Gevaarlijke knapen achter slot en grendel Ontwikkelen en afdrukken mm PERCEEL GERST VERBRAND Zaterdagmorgen is een hectare gerst van de heer A. Dros, „De Volharding' in vlammen opgegaan. Achter de boer derij waren arbeiders bezig met de oogst de brand is ontstaan doordat vonken uit de trekker in aanraking zijn gekomen met het droge gewas. Het personeel van de Volharding heeft de brand weten te blussen met zakken De brandweer behoefde geen water te geven. De eigenaar was tegen dergelijke scha de verzekerd. MUZIEK EN ZANG IN DE HOORNDER KERK Vrijdagavond zal mej. M. Bremer het crgel bespelen van de Ned. Herv. kerk van Den Hoorn. Zij speelt composities van Sweelinck Bach en Pachebel. Haar programma wordt afgewisseld door zang van me vrouw Sanders, die een werk van Bach vertolkt. De gemeentezang wordt bege leid door Pim Kamphuis, trompet. IN 1961 DEN HELDER-NOORWEGEN Waar blijft de verbinding Texel-Den Helder? Noorse reders hebben, in samenwer king met de Noorse spoorwegen het plan om een bootdienst te gaan onderhouden tussen Den Helder en Noorwegen. De spoorwegen zouden met treinwagons en al op de boot willen overvaren. De afstand Oslo-Amsterdam, die thans ongeveer twee en een halve dag in beslag neemt, zou via deze nieuwe ver binding kunnen worden afgelegd in on geveer 24 uur. Nog even en deze verbinding is vlotter dan onze toekomstige pont. De Noorse plannen verkeren nog in een beginstadium. Als alle problemen zijn overwonnen zal dit in 1961 werke lijkheid kunnen worden. NIEUWS UIT HET NOORDEN De Cocksdorp. Vrijdagavond werd op het schoolplein de bekende strijd om de man en de vrouw gehouden. De be langstelling was groot. De winnaars gin gen met een taart naar huis. Goed geslaagd strandfeest Zondagmiddag hebben 380 kinderen deelgenomen aan het strandfeest, georga niseerd door de VW, afd. De Cocksdorp, Leuke strandfiguren zijn er gemaakt. Het tobbesteken op het strand was voor de jeugd een attractie apart. Gezien de frisse wind. die over het strand waaide was de belangstelling, ook van de oude ren, goed te noemen. De jeugd werd getracteerd op ijs. CONCERT IN „DE WALDHOORN'' Den Hoorn. Donderdagavond, aan vang 8 uur, geeft het fanfarekorps D.E.K. een concert in het dorpshuis „De Waldhoorn". De toegang is vrij. Hier onder volgt het programma: Alte Kameraden C. Teike Tableaux des Vosges Meindert Boekei Abendgesang E. Ruh Triomphmars uit „Aïda" G. Verdi Noord-Hollandse Paneeltjes Gerard Boedijn Ambrosianischer Lobgesang E. Gebhart Verschmahte Liebe Paul Lincke Sons of the Brave T. Bidgood (Zie ook adv. in dit nummer). Twee Duitse jongens stelen autopapieren en portemonnee Zondag is de bereden politie op ons eiland er in geslaagd twee Duitse jon gens, zestien en achttien jaar, afkomstig uit Gelsenkirchen, te arresteren. Deze knapen, rijdende op een rode bromfiets, waren hun rooftocht begon nen zaterdagnacht op de Beatrixlaan te Den Burg. Daar was een geparkeerde auto het doel. De buit was niet groot, zij haalden papieren en enkele minder kost bare zaxen uit de auto. De eigenaar van de wagen werd hun spelbreker, zij na men ijlings de vlucht. Vrijdag waren deze knapen op ons eiland gekomen, voorzien van een brom fiets en een lege beurs. Zij hebben de eerste nacht in een schapenboet ge slapen, de tweede in een schuur. Na het gebeuren op de Beatrixlaan togen ze onverschrokken naar de Groe- neplaats. Hier drukte een der heren een ruit in van de woning van de fam. Bak ker. Op de vensterbank lag een porte monnee met een bedrag van.11 cent. Dat was het resultaat van hun moeite. De taxi-chauffeurs op de Groene- plaats hoorden glas rinkelen en zagen de knapen wegstormen. Maar hun signale ment was duidelijk opgenomen. De