ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELLAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) AARDAPPELMOEHEID OP VLIELAND Op Vlieland werd in ontstellende mate aardappelmoeheid geconstateerd. Over wogen wordt voorlopig de gehele aard- appelveröouw op het eiland te verbieden. ZO KAN HET OOK SCHOOLBANK ALS COMMODE Dit lezen wij in de „De Telegraaf": In Alkmaar is donderdag voor haar Middenstandsdiploma geslaagd de 36- jarige mevrouw J. E. Schoorl uit Den Burg. Zij deed onlangs schriftelijk exa men in het bijzijn van haar vijf maanden oude dochtertje Mandi, omdat het on mogelijk was de kleine thuis achter te laten in verband met de voeding. Na het examen werd de kleine peuter dan ook in de schoolbanken verzorgd. Ondanks deze beslommeringen slaagde mevrouw Schoorl met twee negens, drie achten en een zeven. Zij wil voor haar \ijf kinderen op Texel een drogisterij beginnen. IN 1960 HONDERD JAAR Het is geen Biem en geen Grietje, die in 1960 honderd jaar zullen worden, maar de speeldoos in de Oudheidskamer. Deze speeldoos geniet nog een uitste kende gezondheid, maar U moet met een bezoek aan de oudheidskamer niet wach ten tot 1960. Ook dit seizoen is het bekijken van al de oudheden in dit gebouw de moeite waard. Vanaf heden kunt U er ook op woensdagavond terecht van 810 uur Er worden dan demonstraties gegeven in het kantklossen. STRANDFEEST TE DE KOOG Donderdag organiseerde de Oranje vereniging in samenwerking met de V.V.V. het zo langzamerhand bekend ge worden strandfeest aan De Koog. Tientallen kinderen waren 's morgens naar het Sportterrein getrokken om mee te doen aan de verschillende spelen. Met groot enthousiasme werd er gestreden om de vlugste of handigste te zijn. De winnaars ontvingen mooie prijsjes. Ook 's middags, voor het maken der zandfiguren, was veel animo. Men staat steeds weer verbaasd over datgene, wat rog vaak kleine kinderen, op dit gebied presteren. De zeehond droeg wel ieders bewon dering weg, terwijl de pyramide met sfinx een prachtig stukje werk was. Ook het paard en het zeilschip waren de moeite waard. Alles kunnen we niet noemen, daarvoor waren er te veel. De jury had het verre van gemakkelijk om de prijzen toe te kennen. 's Avonds genoot de jeugd (en ook de ouderen) van de poppenkast. Het is voor kinderen wel het toppunt van genot zo'n poppenkast. Hoe intens leven zij met de verschillende figuren mee Wat is er ge lachen en gejuicht. En dan tenslotte de lampionoptocht. Wat een glundere gezichtjes, hoe opge togen lopen zij mee. Het was een werke lijke feestdag voor de jeugd. De Marg. Sinclair-band komt een pluim toe voor haar spontane medewer king. Het Bestuur van de Oranjevereni ging kan met grote voldoening op deze dag terugzien. GESLAAGDE PROPAGANDAFILM VOOR TEXELS MUSEUM De konservator van het Texels Mu- I seum, de heer G. SCHOOLTANDVERZORGING Wij ontvingen een schrijven van de Stichting Schooltandverzorging Kring Bergen N.H. Bij deze Stichting zijn ook de Texelse scholen aangesloten. Hieron der volgt een deel uit de inhoud van deze brief: Aan de Ouders van de leerlingen der Lagere Scholen, ingeschreven bij de Stichting Schooltandverzor ging. Hiermede berichten wij U, dat van we ge de Stichting niet meer - als in voorgaande jaren het geval was de tandheelkundige dien sten zullen worden verleend, zodat de halfjaarlijkse behandeling van uw kind door de schooltandarts komt te vervallen. Teneinde nu de in voorgaande ja ren door de schooltandverzorging bereikte resultaten ten aanzien van het gebit van Uw kind niet verloren te laten gaan, is het noodzakelijk