6r^// Ywarts in het hart— Ban Ir. Postgiro 652. - Abonn-pr. 2,25 p. Werkt Texel aan eigen ondergang c de zinnige RANG J Jp 95 pCt van onze gastenontvangende bedrijven ralt niet dat aan te merken, de resterende 5 pCt doen véél meer kwaad dan ze zelf denken -gggY'i Ufc-Z/iaax, Verschijnt woensdag» en xaterdag» )en Borg Texel - Postbus 1) Tel. 11 J 7 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm ATERDAG 1 AUGUSTUS 1959 73e JAARGANG No. 7374 TEXELSE COURANT ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) De heer Quint, directeur VVV, gaf desgevraagd het Volgende commentaar naar aanleiding van het bijgaande artikel: Er zijn inderdaad gevallen waarin ondernemers zich naar mijn mening niet altijd voldoen de bewust zijn van hun gast heerschap en/of niet het juiste maatgevoel tonen ten aanzien van het aantrekken van depen dance-bedden. Verder ben ik het geheel met U eens, dat het toenemende bromfietsvandalisme alleen be teugeld kan worden door spij kerharde maatregelen. Tenslotte: Werkt Texel aan eigen ondergang, vraagt U zich nogal somber af? Daarop zou ik willen antwoor den, dat het toerisme op de eilan den sterk van karakter aan het veranderen is. Het sociaal toeris me, de verzamelnaam voor o.a. het gemotoriseerde toerisme en het jeugdtoerisme, is niet te stuiten, of we dat prettig vinden of niet, zomin als het te stuiten was bijv. aan de Franse Riviera. Het is een ontwikkelingsfase. Men zal overigens moeten trach ten deze ontwikkeling binnen verantwoorde banen te leiden en te houden. voor te zeggen, maar deze gasten hebben dan ook genoegen te nemen met wat er op de dag van aankomst aan slaapruimte geboden wordt, en dat is redelijk. De gasten, die wèl bespreken verlan gen echter een verantwoorde slaapgele genheid. En tenminste een W.C. Dat is ook een probleem op zich. Buurtbewoners van pension „x" heb ben reeds meerdere malen een minder verheffend tafreel voor ogen gehad. U kunt het zich voorstellen, een huis met één w.c. en ongeveer vijftig bewoners, verschillende dagen is het voorgekomen dat kinderen buiten in het gras hun .Grote" moesten doen. Dat gaat toch al te ver! Niet alleen dat de pensionhouder zichzelf daarmee in de vingers snijdt, maar ook voor de naam van ons eiland is dit nu niet bepaald bevorderlijk. Moeilijk te controleren Ongetwijfeld zijn deze zaken moeilijk te controleren. Maar dat dergelijke ge vallen onder de loupe moeten is nu wel ouideli]k. Eind 1.958 waren bij de WV Texel in geschreven 75 hotel- en pensionbedrij- ven. Deze bedrijven hebben een totale capaciteit van 1520 personen. Gezien hel beddenaantal in eigen huis slaapt het grootste deel der gasten in dépendance. Er zijn maar enkele bedrijven die geheel met eigen ruimte werken. Het aantal gemeubileerde huizen en -kamers bedraagt 300, dit met een slaap- capaciteit van 1675 personen. Gemiddeld 5 mensen per woning. De zomer- en kampeerhuisjes kunnen 1760 personen onderdak verschaffen, ter wijl de kamphuizen, -schuren en jeugd herbergen, 32 in getal, plaats bieden aan 1255. slapers. De kampeerterreinen zijn dit jaar ze ker overbelast. De 15 kampplaatsen heb ben een accommodatie voor 3540 perso nen. Dit getal is ver overschreden. Nu werkt deze overbelasting op de kam peerterreinen niet direct mee aan de endergang van Texel. Deze gasten zoe ken hun eigen standplaats en hebben hun eigen bed. Voor de gasten in hotel en pension is bet anders; zij verwachten een frisse slaapruimte en een zitkamer waar men