Nog één week kunt U profiteren OP TIJD OP TIJD SCHOOLBOEKEN TEXTIELHUIS ZEGEL zeer speciale koopjes •333331a „FORMOSA" 72 FAMILIEDR UK WERK Wij hebben nog verschillende DUBBEL ZEGELS 50 extra grote flanel lakens 5,98 Zuiver wit flanel lakens 7,90 Lakens en slopen 1,25 6,40 5,70 bloembollen Taxi nodig concert zangdienst Afgesloten rijweg moderne wollen dekens 39,00 49,00 Baddoeken 1,65 ruit keukenbaddoek 1,25 wolgarens 1,25 Bouwgrond Iroxfti Naaimachines Onderdelen Reparatie ^4 kleedt U met lichte, elastische elegance 56ct 50ct 70ct 1.15 58ct Lunchschotel van de week DE SPARRETJES van de WEEK 39 „The Dixieland Pipers" Na afloop BAL Schrijfmachines Langeveld en de Rooij n.v. VERHUUR van BESTELD IN HUIS! LANGEVELD DE ROOIJ N.V. Woensdag 29 juli naar Amsterdam en Artis '.V.-KIJKERS VERENIGEN ZICH »ds geruime tijd heerst onder een deel van de 500.000 T.V.-kijkers in rland een groeiend gevoel van on- "Idenheid over de gang van zaken bij T.v. Een deel der kijkers is niet tden met de samenstelling der T.V.- amma's zij wensen daarin een j-e vorm van medezeggenschap Lc- inder deel is niet tevreden met het aantal zend-uren van onze T.V. )e: °e rreweg het kleinste aantal van alle j nmingende West-Europese landen!! rtorn, men wenst algemeen „meer en ook,, betere waar" voor zijn Vi igeld. En aangezien van individuele 'eJ aten uiteraard weinig of geen succes verwachten, hebben enige enthou- T.V.-kijkers besloten over te gaan oprichting van een „Algemene Ne- "cJind3e Vereniging van Televisiekijk ;c"" met als doelstelling het behartigen de belangen der T.V.-kijkers. t aantal leden uit practisch alle i van het land afkomstig groeit Imatig. Ijverige propagandisten ;uls), zijn reeds in diverse plaatsen bezig in hun vrije tijd nieuwe leden .ierven, want wil de Vereniging lwerkelijk kunnen optreden namens jjederlandse T.V.-kijkers dan is het ig, dat een zo groot mogelijk aantal n achter de T.V.-kijkersorganisatie re iertoe zal ongetwijfeld ook in be- "^rijke mate bijdragen de inmiddels iiezenlijkte uitgifte van een geïl- reerd T.V.-maandblad, waardoor de eniging in staat is met meer kracht ileiten voor de verwezenlijking van r doelstellingen. ,j" L de eerste plaats: medezeggenschap le* de kijkers in de samenstelling van de -programma's. Waarom duizenden lens besteed en kostbare zendtijd ver- ikt voor sommige T.V.-programma's, naar het oordeel van vele kijkers tiet aanzien nauwelijks waard zijn, ijl aan de andere kant kosteloos be- kbare Eurovisie-programma's door N.T.S. zonder meer worden geweigerd zodoende programma's van belangrijk are kwaliteit de Nederlandse TV-kij- s worden onthouden, ti de tweede plaats: een zo spoedig gelijke uitbreiding van het huidige tal zenduren. Ook overdag speciale gramma's voor de vrouw, voor zieken, texelaartjes Elektra. Aanleg, uit breiding en reparatie. Snel, vakkundig, billijk. Tel. 78. M. en A. J. Vonk Tel. 273 „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Te koop puikbeste aard appelen. Worden thuis bezorgd. P. Beers, Mo lenstraat 30, Den Burg, telefoon 613 Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Woningruil. Aangeboden woning in A'dam in ruil voor woning op Texel Br Laarhoven, van Osstade- straat 77hs, A'dam Bol- lenpellers gevraagd S Ros Hogeberg Bollenpellers gevraagd f 1,75 per mand T Vennik, De Koog Gevraagd een paar flinke bollenpellers(sters) en of opzoekers(ster5j. C. M. Witte, Kogerv.