen op le haven. De hele dag heeft de TESO landen vol werk gehad cm de komende jasten te verwerken. Dat het vervoers- )ad niet altijd over rozen gaat zal een eder kunnen begrijpen. In Den Helder lan de haven waren de auto's opgesteld :ot voorbij het monument. Een trouwe lavenbezoeker vertelde ons daar, dat hij it nog nooit had meegemaakt. „Ik be- vonder die lui van de TESO", vertelde üj ons. „Ze hebben bepaald stalen zenu- want ze maken zich helemaal niet cwaad". We weten echter niet of alle gasten die laar met hun auto opgesteld waren de- :elfde mening waren toegedaan. Het is r® vel leuk om eens een paar gesprekken veer te geven die er worden gevoerd. Meneer X tot de kapitein: „Meneer, ik le leb in maart al besproken, en nu kom ik liet mee, is dat een manier. Ik zal een klacht indienen. Ik neem dit niet Die. (volgt een woord dat in de jaren '40-'45 zéér in zwang was), heeft niet besproken un komt wel mee! Is dat een stijl". En dan horen we even later de TESO- an; „Och, ze willen immers toch naar 'exel, of ze nu over gaan, of maandag morgen, wat hindert dat nu". Ja, je kunt het opvatten hoe je wilt, maar het is voor de gasten die hebben besproken een moeilijk te verwerken situatie. Overigens hebben wij respect voor de TESO-bemanning. Deze mensen hebben zaterdag en zondag een record aantal bezoekers verwerkt. Naar schatting (de statistiek zal het straks uitwijzen) zijn er 12.000 vreemdelingen gearriveerd. Het is ons opgevallen dat het aantal dat de trip naar Texel per fiets maakt, weer vrij groot is. Op een goed moment zagen wij de „Dokter Wagemaker" ge heel afgeladen met fietsen, de haven van Oudeschild binnen stomen. Ook op de haven van Oudeschild staan de beste stuurlui aan de wal. „Snap je dat nou, nou komen ze notabene al leen met fietsen". Hier was een Texe laar aan het woord. „Als ze nu Jan Bruin vragen om even bij te springen, dan kun nen ze toch veel sneller werken. Maar dat doen ze niet. want dan komt de on- kostenrekening te hoog, of liever, dan vangt de directeur minder tantième". We willen ook deze afwijkende mening verder onbesproken laten. Het was in ieder geval veir na middernacht, zater- ma Te: LP dag, toen de laatste passagiers ons eiland opreden. In de bussen van onze N.V. TESO za ten de gasten, de bagage op schoot hoog opgestapeld, dicht opeen. Het was warm en ver, maar ja. wat doet men, je gaat maar een maal in het jaar met vakantie, en een dag als zaterdag ben je dan weer gauw vergeten. Druk strandleven Dat is vast waar. Want toen wij zon dag langs het strand gingen, hebben wij ook daar een indrukwekkend aantal be zoekers getroffen. Dit bezoek is ook veel intenser dan enkele jaren geleden, en meer verspreid. Was het voor enkele ja ren dat de gasten bijna uitsluitend aan De Koog, Westerslag of het Hoornder- strand vertoefden, dit is nu zeker niet meer het geval. Langs het strand tussen De Koog en Den Hoorn was practisch geen honderd meter onbenut. Het zal voor de gemeente Texel een probleem worden, omdat de bewaking langs het strand meer aandacht vergt. Ook de politie heeft het druk en de versterking die is gearriveerd is zeker niet overbodig! Langs het strand en in de duinen is de bereden politie al een ver trouwd beeld geworden op ons eiland. Ze doen goed, voornamelijk preventief, werk. De jongelieden, die Texel vooral willen zien als een oord voor zedelijk wangedrag, zullen zich wel bedenken. VVV-bureaus De oproep van de WV Texel, om op gave van beschikbare ruimte, ook van particulieren, heeft goed gewerkt. Tien tallen adressen zijn binnengekomen, en dat was nodig. Het kantoor in De Koog heeft tot zaterdagnacht 2 uur de gasten kunnen verwijzen naar diverse adressen. In Den Burg was men wat vlugger klaar, hier kon men de deur van het kantoor tegen twaalf uur sluiten. Ook voor deze men sen een drukke dag. Kampeerterrein De kampeercentra op ons eiland heb ben ook niet over bezoek te klagen. Naar schatting zijn er dit weekend zo'n 5000 kampeerders bijgekomen. Er zijn er na tuurlijk ook vertrokken, maar dat aan tal is in deze weken nog gering. De scholen zijn gesloten, veel jongelui gaan van vrijheid en zon genieten en kruipen 's nachts onder hun linnen dak. Zater dag werden er om 1 uur nog tenten op gezet, maar wat geeft een goede kam peerder daarom! Waar blijven al die mensen? Dit wordt nogal eens gevraagd. Want als men van top-drukte spreekt, moet men al die mensen toch ergens terug vin den op ons eiland. Dat zou men ten