po litie werd ingeschakeld. Zondag is de gehele politie van ons eiland gaan uitzien naar de rode brom fiets. Dit gebeuren was al spoedig be kend en ook vakantiegangers gingen letten op de beruchte knapen, 's Mid dags werden zij ontdekt door vier kam peerders in De Koog. Deze zetten een achtervolging in en weldra liepen zij in de handen van de bereden politie. Die dacht een verbaal te maken wegens het met brommer rijden op het fietspad. Zij ontdekten toen ook de bewuste rode brommer. De beide jeugdige dieven zijn naar het bureau te Den Burg overgebracht. Er werd eerst hevig ontkend, maar uitein delijk viel de jongste door de mand. Dinsdagmorgen werd door de politie meegedeeld, dat autopapieren en porte monnee terug gevonden waren. De Duitse jongens zijn op transport gesteld naar de grens, claar zullen zij aan de Duitse politie worden overgeleverd. VOETBALLEN ONDER DOUCHE Den Hoorn Vrijdag j.l. is op het Sportveld een gecostumeerde voetbal wedstrijd gehouden met waterballet. Dit viel bij een ieder zeer in de smaak. Vrijdagavond a.s. vindt een herhaling plaats. Om 7.00 uur speelt een elftal van Den Hoorn tegen een badgastenelftal; om 8.00 uur een elftal van Den Hoorn tegen een gastenelftal gecostumeerd, onder dwang van de brandslang. Dat wordt weer een grote sensatie. LICHTE SCHADE Twee Hollandse pensonenauto's liepen enige lichte schade op. Zij kwamen met elkaar in aanraking op de Kogerweg ter hoogte van Sarasani. De wagens reden dicht achter elkaar. De eerste wagen moest afremmen voor een tegenligger, daardoor kwam de tweede auto, door hevig remmen, met zijn achterwiel tegen zijn buurman aan. De schade was gering. AANDACHT VOOR DE BEJAARDENSOCIËTEIT (Ingezonden) Geachte Redactie, Hierbij verzoek ik U beleefd plaats ruimte in Uw „op het eiland veelgele zen" blad te verlenen voor een epistel, dat ik heb geschreven over „de Bejaar densociëteit" te Den Burg. Bedoeling van het schrijven is eenvoudig belangstelling op te wekken voor deze instelling. Jeugd en ouderdom, ze vormen een tegenstelling, maar hebben dit gemeen, dat ze een categorie van de bevolking uitmaken, die niet deelnemen aan het productieproces. Reeds zeer lang begreep men van over heidswege, dat men tegenover de jeugd een taak had te vervullen. De zorg voor de jeugd nam steeds groter afmetingen aan en resulteerde in Den Burg tot de bouw van moderne scholen, waarbij o.a. een juweel van een kleuterschool. Veel aandacht werd besteed aan de sfeer, waarin het kind een deel van zijn jeugd jaren moest doorbrengen, 't Was alles kostbaar, maar het werd nodig geoor deeld. Veel later achtte men het van over heidswege ook van belang zijn zorg uit te strekken tot de ouderdom en onwille keurig denkt men aan onze tegenwoor dige sociale wetgeving. Door particulier initiatief werd op het gebied van ouder domszorg veel gedaan. Modern ingerich te rusthuizen als „de Gollard" en „St. Jan" leggen in Den Burg hiervan getui genis af. Bij het Bejaardencentrum „Jan Dirksoovd" zal overheidssteun wel een belangrijke factor zijn geweest. En dan hebben we nog „onze Bejaar- densociëieit". Het doel hiervan is geen ander, dan een gezellige afleiding te ge ven aan ouden van dagen, die nu een maal dikwijls over een overvloed van vrije tijd beschikken en voor wie enige afleiding zeer welkom is. De oprichting was een proef. Men kon moeilijk voorspellen of ze al of niet zou slagen. Het is begrijpelijk, dat men dan ook maar niet direct grote bedragen voor dit doel beschikbaar kon stellen. Het be gin was dan ook zeer bescheiden. Wat menig Texelaar misschien heeft betwij feld, gebeurde. De oprichting bleek een succes te zijn. Ik geloof, dat zulks voor een groot deel te danken is aan de