9- roen /wa in het harL, Sri' CASTROL ■H uetter l rexel is weer een kampeerterrein rijker altijd mee op reis ,0m de Noordheeft eerste kampeerders begroet i? t mm NYI 'NS émm Overtollig maagzuur kunt U blussen. Met een paar Rennies. 3; TEXELSE SATERDAG 25 JULI 1959 73e JAARGANG No. 7372 COURANT Jitqcrve N.V. v.h. Langeveld 4 de Rooij joekhandel Drukkerij Bibliotheek 3sn Borg Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeienl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Ady. 10 ct p. mm - c -y ht;: Sinds enkele dagen kunt U aan het ind van de Boodtlaan te De Koog een >ord zien staan met het opschrift: Kam- eerterrein „Om de Noord" - Auto's - !aravans. Wij zijn even het terrein opgewandeld, erscholen achter de tuinwallen. Op het errein troffen wij de beheerster, mevr. I. H. Kuip-Hoogenbosch, in druk ge- prek met nieuwe kampeerders, die graag p haar terrein hun tenten wilden op- laan. Het lokte ons ook wel aan, om aar tussen de vrolijke en meest kleur- ijke tentenrijen te bivakkeren. Maar laar waren we niet voor gekomen. „Dag mevrouw Kuip, U zit hier fan- astisch" was onze begroeting. „Ja, dat gaat best, de behuizing is nog jat primitief, maar vanmorgen zijn ze an de gemeente geweest en ik hoop hier .omend iaar in een bungalow te zitten". Inmiddels waren wij het kantoortje an mevr. Kuip binnen gegaan. Een keu- ig ingerichte woonwagen, voorzien van lektrisch licht, waar de toekomstige ter- einbezetters zich kunnen melden. „U komt voor de krant? Nou het is nog iet helemaal klaar, maar U kunt op de ekening zien wat de bedoeling is". We bekeken de tekening. Inderdaad elooft dit terrein iets goeds te worden, n het midden stond nu reeds een stenen uisje, dat dienst doet als wasgelegen- ,eid. Het is voorzien van een douche, dus oor de kampeerder een modern comfort. )en spoelgelegenheid en de toiletten, lies keurig gescheiden. De tekening gaf ons ook te zien. dat er ussen de terreinen van de jongens en eisjes een beplanting zal komen, die in ie herfst gezet zal worden. Ook het ter- ein voor gezinnen zag er aantrekkelijk it. Daar staan de grote, moderne ten en opgesteld. Een luxe caravan stond te chitteren in de zon. „Heeft U geen last van die bromfietsen daar?" Dat valt mee, inderdaad rijden ze het terrein op, maar ik heb maar één keer gezegd: na elf uur 's avonds mogen er geen motoren draaien, en de bezitters kwamen rustig het terrein op met uitge schakelde motor". Ja, dachten wij, de gemeente Texel zal rog eens aan de vrouwelijke agent moe ten. Misschien dat een zachte vrouwe- stem meer bereikt dan een proces ver baal „Ligt Uw terrein ver van het strand?" „Nee, dat valt mee, als je daar door het bos en door de duinen gaat ben je er in 12 minuten, dus dat is nog best te doen". Opmerkelijk was dat mevrouw Kuip haar administratie in zo'n korte tijd goed voor elkaar had. Het boeken en afwer ken van nieuwe kampeerders was vlot gedaan. Een bekend spreekwoord zegt: „Goed begin is het halve werk", maar 'half werk heeft mevrouw Kuip zeker niet geleverd in de eerste dagen van het bestaan van „Om de Noord". Wij hebben alle respect voor deze actieve Texelse en zijn er van overtuigd dat zij, gezien haar werklust, „Om de Noord" zal maken tot een oase voor kampeerders. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot 23 augustus 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 14.00 16.00 18.25 20.30 Van Den Helder: 9.15 11.35 15.00 17.15 19.30 21.35 LICHTE VERWONDINGEN Woensdagmorgen heeft op de Hoorn- derweg, nabij de HBS een aanrijding plaats gevonden. Een Duitse Volkswagen kwam uit Den Burg en de bestuurder wilde bij het pension „Zon en Weide" van de heer S. Keijser, hoek Emmalaan, zijn wagen draaien. Hij had geen aan dacht voor de scooter, die van Den Hoorn lwam. Een botsing was het gevolg. De scooterberijder, afkomstig uit Rotter dam en zijn duo-passagiere liepen slechts lichte verwondingen op. De auto werd licht beschadigd, maar de scooter was onberijdbaar. De politie heeft proces-verbaal opge maakt. TEXELSE BOYS-NIEUWS Voor het Gouden Kruis is Boys 1 in gedeeld in poule B met BKC 2, Oude- sluis 1, Watervogels 2 en ZAP 2. Voor het Zilveren Kruis is ons tweede elftal ingedeeld in poule A met Geel Zwart 2, Helder 4, JVC 2 en Watervogels 3. Zondag 16 augustus speelt Boys 1 thuis tegen Watervogels 2 en Boys 2 gaat op bezoek bij JVC 2. In verband met de werkzaamheden op het veld verwachten wij alle leden van middag op het Boysveld, om dit weer in crde te maken voor het a.s seizoen. Laat een ieder wat gereedschap meenemen. