r Verboden te zwemmen m 'm wé MtSfl :4 „Het was van ons" Bordjes met verboden toegang vindt men gelukkig op Texel zeer weinig. Ho pende, dat de verheugende belangstelling voor ons eiland hierin geen ongunstige verandering zal brengen. Binnenkort komen er wel borden met verboden te zwemmen". Deze zullen ge plaatst worden bij de haven van Oude- schild. Een strop voor onze jeugd, want wat is het een prima bad daar in de haven. Weer de vraag: waar kan de jeugd dan wèl terecht. Inderdaad is het zo, dat zwemmen in de haven en in de havenmond, gevaren met zich brengt. De gaande en komende boten kunnen nu eenmaal niet wachten totdat de zwemmers zich hebben ver wijderd. De politie zal hierop strenger gaan toezien. Dit is voor ons aanleiding om nog even terug te komen op het artikel over de zwemvaardigheid op ons eiland. Hier onder plaatsen wij een cliché uit de krant van 27 augustus 1938. In bijgaand artikel lezen wij: „36 personen verschenen aan de start toen de Texelse Zwemvereniging Zondag aan de Schans Zwemwedstrijden orga niseerde. Meer dan 1000 belangstellenden waren getuigen van de strijd". INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur, Als regelmatig bezoekster van Uw mooie Texel, lees ik tijdens mijn verblijf hier steeds met veel genoegen de Texel se Courant. Ik moge U daarom plaatsing verzoeken van het navolgende: In het nummer van 15 juli jl. heeft de berichtgever onder het hoofd „Een duur rondje" een aperte onjuistheid medege deeld, zeggende: „Een bromfietsberijder, richting Oudeschild, werd geen voorrang verleend, daardoor kwam deze in botsing met de P.T.T.-bestelwagen". Immers, de bromfiets behoort evenals de gewone fiets tot het langzame verkeer en moet te allen tijde dus ook wanneer hij ten opzichte van een naderende auto van rechts komt aan deze, snelverkeer zijnde, voorrang verlenen. Dit is echter aan vele bromfietsberij ders niet bekend en reeds oorzaak ge weest van tal van ongelukken, niet zel den met voor de bromfietser dodelijke afloop. Juist om deze reden heb ik ge meend de aandacht van Uw lezers te moeten vestigen. Met dank voor de ver leende plaatsruimte. Mr. J. Fokkema-van Gent Culemborg. Commentaar: Het Wegenverkeersreglement, art. 27, lid 2 onder e, omvat: indien zij het zich langs de door hen ge volgde weg voortbewegende verkeer wensen te kruisen, het verkeer dat die weg blijft volgen, dienen te laten voor gaan. (Het doorgaand verkeer heeft voor rang boven afslaand verkeer - Red.) Bijzonder in dit geval is nog, dat de bromfietsberijder dezelfde man is die ook vorig jaar op deze plaats een aanrijding had. Het betrof toen een aanrijding van motor tegen brandweerauto. Hoe druk het was. Honderden belang stellenden op en tegen de dijk aan de Schans. Op de steiger: Twee zwemmers gereed voor de start. 