NEELS V Mensink's Luxe Bakkerijen 110 graden beeldbuis Profiteert van de vele koopjes i Smedenbond afd. Texel 3'|, PCT. RENTE T.V. nieuws ELECTROHU1S BAKKEF Oosterend... present Voorverkoop driedagenkaarten a f 2,00 Meer dan 2000 costuums vanaf 39.75 45.- 50.- 900 mod. herenoverhemden nu voor 3,95 Jongens overhemden voor 3,50 jongensoveralls v.af 8,50 Dutch Swing College Band Na afloop BAL 2e Texel Wandeltocht B.V.A.B. Attentie B.V.A B Taxi nodig Borduren J. G. Dekker Speciale aanbieding WITTE'S BAZAR T.V., Radio, Stofzuigers, wasmachines, centrifuges, pick-up, platen en combinaties TEXELSE NUTSSPAARBANK VERHUUR van Zeepbakje plastlc Prijs boodschap- 51 cent pentas 1,55 Plastic closet plankje 85 cent Plastic theezeefje 22 cent Alleen zaterdag „Het was van ons" Kinderen 6 t.m. 14 jaar f 0,75 vanaf heden in sigarenmagazijn „Oe Luifel" tel. 206, Oosterend alleen maat 37, pracht kwaliteit zeldzaam mooie kwaliteit effen normale prijs 6,75 Voor de ambachtsschool ontvingen wij grote zending Koopt bij Grootste speciaalzaak voor Den Helder en Omstreken. Donderdag 6 augustus 20,15 uur Wezentuin Tot besluit van de Parkconcerten seizoen 1959 pre senteren wij de internationaal vermaarde o I v Joop Schrier Entree 75 ct. Kinderen tot 14 jaar 40 ct - O— in De Oranjeboom m m v. The Dutch Swing College Band Aanvang plm 23,30 uur. Entree f 2.50 In verband met de te verwachten grote belangstelling wordt aangeraden, de toegangsbewijzen voor het concert zowel als voor het bal in voorverkoop bij VVV-bureaux te betrekken. op zondag 2 augustus Deelname staat voor iedereen open Alle deelnemers ontvangen een aardige herinnering Junioren (10 t.m. 13 jaar) afstanden 10 en 15 km Senioren (14 jaar en ouder) 10, 15 en 25 km. inschrijfgeld junioren f 0 75, senioren f 1 Begin- en eindpunt „Casino" Den Burg Startgelegenheid van 11 uur af tot 12'30 uur. Inschrijving bij de start VVV Texel Bedrijfsgenoten in alle agrarische bedrijven Tijdens vakantie 1 t.m. 15 augustus van de vert. der B V A B Ziekte- en Ongevallen schriftelijk opgeven Ada van Hollandstr. 13, Den Burg of telefoon 5r07 Hoorn of 5649 Alkmaar. Voor de B.V A B A Bolijes. Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper 1 Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg Zendt vroegtijdig Uw advertenties in! Een goede oogst Zie hem niet alleen als reparaieur eist goede werktuigen en machines Koopt ook bij hem Bestel deze tijdig via uw smid Hij stelt u niet teleur Juist op de moeilijkste momenten, bespaart de smid u heel veel centen Ceintuurs, knopen kousenreparatie binnen 4 dagen gereed. VILT P1TRIET RAFFIA KRAALTJES Telefoon 146 6 diepe borden 1,74 Cream dekschaal 1,85 Cream sauskom 1,85 Melkkan 2 liter 2,10 6 kop en schotels leuke decors 5,00 Weverstraat 36 Tel. 79 Al deze apparaten verkopen wij ook op gemakkelijke zeer billijke condities. Betaling per maand per giro, geen kwitantie loper aan de deur. ELECTR0HUIS BAKKER VOOR ALLE SPAARGELDEN TOT ELK BEDRAG met bovendien veel meer rentedagen I Vlotte terugbetaling I Kantoor Kogerstraat 34 Den Burg Tel. 215 TENTEN-LUCHTBEDDEN BUTAGASAPPARATEN V M7TDUANnf l nl VfEVERSTR.17-19 -TEL:67 DEN BURG - TEXEL Deze aanbieding is één week geldig in rood en geel Prijs Prijs BAKKER S IJZERHANDEL Tel. 67 5 vruchtengebakjes f 1,~ 5 sinaasappelpunten f 1,— Den Helder Huigenstraat 17 Telefoon 4050 19 (v h. Witte, Weverstraat) Amsterdam Den Burg Weverstraat 20 Telefoon 259 Wij plaatsien al diverse apparaten met deze nieuwe beeldbuis 110 graden 43 cm 90 43 110 53 90 53 f 725,— 695,- 895,— 865,— FEUILLETON door HANOL SPOOR. 