dat Uw kind zich halfjaarlijks onder behandeling stelt van Uw huis tandarts. Gaarne vertrouwen wij, dat U in het belang van een goede mond- verzorging van Uw kind, aanslui tend op de reeds vanwege de stich ting verleende tandheelkundige hulp, tengevolge waarvan mag worden aangenomen dat Uw kind een verzorgd gebit heeft, U wilt be sluiten Uw kind zo spoedig moge lijk te doen controleren en eventu eel behandelen door Uw huistand arts. Wij hebben over dit besluit de admi nistrateur van genoemde Stichting ge beld. De heer Ros vertelde dat aan deze geschiedenis een heel verhaal vast zit Het komt hierop neer, dat diverse ge meenten geklaagd hebben; het is te duur. Ei werd onmiddellijk bij verteld dat de gemeente Texel en het Ziekenfonds Texel hierop een uitzondering maken. Voor Texel is deze stopzetting wel de grootste strop. Maar, zo verzekerde ons de heer Ros, wij hopen in september een oplossing te hebben gevonden. Ook wij hopen, dat deze Stichting zal blijven bestaan, en regelmatig onze scholen zal blijven bezoeken. Regel matige tandverzorging is immers van het allergrootste belang. En als er geen dwang achter zit, dan weten we het bij een groot aantal mensen wel: de kinde ren zitten, volwassen geworden, met de kwade gevolgen. van J. de Haan, de man die letterlijk nergens voor staat, blijkt ook niet te staan voor het maken van 'n uitzonderlijk goede documentaire film over zijn museum. Dit konden wij woensdagavond con stateren op het volleybalterrein van Kampeercentrum „Loodsmansduin" na bij Den Hoorn. Daar draaide namelijk de film in de open lucht! De elektrische energie voor de apparaten werd betrok ken vanuit een der bunkers, via een hon derd meter lang snoer. Maar ook zonder dit snoer is filmdraaien mogelijk. De heer De Haan heeft in zijn jeep een „op- jager" ingebouwd, welke een 220 volt spanning uit twee accu's „trekt". Hier mede is dus de mogelijkheid geopend om op de meest afgelegen kampeerterreinen, zonder elektriciteit, film te draaien. Op woensdagavond dus bleken wij niet de enige toeschouwers te zijn. Neen, ieder had zijn bungalow, tentje of bunker erlaten om zich neer te zetten in het gras voor het grote witte doek. Er zat dus zeker een goede driehonderd man' Wij vroegen de heer De Haan wat voor hem de drijfveer was geweest tot deze onderneming. Het antwoord was zeer begrijpelijk. De laatste weken heeft de heer De Haan met lede ogen moeten aan zien dat het aantal bezoekers van het museum miniem bleef, veel minder dan de vorige jaren. De oorzaak is duidelijk. De meeste mensen gaan met het mooie droge weer van de laatste tijd liever naar het strand. De vakantiegasten stel len zich het museum voor als een dorre, droge verzameling, echt iets om op een regenachtige middag heen te gaan. Maar in zijn film wil de heer De Haan de mensen overtuigen, dat de verzameling helemaal zo droog nog niet is. Vooral de opnamen van het zeewater- quarium met krabben, kreeften, etende zeeanemonen, zwemmende scholen ha ring enz. dv/ongen respect af. Wij waren getuige van een gevecht op leven en dood tussen een Noordzeekrab en een blauwe zeekreeft. Gelijk met de film loopt een geluidsband met muziek en hier en daar was gesproken commentaar. Dè grote attractie van het museum, de zeehonden, zorgen voor een paar leuke scènes. Vooral déze dieren zullen waarschijnlijk nog heel wat bezoekers naar het Gerrits- landerdijkje lokken. Het aardige van deze film is wel dat het een documen taire is, die gegoten is in de vorm van een gespeeld verhaal. We zien n.l. de zesde klas van meester Bakker een fiets