Mensink's Luxe Bakkerijen 3'|4 PCT. RENTE mm De grote verkoop is in volle gang. NEELS De Wol-auto van de WOLFEDERATIE 'n Cadeautje Verrijk uw leven Profiteert van de vele koopjes extra lage zomerprijzen. 3 knotten voor f5f00 „Het was van ons" „FORMOSA" met brood 1,75 Koningstraat - Den Helder Taxi Garage Reij VAN SE«P HOOS M. Boogaard, Kaapstr. 5 De Koog A. Kievit te Den Burg, Tel. 58 TEXELSE NUTSSPAARBANK T.V. toestel, radio of pick-up JAN AGTER, Tel. 46 Taxi nodig Alleen zaterdag MEER MELK een mechanische stalventilatie Fa. Witvliet Westerlaken VERHUUR van opruiming lederen kleding Koopt bij ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN in één dag gereed. 55,— ELEKTROHUIS BAKKER Profiteert van deze gelegenheid door nu nog te kopen voor PENnie jjMjWmI|P!? Voor ©en betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend! Kapper Bakker, Tel. 203 Een dagje naar Den Helder of weer naar huis, Dan eerst nog iets nuttigen in Café-Restaurant Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Huzarensalade Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 voor groot of klein? Dan moet U immers bij J. P. STAM zijn NV AIGEMCNÏ TBAWSPOBT EN EXPEDIT* ONWBNÏMNC MOOrOKANTOOB UIBECM1 lEltfOON N» 1 J8«» vestigt er uw aandacht op dat vanaf 20 juli '59 als sub-agent var. ons agentschap te De Koog werd aangesteld de heer Telefoon 238. Voor inlichtingen en het aannemen van afhaalorders kunt u zich ook wenden tot onze agent Inlichtingen buitenland worden uitsluitend verstrekt door ons kantoor te Oudeschild tel. 305 Den Burg VOOR ALLE SPAARGELDEN TOT ELK BEDRAG met bovendien veel meer rentedagen I Vlotte terugbetaling I Kantoor Kogerstraat 34 Den Burg Tel. 215 met aanschaffing van een Bij ons is het veilig, prettig en vertrouwd kopen. U heeft 5 x voordeel bij Jan Agter 1 Volledige service 2 Plaatsing door vakbekwame monteurs 3 Reparatie in eigen werkplaats 4 in de eerste door Philips erkende Texelse repa- tie-inrichting 5 Prettige afwikkeling van betaling De Texelse T.V. pionier P.S. Plaatsing door geheel Nederland Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 - c 5 vruchtengebakjes f 1,— 5 ananaspunten f 1,-- Den Helder Huigenstraat 17 - 19 Telefoon 4050 (v.h. Witte, Weverstraat) Amsterdam Den Burg Weverstraat 20 Telefoon 259 droge frisse stallen en gezond vee, krijgt u met geleverd door Oudeschild 417 Telefoon 417 TENTEN-LUCHTBEDDEN BUTAGASAPPARATEN WEVEBSTR.I7 19 -TEL:67 TyZERHANDEL® Een pracht collectie waterdichte dames- en herenhorioges o a Zwitserse automatische herenhorloges 30 steens waterdicht, schokvrij. Reeds voor f 89,50 vindt u bij BAKKER, GR0ENEPLAATS Uw adres voor betere uurwerken Maandag 27 juli op de markt 10 pet korting Doet uw voordeel. Het adres voor laarzen en regenkleding Restanten zomerschoenen en muiltjes halve prijs. PIET ÏFROEGOP St. Pancrns Tel K 2267 588 rima V rima oordelig maandags SHERLOCK SPEURZIN SC. „Hoera, wat ben ik blij!", riep Sherry Eindelijk frisse lucht!" Wat is de zee toch mooi, schitterend en dat schip daar is ook zo moHé wacht eens, dat schip, dat kon wel eens van die bende zijn! Even gaan kijken!" Sherry rende verder het strand op. Hij keek eerst goed uit of hij niemand van ce bende zag. Toen keek hij weer naar de zee en wat hij daar zag deed hem een uitroep van machteloze woede ontlokken. Het waren Bennie Walrus en zijn bende! Sherry stond even diep na te denken, maar ondertussen verdween de bende steeds verder uit het gezicht. Zonder nog een ogenblik te aarzelen stopte Sherry zijn pijp onder zijn hoed enver dween in de zee de bende achterna! Enkele laten wij hieronder volgen Pracht kinderblazers modern nu voor 5000 zakdoeken met rand voor Rode manszakdoeken voor Moderne herencolberts vanaf Restanten herencosluums koopjes voor 55,— 50,- Heren regenjassen modern vanaf 9,95 20 ct 40 en 70 ct 22,75 45,— 39,75 22,75 enz. Grootst gesorteerde