29. De vloer was lager dan ze berekend had, en met een bons kwam ze op de grond terecht. Na een poosje muisstil ge wacht te hebben, waagde ze het om ver der te gaan. Ze deed de deur open, en kwam in een smalle, stenen gang. Door een bovenraam viel hier meer daglicht naar binnen. Op de tenen sloop ze verder. In de gang waren vele deuren, maar ze meende voor haar doel meer vooraan in het gebouw te moeten zijn. Nu kwam ze in een wat meer bewoond gedeelte. Hier was ook meer aan de aan kleding van de kamers gedaan. Mia zag een vertrek met kostbare, antieke meu belen, maar ze voelde daarvoor geen be wondering. Haar smaak was meer op het lichte, frivole ingesteld. Wel lokte haar een spiegel, die met brede, gouden lijst en grote kroon in het midden van de kamer hing. Zich dwingend om kalm te zijn, haalde ze een kam door haar ravenzwarte lok ken. Ze berekende dat de volgende deur van de salon zou moeten zijn, en over dacht welk effect het zou geven als ze volkomen vrij naar binnen zou stappen. Behaagziek draaide ze nog wat voor de spiegel. Dit moest haar het nodige zelf vertrouwen geven. Terwijl ze op de laatste deur toeliep, meende ze gemompel te horen. Vreemd. Had Sternhout bezoek, of werkte de een zaamheid al zodanig op zijn gestel dat hij in zichzelf liep te praten? Ze hoorde zware mannenstemmen. Jammer dat ze er geen woord van kon verstaan. Ze o acht een poosje na. Behalve deze deur zou er nog wel een andere ingang zijn. Dan waren er nog de openslaande deu ren aan de voorkant, maar daar vandaan zou ze onmogelijk ongezien kunnen luis teren. Mia was danig nieuwsgierig geworden. Geruisloos ging ze terug. Haar intuïtie deed haar de goede richting kiezen, en via een kamer, waar langs de wanden kostbare tapijten hingen, kwam ze weer in de nabijheid van de salon. Het geluk was met haar De deur stond op een kier en het was zelfs mogelijk om ongemerkt naar binnen te kijken. Ze zag echter niets bijzonders aan de twee he ren, die Sternhout op bezoek had. Hij stond hen op een hooghartige manier te woord. Toen hoorde ie een der heren zeggen: ,,We zijn U heel dankbaar, dat U ons uitvoerige inlichtingen hebt willen geven. Het zal nu een kwestie zijn van enkele minuten om die dame te arres teren". Bijna had Mia zich door een gil ver raden. Zij begreep onmiddellijk dat het om haar te doen was. Sternhout was maar al te graag bereid geweest haar verblijfplaats bekend te maken. Aan zijn rustige manier van spreken kon ze nagaan dat het niet over de brand ging. Dus had een vriend in de stad zich voorbijgesproken. Mia stond op haar vin gers te bijten van angst en zenuwen. Moest ze meegaan naar de stad? Maar stel je voor dat dan de brandstichting ook zou uitkomen. Neen, vluchten zou het beste zijn, zo nodig naar het buitenland proberen te komen. Omzichtig ging ze terug. Aan de ach terkant van het gebouw nam ze niet te moeite om de bewijzen van het indringen weg te werken. Ze liet het raam open staan en holde de duinen in. Automa tisch koos ze de richting van het huis van de Verhagens. Even bleef ze hijgend staan. Natuur lijk zouden die lui haar daar komen ha len. Een moment drong het tot haar door, dat de familie Verhagens nu in korte tijd voor de tweede maal met rechercheurs in huis zou zitten. Allemaal door haar schuld. Hoorde ze daar de mannen niet pra ten? Ze dook achter een braambosje. Hier zouden ze haar niet ontdekken. Werkelijk passeerden de niets vermoe dende mannen haar. Vermoeid bleef ze enige