toewijding van het Bestuur en aan de vriendelijkheid van de dames, die bedienen en die een sfeer van gezelligheid brengen. Er vormden zich groepjes, die steevast met elkaar kaarten of biljarten en de woensdag als een uitgaansdag beschou wen. Het aantal leden is ongeveer ne gentig, dat is ongeveer 25% van het aantal mensen in Den Burg en omgeving, cie de 65 zijn gepasseerd. Van die negen tig zijn er stellig twintig, die nooit ko men en een tiental, dat alleen bij bijzon dere gelegenheden acte de presence ge ven. Zij voelen voor het goede doel en willen door hun lidmaatschap financieel steunen. Het is stellig een lofwaardig standpunt, dat naar ik hoop navolging vindt. Het zou een hopeloos gevoel wor den als de Sociëteit alle negentig leden tegelijk zou zien verschijnen in een ge bouw, dat als sociëteitslokaal hoogstens aan zestig mensen plaatsruimte biedt. Maar de vraag rijst: „Is het gebouw dan niet te klein?" Onder de leden, die vroeger kwamen en zich thans nog maar sporadisch ver tonen zijn er die zeggen: „ik stel geen hoge eisen, maar als ik mijn gezellig kamertje vergelijk met het interieur daar, dan is me het verschil wel wat al te groot. Tegenspreken kan men zulks niet. Het meubilair doet vriendelijk aan; maar verder is het een ruimte, zo hol en kaal. dat het begrijpelijk is, dat het werd afgekeurd voor de jeugd en de vraag rijst: „Moet dit zo blijven, nu deze lokaliteit is toegewezen aan de ouder dom?" Ik neem aan, dat beide gestelde vragen de aandacht hebben van onze overheid en dat deze heel graag in dit alles ver betering zou willen brengen, maar het is nu eenmaal erg moeilijk voor een Ge meente, die met een zwaar begrotings tekort heeft te kampen, het Ged. Staten duidelijk te maken, dat de hiervoor be nodigde gelden als urgente uitgaven moeten worden beschouwd. Toch is het denkbaar, dat velen van onze leden nog mogen beleven, dat een meer comfortabel gebouw beschikbaar wordt gesteld. Ik denk daarbij aan een gebouw, waarvan de wanden prettig zijn aangekleed en waar bloemen prijken op de raamkozijnen; een gebouw, waarin een centrale verwarming zorgt voor een gelijkmatige temperatuur en niet zoals nu, de mensen, die bij de ramen zitten oortdurend huiveren van de kou. Ik denk aan een gebouw, waarbij enigszins rekening is gehouden met de accoustiek en dat niet zoals nu een spre ker, die zich over de gehele ruimte ver staanbaar wil amken, genoodzaakt is een STRANDFEEST TE DEN HOORN PRIMA GESLAAGD Het Strandfeest van Den Hoorn is ook dit jaar weer prima geslaagd. Op het strand bij paal 9 waren velen gasten en Hoornders aanwezig. En al liet de zon verstek gaan en dreigde er af en toe een paar druppels regenwater. Het kon niet verhinderen, dat de honderd jongeren met grote animo zich inspanden voor het vervaardigen van een mooi zandfiguur. Er waren zeer mooie afbeeldingen bij en de jury had het lang niet gemakkelijk om de beste aan te wijzen. Bij de jongste groep, 7-8 jaar, was de uitslag: 1. Jopie Rosberger uit Baarn. met zeester; 2. Wim Prins uit Utrecht, met hazen; 3. Gerard van Gent, Amster dam. met schip; 4. Corina v.d. Wouden, Amsterdam, met krab; 5. Marchel Bak ker. Den Hoorn, met klomp. 9-10 jaar: 1. Marja de Jong, Rotterdam, citer; 2. Efke Roozendaal, eend met jong; 3. Men- nal Veen, Hoofddorp, kattekop; 4. Olga Hutte, Hengelo, olifant; 5. Marchal Lan- genrei, Alkmaar, zwaan. 11 - 12 jaar: 1. Elsje Verweij, Amsterdam, zeemeer min; 2. Joh. Kooi, Amsterdam, Wapen van Amsterdam; 3. José Bakker, Den Hoorn, schildpad; 4. Reinard Bepler, Duitsland klomp. 