2. Kranige zwemmers, winnaars in het nummer tot 12 jaar: Siem van Konings veld en Cor Room. 3. De oudste' deelnemer aan de wed strijden: wijlen de heer J. Vellema en een der jongste adspiranten A. v.d. Sterre, IN HET VEILIGE HEERLIJKE BAD aan de Schans. PAS TOCH OP! De Koog. Zondagmiddag werd De Koog opgeschrikt door het loeien der si lene. Er bleek brand uitgebroken te zijn in de duinen bezuiden het parkeerter rein. Kampeerders hadden een kook- toestel tussen de doorns geplaatst en door de aanwakkerende wind vatte deze vlam. Door het kordaat optreden van kampbeheerder Veldman en verschei dene kampeerders was men de brand gauw meester, zodat de brandspuit ge lukkig niet meer in actie behoefde te komen. EVANGELISATIE-SAMENKOMST Donderdagavond (morgen) wordt er in het Dorpshuis te Den Burg een Evange lisatie-samenkomst gehouden. De heren Bartelmeyer, uit Doorn, en Van der Veer uit Den Helder, zullen er spreken. De aanvang is 8 uur. S.V. TEXEL Zaterdag j.l. namen onze adspiranten deel aan het tournooi van S.V.O. Het was jammer, dat met het begin der school vakanties het elftal danig verzwakt kon aantreden, zelfs kwamen ze niet verder dan 10 man. Het eerst werd tegen SVO gespeeld, dat met 11 gelijk eindigden. Onze adsp. konden juist iets beter straf schoppen nemen waardoor met 21 werd gewonnen. In de strijd om de le en 2e prijs tegen Tex. Boys waren de onzen te zwak en werd met 14 verloren. Met de 2e prijs, een medaille en een se rie speldjes, konden ze best tevreden zijn. Handbal. Vrijdagavond laat kwam telegrafisch bericht, dat T.-junioren de beslissings wedstrijd moesten spelen. Talrijke malen v/erd deze wedstrijd uitgesteld, hoewel onze speelsters beschikbaar waren. Nu echter was een groot deel met vakantie en kon ook nu de strijd weer niet door gaan. Hedenavond trainen voor adsp., jun. en senioren, aanvang half zeven. BELEGGINGEN IN EFFECTEN (Deel VI) In aansluiting op onze vorige artikelen zullen wij thans overgaan tot een be spreking van de handel ter beurze. Op alle werkdagen, behalve des zater dags is er beurs en wel van 1.15 uur tot 2.30 uur. De grote beurszaal is verdeeld in 82 denkbeeldige vakken „hoeken" ge naamd. In elke hoek wordt een bepaald aantal fondsen verhandeld; in de „scheepvaarthoek" b.v. de scheepvaart- fondsen. De Vereeniging voor den Effec tenhandel stelt vast in welke 'hoek een bepaald fonds verhandeld wordt. Deze centralisatie heeft tot gevolg dat men een zo volledig mogelijk beeld krijgt van de totale vraag en het totale aanbod in een bepaald fonds. Aan de „guide" bank (een soort kiosk midden in de beurszaal) maakt de tikkerdienst gedurende de beurstijd de koersen bekend van de fondsen in open hoek verhandeld, terwijl van de andere fondsen advieskoersen worden doorgegeven. Alleen leden en hun bedienden hebben toegang tot de beurszaal. De Vereeniging stelt strenge eisen aan het lidmaatschap. Men moet o.a. de effectenhandel als hoofdbedrijf uitoefenen, men moet zijn hoofdkantoor te Amsterdam hebben, Ne derlander zijn, een onderpand bij de Vereeniging hebben gedeponeerd en ten minste 20 leden moeten de aanvraag voor de lidmaatschap hebben gesteund. Men kent gemachtigde en niet-gemach- tigde bedienden; alleen de eersten zijn naast de leden zelf gerechtigd om te han delen. Een zeer belangrijke functie vervullen de hoeklieden op de beurs. Dit zijn de leden, die zich specialiseren in de handel in een of meer fondsen. Zij bevinden zich steeds in de hoek, waar deze fondsen worden verhandeld. Zij hebben zich tot doel gesteld de orders van hun mede leden uit te voeren. Er kunnen meerdere hoeklieden zijn in hetzelfde fonds. Ter beurze kan een fonds verhandeld worden in een „open hoek" of een „ge sloten hoek". Men spreekt van een „open