-eg, De Koog Het behaagde de Here na een korte hevige ziekte, tot Zich in Zijn heerlijkheid op te nemen ons innig geliefd doch tertje en zusje Cornelia Martha in de jeugdige leeftijd van bijna 5 jaar - als een bloem des velds - Haar diepbedroefde ouders en broers J Vlaming Bz. M. Vlaming-van Dijk jaap, Biem en Gerrie Texel, 25 juli 1959 Oosterend, Bosweg 28 De begrafenis zal plaats vinden hedenmiddag 2 uur vanuit de Geref. kerk, waar ook de rouw dienst zal worden ge houden om 1,15 uur alsmede herhalingsprogramma's voor de werkers uit de continu-bedrijven. Willen wij verder in de toekomst een „tweede programma" hebben, zoals dat bijvoorbeeld reeds enige jaren in Enge land het geval is, dan zouden óf de kijk gelden rigoureus moeten worden ver hoogd, óf zou op gepaste en behoorlijk gecontroleerde wijze de z.g. „commer ciële televisie" naast het bestaande T.V.- bestel moeten worden ingeschakeld. Het belang der T.V.-kijkers in deze eist dan ook dat alvorens op de be langrijke vraag „commerciële T.V. Ja üf Neen" een definitieve beslissing wordt genomen de T.V.-kijkers (als belang hebbenden in de eerste plaats) op objec tieve wijze worden voorgelicht over het wezen, de werkwijze, voor- en nadelen en,z. van deze commerciële T.V. Verder wil de Vereniging d.m.v. haar geïllustreerd T.V.-maandblad de T.V.- kijkers voorlichting geven op Televisie gebied. Indien, na gereedkoming van het ont worpen T.V.-zendernet daartoe aanlei ding zou bestaan, wil de Vereniging bij de P.T.T. pleiten voor de nodige maat regelen tot ontvangst-verbetering (Den Helder-Texel!). Tot slot acht de Vereniging het even eens tot haar taak om te ijveren voor wettelijke bepalingen ter voorkoming van onnodige storingen bij de T.V.-ont- vangst alsmede voor een effectieve con- röle op de naleving van deze wettelijke bepalingen. Van essentieel belang is daarbij dat deze organisatie volkomen onafhankelijk staat van alle belangrijke groeperingen, aus zowel onafhankelijk van de N.T.S. als van de toekomstige commerciële T.V. Alleen dan kan de A.N.T.V. ervoor zor gen dat onder alle omstandigheden de belangen van de Nederlandse T.V.-kij kers (zowel culturele als practische be langen) zo goed mogelijk worden behar tigd en dat toekomstige belangrijke be slissingen op T.V.-gebied niet langer meer „bij ons, over ons en zonder ons" worden genomen, doch dat eerst de kij kers, als zijnde „belanghebbende groep" daarin worden gekend. T.V.-kijkers van Texel kunnen zich als lid van de A.N.T.V. (contr. 2,50 per jaar incl. T.V.-maandblad) opgeven tele fonisch onder no. 78 Den Burg, M. A. J. Vonk, Kogerstraat 27, Den Burg. Voor zaken of privé in zit U tevree. Café-Restaurant Koningstraat 68-74 Den Helder Zendt vroegtijdig Uw advertenties in! Uw adres: Drukkerij Texelse Courant 20-7-5-8 zware kwaliteit 180 x 230 185 x 240 kleine smetjes uitsluitend prima goed Slopen 1,95 1,65 1 50 Lakens 180 x 240 7,90 150 x 230 6,90 Heden overleed nog onverwacht in het zie kenhuis te Utrecht onze beste zwager en oom Johannes de Bruijn echtgenoot van H. Gieles in de leeftijd van 53 jaar. Oude Arnhemseweg 283, Zeist. Wittekruislaan 32 Den Burg L. Gieles G Gieles—Boverhof Abelia Burgem Luijeringsingel 36 Vlaardingen (Ambt) G Gieles M. Gieles—Koopman Kees en Gerard 27 juli 1959 Uit voorraad aangeboden pracht sortering w o. tulpen, krokussen, sneeuwklokjes, bl. druifjes, Ixias, hyacinten en spec, gesorteerd in Texelse nar cissen. Van alle soorten org kleuren platen. Maandags op de markten woensdagmiddags aan De Koog (Badweg) Van Strien, Wi ilhelmina- laan 94, tel. 604. Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Bel dan Den Burg 58 I Autobedrijf A. Kievit Donderdag 30 juli 's avonds 8 uur in het Dorpshuis de Wald hoorn te Den Hoorn door fanfare D E K. Toegang vrij. Vrijdag 31 juli a s. in de Ned. Herv. kerk te Den Hoorn. Organiste mej. M Bremer Solozang, mevr. Sanders Trompet: Pim Kamphuis Namens de Plaatselijke commissie voor de ruilver kaveling Texel wordt U bekend gemaakt dat de Lange Waalderweg vanaf Oudeschild tot de Zaan- dammerdijk vanaf 30 juli a.s. tot nadere aankondi ging bij gedeelten voor het verkeer zal worden af gesloten. Door borden zal worden aangegeven welke gedeelten afgesloten zijn. Ned Heidemij. Enkele uitgerangeerde dessins 100 pet zuiver wol 150 x 220 180 x 235 Hierin slaagt u nergens beter en voordeliger alleen het beste goed en grote maten 2,25 1,95 Extra kwaliteit moderne Laatste restant per knot 1,75 Restanten pyama's en onderjurken, laatste coupons enz. spotgoedkoop Warmoesstraat Den Hoorn Telef 252 Zaterdagavond is in het ziekenhuis te Den Helder ons lief nichtje Lia Vlaming overleden. Dat de Here de ouders en broers moge helpen dit zwaar verlies te dragen Fam Vlaming Fam van Dijk te koop gevraagd voor bungalow eventueel voor kampeercentrum. Brieven no 1286 bureau van dit blad. OPSFS FIRMA JAC. BRUIJN Stenenplaats - Den Burg Pas bij ons eens zo'n verrukkelijke „lichtgewicht"- step-in, uit de verleidelijke Pas-Tunetto reeks: licht, luchtig en zeer effectief.. Dit model, met gekruiste voorpanden, corrigeert Uw Gguur voorbeeldig. U voelt niet dat U iets draagt En „opkruipen" is uitgesloten. In 'n wip gewassen en gedroogd. Niet stryken! ONTBIJTKOEK Grote en 22 zegels SPRITS pak 10 stukken TANDPASTA en 28 zegels p. tube ZALM CONSPAR F.P. en 46 zeaels p. blik 2 Fles SINAS IJSWAFELS 250 gr. 05 Ct en 13 zegels - 10% korting ct. MELANGE DE LUXE HEERLIJK SNOEPJE 150 gr. en 10 zegels 10% korting Cervelaat 50 gr. Gehakt 50 gr. Ham 50 gr. en 14 zegels 10% korting 1 pak MACARONI voor HALVE PRIJS 15 ct. en 3 zegels Bij aankoop van 1 Blik LUNCHWORST a 200 gram voor 82 ct. en 16 zegels 3 Pullen PILS Spar voor 1.18 en 24 zegels 1 Blik FRANKFURTER a 6 stuks 5J5J ct- en SPARZEGELS Grote PINDA'S rt 250 gram AM Cl- en SPARZEGELS FRUIT ASSORTI AGAR 200 gram en SPARZEGELS ct. Aa 10*/, KORTING 100°/» KWALITEIT kj£ Hedenavond 20,15 uur Wezentuin Op veelvuldig verzoek optreden van o 1 v. Eric Krans. Entree 75 ct. Kinderen tot 14 jaar 40 ct in De Oranjeboom m m.v. The Dixieland Pipers Aanvang plm 23,30 uur. Entree f 2 50 Toegangsbewijzen in voorverkoop bij de VVV-bureaux Ajourelastiek met flinke rek f 11.75; idem, als broekje f 17.25; wet extra tailleband f 14.75; idem, als broekje f 19.25. Ook in „pikante" modekleuren I De boekenlijst wordt met de uiterste zorg behandeld door Parkstraat 10 Telef. 11 Den Burg Wij hebben nog véél meer Pas-Tunettcs; voor elke Nederlandse vtouw een corset of beha in haar eigon maatl Deze snoezige beha geeft ideale „uplift'. In glanssatijn „Matisor" 4.95 Zelfde stcp-m ook met extra elastische taillcband, die niet kan omkrullen. TENTEN-LUCHTBEDDEN BU TAGASAPPARATEN WEWEBSTR 17 19 - TSL:67 OEN BURG - TEXEL vertrek na aankomst 2e boot van Texel voor laatste boot terug f 4,- p. pers. kinderen f2,75 (Artis inbegrepen) Zaterdag I aug, naar Snip en Snaprevue te A'dam. Vertrek 17 uur, plaatsen f 8,20 en f9,20 buskosfen inbegr. Vraagt onze reisgids voor buitenl. reizen in sept. Reisbur. v. Koningsbruggen, Loodsgracht 22 Den Helder telefoon 2026 VOOK FCITJEA* fLAH GE.VELP& 06 ROO'Cj 6N eeN PHILIPS PL!TSUA«4P>e KOST 66N KV)ART36

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3