tochtje maken, dat bij het museum ein digt. We zien de kinderen het museum inwandelen en alles bekijken. Het blijkt, dat onder sommigen van deze kinderen goede filmtalenten schuilen. Jaap Geus en Dirk Dros deden het werkelijk best! Omdat de film is uitgebracht door de Stichting Texels Museum, waar ook de Oudheidskamer in Den Burg onder valt, wordt aan het einde van de film ook aan deze curiositeit enige aandacht besteed. De opnamen van het oude interieur, de beeldwisseling en de close-ups zijn tech nisch zeer goed te noemen. We zien het kantklossen en spinnen en worden ge troffen door de schittering van de kope ren kronen van de Ruyter en Tromp De film eindigt met een opname van het Gastenboek, terwijl de commentator zegt: „W-j hopen dat ook U binnenkort Uw naam in dit gastenboek zult kunnen schrijven". Wij twijfelen er niet aan dat deze wens in vervulling zal gaan, want de meeste toeschouwers gaven na afloop te kennen, heel graag eens naar het mu seum of de Oudheidskamer te gaan. En daarmee is natuurlijk het doel, dat de heer De Haan voor ogen heeft, bereikt. In de komende weken zal de film nog •le malen worden gedraaid in de diver se toeristencentra op het eiland. Wij wensen de heer De Haan veel succes toe met zijn actie. INGEZONDEN Het moet mij allereerst van het hart, dat ik in de ware zin van het woord een riend van Texel genoemd kan worden. Ik houd van het land met zijn planten en vogels en mag de bevolking graag lijden. Het is dus niet zo verwonderlijk, dat ik de laatste jaren elke vakantie te baat neem, om weer eens naar het eiland over te steken. Doch dit jaar is er iets geweest, dat me een beetje heeft geër gerd. Toen ik n.l. met vrouw en kinderen naar het Westerslag toog. bemerkte ik, dat de fietsenstalling aldaar in handen was van een persoon, die deze stalling had gepacht in tegenstelling tot de vo rige jaren, toen studenten dit werk de den, tot volle tevredenheid van de gasten voor zover mij bekend. Het staat voor mij vast, dat in deze stalling de rijwielen niet worden beheerd in de zin die de wet er aan hecht. Be halve dat, is het buitengewoon onhoffe lijke optreden van de stallinghouder, de vele vakantiegasten een doorn in het oog. Mag ik wat bezwarend materiaal aan voeren? Allereerst het kaartjessysteem. Hier wordt in het geheel de hand niet aan gehouden. Zodra je het parkeerter rein betreedt, komt de pachter of zijn ssistent op je af, laat je 15 cent betalen en geeft je een kaartje. Aan de fiets wordt echter nooit een contrölenummer bevestigd. Hierdoor valt elke controle weg. Jan en alleman kan naar de fietsen stalling toekomen, een mooie fiets uit zoeken en niemand kan er iets van zeg gen. Dan het personeel van deze man, bestaande uit één jongen. Ik wil nog wel aannemen, dat hij dit personeel werke lijk nodig heeft, maar het is beslist niet voor zijn taak berekend. Dit blijkt uit het feit, dat de jongen de grootste moeite heeft met vermenigvuldigen wanneer het een beetje druk is. Nog een kleinigheid: links en rechts van de toegangsweg staat aangegeven, dat het verboden is op grond van art. 3a van de Rijkszeeweringwet, fietsen of auto's te stallen in de duinen aldaar Toch ontziet de stallinghouder zich niet, de automobilisten daarheen te verwijzen wanneer het parkeerterrein vol is. Dit is toch' met elkaar in tegenspraak? Nog iets: Heel graag zou ik willen weten voor welk bedrag en onder welke voorwaar den de fietsen in de stalling zijn verze kerd. Ik krijg de indruk, dat in het ge heel met wordt voldaan aan de voor waarden die in de polis staan vermeld. Om een uitkering