hoek" als er sprake is van een vrije handel, als er onder beurstijd transacties in het desbe treffende fonds tot stand komen. Ieder lid of gemachtigde bediende kan in een dergelijke hoek handelen. Men biedt en laat en op deze wijze komen de koersen tot stand. Bij een dergelijke han del verkrijgt men dus meerdere koersen. Handel in een „open hoek" geschiedt ge woonlijk alleen in grote fondsen b.v. Kon. Olie, Philips, Unilever e.d. De meeste fondsen worden echter ver handeld in een „gesloten hoek". Tijdens beurstijd worden geen trans acties afgesloten. Men biedt en laat niet GESLAAGD Als laatste slaagde voor het mulo diploma Dick Schermer, Eierland. GESLAAGD VOOR DIPLOMA ZEEVAART EN ZEEVISVAART In aanwezigheid van de heren Daalder en Prins van het gemeentebestuur van Den Helder, het voltallig korps van di recteur en leraren van de Visserij school en meerdere ouders der leerlingen, wer den vrijdag j.l. de diploma's van boven genoemde school uitgereikt aan de vol gende leerlingen van Texel: B. Keijser, Den Burg; S. v.d. Knaap, Den Burg; A. Koopman, Oost; K. Mulder, Oosterend; B. Rootlieb. Oosterend; K. Schoorl, Den Burg; P. v.d. Slikke, Den Burg; J. Timmer, Eierland; P. de Vries, Oudeschild. Bevorderd van de le naar de 2e klasse: B. Daalder, Oosterend. TECHNISCHE SCHOOL VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN Aan de volgende Texelaars werd een getuigschrift uitgereikt: Metaalbewerker: H. J. Donker, J. Kooger, M. v.d. Wetering. Timmerlieden: J. den Braven, M. P. Kooger, J. Zoetelief. Electriciens: W. Bruin, F. J. Schilling, R. P. Smit. Fijnbankwerker: J. Duinker. Motorrijtuig-hersteller: C. A. Eelman, G. Moens. Brood-en banketbakken: J. C. Witte. Z.D.H.-NIEUWS Het eerste elftal deed zondag prima werk door in Oosterend het HST-tour- nooi te winnen. In de eerste ronde werd met 20 gewonnen van Oosterend en in de finaie bleven wij met 4-^—2 de baas over de Boys. Goed gedaan, jongens. Minder voldaan zijn we over onze adspiranten, die zaterdagmiddag naar 't Oosterend-tournooi zouden gaan. Het was warm, maar dat is niet de reden om dan maar niet heen te gaan. Dat is niet sportief. in een gesloten hoek, men geeft de or ders die men ontvangen heeft aan de hoekman of de hoeklieden in het desbe treffende fonds. Tegen half drie stelt de hoekman of stellen de hoeklieden in on derling overleg aan de hand van de binnengekomen orders de koers vast. Er wordt slechts één koers vastgesteld. De volgende keer zullen wij de ver schillende soorten orders welke men kan geven, nader bespreken. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 20 juli 1959: 600 lammeren 5045; 9 schapen 6580 handel stug; 13 biggen 5065; 2 zeugei 350450; 7 fokkalveren 60100; 1 nuch ter kalf 70; 4 pinken 5055. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 22 juli Den Burg, Wezentuin, Optreden van „The Royal Hawaiian Minstrels" o.l.v. George de Fretes m.m.v. Tom Kelling. Donderdag 23 juli Den Burg, Wezentuin, Bal-champêtre Middenstandsvereniging. Den Hoorn, Ned. Herv. kerk, Orgelcon cert door Kees Verkerk. De Koog, 9 uur Kinderspelen op sport terrein; 14.00 uur Strandfeest voor kin deren; 19.30 uur Sportterrein: poppen kastvoorstelling en lampionoptocht. Vrijdag 24 juli Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm. R.H.B.S. TEXEL