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 17 tot en met 23 juli 1959 Geboren: Boele, zv. Jannes Nieuwen- huis en Trijntje Nijholt; Hendrik Simon, zv. Bernard Timmerman en Christina M. Lap; Saskia, dv. Jan F. W. Veldwisch en P. v Houwelingen; Gerrit Adriaan, zv. Dirk Janssen en Johanna C. van Esch. INGEKOMEN PERSONEN Martinus de Wolf, van Den Helder, Ankerpark 27, naar De Waal 12; Maria H. v.d. Bogert, van Noordwijk, Dennen weg 7 naar E 8; Johannes J. Comman deur, van Dodeweg 6, Leusden naar B 189; Adxhana A. N. Timmer, van Bergen N.H., Loudelsweg 20 naar Den Burg, Wilhelminalaan 45; Maria A. Dijkshoorn, van Leiden, Rijnsburger weg 86 naar C 37. VERTROKKEN PERSONEN Pieter B. Doornbos, van Wilhelmina laan 18, Den Burg, naar Den Helder, Prof. Zeemanstraat 63. GESLAAGD Te Haarlem slaagde woensdag 22 juli 1959 voor het laatste gedeelte van de hoofdakte (A-gedeelte) de heer H. Lous, leraar aan de landbouwschool alhier, en met ingang van 16 augustus 1959 werd hij benoemd tot leraar aan de landbouw school te Gorinchem. passend en verrassend elegant GESLAAGD Bij'de donderdag in Alkmaar gehouden Middenstandsexamens slaagden: S. A. Ran, Den Burg en C. J. L. Timmer, Den Burg. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zondag 26 juli De Cocksdorp, 2 uur, strandfeest voor kinderen. Maandag 27 juli Den Hoorn, 13.30 uur Strandfeest voor kinderen; 19.30 uur Strijd om de man en de vrouw" voor kinderen. Na afloop lampionoptocht. Den Burg, 20.00 uur „Casino", klaverjas- wedstrijd. Dinsdag 28 juli Den Burg, 15.30 uur, „Oranjeboom", Poppekaslvoorstelling. Woensdag 29 juli Den Burg, Wezentuin, 20.15 uur. Concert door „The Dixieland Pipers". Donderdag 30 juli Den Burg, Wezentuin, Bal-champêtre. Vrijdag 31 juli Den Burg, „Oranjeboom", vertoning Texel-film. Zaterdag 1 augustus De Cocksdorp, „De Hoop", 19.00 uur. Start Zuidema-race, wielerwedstrijd. GESLAAGD Onze vroegere eilandgenoot, de heer W. Boon W. Jzn. slaagde te Amsterdam voor de akte Engels L.O. NATUURZUIVER OPWEKKEND VERKWIKKEND ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 30 juli op om 4.47 uur en gaat onder om 20.35 uur. Maan: 27 juli L.K.; 4 aug. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 25 juli 12.03 en 23.58; 26 juli 12.24 en 27 juli 0.20 en 12.50; 28 juli 0.54 en 13.31; 29 juli 1.44 en 14.29; 30 juli 2.53 en 15.39; 31 juli 4.13 en 17.00; 1 aug. 5.29 en 18.14. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 29 juli a.s. consultatiebureau Woensdag 29 juli a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. OVERDENKING: „DROOGTE" „Laat ons toch de Here onze God vrezen, die regen geeft". Wanneer het zover zal zijn, hebben we dat dan geleerd? Terwijl ik schrijf pak ken de wolken zich samen, zou het van daag gebeuren? Maar nog is het tijd om er over na te denken wat God met deze ramp voor Texel bedoeld heeft, en is het niet dit: dat wij Hem voortaan niet meer vergeten, maar Hem vrezen? In de stilte van het alleen-zijn op m'n kamer hoor ik alle opmerkingen en te genwerpingen, die men in verband met deze woorden kan maken. Het gaat ech ter om de verkondiging van een waar heid. die boven alle andere waarheden uitgaat: boven het feit, dat de regen voor het graan te laat komt, staat het feit dat God op Zijn tijd laat merken, dat Hij er is en Zich moeite geeft voor ons, en het is nog niet te laat om ons tot Hem te wenden. Er zou een winst zijn te maken, waarbij de schade in de schaduw valt: ons bekeren en het evangelie geloven. Eén vrucht van de droogte zou ons van tussen de nietige aardappels, het arme graan en het verdorde gras in de schoot kunnen vallen: de Here onze God vrezen, die regen geeft. U moet weten, zo'n domineespraatje, dat U met al uw materiële zorgen vrien delijk in de kou laat staan, raakt toch precies de kern van de zaak en U hebt alles