van een verzekering te verwachten, moet men toch wel aan de gewone veiligheidsregels hebben vol daan. Hoewel er bij de stalling geen slui tingstijd staat aangegeven, verlaat de stallinghouder toch doodgemoedereerd de stalling, terwijl er nog fietsen instaan, waarvoor dus stallinggeld is betaald. En als laatste: Kan de gemeente Texel zijn gasten werkelijk niet service van een gratis, onbewaakte rijwielstalling aan bieden naast een bewaakte? Het is voor een vrij groot gezin als het onze beslist bezwaarlijk om elke dag het bedrag te cJokken, terwijl ook een abonnement 1,50) vrij prijzig is. Zo, dat was het dan. Begrijpt U me goed, het is heus niet mijn bedoeling een paar mensen bespot telijk te maken, maar ik houd van Texel en het is daarom dat ik op een toestand wijs, welke beslist geen reclame is voor een eiland met een beste naam EEN EIGEN ZAAK BEGINNEN (I) Het ideaal een eigen zaak be ginnen" lokt vele ondernemende mensen, jongeren maar ook ouderen. Ze kunnen ergens een winkel overnemen en hopen zich daarmee een (goed) bestaan te scheppen. Maar in vele, te vele gevallen liepen de plannen en verwach- tingen uit op een diepe teleur stelling. Het geld is op, de moei lijkheden rijzen torenhoog, de aangerichte schade blijkt vaak onherstelbaar. LUCHTKASTELEN EN STROPPEN Twee jonge mensen een bescheiden sommetje op de spaarbank hebben trouwplannen. Maar Het Grote Plan is: een eigen zaak beginnen. En ze weten ergens een aardig zaakje ter overname. De eigenaar vraagt een bepaald bedrag voor de zaak plus „goodwill". Boekenonderzoek? Wel ja.maar de adspiranl-koper moet er wel rekening mee houden, dat die boeken.nu ja, de fiscus, behoeft niet alles te weten! De balans is, met een geleerd woord, een fiscale balans. In werkelijkheid staat de zaak er natuurlijk aanzienlijk beter voor! De beide jongelui hebben het winkel tje bekeken en er zin in gekregen. Er worden plannen gemaakt. Natuurlijk is er voor twee ondernemende jonge mensen veel méér uit te halen; ze zullen allebei hard aanpakken. Ze hebben er al zo vaak langs gewandeld en ze hebben er al zoveel over gepraat, dat ze er verliefd op geworden zijn. En er zijn diverse Een eigen zaak beginnen Over dit voor de middenstand zo belangrijke probleem hopen wij een serie van vijf artikelen te publiceren, welke een speciale medewerker in overleg met het Bureau voor de Middenstand en het Bijzonder Waarborgfonds voor de Detailhandel voor ons blad schreef. Het eerste artikel kunt U hierbij aantreffen. 3 r< wét te 1 11 pr. E bre Sn< Tel Tel GROTE DUINBRAND De brandweer was maar nauwelijks vrijdagmorgen op haar basis terugge keerd of de sirene ging voor de tweede maal. Brand bij Loodsmansduin, dit was het eerste bericht. Naderhand bleek het richting Mokbaai te zijn. Hoe net ontstaan is was nog niet bekend. Direkt achter deze brandmelding ging de sirene opnieuw. Brand in de Dennen, of bij Zoetelief. Vredelust. We hebben hiervoor diverse instanties en particu lieren gebeld. We vernamen later dat dit loos alarm as, waarschijnlijk gezichtbedrog, door dat de rook van de brand te Den Hoorn z6 hoog was. De brand in Den Hoorn was bijzonder groot. Vlammen sloegen meters hoog op en de beheerders van Loodsmansduin hebben direct de „Mok" gealarmeerd om met hun zgn. vliegenmeppers te komen. Nadere bijzonderheden in ons volgend nummer. liefhebbers, de eigenaar is met verschei dene serie use reflectanten in bespre king Ze vragen raad.... lang niet altijd, soms helemaal niet, aan mensen die kijk op zulke zaken hebben. Ze zijn blij als iemand zegt, dat ze het zeker moeten