13 jaar en ouder: 1. Wiesje Genang, Leiden, krokodil; 2. Bertus Verhoeven, Amersfoort, zee paardje; 3. Bert Hutting, Hengelo, zwaan; 4. Erns Kuchelhaus, Duitsland, man en vrouw. Verder zagen wij nog goed afgewerkt: een molen, „pontverbinding", enkele vo gels, Amersfoort 700 jaar, enz. Met de jeugdigen van 4 tot en met 7 jaar werden spelletjes gedaan. Hiervan was de uitslag: 4-5 jaar: 1. Broer Kaldwasser; 2. Freek Kennis; 3. Andries Mok. 6-7 iaar: 1. Hans Lutterman; 2. Petty Blok; 3. Martina de Hoog. Bij het schatgraven waren ook vele liefhebbersen na het fluitsignaal van de heer J. C. Quint wierpen velen zich op het strand op zoek naar de twaalf schat ten, die verborgen waren. Al direkt kwamen enkele vreugde kreten van vinders. De eerste gevonden prijs had Willy Boendermaker uit Am sterdam. Maar de hoogste prijs, ƒ10, werd door twee del vers gelijk ontdekt. Prompt werd besloten om het te verde len. Dit waren Johan Kooi, Amsterdam en Hans v.d. Velden, Oss. De prijsuitreiking werd bij de maga- zijnbunker van de heer G. Coevert ge houden. Op het veld tegenover „De Narcis' werd 's avonds voor de jeugd strijd om stentorstem op te zetten. Sinds januari 1959 is het ledental door veelvuldige sterfgevallen verminderd; nieuwe leden hebben zich niet aange meld, zodat het ledental is gedaald. Het Bestuur stelt zich de vraag, wat moet er gedaan worden om nieuwe leden te verkrijgen en oude leden op te wekken tot een veelvuldiger bezoek. De midde len, die ten dienste staan, zijn slechts be perkt. Maar aan één bezwaar kan ge makkelijk worden tegemoet gekomen. Het betreft de dames, die vroeger kwamen, maar geen genoegen kunnen scheppen om zich een gehele middag met kaarten of andere spelletjes bezig te houden. Het ligt in de bedoeling voor hen, die liever handwerken met een ge zellig praatje erbij, een aparte tafel be schikbaar te stellen. Ze hebben slechts die wens kenbaar te maken. Valt er niets te breien of te haken voor kleinkinderen of anderen, zo kan men zich ook in dienst stellen van het „Rode Kruis". Men maakt zich dan nuttig voor het algemeen wel zijn en ik neem aan, dat het te verwer ken materiaal beschikbaar kan worden gesteld. De heren biljarters, de trouwste pala dijnen van „de Soos", die zo bezorgd kijken naar het zeer versleten biljart laken, mogen niet teleurgesteld worden. Dat is ook de mening van het bestuur. Het weinige geld, dat beschikbaar is, wil het bestuur zó aanwenden, dat de gezellige sfeer wordt bevorderd en zo mogelijk het lidmaatschap aantrekkelijk gemaakt. In verband hiermee worden plannen gemaakt, die voor uitvoering vatbaar moeten zijn. Men hoopt dan dat een en ander in de smaak valt en de le den er waarderend tegenover zullen staan. Zo'n naar voren gebracht plan is b.v., dat men verschillende verenigingen wil aanschrijven om voor leden van de Sociëteit, die gaarne wel eens willen uit gaan, maar voor wie het wel enigszins bezwaarlijks is het volle pond te betalen, kaarten beschikbaar te stellen tegen°een gereduceerde prijs. Verder wordt dan door Bestuur ge- orgd, dat de Soos-leden, die niet dicht bij „De Oranjeboom" of „Casino" wonen gratis worden gehaald en thuisgebracht. Het zullen de leden van de Soos zelf moeten zijn, die moeten uitmaken of ze het gewenst achten of in die richting iets wordt gedaan, ja of neen. En hiermede heb ik dan eens de be langstelling trachten op te wekken voor de Bejaardensociëteit in Den Burg. Voor velen is „de Soos-dag" de dag der dagen. Moge zulks zo blijven. Mogen de leden, die om welke reden dan ook niet verschijnen, maar alleen lid zijn om het oede doel te steunen, ook eens komen en ïun aantal toenemen, zodat het ledental niet 25%, maar minstens 75% wordt van het aantal ouden van dagen in Den Burg en omstreken. Voor velen zal een con tributie van 3,per jaar wel geen be letsel vormen. U, mijnheer de