ook kan zitten. TERUG UIT DE VER. STATEN Onze 17-jarige eilandgenoot Joop Quint, die tot de 35 uitverkoren Neder landse scholieren behoorde, die vorig jaar een beurs van de American Field Service verwierven voor een jaar ver blijf en studie in de Ver. Staten, keert met alle andere A.F.S.'ers op 6 augustus in ons land terug. Hij was een jaar lang de gast van de Rotary Club in Altoona (Pennsylvania), alwaar hij de High School bezocht. UIT DE BOCHT GEVLOGEN Snel en goed zijn twee dingen, die maar zelden samengaan. Dat het niet ging heeft ook de motorrijder, de heer C. Meur, uit Utrecht, ontdekt. Als kam peerder op ons eiland snorde hij met een behoorlijke vaart uit de bocht bij de Strooppot. De motor kwam in de sloot terecht, totaal vernield. De bestuurder zelf vloog over het water heen en maakte een noodlanding op het weiland. De vol gende landing was in een ziekenhuis te Den Helder. Zware verwondingen en een hersenschudding zijn het gevolg. Wat doet de gemeente? S.V. TEXEL Het wordt weer feestelijk op het sportterrein volgende week. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kunnen we allen weer laten profiteren van een ge zellig openlucht-fancy-fair. Zweefmolen, draaimolen, schiettent en vele andere attracties zullen een prettige sfeer bren gen. Hepen we op gunstig weer, dan kan een grote belangstelling verwacht wor den. Houd U intussen deze avonden vrij, het zal gezellig worden. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 5 augustus consultatiebureau Woensdag 5 augustus a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 4 augustus op om 5.04 uur en gaat onder om 20.27 uur. Maan: 4 aug. N.M.; 11 aug. E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 1 aug. 5.29 en 18.14; 2 aug. 6.36 en 19.16; 3 aug. 7.32 en 20.11; 4 aug. 8.23 en 21.00; 5 aug. 9.11 en 21.46; 6 aug. 9.52 en 22.28; 7 aug. 10.33 en 23.10; 8 aug. 11.10 en 23.45 „Daar kom ik niet meer" Dat is dan het gevolg van een minder prettige behandeling in het pension. Ge rust de mensen doen hun best wel, maar ze hebben te veel hooi op hun vork ge nomen. „Daar kom ik niet meer" heeft ook nog een andere achtergrond. Gasten in De Koog klagen steeds over de knetterende brommers. Niet alleen overdag, maar ook ver na middernacht. Een pensionhouder aan de Brink, die werkelijk zijn gasten keurig ontvangt en ook een slaapkamer onder eigen dak voor deze mensen heeft moest ook horen- „het spijt me, maar ik vind het hier te druk, niet in uw pension, maar 's nachts op straat. Volgend jaar ga ik onderdak in een ander dorp zoeken. De gemeente moet werkelijk niet te lang wachten om hierin verandering te brengen. Het geval van de Brink is er slechts één. Het is ook niet alles, om na een heerlijke dag aan het strand midden in de nacht nog gestoord te worden. De bromfietsrijders liggen waarschijnlijk tot 11 uur 's morgens in hun tent. Zij leven 's nachts. Werkt Texel aan eigen ondergang? Het is wat uitvoerig beschreven, maar misschien dat de put gedempt kan wor den voordat het kalf verdronken is. VEEL LAWAAI EN GESCHREEUW Het komt de laatste weken nog al eens voor dat de politie handelend moet op treden tegen nachtbrakers. Schreeuwen de jongelui op bromfietsen denken alles te mogen, ook 's nachts. Diverse brom mers zijn in beslag genomen en staan nu uit te blazen op het bureau van politie. Een kampeerder, in De Koog is de kampkaart afgenomen en moest zelf het eiland verlaten. „Texel werkt aan eigen ondergang". Dit is dan