doen, ze worden kribbig wanneer een enkele het hun afraadt. Familie en vrienden zijn bereid met geld te helpen, links en rechts staan ze in het krijt. Ze beseffen niet dat al die geldleners zich zelf min of meer beschouwen als ven noten en waren het nog maar stille vennoten! De eigenaar dringt aan op spoed. De jongelui willen zich de kans niet laten ontgaan. Ze tekenen maar vast een voor lopige overeenkomst.en daarmee hebben ze zich vastgelegd. Straks blijkt, dat de voor de zaak be taalde prijs, niet evenredig is aan de re sultaten. Gulle geldschieters vragen hun geld op, meestal op het uiterst ongelegen ogenblik. Men komt in de schuld bij de leverancier en verliest zijn vrijheid van handelen. De familie trekt partij Haar familie zegt, dat hij het altijd al te hoog in het hoofd heeft gehad. Zijn familie heeft al tijd wel geweten dat zij niet deugde voor die zaak. En de rest van de tragedie zullen we maar niet beschrijven. Dei koi Te api bei len tel adi Sc! EU 1 ma zit (ve ke ad Ve bij Hi Fo W< Oc Pi De da zit Er Ai ril Een vakantieganger. BUITENLANDS BEZOEK Texel is de laatste jaren zeer in trek. Vele buitenlanders komen ons eiland be zoeken. Wim Snoek, Kogerstraat. Den Burg, kreeg dezer dagen ook bezoek, maar dan zijn duiventil. Een Deense duif, ge ringd 085-58-11-6-8 en een Belgische duif zijn in Wim zijn hok geland. IN DE CEL BELEGGINGEN IN EFFECTEN (Deel VII) Men kan verschillende soorten effec tenorders geven De meest voorkomende orders zijn de „bestens orders"; dit zijn ongelimiteerde orders; men wordt ge- ?cht opdracht te hebben gegeven om te gen zo laag mogelijke koers te kopen of tegen zo hoog mogelijke koers te verko pen. Hiertegenover staan de gelimiteerde orders, orders met een limite of beper king. Kopers willen slechts kopen tegen een koers, welke met hoger is dan de door hen opgegeven koers; verkopers willen hun stuk niet van de hand doen tegen een lagere koers dan de door hen opgegeven koers. Verder kent men ruilorders. Dit zijn orders om een bepaald fonds om te ruilen een ander fonds. Ruilorders worden veelal gegeven met een bepaalde restric tie. b.v. *jr mag geen koersverschil tussen beide fondsen bestaan, of het koersver schil mag niet groter zijn dan een met name genoemd percentage. Ruilorders zijn voor de beursman moeilijke orders, omdat hij het koersverloop van twee fondsen in het oog moet houden. Volledigheidshalve vermelden wij de stop-loss orders". Een stop-loss ver kooporder is een order een zeker aantal aandelen te verkopen, zodra de koers is gedaald tot een bepaald punt. Stel men koopt 10 aandelen in een bepaalde maat schappij op 160%. Men moet op zaken reis en heeft geen gelegenheid om de koers van het desbetreffende fonds in de gaten te houden. De koers kan stijgen, maar ook dalen. Om nu zeker te zijn, dat men er tijdig uitstapt als de koers al te zeer mocht gaan dalen geeft men een stop-loss order om te verkopen op 150%. Zodra de desbetreffende aandelen nu een koers van 150% bereiken, moeten de 10 aandelen worden verkocht, desnoods te gen een lagere prijs dan 150%. Bij een stop-loss order heeft men de zekerheid, dat alle 10 aandelen verkocht worden, rren heeft echter niet de zekerheid, dat zij alle tegen 150% verkocht worden. Heeft men daarentegen een gelimiteerde verkooporder gegeven op 150%, dan Een nacht op de brits iri de cel van het politiebureau is ook niet alles. Twee Duitse jongens hebben er toch genoegen mee genomen. Zij kampeerden op het terrein in Den Helder en waren een dagje naar Texel overgestoken. Het strand boeide hen zo, dat zij de vertrek tijd