Groen Twartsjexeh in het harL, TAFELS ll iMw Openluchtmuseum op ons eiland land Joego-Slavië van contrasten Gerrit Terwind winnaar van de Zuidema-race Peter Witte nummer één van de junioren De paden op, de lanen in MCERBEEK'S MEUBELHANDEL litgave N.V. v.h. Langeveld de Rooi] oekhandel Drukkerij Bibliotheek ten Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coop. Boerenl Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm je I I Enige tijd geleden vertelden wij U, dat e heer De Haan, konservator van het 'exels museum, een reklamefilmpje had 'emaakt, waarvan wij de eerste voor telling hadden bijgewoond. Het resultaat van deze vertoning is ,éker waard, even vermeld te worden. 3e volgende dag hadden n.l. zoveel men iën het plan opgevat, om eens naar het (nuseum te fietsen, dat de drukte aldaar ingekend was. Sinds 1931, het oprich tingsjaar, zijn er niet zoveel mensen ge- iveest op één dag. Er zijn ruim 1100 kaartjes verkocht!! Overduidelijk is toen wel gebleken dat het museum veel te dein is. „Maar daar komt misschien Jauw verandering in", zegt de heer De Haan. Ja, er liggen plannen klaar, groot plannen zelfs! De foto hierboven aakten wij op het kampeerterrein van de heer Van der Werf, Everstekoog, aar ook een openluchtvoorstelling werd gegeven, want bij de première is het na tuurlijk niet gebleven. We zien de heer De Haan achter zijn projektor en band- corder geconcentreerd bezig, beeld en geluid synchroon te laten lopen. Na af loop kon De Haan tevreden zijn, want het (grote) publiek was zeer geïnteres- eerd. Vrijdagavond werd de film gedraaid in de grote recreatiezaal van „De Slufter vallei" en de jongste voorstelling werd gegeven in het Dorpshuis van Den Hoorn na afloop van de door de heer Prins, in samenwerking met de WV afd. Den Hoorn georganiseerde wandelpuzzeltocht in de duinen aldaar. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 5 augustus De Cocksdorp, 21.00 uur Lampionoptocht Den Burg. Wezentuin, Bal-champêtre. Donderdag 6 augustus Den Burg, Wezentuin, 20.15 uur Concert door „The Dutch Swing College Band" Den Burg, Sportveld S.V.T.. fancy-fair tb.v. S.V. Texel. Vrijdag 7 augustus Den Burg, Sportveld S.V.T., fancy-fair t.b.v. S.V. Texel. Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm. Zaterdag 8 augustus Den Burg, Lampionoptocht m.m.v. Kon. Texels Fanfarekorps vanuit Wezentuin, aanvang 21.00 uur. Den Burg, Sportveld S.V.T.. fancy-fair I b.v. S.V. Texel. DAT MAG NU EENMAAL NIET Een dertienjarige jongen reed door Den Burg op een bromfiets. Dat mag nu eenmaal niet. Omdat hij nog niet de ver eiste leeftijd had om daar wel op te toeren, kreeg hij van de politie een ver baal en het voertuig(je) werd in beslag genomen. NOODLANDING IN DE HAVER Zondagavond heeft een toestel van de Nationale Luchtvaartschool een nood landing op het land van „Padang" ge maakt. De schade was wel zeer gering, alleen wat haver is verloren gegaan. De heer M Mantje, De Koog, die in het toestel als passagier meevloog, vertelde dat deze landing rustig is verlopen. Het toerental van de motor liep op een goed moment terug. Daardoor wist de ma chine, die tegen de wind op moest, niet het vliegveld te bereiken. Later is het toestel op eigen kracht weer vertrokken HEDENAVOND WATERBALLET Den Hoorn. Vrijdagavond heeft een elftal van Den Hoorn gespeeld tegen muziekvereniging „De Echo" uit Utrecht. De belangstelling voor deze gecostu- meerde wedstrijd was bijzonder groot. Het was een aardig (koud) gezicht de spelers onder dwang van de brandslang te zien werken achter het bruine mon ster. Hedenavond vindt een herhaling van dit evenement plaats. Om zeven uur start ZDH tegen een badgastenelftal en om acht uur begint het waterballet. Hierin kampen de Hoornders tegen een selectie gasten. Ze doen allen op hun manier hun