Bevorderd naar de 2de klas: R. Boom, Den Burg; F. Bootsma, Den Burg; A. Bruyn, Den Burg; A. J. Dijksen, Den Hoorn; J. H. Dros, Oudeschild; P. Dros, Den Burg; J. L. Hooijberg, Den Burg; L. H. Koning, Oosterend; N. v.d. Kooi, Den Burg; T. A. Kuip, Dei Hoorn; B. Lakeman, Den Burg; O. M. Nauta, Den Burg; P. A. Nota, De Cocks- dorp; E. Schalkwijk, Den Burg; I. F. Siersema, Oudeschild; E. Smit, Dei Burg; A. A. M. Timmer. Den Burg; P. S. Troost, De Cocksdorp; C. v. Vooren, Dt Cocksdorp; A. Vos, Oosterend; A. M. Witte, Eierland; J. J. Witte, Den Burg H. P. Wuis, De Koog; E. G. A. Boom, Den Burg. Bevorderd naar de 3de klas: P. J. Bakelaar, De Koog; H. P. Bak ker, Den Burg; E. F. Bakker. Den Burg; N. J. Bakker, Den Burg; J. Boersma, Eierland; M. T. Boom, Den Burg; M. H. v. Boven, Oudeschild; E. J. Bremer, Oos terend; R. Bruyn, Den Burg; F. R. Dre vel, De Koog; J. Dros, Den Burg; M. v.d, Eijk. Den Burg; C. Kempenaar, Den Burg; M. W. Keijzer, Den Burg; A. M Laan, Den Burg; J. G. Pranger, De Koog; C. H. J. Ran, De Cocksdorp; H .J. R. Reinders, De Koog; W. Renout, Ooster end; C. J. Vinke, Den Burg; A. v.d. Vis, Oosterend, J. A. M. Visser, Den Burg. Bevorderd naar de 4de klas: M. Bakker, De Koog; C. Boltjes, Den Burg; J. Bootsma, Den Burg; M. T. den Braven, De Cocksdorp; A. Bruyn, Den Hoorn; C v. Dijk, Oosterend; G. Duin ker, Den Hoorn; J. C. Eelman, Oosterend F. C. J. Graaf, Den Burg; J. C. van Groeningen, Den Hoorn; M. G. van Groe ningen, Den Burg; N. C. van Heeringen, Den Burg; L. C. Keijser, Eierland; M. J. Nota, De Cocksdorp; F. Plantinga, Den Burg; A. J. Quint, Den Burg; T. M. Smit, Den Burg; F. H. Spanjer, Den Burg; G. G. ter Steege, Den Burg; C. Timmer, Oosterend; H. K. W. Verstegen, Den Burg; G. de Visser, Den Hoorn; A. J. M. van Wijland, Den Burg; J. T. Witte, Den Burg; P. J. M. Witte, Eierland; M. T. Zijm, Den Burg; T. Zuidewind, Oude schild. Bevorderd naar de 5de klas: R. Gilijamse, Den Burg; K. J. de Ko ning, Den Burg; R. B. Koolhaas, Den Burg; W. J. Laan. Den Burg; C. J. Man- tje, Oosterend; D. Mantje, Oudeschild- J. Vlaming, Oosterend; M. S. Winkler, Den Burg; J. M. Witte, Eierland; K. Zoete, De Koog. IA SHERLOCK SPEURZIN 29. „Wij naderen ons doel", zei Sherry toen hij de ladder afdaalde. „Die kaars zal ik maar zolang lenen. Ah, we zijn er eerst eens rondkijken. Hum, een grot, hum, ik hou niet van 'n grot; mij te vochtig, vat je maar kou in". Maar ja, kou of geen kou, Sherry ver volgde toch maar zijn weg. „Als ik nu maar niet verdwaal. Zal ik maar liever teruggaan? Neen, nooit van mijn leven!" sprak Sherry kwaad. „Ah, daar heb ik het spoor weer". Sherry bleek zich op de goede weg te bevinden. De voetstappen steeds maar volgend, dwaalde hij door heel wat gan gen en gangetjes, nu en dan ternauwer nood beseffend, waar hij ongeveer zou kunnen zijn, maar tenslotte bereikte hij de uitgang. "i. et 'Z'-/-■■■ FEUILLETON door HANOL SPOOR. 