van de laatste boot van ons eiland vergaten. De politie heeft wel getracht onderdak te vinden in een kamphuis of pension voor deze knapen, maar dat ge lukte niet. Zij hebben die nacht toen maar in de cel geslapen. Wij zijn echter wel benieuwd of de yolitie hiervan aangifte heeft gedaan op de daarvoor bestemde formulieren van de statistiek. Want het zijn tenslotte gasten. ORGELCONCERT Donderdagavond heeft Kees Verkerk een orgelconcert gegeven in de Ned. Her vormde kerk van Den Hoorn. Het aantal bezoekers was niet groot maar toonde wel een aandachtig gehoor te zijn. De organist speelde werken van Bach, Handel, Samuel Wesley en tot slot een eigen improvisatie. BEGIN VAN BRAND Gistermorgen werd Den Burg opge schrikt door de loeiende brandweer- sirene. Het was ongeveer half twaalf, toen wij op de onheilsplaats arriveerden. Brand bij het doolhof. De tuinwal rond het doolhof was in vlammen opgegaan. Oorzaak? Het kan niet anders of er moet achteloos een si- geret zijn weggegooid. Al is het dan niet bos en hei, ook langs de wegen moet men oppassen en het wegwerpen van brandende voorwerpen achterwege laten. Door het kordaat en snel optreden van de buurtbewoners is een ramp voorko men. De heren Kikkert, Breen en Stolk zijn direct met het blussen begonnen. De brandweer van Den Burg heeft het vuur verder bedwongen. Harde werkelijkheid Dit verhaal steunt op talloze voorbeel den uit de praktijk. Wilt U er één? Iemand neemt een groentenhandel over in een grote stad. Koopprijs 20.000,Aflossing: 200,per week Twee jaren lang moet de nieuwe eige naar, die dus van zijn v/inst overhouden Daarbij komt 6% renteover hel volle bedrag! Dus twee jaren lang nog 100,per maand rente. Deze worg- financiering eindigde in eenfaillise- ment. Eén uit vele! Niet immer is de verkoper te kwader trouw. Dikwijls ontbreekt ook hem het juiste inzicht in de waarde van eigen zaak en stelt hij het goodwill-bedrag op goed geluk vast. Veel meer ontstellend nog is de licht vaardigheid waarmee de adspirant-ko- pers zich in het avontuur storten. Natuurlijk hadden ze eerst een accoun tantsrapport moeten eisen. Weigert de eigenaar zulks; dan niet doen! En zeker hadden ze nooit enige overeenkomst oi contract moeten tekenen zonder adviei van een notaris of rechtskundige. Dal kost natuurlijk geld, maar de kost j voor de baat uit. Geld wordt maar al te vaak geleent cp een eenvoudige schuldbekentenis en is ieder ogenblik opeisbaar. En de rente is dikwijls te hoog. MET GELUIDSWAGEN De VVV Texel verwacht ook dit week end weer heel wat nieuwe gasten. Don derdagmiddag is door middel van een geluidswagen opgaven verzocht van de nog beschikbare logiesgelegenheid op ons eiland. De hotels en pensions hebben al hun bedden bezet, misschien dat er nog particulieren zijn die een bed disponibel hebben? Zij kunnen dit opgeven aan de VV V-bureaus. Op eigen benen Het valt niet mee op eigen benen staan. Men rekent in z'n optimisme nie met de mogelijke tegenslagen: ziekte economische teruggang. Men heeft, al loontrekkende, sociale bescherming ge rioten, nu is er opeens geen ziekte ongevallenwet meer, nu komen de be lastingaanslagen, de doktersrekeningen, Geen harder baas dan eigen baas, Di zorgen voor de middenstander zijn nor maliter al groot genoeg. Begint men me een verkeerde start, met te veel ballas aan boord, dan is de kans wel uitermati gering dat men het redt. Tal van optimistische plannen zijn uit I gelopen op teleurstellingen, welke diej in het leven ingrijpen. Maar het is niet voldoende, de vinge: te leggen op de wonde plek. Dat zou ooi geen nut