best de vele duizenden gasten eens extra te amu- Vcrige week zijn de heren Siem de Waal en Jan C. Bruin, met hun vrouwen weer op Texelse bodem teruggekeerd. Van hun vierweekse vakantie schrijft Siem de belevenis sen in bijgaand artikel. Ja, wat een heel ander land hebben we weer gezien, wat weer een ander beleve nissen dan een gewoon „kapitalistisch" land. Wie een rustige vakantie in deze Balkansiaat wil doorbrengen, kan er goed terecht, maar dan moet hij toch maar in het Noorden blijven van dit enorme land, met zijn groene wouden, blauw groene meren, waar het water prachtige watervallen tovert, die weer klateren in een ander meer. Een paar dozijn maal wordt dit herhaald, uniek in öe wereld. Land van zwarte wouden, maar ook bergen van een naakte schoon heid, zoals we zelden zagen. De toerist moet bij voorkeur hier in het Noorden blijven, zo ongeveer rond het plaatsje Bied, waar Tito een pracht van een villa heeft. Een droom van een weg voert er heen. De mensen zijn er aan toeristen gewoon en om het meer staan honderden, meestal buitenlandse auto's. Kortom er heerst een gezellige „kapita- listische" stemming en er is nog wel iets ran de vroegere Oostenrijkse sfeer in de lucht blijven hangen. De toerist gaat na een paar weken verblijf in hotel of „camping" weer met het tevreden ge voel naar huis dat hij Joego-Slavië ge zien heeft en het er allemaal best mee valt. Maar niets is minder waar. Dit is Joego-Slavië niet. Daarvoor moet je naar het Zuiden reizen. Mijn indrukken over het land? Ik voel me net zo onzeker om op die vraag te antwoorden als de Texelse boer aan wie de koopman vraagt tijdens de EERSTE lammerenmarkt wat hij hebben wil. We zijn er met onze caravan en Jan Bruin en zijn vrouw als lotgenoten via Duits land en Wenen heen gereist. Doel was Griekenland als eindpunt, maar zo ver kwam het niet. We zijn zover gegaan als de wegen het toelieten en nog iets ver der. Die wegen waren de eerste con trasten in dit wonderlijke land. Ze waren of uitstekend of in-der- treure slecht. Hoe meer we de Griekse grens naderden, hoe beroerder het werd. Tenslotte on mogelijk om verder te gaan, temeer daar we onze meer dan 5 meter lange caravan achter ons aan lieten hobbelen. Onze snelheid, die eerst zo om de 80-90 km. per uur beliep, kroop terug naar 10 of (Zie vervolg pagina 4) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau Woensdag 5 augustus (heden) worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. Zaterdagavond heeft in De Cocksdorp de Jaarlijkse Zuidema-race plaats gevon den, de belangstelling hiervoor was enorm. Om 7 uur kwamen negen junioren aan de start op hun gewone en sport- fietsen. Deze jonge knapen hebben op de vijf ronden hun best gedaan. Gezien het niet al te beste parcours, de hobbelige straatstenen in de Dorpsstraat, RIJWIELEN EEN REM VOOR TESO Zaterdagmorgen was het (natuurlijk) druk op het havenplein te Oudeschild. De auto's, die besproken hadden voor de boot van half elf hadden hier reeds rekening mee gehouden. Diverse wagens waren om 9 uur verschenen. Het aan zienlijk aantal fietsen dat verscheen werd echter een rem voor de TESO. Zo kwam het dat 12 besproken wagens niet met de boot van half elf over konden. De Hollanders namen dit door elkaar nogal gemoedelijk op. Enkele Duitsers echter waren minder te spreken. Zij wilden de WV-directie spreken. De heer Quint, die juist op het havenplein aanwezig was, wist ook deze gemoederen tot rust te brengen. Zo zien we dat de taak van deze directeur veelzijdig is. De laatste auto's die van Den Helder naar Texel kwamen moesten genoegen nemen met de nachtdienst, want het was middernacht toen de TESO de laatste dienst ondernam: Den Helder-Texe! ZDH WINNAAR VAN DE MOK-BEKER ZDH is voor 1959 winnaar geworden van de MOK-beker. In september zal op een O. S. O.