26. De ondervrager keek vreemd op. Frank voelde dat het een raar antwoord was, maar wat kon hij daaraan doen? Hoe kon hij zo'n man nu aan 't verstand brengen wat er op zo'n dramatisch mo ment door je hoofd kan gaan. Het leek hem onbegonnen werk om je teerste ge dachten aan zo'n ambtelijk persoon mede te delen. Frank had over de verdere behande ling geen klagen, maar ieder uur woog hem verschrikkelijk zwaar. Joke, die gemeend had dat ze Frank ieder moment weer voor zich zou zien, werd na enige weken radeloos. Hoe lang kon dit vooronderzoek niet duren, en wat zou dan nog de uitslag zijn? Zelfs Pauls vriend, de advocaat, zag het geval niet zo licht in. Er waren veel verzwarende om standigheden; onder andere dat het huis je oud was en het nieuwe broedhuis ge spaard was gebleven. „Het huis was goed genoeg voor ons", weerstreefde Joke, „en misschien was de dader niet misdadig genoeg om het broedhuisje er aan te wagen". „Niemand in de omtrek heeft een vreemdeling gezien. Kunt U zich niet in denken wie Frank zo vijandig gezind is, dat men tot deze daad is overgegaan?" Deze en meerdere vragen had Pauls vriend gesteld, maar hoe Joke ook na dacht. alleen Sternhout bleef als enige vijand over. Toen Joke zo angstig en rusteloos was, dat ze gek meende te worden als er niet iets gebeurde, ging ze ten einde raad naar Duinsfort om met Sternhout te kunnen spreken. Wat ze precies van dit bezoek verwachtte kon ze niet uitleggen. Hij liet haar binnenkomen, terwijl er een fijn lachje om zijn mond speelde. Joke zag het, en nam zich voor op haar hoede te zijn. Hij vroeg haar plaats te nemen. Terwijl Joke anders op Duinsfort geen schijn van verlegenheid had ge toond, bleef ze nu op het puntje van haar stoel zitten. Belangstellend vroeg hij hoe ze het in de stad had gemaakt. Joke zat hem een beetje hulpeloos aan te kijken, terwijl ze haar handen zenuwachtig in elkaar klem de. Ze gaf korte, afgebroken antwoor den, en zocht maar steeds naar een aan knopingspunt om over Frank te begin nen. Het was alsof hij daarvan niets merkte, en ofschoon iets in haar waarschuwde dat zijn optreden niet echt was, begon ze toch wat meer aandacht aan zijn woor den te schenken. Met meer warmte in zijn stem als ze gewend was, begon hij te vertellen hoe ongezellig het op Duinsfort na haar vertrek was geworden. Joke protesteerde, en zei dat dit na tuurlijk aan het weggaan van de freule was te wijten. Hij ontkende dit niet, maar gaf ook de maaltijden de schuld, die, naar hij beweerde, lang niet zo zorg vuldig waren klaargemaakt. Toen kwam het verzoek, dat Joke in de loop van het gesprek was gaan vre zen. „Zou je niet willen terugkomen op Duinsfort?" Joke zei. dat ze zo in zorg over Frank verkeerde, dat ze haar werk niet naar behoren kon uitvoeren. Bij het noemen van Franks naam zag ze zijn ogen even opflikkeren, doch bijna vaderlijk maande hij haar, niet te veel aandacht aan die jongen te besteden. „Hij heeft zich laten leiden door zijn eer zucht", zei hij, „en gedacht met derge lijke daden vlugger vooruit te komen". Maar Joke verzekerde vol vuur dat Frank niet tot zo iets in staat was. en zacht snikkend verzocht ze hem om de beschuldiging in te trekken. In het vuur van haar betoog was Joke opgesprongen. Hij rees nu ook langzaam overeind en kwam bij haar staan. „Weet je wel, Joke", zei hij met zachte stem, „hoeveel het mij waard zou zijn als er iemand was die met zoveel liefde mijn partij koos?" Joke hield een ogenblik haar adem in. Zoveel gevoel had ze hem nog nooit zien tonen. Haar goede hart had onmiddellijk medelijden met hem. Het verhaal van haar moeder kwam haar voor de