hebben, wanneer geen ander< weg, een veilige weg kon worden ge wezen. Daarover in een volgend artikel (Nadruk verboden). heeft men wel de zekerheid, dat niet ver kocht wordt tegen een lagere koers dan 150%, maar men heeft niet de zekerheid, dat op die koers alle opgegeven aandelen verkocht kunnen worden. Een stop-loss aankooporder (komt wei nig voor) is een order een bepaald aantal aandelen te kopen, zodra een zeker koerspeil is bereikt. Alleen iemand die a la baisse gegaan is. (dus iemand die aan delen verkocht heeft voordat hij deze zelf bezit) zal een dergelijke order geven om zijn koersrisico te beperken. Een geheel andere indeling van de orders is de indeling in dagorders en doorlopende orders. Een dagorder is slechts van kracht voor één dag. Komt er die dag een koers tot stand of wordt de gestelde limite overschreden, dan kan de order niet worden uitgevoerd. Een door lopende order blijft gelden en wordt uitgevoerd op de eerstvolgende beursdag, waarop dit mogelijk zal zijn. Een door lopende order blijft van kracht totdat zij is uitgevoerd of door de opdrachtgever is ingetrokken. De volgende bespreking zal gaan over de verschillende soorten noteringen, wel ke mogelijk zijn en over de wijze, waar- I op de koers in een „gesloten hoek" wordt I vastgesteld. (Publikatie Rotterdamsche Bank N.V.) HALVE EEUW GELEDEN Uit het gemeenteraadsverslag van 31 juli 1909- Voorstel tot vaststelling van de naam van een tweetal straten. Naar aanleiding van de wensch in de vorige vergadering uitgesproken om een straat te Oudeschild en te Den Burg die nog geen naam hadden een naam te geven, stellen B. en W. voor het pad ge legen tusschen de percelen van W. Sla- man te Oudeschild en de Haven aldaar te noemen „Oranjepad" en de straat te Den Burg gelegen tusschen het einde Wever straat en Hallerweg „Julianastraat". De heer Bakker merkt op, dat hij den naam Havenpad beter zou vinden, waar op door den voorzitter, de heer Hiddingh, wordt opgemerkt dat B. en W. ook eerst daarover hadden gedacht, doch er van waren teruggekomen omdat het pad Brakestein-Haven reeds zo wordt ge noemd. De heer Zijm acht de naam „pad" min der gewenscht. Volgens spreker moet het „straat" zijn, hetgeen door den heer Dijt wordt bestreden. Tenslotte wordt besloten dat de naam zal zijn „Havenstraat" en van de nieuwe straat te Den Burg „Julianastraat". PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Hartdorff van Amsterdam De Cocksdorp 10 uur Ds. Austi Legerpredikant te Hasselt Maandcollecte voor de kerkvoogd] Den Hoorn 9.00 en 10.30 uur Ds. J. R. Wolfensberger, Amsterdai De Koog 9.00 en 10.30 uur Dr. H. Berkhof, Driebergei 10.30 uur Kinderdienst in het jeugd huis, vanaf 4 jaar. n.m. 8 uur Dr. Hartdorff, jeugddienst n.m. 9.15 uur Duitse „Andacht" De Waal 11 uur Ds. Waardenburg Dosterend 10 uur Dr. J. J. Buskes jr. Maandcollecte v.d. kerkvoogdij 19.30 u .Ds. Waardenburg, jeugddiens Maandcollecte v.d. kerkvoogd Oudeschild 9.30 uur Ds. Waardenburg Maandcollecte v.d. kerkvoogd GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10.00 en 19.30 uur Dr. D. v. Keulen, Oldehov Oosterend 10.00 en 19.30 uur Ds. Plaatsma GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10 en 15.30 uur Ds. Wielenga van Rotterdam-C GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10 en 3 uur Dienst in he Gebouw voor Chr. Belangen. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 9.30 uur Ds. J. Knot De Koog 9.30 uur Ds. van Bilderbeek Oosterend 11 uur Ds. J. Knot Den Hoorn 10 uur Ds. E. van Straten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2