kledingmagazijnen voor Den Helder en Omstreken FOTO LANGEVELO DE R00IJ N.V. Clean populair 149,— Clean wringer DEN BURG komt van 27 juli tot 8 augustus weer naar Texel ■5£ Grote partij 100 pet ZUIVER WOLLEN DEKENS in een veelheid van mooie warme kleuren. Vervaardigd van uitsluitend hoog waardige wol. Volledig gegarandeerd. Zolang de voorraad strekt 150 x 220 39,50 160 x 220 42,— 190 x 230 52,- Ook in moderne dessins grote keuze I ■af Ruime keuze uit 200 verschillende kleuren en soorten BREIWOL 1C0 grams knotten en motecht. Als extra ZOMERKOOPJE de bekende koordwol in een volledig kleurenassortiment nu per De winkelauto van de Wolfederatie staat 27 juli te Den Hoorn 28/29 30/31 Den Burg bij de Coöperatie I aug 3 4 5/7 Oosterend van 1 tot 4,30 uur van 8 tot 430 uur van 8 tot 4,30 uur van 8 tot 12 uur van 12 tot 4,30 uur van 8 tot 12 uur van 8 tot 4,30 uur van 8 tot 12 uur markt FEUILLETON door HANOL SPOOR. 27. Bliksemsnel draaiden beiden zich naar de deur. In de deuropening stond Lydia. In haar eerste schrik dacht Joke dat Paul een ongeluk was overkomen, en ijl de met uitgestoken handen naar Lydia toe. Deze deinsde terug en maakte een afwerende beweging. Nu pas begreep Joke, dat Lydia door de houding van haar en Sternhout op verkeerde gedach ten was gebracht. Dit was teveel voor haar beproefde zenuwen, en met een gil, de handen voor het gezicht slaande, vluchtte zij blindelings het huis uit. Broer en zuster waren alleen. Lang zaam deed Lydia een paar stappen naar voren. Sternhout zag haar spierwitte ge zicht, maar wachtte kalm af. Op dit punt had hij tenminste een rustig gewe ten. Dadelijk had hij begrepen welke gevolgtrekkingen zijn zuster aan het sa menzijn met Joke verbond. Een sarcas tische glimlach speelde om zijn mond. Nu was hij eens een keer braaf geweest en de een moest hem niet en de ander dacht toch kwaad van hem. Voor zijn part kon de hele wereld naar de drommel lopen. Met goede wil kwam je er toch ook niet. Lydia, die door het gedrag van Joke een schok had gekregen, en ook diepe minachting voor haar broer gevoelde, wist niet hoe een gesprek te beginnen. Plotseling drong het tot Sternhout door. dat haar komst, zo kort na haar huwelijk, ongewoon was. „Wel", zei hij spottend, „is de trouwerij niet bevallen dat je al weer zo gauw het oude nest komt opzoeken?" ..Het huwelijk is zo iets moois, dat je niet waard bent het woord in je mond te nemen". Ze vond het zojuist geziene zo erg, dat ze wel had willen schreien. Zij kon er dan ook niets aan doen dat ze nogal me lodramatisch erop liet volgen: „het dorp heeft me geroepen". HOOFDSTUK XIX Het dorp komt in actie Zo was het ook. De inwoners, die van de arrestatie vernomen hadden, waren diep verontwaardigd geweest. „Laten we nu toch wat doen" was de eerste reactie geweest. Inplaats van de op een grap be luste jongeren, waren het nu de meer be daagden die een plan ontwierpen om Frank vrij te krijgen. Niemand twijfelde aan zijn onschuld, maar men begreep wel dat, als men op de uitspraak wachtte, ook al was die gunstig, er toch te veel kostbare tijd verloren zou gaan, om maar niet te spreken van de kwellingen die Frank geestelijk te verduren had. Wie het eerst op het idee kwam, wist later niemand, maar iemand stelde voor om freule Lydia te hulp te roepen. De freule, die tijdens haar verblijf op Duins fort ook contact had gezocht met de in woners. had zo'n goede indruk achter ge laten, dat men zeker meende te weten dat ze helpen zou. Men informeerde naar haar verblijfplaats. Men besloot een ver zoekschrift op te stellen. Allen beijver den zich om dit te mogen tekenen. Voor- si toen nog het gerucht de ronde deed, dat er voor Frank een medaille in het verschiet was, wegens moedig gedrag in de oorlog, werd hij de held van het dorp. Het verzoekschrift achterhaalde het paartje op de huwelijksreis. In de hotel kamer van Paul en Lydia heerste