minste verwachten. De drukte vindt men in hoofdzaak samengebundeld maandags op de markt. Ook maandag was het er enorm druk Ondanks het zeer warme weer waren er duizenden bezoekers. Er waren meer vreemdelingen dan vee. De Texelse boe ren vonden voor hun lammeren minder aftrek dan de kooplui met zwempakken en zonnehoeden. Zo is Texel aan het hoogseizoen be gonnen. De drukte neemt ieder jaar toe. Uitbreiding van accommodatie kan niet uitblijven, maar bouwen of verbouwen is tegenwoordig het overwegen waard. Ver gunningen zwaaien niet dik en de be schikbare grond ligt nu niet bepaald voor het grijpen. Dat er in de toekomst wat moet gebeuren, daarvan zijn wij echter overtuigd. wel eens onze naam voor wat strafwerk. Het MULO-onderwijs Na de lagere school de MULO. Dat wordt gewichtiger. Onze mulo heeft de laatste jaren ver schillende uitbreidingen ondergaan. Over een nieuw gebouw is al veel ge sproken. De heer Jouwersma wacht met spanning de dag af dat hij het lint zal mogen doorknippen. Of zou het werk voor z'n opvolger worden? Inmiddels hebben zich voor het nieuwe leerjaar van de mulo 84 jongens en meis jes gemeld. We hopen dat het leraren tekort in september is opgeheven. Landbouwschool Ook meester Laan gaat door. Werd er gestart met een klein schoolgebouw, ook déér de laatste jaren uitbreidingen. Een boerenzoon heeft het grootste belang bij dit speciale onderwijs. Straks volgt de zoon vader op en dan moet hij in staat zijn het bedrijf goed te beheren. De landbouwschool begint de eerste klas dit jaar met 18 nieuwe gezichten. Landbouwhuishoudschool Mejuffrouw Droog, directrice van de Huishoudschool krijgt het zwaarder te verduren. 45 jonge dochters uit diverse dorpen van ons eiland gaan straks een heerlijke soep proberen te bereiden. De was strijken en koper poetsen. Wij hopen dat de soep niet zal aanbranden, want dan wordt het een nul op rapport. De landbouwhuishoudschool telt totaal 126 leerlingen. R.H.B.S. Onze H.B.S. aan de Hoornderweg gaat ook al in stijgende lijn. Het komende seizoen wordt gestart met twee eerste klassen. 28 leerlingen uit Den Burg, 2 uit Eierland, 3 uit De Cocksdorp, 2 uit Oosterend, 1 uit De Koog, 1 uit Oude schild en 1 uit Den Hoorn. Totaal 38 nieuwe leerlingen. Wij lezen in „De Schakel", het school- orgaan van de HBS: „Nu onze school ook dit jaar waar schijnlijk een RHBS-B zal blijven, zullen wellicht verschillende kinderen uit de hogere klassen naar de overkant gaan om daar onderwijs te gaan volgen. Al hoewel wij in ons september-nummer officieel afscheid zullen nemen, willen wij niet nalaten hun nu reeds veel suc ces op de volgende school toe te wensen". Ook wij sluiten ons hier bij aan. Wie gaan er naar Den Helder? In het schoolseizoen gaan er nog dage lijks kinderen naar Den Helder. Voor vele ouders is dit een bezwaar. Misschien met geheel ongegrond, dat zullen we niet gaan betwisten. Ambachtsschool Het grootste aantal leerlingen dat in Den Helder op school gaat, bezoekt de Ambachtsschool. 24 jongens van ons eiland gaan straks een vak leren op de nieuwe ambachtsschool. Zeevaartschool „Als een matroosje vlug en net", dat is al een heel oud wijsje. Ook nu zijn er weer Texelse jongens, die het ruime sop willen gaan kiezen. Voor de zeevaart school hebben zich 6 Texelse leerlingen gemeld. Voor de cursus BS stuurmans leerling twee, 3de stuurlieden bevaren- den één, avondschool machinisten één en voor de cursus AM dagschool machinis ten twee. Deze aantallen werden ons als voorlopig verstrekt. Voor de visserijschool zijn 7 aanmel dingen. Verder gaan er ook nog een aantal leerlingen naar HBS (A). Lyceum en an dere scholen in Den Helder. Landbouwschool Schagen Voor het onderwijs aan de Rijks Mid- oelbare Landbouwschool te Schagen heb ben zich twee leerlingen gemeld. Het zijn J. S. Jimmink, Bargen, en A. Kooiman, Molenbuurt. Dit onderwijs wordt nu in totaal gevolgd door zes Texelaars. Wij wensen al deze toekomstige stu denten, van de eerste klas lagere school tot aan de hoogste klas van alle scholen veel succes! Geniet van de vakantie en begin straks het nieuwe schooljaar met frisse zin. UW ADRES VOOR RUSTIG PROGRAMMA Het WV-programma vermeldt voor hedenavond het optreden van de be kende „The Royal Hawaiian Minstrels" in de Wezentuin. Ongetwijfeld zal voor deze uitvoering belangstelling bestaan, vooral ook daar medewerking wordt verleend door de bekende gitarist-zanger Tom Kelling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1