9 rocn /wa in het harL, TAFELKLEDEN Recreatiebos „Het Turfveld" Vanaf de kampeersnol kijkt men op de doodkist MOERBEEK'S MEUBELHANDEL Joop Quint weer terug op ons eiland )ENSDAG 12 AUGUSTUS 1959 TEXELSE 73& JAARGANG No. 7377 COURANT itgave N.V. v.h. Lcmgeveld de Rooij >ekhandel Drukkerij Bibliotheek en Burg Tezel - Postbui 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en xaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm P p; Er worden vaak heel wat spaarpotten ingekeerd vóór de toerist startklaar is oor zijn vakantie. Dan wordt er geteld i nog eens geteld. Zoveel heb ik hier- oor nodig en zoveel kost me dat. Dat jn de eenvoudige rekensommetjes, die m de rondzwervingen door stad en md, bos en duin, strand en heideveld ooraf gaan. Ook het Staatsbosbeheer heeft de iaarpot geleegd. Er zijn gelden beschik- aar gesteld voor verbeteringen in de ecreatiegebieden. Op ons eiland zijn dit eizoen diverse voorzieningen getroffen. Dezer dagen hebben wij een rondgang emaakt met de heer M. Mantje. Bos- ouwkundighoofdambtenaar te De Koog. Als we nu een vergelijking maken van 'exels recreatiegebied met dat van de énnemerduinen in Noordholland, dan logen we ons toch zeker gelukkig prij- ;n. Op ons eiland treffen we praktisch een borden met verboden toegang. Dat •indt men bij onze overburen vrij regel- latig. Verboden dit en verboden dat. roor een bezoek aan onze staatsbossen is 'een toegangskaart nodig. Vrij kunt U Iwalen door de duinen; U mag overal jaan, staan en liggen waar U maar wilt. Sn, zo verzekerde ons de heer Mantje, t wordt van deze vrijheid zeker geen nisbruik gemaakt. Het komt maar heel :elden voor dat wij zeggen, kijk dat is ïu jammer, daar hebben de bezoekers ets vernield. Recreatiegebied Wat is nu eigenlijk een recreatie- jebied? Vinden we dit bij het bunker- iorp Loodmansduin, of op de kampeer- ilaats in de Koger duinen. Zeker niet. Daar is het alleen een opeenhoping van nensen, die ZOEKENDE zijn naar re- :reatie. Gelukkig hoeft men op Texel liet ver te gaan. In de omgeving van het Westerslag, tan de straatweg, treft men dit jaar de lijzonder aardige bordjes aan met de lekende: Donald Duck. Iedereen kent lit figuurtje. Jong en oud smullen weke- ijks van dit geschriftje. In deze tijd van iet jaar kunt U ook op een heel andere nanier van hem smullen. Donald wijst U de weg, tenminste dat wil hij graag doen, door een zeer mooi :c-rrein. Dit jaar heeft het Staatsbosbe heer een recreatiebos vrijgegeven van naar liefst 12 ha. groot. Donald brengt U naar het „Turfveld". Hoe is men aan deze naam gekomen? De oude doos vertelt ons, dat het in het begin heel moeilijk was om die plaats levend te maken. Men heeft toen de ouderwetse turf nat gemaakt en gelijk met wat helm en ander beplantingsma- teriaal in de grond gestopt. Zo is de be naming tot stand gekomen en in de loop der jaren gehandhaafd. Donald is daar niet gestopt. Het pad voert verder door de omgeving. Geen officiële paden en toch mag U overal ko men; U mag er ook doen en laten wat U wilt. Alles is daar vrij. U kunt er, en daar is het ideaal voor, op een der uit gespaarde ruimten tussen de bomen, een kinderverjaardag gaan vieren. De wegen en paden, die kris kras door de bomen gaan zijn practisch allen ge maakt door de bezoekers. Op deze wijze heeft het Staatsbosbeheer kunnen vast stellen WAAR de mensen nu het liefst verpozen. De mannen hebben ook die paden ge volgd en hier en daar op een boom een witte stip of rand geschilderd. Dit ter oriëntering. Zelfs de kinderen kunnen, via de stippen, hun weg kiezen. Wij zagen kinderen in zandbakken spelen, terwijl moeder rustig op een bank zat te handwerken. Het Staatsbosbeheer heeft op al die fantastisch leuke plekjes, midden in het bos, banken geplaatst. Naast de banken treft U een vuilnisbak aan. Geen groot obstakel, maar een handig tuimelbakje, dat het zeker in deze omgeving doet. Kampeersnol Even later arriveerden we op de Kam peersnol, beter bekend als Jan Klaassen- berg. Een keurige betonnen trap geeft toegang tot dit prachtige panorama. Waarom beton in de natuur? Toen de heer Mantje vergunning vroeg om hier een trap aan te leggen, heeft hij verzwe gen hoe de constructie zou zijn. Iedere boswachter werkt