geest. Eindelijk voelde hij wat hij in het leven miste, en begon hij naar vriendschap te verlangen. Met heel haar gevoelige hart je wilde ze helpen. „Yvonne is er toch", stelde ze voor. Even scheen het of de drift hem weer de baas werd. Dan lachte hij schamper. „Zowel Yvonne als Mia zijn op eigen voordeel uit". Hij hield haar blik in de zijne gevangen. „Er is maar één persoontje waarin ik het volste vertrouwen heb", zei hij veel betekenend. Het werd Joke onbehaaglijk te moede. Een onbestemde vrees bekroop haar. Het liefst was ze gevlucht. Wat wilde hij toch van haar? Zij had nu toch geweigerd om op Duinsfort te komen? Nu was haar zen ding om voor Frank iets te bereiken, ook nog niet tot een goed einde gekomen. „Als U". begon ze haperend, „vrienden wilt maken, ligt dat volledig in Uw macht. U met Uw groot fortuin bent dagelijks in staat om goed te doen". „Ik heb geen aanleg voor philantropie, maar wanneer er iemand aan mijn zijde zal zijn die daarin goede leiding geeft, ach wie weet". Joke voelde zich om beurten koud en warm worden. „Misschien", ging hij nadrukkelijk ver der, „zou het dorp er ook wel bij varen. Wanneer ik mij in een beetje hartelijk heid mag koesteren, zal ik er geen be zwaren tegen hebben om verschillende wensen in vervulling te laten gaan". Even was het stil, maar plotseling zei hij: „Joke. ik vraag je in alle ernst, mijn vrouw te worden. Ik zal me niet verzet ten als je de grond wilt gaan verpachten aan jonge boeren of tuinders, noch dat je vader de vallei terugkrijgt; ik zal daar voor mijn eigen hartewens opgeven en ik zal bovendien mijn beschuldiging in trekken, en Frank een nieuw huis geven" Joke voelde zich als door een duizeling bevangen. Met grote schrikogen keek ze hem aan, en kon geen woord uitbrengen. Even later zei ze: „maar ik zou toch ook uit berekening kunnen toestemmen. U biedt mij grote rijkdommen aan; ik zou dit kunnen kiezen zonder liefde". „Daarvoor ken ik je te goed. Joke". „O, waarom vraagt U mij; ik ben toch alleen maarJoke Ze wist zelf niet hoe lief ze er op dat ogenblik uitzag. Sternhout, die aan dit gesprek begonnen was als aan een wreed spelletje, begon haar opeens in alle ernst te begeren. „Als ik „ja" zei, zou ik het doen als opoffering om Frank te redden", fluister de Joke. „Hou je zoveel van die blaag?" viel hij uit. „Ja, en ik blijf hem trouw; we zullen gezamenlijk deze zware dagen doorko men. De waarheid zal uiteindelijk wel aan het licht komen". Sternhout meende nog één keer op Joke's gevoel te moeten speculeren. „Wij hebben allen onze moeilijkheden, dat is je nu wel duidelijk", zei hij, „maar ik sta alleen en heb niemand waar ik troost kan zoeken". Dit laatste was een meesterlijke zet van hem. Joke, die met haar gedachten bij Frank was, en opging in eigen geluksgevoel, was in een stemming waarin ze met iedereen dit geluk wilde delen. Ze zag een verbitterde trek om zijn mond en vond het een akelig idee dat zij daar de oorzaak van was. Ze stak bemoedigend haar hand uit. Hij greep die met beide handen, en probeerde met sterke blik zijn wil aan haar op te leggen. Werkelijk bleef Joke enige ogenblik ken bevangen staan. Op dat moment klonk er een verschrikte kreet. (Wordt vervolgd) ei it ol

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4