- avond de beker op officiële wijze worden uitgereikt. S.V. TEXEL Deze week kan er niet getraind wor den, dan is de fancy-fair in voorberei ding en dan donderdag kan het feest beginnen. We verwachten, dat tenminste alle leden present zullen zijn, ook de afd. handbal. Bovendien allen, die geregeld onze wedstrijden bezoeken en nu zelf ac tief kunnen zijn. Daarnaast hopen we zeer vele Texelaars en vakantiegangers een prettige ontspanning te bezorgen en hopen dat hier ook de kinderen goed aan hun trek zullen komen. De zweef- en draaimolen, de schiettent en bumper- spelen geven „elk wat wils". U bent allen hartelijk welkomen. Tot kijk dus! HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 5 aug. 9.11 en 21.46; 6 aug. 9.52 en 22.28; 7 aug. 10.33 en 23.10; 8 aug. 11.10 en 23.45 Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. GIFTEN WITTE KRUIS Den Burg: fam. K 10,N. 2,50; v.d. W. 2,50. Oudeschild: W. 2,50; V. 5,—; V. 2,50; N.N. 2,50; B. 2,50. Den Hoorn: Z. 2,50; V. 1, BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot 23 augustus 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19 35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 14.00 16.00 18.25 20.30 Van Den Helder: 9.15 11.35 15.00 17.15 19.30 21.35 UW MOORDENAAR ACTIEF De langdurige droogte van 8 weken, die Nederland tussen de verjaardagen van koningin Juliana en prins Bernhard heeft doorgemaakt en de hittegolf van nog eens zeven dagen, die we in het be gin van juli beleefden zal nog andere gevolgen hebben dan de verminderde oogsten en de zichtbare kwaliteitsver schillen van onze agrarische produkten. De voortdurend hoge temperaturen hebben ook een ongekend ideaal klimaat geschapen voor de voortplanting van vliegen, horzels, muggen en andere in secten. Eén vlieg legt in normale zomermaan den 5 tot 6 maal 120 a 150 eieren tegelijk en de maden, die uit deze eieren komen, zijn na enkele dagen volwassen vliegen, waarvan de vrouwtjes na twee weken al weer eieren leggen. Het is moeilijk uit te rekenen, dat elke vlieg, die niet wordt doorgeslagen, in een gewone zomer 5.598.720.000.000 nakomelingen kan krijgen. De hoge temperatuur en de droogte ersnellen niet alleen het uitkomen van de reeds gelegde eieren, maar beperkten ook de sterfte onder de insecten en ver hogen de levensduur, waardoor nog veel meer eieren dan anders geproduceerd worden. Dit alles betekent, dat we aan het einde van dit jaar te strijden zullen krijgen tegen een ontzettende insecten plaag, waarvan de omvang nog vrijwel niet te overzien valt. Het is daarbij nuttig te weten, dat elk insect bij één voetstap miljoenen schade lijke kiemen achterlaat. De tweevleuge- ligen brengen bij de mens o.a. -kinder verlamming, tyfeuse koorts, dysenterie, cholera, tuberculose, meningitis, difterie en roodvonk en bij het vee en het te velde staande gewas veroorzaken ze ook veel ziekten en schade. Het is daarom van het hoogste belang ter wille van de volksgezondheid nu een krachtdadig of fensief in te luiden tegen de zich zo snel vermeerderende vliegen, horzels, mug gen enz. Als wij wachten tot we gekweld Het was zondag een uitgezochte dag voor de wandelsport. Niet warm en geen regen. Wat wil je nog meer als je met de rugzak op de schouder gaat marcheren door Texels landschap. 