redacteur, betuig ik mijn oprechte dank voor de verleende plaatsruimte. J. A. van Enst Aanmelding van nieuwe leden kan geschieden bij mevr. Wassenaar, Witte- kruislaan 18, Den Burg. het meisje of jongen gehouden. Met veel enthousiasme werd er door de jeugd ge streden tot groot vermaak van de vele aanwezige ouderen. Het was reeds donker voordat het ac tieve korps D.E.K. zich opstelde en door het dorp marcheerde door een grote schare feestgangers met lampions ge volgd. Zo trok de vrolijke stoet door het dorp en was het strandfeest weer achter de rug. Een ieder trok voldaan op huis af. Op het strand werden alle kinderen onthaald op een flesje limonade en bij inlevering van het lege flesje kregen ze een lollie en zuurstok. Het bestuur van de WV Den Hoorn kan ook dit jaar weer terug zien op een geslaagd strandfeest. BELEGGINGEN IN EFFECTEN (Deel VIII) Zoals wij in een onzer vorige beschou wingen besproken hebben kan een fonds in een „open hoek" of in een „gesloten hoek" worden verhandeld. Wordt een fonds in een „open hoek" verhandeld, dan komen er meerdere koersen tot stand. Bij handel in een „gesloten hoek" wordt er slechts één koers vastgesteld. Hoe zal nu de hoekman de koers van een fonds, verhandeld in een „gesloten hoek" vaststellen? Algemeen kan worden gesteld, dat hij de koers zó zal bepalen, dat zoveel mogelijk orders kunnen wor den uitgevoerd. Er zijn verschillende noteringen mo gelijk: 1. Een koers zonder meer b.v. 200%. Alle bestens orders en alle gelimiteerde orders, voorzover de door de opdracht gevers gestelde limites dit toelaten, wor den uitgevoerd. Een hoekman heeft b.v. de volgende orders binnengekregen. Kopen: 10 aandelen bestens 4 aand?len, gelimiteerd op 198% 6 aandelen, gelimiteerd op 200% 4 aandelen, gelimiteerd op 201% Verkopen: 5 aandelen bestens 6 aandelen, gelimiteerd op 199% 9 aandelen, gelimiteerd op 200% 2 aandelen, gelimiteerd op 202 Indien de hoekman de koers zou vast stellen op 198%, moeten alle kooporders worden uitgevoerd (alle kopers zijn be reid 193% te betalen) zodat de hoekman 24 aandelen zou moeten leveren. Hij zou slechts 5 aandelen ontvangen (hij heeft bestens verkooporders voor 5 aandelen). De andere verkopers willen respectieve lijk minstens 199%, 200% of 202% voor hun stukken maken. De hoekman zal de koers dus niet op 198% vaststellen. In het onderhavige geval zal hij de koers op 200% stellen. Op deze koe ontvangt hij 20 aandelen en moet hij I aandelen leveren. Alle kooporders bi ;C halve die 4 aandelen gelimiteerd op 1< worden uitgevoerd a 200%; alle ve: kooporders worden afgedaan a 200% b< halve de order inzake twee aandelen. g< limiteerd op 202%. 2. Een koers met de letters g.b. er acl ter, hetgeen wil zeggen „gedaan en bii ir den" b.v. 200% gedaan en bieden. De: koers geeft aan, dat er bij een koers va ;r 200% meer vraag dan aanbod is. I hoekman moet alle bestens verkoopo ders benevens die met een limite val 200% of lager uitvoeren a 200%; tevei heeft hij de plicht alle kooporders rn een hogere limite dan 200% uit te vo ren a 200%. De bestens kooporders en kooporders gelimiteerd op 200% behoe hij slechts gedeeltelijk uit te voeren, ec] ter met dien verstande, dat elke kop tenminste één stuk toegewezen krijgt. 