tijd zitten, en staarde doelloos in de heesters. Opeens verstarde haar blik. Als naar een visioen keek ze naar een tros rijpe bramen. Groot en ongerept, met de blauwe waas nog op de vruchten, hingen ze daar, uitnodigend en verleidelijk. Hoe lang was het geleden dat ze als kind, achter dezelfde bosjes kroop, en opgeto gen was over zo'n vondst. Ze zag een kinderhandje uitsteken naar de bramen. Het handje behoorde bij een meisje met een allerliefst zwart krul- iekopje; de bramen verdwenen tussen kersrode lipjes. Als in een wolk verdween het beeld. Mia strekte de hand uit, als om het vast te houden. Een blik op haar roodgelakte nagels en opzichtige ringen voerde haar terug naar de werkelijkheid. Hete tranen brandden in haar ogen. Ze trok haastig, alsof ze heiligschennis be dreef, haar hand terug. Mia sloeg de richting naar zee in. Mis schien dat ze in de loop der avond nog een oplossing wist te bedenken. Gelukkig dat ze haar mantel aan had. De mist nam steeds toe, het was een echte kille avond, die aan het naderend najaar deed denken. Langzaam wandelde ze langs het strand, in haar hart nog de heimwee naar haar kinderjaren. Al dromend, en er niet op lettend waar ze liep, werd de mist al dikker en zwaar der. Bijna tastbaar waarden de ondoor zichtige nevels om haar heen. Haar man tel werd nat en kleverig. Zij schudde zich als een hond, die in het water is geweest. Zou ze niet beter kunnen proberen om in het dorp te overnachten? Ze zou bij kennisen van de Verhagens een of ander leugentje over onverwachte gasten kun nen opdissen. In een hotel was het niet geraden, daar zouden na vergeefs wach ten de rechercheurs wel naar toe komen. Ze besloot terug te keren tot het punt waar ze haar wandeling was begonnen. Van daaruit zou ze het duinpaadje kun nen terugvinden, en vandaar was de weg naar het dorp gemakkelijk te vinden. Zonder haast, ze was nu toch kletsnat, keerde ze om en volgde weer de zeekant. Het was opkomend water en ze moest telkens uitwijken voor een vooruitsprin gende golf. Opeens stond ze stil. Ver stijfd van schrik keek ze naar het kab belende water. Ze kon niet verder. Voor haar en ook rechts en links was er water. De mist had haar belet uit te zien, met het gevolg dat ze was ingesloten. De kil len waren volgelopen en ze was net tus sen de zee en zo'n kil geraakt. Ze begreep onmiddellijk dat ze groot gevaar verkeerde. Bij helder wee zou ze de situatie gemakkelijk kunne overzien, en kostte het geen moeite 01 zelfs zonder natte voeten het drog strand weer te bereiken. Nu kon ze me veel tijd verloren laten gaan, ook achte haar kon het water ieder ogenblik op dringen. Ze kon beter onmiddellijk de kil door waden. Haastig trok ze haar schoenen ei kousen uit. Zenuwachtig draaide ze or en om. Ze struikelde door haar haast, e slaakte een hartverscheurende kreet. N was ze de richting kv/ijt. Wat was de kil en waar de zee? Z keek naar de dreigend opkomende vloec Aan weerszijden was het water eve woelig. Ze zou nog een poging wagei maar de angst was al zo groot, dat z luidkeels om hulp riep. Voorzichtig lie ze het water in. Al hoger en hoger klor het en nog steeds geen aanwijzing dat 2 het dieptepunt was gepasseerd. Was di toch de zee en niet de kil? Dan terug, ei aan de andere kant geprobeerd. Z schrok. In een paar minuten was strook di oog zand veel kleiner geworden Haar angst gaf aan haar stemgeluii een enorme kracht. Zij hoopte dat eei gelukkig toeval iemand haar richtinj zou uitsturen. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4