een andere ondergang, na melijk de duinbrand nabij Loodsmansduin te Den Hoorn. Met man en macht was men bezig de brand meester te worden. ZONDAG NATIONALE WANDELTOCHT Van 11.00 tot 12.30 uur vindt zondag morgen de start plaats van de tweede Texel-Wandeltocht. Aan deze tocht, ge organiseerd door de wandelsportvereni ging „De Duinkanters" te Den Helder en VW Texel kan iedereen deelnemen. De junioren lopen afstanden van 10 en 15 km., senioren 10, 15 en 25 km. De tocht gaat door de Dennen richting De Koog. Als start en finish is gekozen „Casino". Den Burg. Wij wensen de tippelaars een prettige tocht. RIJWIELEN EN - ONDERDELEN ONDER MOEDERS PARAPLU „The Dixieland Pipers" kunnen tevre den zijn. Woensdagavond hebben zij de jeugd dusdanig weten te boeien, dat het voor de heer Quint moeilijk was, om aan het einde van de avond aan zijn dank woord te beginnen. Eerst een nummertje toe. En die toegift hebben ze gehad. Ondanks de regen was de belangstel ling bijzonder groot, geen bank bleef onbezet. Verschillende gasten hadden de paraplu opgestoken en genoten zichtbaar van de jazz-muziek. De heer Erik Krans en zijn mannen hebben er slag van om door hun muziek de aanwezigen te boeien. Vooral de drumsolo was buitengewoon. Een attractie was het optreden van de zangeres An van Dijk. „Een ieder loopt weieens in de regen" was wel een zeer toepasselijk liedje voor deze avond. Ook haar optreden werd beloond met een daverend applaus. De geluidsinstallatie was nu prima in orde! Ook net bal, hierna in „De Oranje boom" gehouden, genoot flinke belang stelling. Er is de laatste weken heel wat ge- chreven over het drukke bezoek aan >adplaatsen in Noordholland. Als we de r 'erslagen in dagbladen nemen, die het leeld van de toestand weergeven in Sandvoort en Hoek van Holland, dan - eggen we direct: Dat is gelukkig niet op i* Texel. Daar is nog ruimte genoeg en t itten de mensen niet rug aan rug op het ■b trand. Gelukkig niet. Laat ons eiland daar op ran verschoond blijven. e De heer J. Dekker schrijft in het blad jv ,Voor Vrienden van Texel" een artikel n >nder de kop „Texel biedt Elck wat 5Vils". De administrateur van onze VW ;chrijft over zijn ervaringen rond de j 'aasdagen. Hij noemt onder „Elck" een u roetganger, een wielrijder en een auto- [0 nobilist. Deze mensen hebben stuk voor 1( ;tuk genoten van al de bezienswaardig- ïeden van ons eiland. De een heeft het n «ezocht in het oudste gedeelte van ons a ?iland, waar de tuinwallen hoogtij vie- en. Een ander heeft de Mui bezocht. Voor „Elck wat Wils". Dat gaat in het vroege voorjaar. Deze mensen waren ,a allen zeer tevreden over ons eiland, maar ïu de zin aan het iend van het artikel: ,Het is de bedoeling in de zomer nog t eens terug te komen. Wij brengen onze vakantie door op een luisterrijk plekje en zullen dan tijd genoeg hebben om het eiland verder te verkennen. Ik ben er bij voorbaat zeker van. dat deze vakantie jq een succes zal zijn, omdat Texel juist datgene biedt, waar ik naar zoek: Ruim- iJt te, rust en vrijheid. Tot ziens over enige maanden". Het artikel wordt geïllustreerd met een beeld van duinen, strand en zee. Hoe is het over enige maanden? Pardon dame, U staat op mijn tenen. Nu zijn dameshakjes niet bijzonder groot en vielen de verwondingen dus nogal mee. Maar zo zijn de gasten aan hun vakantie begonnen. Een overvolle boot, alle passagiers tweede klas, met een eer- n(] ste klas kaartje. Och, daar is niet aan te ontkomen met die drukte. Ook de