3. een koers met de letters g.l. d.w. „gedaan en laten" b.v. 200% gedaan laten. Nu geeft deze koers aan, dat er een koers van 200% meer aanbod vraag is. De hoekman moet alle bestei kooporders benevens de kooporders m een limite van 200% 'of hoger uitvoere tevens heeft hij de plicht alle verkoo] orders met een lagere limite dan 200® uit te voeren a 200%. De bestens kooporders en de verkooporders, gelim teerd op 200% behoeft hij slechts gedee tel ijk uit te voeren met dien verstand dat elke verkoper tenminste één stuk gerekend moet krijgen. Andere mogelijke noteringen zijn b., 200% 1. of b.v. 198% bieden - laten. Dit zijn alle slechts advie koersen, waarop wij in onze volgent bespreking zullen terugkomen. (Publikatie Rotterdamse Bank N.V. In ye [Vi lie ie P V€ re 21 )l( Foto Langeveld De Rooij Den Burg - Texel COCOSPALMEN IN INDIA EN OP CEYLON ZORGEN VOOR VLOERBEDEKKING Wat is cocos? Cocos als vloerbedekking is in het Nederlandse gezin een vertrouwd pro- dukt, maar dat het produktieproces in feite begint bij de cocosnoot in de palm boom zal minder bekend zijn. Nu ziet die cocosnoot in de palmboom er anders uit dan die welke wij uit de fruitwinkels kennen. Om deze noot zit nog een dikke laag vezels en de omvang is dan ook 2 maal zo groot. In India, de belangrijkste leverancier der grondstoffen (in mindere mate op Ceylon) maakt men cocosgarens uit de vezels van de cocosnoot. Dit gebeurt voornamelijk in huisindustrieën, die aan vele tienduizenden, meest vrouwen en kinderen, werk geven. Hoe worden de vezels verwerkt? Voor de vervaardiging van weef- garens worden vezels van de onrijpe vrucht gebruikt, die zich aan de binnen zijde van de bolster bevinden en hier mede zijn verbonden door plantenlijm. In de vezel zit ook looizuur. Looizuur en plantenlijm moeten worden verwijderd en dit gebeurt tijdens het roten. Dan ko men de thuiswerkende vrouwen en kin deren aan bod, die de vezel door klop pen los maken. Na drogen en sorteren worden de lange vezels met de hand of met een soort spinnewiel tot garens ver sponnen. Nogal primitief, maar met als resultaat een zeer bruikbaar weefgaren. Bij de exporteurs sorteert men de garens op dikte en kleur om ze dan, door wrij ven tussen de handpalmen, tot draden van ca. 320 meter aaneen te lassen. Tot balen geperst zijn zij gereed voor vervoer over zee. 20 pet. van de wereldproduktie van cocosgarens gaat naar Nederland, waar men ze verwerkt tot typisch Ne derlandse kwaliteitsprodukten. Ia Nederland naar de weverij ei In Nederland aangekomen worden garens naar behoefte geverfd en na dr ging in droogtunnels zijn zij klaar vo de weverij, waarin gebruik wordt maakt van de modernste machines. Oi hier kennen wij voor het weven van wat ingewikkelder dessins de Jacwuari weefmachines. Na het weven worden rollen op de meetmachines gemeten tegelijkertijd op fouten gecontroleerd. Groeiende populariteit De rijke verscheidenheid van de cosartikelen lopers, matten, tapijti en karpetten in een bonte variatie vl dessins en kleuren is de kracht v: Nederlands toonaangevende cocosindu tiieën, die zich hebben verenigd om m elkaar het merkartikel STER-cocos op binnen- en buitenlandse markt te bre gen. Voor de tweede wereldoorlog ke oen wij cocos hoofdzakelijk als gan lopers en vestibulematten, maar door h gebruik van moderne weefgetouwen het toepassen van betere verfmethodi is het mogelijk cocos in fijnere vorm maken voor bijv. vaste tapijten of los karpetten. Door niet al te star vast houden aan de eis van de omkeerbaa heid werd het mogelijk naast de conve tionele dessins moderne kleurcombin lies te maken. Jonge mensen die een m derne, goede en verhoudingsgewijze tcx goedkope vloerbedekking zoeken, vindi die in deze stercocos, die bovendien ste is en gemakkelijk te onderhouden. Vo het vaste tapijt kan met een stofzuig worden volstaan. Zo nu en dan wat w ter sprenkelen opdat de vezel niet droog wordt en zou kunnen breke Losse matten en karpetten geregeld klo pen met een mattenklopper zond scherpe delen. Vlekken laten zich verw deren met water en zeepsop. Wel evi proberen of de kleuren niet worden aa getast.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2