250 deelnemers zijn aan de start ver schenen van de georganiseerde wandel tocht. De wandelsportvereniging „De Duin- kanters" van Den Helder had in samen werking met de VVV Texel tochten uit gestippeld van 10, 15 en 25 km. Voor de vijftien kilometer bestond de grootste belangstelling. De deelnemers zijn allen weer behouden in Casino aangekomen. Verschillende gymnastiekverenigingen en sportclubs van de vaste wal namen aan de tocht dee! Vol goede moed ging men op pad. De route ging niet over Texels hoofdwegen maar door de Dennen lichting De Koog. Een ideale omgeving voor de wandelsport. Na afloop van deze tocht, die zeker ge slaagd is, ontvingen de deelnemers een UW ADRES VOOR medaille. Het Rode Kruis, die voor deze tocht was ingeschakeld, heeft een rustige middag gehad, geen blaren en verdere obstakels kwamen voor. hebben zij het er goed afgebracht. Na ongeveer vijf minuten was de eerste ronde gereden, de renners zijn trouw bij elkaar gebleven. De winnaar van deze etappe was Peter Witte van Rozenhout, Oudeschild. Nummer twee werd Dick Bakker, Beatrixlaan, Den Burg en num mer drie: Jan Bakker. De Cocksdorp. Voor de vijf ronden waren tevens 8 premies beschikbaar gesteld. Jan Vla ming van Oost ontving er twee, vier pre mies waren voor Jan Moens en Kees Kloosterman kreeg er eveneens twee. De senioren hadden het moeilijker. Vijftien maal rond het dorp. Misschien dat de gedachte van de ren ners was, we nemen allemaal één rondje voor onze rekening, want aan de start verschenen vijftien renners. Ze hebben gereden als de beste renners van de Tour de France. Er werd een gemiddelde snel heid gemaakt van 40 tot 45 km per uur. Dit is lang niet mis. De eerste ronde werd volbracht in 4 minuten en ruim drie seconden. Na enkele ronden kwam Gerrit Ter- wind te voorschijn. Hij lag steeds aan de kop. Maar in de derde ronde ging George Jimmink, de winnaar van vorig jaar, als eerste door. Hij heeft het echter niet kunnen bolwerken. De achtste ronde finishte als eerste Piet Roeper. Piet was minstens tien me ter op voor. Maar ook hij wist zich niet te handhaven. De jury had geen gemakkelijke taak, de rugnummers waren niet goed te zien. Maar dat deed de renners niet versagen. Moedig en vol lust is deze race gestre den. Op een goed moment dachten we dat het parcours was verlegd. De om roeper maakte de aanwezigen attent op een vijftal lepelaars, die heel statig, zij het dan wat hoog, de finish voorbij trokken. Hieronder de volgorde van winnaars en rijders die een premie in ontvangst mochten nemen. Nummer één: G. Terwind, Oudeschild, de wisselbeker, plus een beker die hij mag behouden, terwijl ook de premies van de vijfde, zesde, tiende en elfde ronde voor hem waren. Nummer twee werd C. Vlaming van Oostwijk, de defi nitieve winnaar van de beker van de ronde van Eierland. Ook deze rijder ont ving een blijvende herinnering aan deze race. Nummer drie werd K. van Leeu wen, Zuid-Eierland. Hij ontving een pre mie voor de dertiende ronde. Jan Witte „Agnes" werd nummer vier. Voor hem was de negende premie en een premie als strijdlustigste rijder. H de Boer kreeg een schapenkaasje, P. Roeper een worst en G. Jimmink een premie voor de derde ronde. Het was gezellig druk in Hotel De Hoop, waar de uitreiking plaats vond. Hedenavond organiseert de actieve commissie de Strijd om de vrouw en de man op het schoolplein. Hieraan vooraf gaat de lampionoptocht. We twijfelen er niet aan of ook hiervoor zal de belang stelling groot zijn. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 3 augustus 1959: 200 lammeren 30—50; 60 schapen 60— 75, 30 biggen 45—60, 4 nuchtere kalve- len 6080; 1 paard plm. 500, Z.D.H.-NIEUWS Vrijdagavond trainen: om 7 uur de adspiranten en welpen en om 8 uur senioren. Een ieder zorgt present te zijn. De competitie nadert. Het eerste is ingedeeld in afd 3 I met: BKC 3, Cocksdorp, Geel Zwart 2, Cal- lansoog, Helder 4, Schagen 3, Vesdo 2 en ZAP 4. We nemen dit seizoen weer met 2 worden door een triljoenenleger, zal geen seniorenelftallen en 1 adspirantenelftal enkele bestrijding tijdig resultaat boeken. I aan de competitie deel. Vandaag viert onze vrolijke Prinses Irene haar twintigste verjaardag /OENSDAG 5 AUGUSTUS 1959 73e JAARGANG No. 7375 TEXELSE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1