met die zaak te maken dat het kruis van Christus onze enige hoop is en God ook de droogte gebruiken wil om ons bij dat kruis te brengen. Er is een nauw verband tussen een dor land en dorre harten. God wil begrijp mij goed uit onze verdroogde grond le- end water doen ontspringen, waar wij tot in eeuwigheid onze dorst mee kunnen lessen. Hij beproeft ons met brandende zon en verschroeiende wind, omdat Hij zo graag ons wil overhalen tot dankbare aanvaarding van Zijn licht, omdat Hij zo graag ons wil leiden door Zijn geest. Want een hart zonder geloof is een weide zonder water, en een Texe! dat zich niet bekeert tot het Evangelie, laat alle wol ken van Gods genade droog overdrijven, omdat het die niet begeert. Het valt niet mee om een dominee te geloven, maar gelooft U God maar, die ook vandaag nog onophoudelijk seint dat Hij er ook voor U is. Als de Heer onze God het dan straks weer doet regenen, vergeten we Hem niet meer, maar vre zen, geloven Hem, die ons eiland deed openbarsten van droogte, maar de regen geeft die Jezus Christus heet, in wie God altijd met ons is. S. d. L. voor Uw auto! HAWAIIANMUZIEK IN DE WEZENTUIN Woensdagavond was de Wezentuin in Den Burg omgetoverd in hawaiian sfeer. De directeur van VW Texel, de heer J. C. Quint, sprak woorden van welkom tot „The Roval Hawaiian Minstrels". Het verheugde de heer Quint dit pro gramma te mogen aankondigen, temeer omdat de leider van dit gezelschap, de heer George de Fretes, een der meest populair? gitaristen van Nederland is. Hierna zagen wij alleen de mond van de heer Quint verder gaan, horen deden we niets meer. Even later verscheen voor de microfoon een schone bruine dame, zij kondigde, tenminste dat vermoeden wij, het programma aan. Ook nu werkte de microfoon maar half. Veel lof over de muziek en zang. Het was voor het publiek een rustige avond. Rustig, /elfs matig, was dan ook het applaus. Zelfs Hawaiian-muziek op hóóg peil, en dat was het toch echt, gaat op den duur een beetje vervelen. Afwisse ling moet er zijn. Denkt U maar aan het bekende lekkers dat maar een vinger lang is. Ook dit soort programma's is voor 75 procent gericht op de jeugd. Die jeugd was weer rijk vertegenwoordigd. Wij geloven dat de samenstellers van de VVV-avonden in De Wezentuin, een climax willen brengen; die climax moet dan waarschijnlijk komen op donderdag 6 augustus met het optreden van „The Dutch Swing College Band". Woensdagavond j.l. was in ieder geval een rustige avond. Het optreden van de gitarist-zanger Tom Kelling was prima. Maar ook zijn optreden verviel herhaal delijk in bijna geluidloze show. Misschien dat de hotel- en pension houders van het eiland, na deze gedeel telijk mislukte avond, de beurzen openen en de VVV Texel binnenkort een eigen geluidsinstallatie aanbieden. Wij hopen, dat de heer Quint hier nog van kan profiteren. TEXELAARS OP HET MATJE Rotkreupel De schapenhouder M. C. B. had ver zuimd aangifte te doen van een geval van rotkreupel. De Officier van Justitie eiste voor dit verzuim 40,subs. 8 dagen. „Ik kan toch niet iedere morgen mijn honderden schapen nalopen om te zien of ze rotkreupel hebben?" Een controleur had het begin van rotkreupel geconsta teerd „Dat had ik nooit kunnen zien, want het beest liep niet eens kreupel!" De kantonrechter was van zijn woor den overtuigd en sprak hern vrij wegens gebrek aan schuld. Heerlijke fazanten Wat is het toch jammer dat je niet vrij mag stropen. Dat stropen een dure sport is heeft de Texelaar L. ontdekt. Iiij was niet op komen dagen voor de kanton rechter, maar uit een verklaring van ge tuige R. werd vastgesteld, dat L. inder daad had gestroopt. Jammer van de fazant, hij werd mét de wildklemmen verbeurd verklaard. Overigens mag L. nog niet mopperen: met tweemaal 25,— subs. 5 dagen is het geval vergeven. In een hand-omdraaien. 'n Ideale remedie - en afdoende. Altijd - overal kunt U Rennies nemen. Onop vallend. Zonder water of wat ook. Ge woon laten smelten op de tong, opgelost in Uw eigen speeksel, vinden de werk zame bestanddelen hun weg naar de vuurhaard. En blussen die on-mid-del- lijk. 'n Wonder dat U zelf kunt onder vinden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1