plotse ling de grootste consternatie. De twee keken elkaar stomverbaasd aan, toen hen het petionnement duidelijk werd. Lydia geraakte werkelijk even in een pa niekstemming, bij de gedachte dat haar broer hieraan schuld had. Paul op zijn beurt schrok danig van de situatie waarin zijn beste vriend ver keerde. Op staande voet werd de reis af gebroken, en daar zij zo spoedig mogelijk in Nederland wilden terug zijn, werden plaatsen besproken in de eerstvolgende vliegverbinding. Onderweg bespraken zij wat ze in de gegeven omstandigheden zouden kunnen doen. Het was Lydia v/eek om het hart geworden, toen het dorp zo'n duidelijk beroep op haar deed. Ze kreeg het gevoel cl de klok honderd jaar was teruggezet, naar de tijd dat haar voorouders op het dorp de toon aangaven. Heilig nam ze zich voor, het vertrouwen niet te be schamen. Zo stond ze dan onverwacht voor haar broer, die schijnbaar een aangenaam tête tête met Joke had. Nu ze naar zijn gemelijk gezicht keek, dat natuurlijk te danken was aan haar plotselinge ontdek king, kreeg ze weinig vertrouwen in de goede uitslag van haar zending. „Ja", herhaalde ze, „het dorp heeft me geroepen; het voelt zich niet meer veilig met jou". Ze liet zich doodvermoeid in een stoel vallen. „Als ik zie dat je zelfs in staat bent om een meisje als Joke te verleiden, dan kan ik de dorpsbewoners alleen maar groot gelijk geven". „Ga niet verder, waarde zuster, „an ders zal je nog genoodzaakt zijn om ex cuus te vragen". „Als je mij vertelt dat ik me vergist heb, niets liever dan dat". „Nu dan, ik heb Joke ten huwelijk ge vraagd". „En meende je dat eerlijk?" Wel alle duivels, hier zit nu mijn eigen zuster en insinueert dat ik alleen tot lage streken in staat ben". „Wat heeft ze gezegd?" vroeg Lydia ademloos, en dan met een bevrijdend lachje, „ach, hoe kan ik zo dom zijn. Ik merk wel dat ik helemaal van mijn apropos ben. Wat zou Joke anders ge daan hebben dan geweigerd". „Je schijnt je over mijn nederlaag te verheugen". „Toch niet", zei Lydia haastig, „ik had je graag met een passende vrouw gezien,, maar Joke zie ik liever niet als je vrouw". „Ik dacht dat je zo modern was dat standsverschil er niet op aan kwam. Is Joke niet goed genoeg voor mij?" „Integendeel, ze is te goed, te zuiver, zal ik maar zeggen". „Dank je", zei haar broer droog, „is dat alles wat je wilde zeggen?" Lydia trok diepe rimpels in haar voor hoofd, haar broer was nog steeds on handelbaar. „Ric", zei ze smekend, „kun je er genoegen mee nemen dat er iemand van het dorp in de gevangenis zucht, ter wijl een kleinigheid voldoende is om hem er uit te halen?" „Wie fout is, moet maar boeten". „Heb jij de beschuldiging aanhangi gemaakt?" „Als je het graag weten wilt, ja". Lydia pleitte lang en aanhoudenc maar bereikte geen enkel resultaat. Te einde raad vroeg ze het beheer ove Duinsfort in ruil voor al haar ander rechten. Hij lachte haar uit en noemd haar een domme gans. Moedeloos stond ze op om weg te gaan „Waar ga je heen?" vroeg hij ver baasd. „Wij overnachten in het kleine hotel i het dorp. Zolang hier onrechtvaardig dingen gebeuren, blijf ik niet onder het zelfde dak". Sternhout, die het eenzame leven Duinsfort werkelijk meer dan beu was keek erg teleurgesteld. Nu zou hij wee aan zijn sombere gedachten wordei overgelaten. Lydia was niet tot andere gedachten 1 brengen. „Ik ga eerst naar de Verhagens' zei ze, „daar heb ik nog wat goed te ma ken. Dairna gaan we ons beraden on Frank uit de gevangenis te krijgen". „Als je mijn plannen doorkruist, zal i zelfs mij.a eigen zuster niet ontzien". „Ik heb niet anders verwacht", zei z< vermoeid. „Adieu Ric". Met een ongelukkig gevoel liep aoor het mulle zand naar de Verhagens Ze vond dat Richard een verwilderd uitdrukking in zijn gezicht kreeg. Liet z hem toch te veel alleen7 Wat zou hiervai het einde zijn? (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4