gasten vinden dit niet het ergste. Het is te be- grijpen dat op bepaalde dagen de TESO- boten de stroom gasten niet naar behore kunnen verwerken. De boottocht is gauw vergeten. Straks zijn de vermoeide rei- ügers in hun hotel of pension. Anderen gaan op zoek naar hun gemeubileerde 135 woning, weer anderen slaan hun tent op op een der kampeerterreinen. Hier is het! Gelukkig, hier is het. De gasten heb ben hun pension gevonden. Voor de laatste maal worden de koffers opgeno men en wordt vol verwachting aan de bel getrokken. Eén minuut, twee minuten, drie, vier en dan eindelijk gaat de deur open. Een dame met een verhit gezicht laat zich ontvallen: „Gunst, bent U der nou al, ik had U nog niet verwacht". De gasten kijken elkaar even aan maar houden hun mond (verstandig). Eindelijk zitten ze op een (houten) stoel in de kamer. De pensionhoudster (of houder) is aan een inleidend gesprek beonnen. De eerste vraag: Zullen we eerst even afrekenen? U blijft een week, dus dat is 7 maal 8 maal 3 is 168,b 10 pet. is 184,80. - Dat was de tweede koude douche voor in de gasten, zonder dat ze nog hun handen it hadden verfrist. Maar ieder mens is anders en we ho le pen dat een dergelijk geval tot de uit- 3t zonderingen behoort. Maar gelooft U ons .p gerust: het komt voor! •h De heer C. H. Fortgens, de nieuwe VVV-directeur. Er wacht hem een moei lijke taak Na de betaling, nog te goeder trouw, gaat de eigenaar verder. Mag ik U nu even naar Uw kamer brengen. Belangstellende ogen gaan naar de trap in de hal. Koffers worden weer op genomen ende buitendeur gaat open. „U slaapt in dépendance in de volgen de straat". Weer zo'n harde ontnuchte ring. Maar wat doe je als gast, je neemt het nog. In dépendance aangekomen wordt de slaapruimte gewezen. Het valt nog mee, maar geen stromend water. Jammer. Nog mooier huis Laat ons even bij de pensions blijven. De volgende gasten worden ongeveer op dezelfde wijze begroet. De heer, die hier besproken had was zo verstandig ge weest de gevoerde correspondentie mee te nemen. Daar stond ongeveer het vol gende in: „als ons huis bezet is, beschikken wij over een nog mooier, zonniger en ruimer huis. In deze woning vindt U dan Uw slaapkamer. Even verder: wij bezitten warm en koud stromend water op onze frisse slaapkamers". Dat ziet er niet gek uit, zullen de toe komstige gasten ongetwijfeld tegen el kaar hebben gezegd. Als je dit zo leest, ziet het er inderdaad niet gek uit. Maar nu de werkelijkheid, in tè veel gevallen. De gasten hebben vooruit betaald, wat voor een pension al zeer ongebruikelijk is, en worden naar hun slaapkamer ge bracht. „Dat neem ik niet" Twee straten verder vindt men einde lijk een onderdak. Een laddertje wordt beklommen, een trap mag men het niet noemen, en daar kijkt de gast tegen de aakpannen aan. In het midden een gor dijn, dat de ene slaapkamer van de an dere moet afscheiden. Een zolder, goed voor negen gasten. Is het een wonder, dat de gast riep: „dat neem ik niet". Vele gasten vragen zich dan ook af hoe het komt dat sommige pensions zo over vol zitten. In een normaal huis kunnen toch geen veertig gasten worden onder gebracht? Een dépendance is (jammer genoeg) normaal. Maar het verdient wel aanbe veling om aan de dépendance-accommo datie de nodige eisen te stellen. Niet besproken Er zijn nog steeds gasten die vooruit bespreken niet nodig vinden, je bent dan zo gebonden, zegt men dan. Daar is alles

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1