nu eenmaal met eigen hout. Maar de heer Mantje is hier, wat betreft de trap, een solidere weg gegaan. En. we moeten het eerlijk bekennen, het misstaat zeker niet. Dit najaar zal men naast deze neuwe aanwinst met de beplanting beginnen en zal het zeker in 1960 een volmaakt ge heel zijn. Vanaf deze nol kijkt men op >.De Doodkist". Die kist is niet van één onzer voor vaderen, maar dat is de benaming van het duin dat aan de andere zijde van de straatweg is gelegen. Van de in de loop der jaren platgetreden paden kan men De heer M. Mantje, bosbouwkundig hoofdambtenaar te De Koog, in gesprek met een collega verslaggever op de kampeersnol. prachtig gebruik maken om het hele ge bied te verkennen. Misschien, maar dat is dan toekomstmuziek, gaat het Staatsbos beheer ook op dit duin voorzieningen treffen. De Kampeersnol is voorzien van en kele banken. Een pracht uitzicht op zee is het resultaat van de klimpartij. Het geeft een heel ander beeld dan vanaf de Fonteinsnol. Geen hekwerk om deze post, alles even vrij en ongeblok keerd. Ook bij de Fonteinsnol heeft men niet stil gezeten. De toegang is eveneens voorzien van een betonnen stoep. De stap is wat groot, maar dat vindt zijn oorzaak in de ligging van het duin. De bouten trap, die er voorheen naar toe ging, is dus verdwenen. Ook hier. het is zeker een goede verbetering. En het be ton „doet" het tussen het groene lover. Het Westerslag We maakten de heer Mantje even at tent op de kwaliteit van de bestrating van het Westerslag. Er zijn dit jaar maar heel onaanzienlijke verbeteringen aangebracht. „Dat is begrijpelijk" zei de heer Man tje, „het is de bedoeling dat deze weg binnen niet al te lange tijd overgaat aan Rijkswaterstaat. U begrijpt dat er dan minder aandacht aan besteed wordt. Rijkswaterstaat heeft de laatste tijd, door het puinrijden, de weg aardig naar de andere wereld geholpen. Maar we ho pen binnen niet al te lange tijd een rij wielpad aan te leggen naar het strand. Dit rijwielpad zal dan veel breder zijn dan het huidige fietspad naar De Koog, want hierop zullen ook bromfietsen wor den toegelaten". Picknicken in het bos Een toerist had met zijn kinderen dwars over een pad door het bos een volleybalnet gespannen en was druk in de weer om zijn kroost dit prachtige buitenspel te leren. Een unieke gelegen heid midden in de vrije natuur. Tegen de middag trok de familie naar het picknickveldje. Banken en tafels zijn door het Staatsbosbeheer aangebracht op een plaats, die bijna niet te vin- MGR. HUIBERS ZESTIG JAAR PRIESTER Zaterdag 15 augustus zal Mgr. J. P. Huibers het feit herdenken, dat hij zes tig jaar geleden tot priester werd gewijd. Ruim 23 jaar is hij Bisschop van Haarlem. DAMES OP DE GROENE MAT Den Hoorn. Vanavond vindt op het voetbalveld een wedstrijd plaats, die ze ker de moeite waard is om te gaan zien. Ditmaal is het niet de brandslang die de spelers dwingt tot activiteit. Er is een damesvoetbalwedstrijd geor ganiseerd. Elf speelsters uit Den Hoorn zullen de strijd aanbinden tegen elf dames, die in de omgeving van Den Hoorn met vakantie zijn. Het belooft een zeer spannende wedstrijd te worden. Om zeven uur is er een wedstrijd tus sen ZDH en een gastenelftal en om 8 uur komen de dames in het veld. Dit evenement moet U beslist gaan zien. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 10 augustus 1959: 250 lammeren 5570; 20 schapen 60 75; 30 biggen 5570; 4 nuchtere kalve ren 6090. DEN BURG UITGEROOKT Het was zaterdag lang geen aange name lucht in Den Burg. Vermoedelijk, dat de mannen van gemeentewerken ge dacht hebben: de burgemeester is met vakantie, we moeten nu onze kans waarnemen. Het vuilnis verbranden moet (helaas) nog op een achterlijke wijze gebeuren, maar misschien is het de volgende keer mogelijk rekening met de wind te hou den. Vele toeristen kwamen Den Burg in fietsen met de zakdoek voor de mond. Een prettige begroeting. UW ADRES VOOR den is. Maar dat is ook de bedoeling, U moet verder gaan dan de bosrand. U mag verder gaan. U vindt deze gelegenheid aan de Botgrasweg als U vanaf de Fon teinsnol het fietspad volgt richting De Koog. Speelweide Op de terugtocht werd ons een plaats aangewezen, die misschien in de toe komst tot speelweide zal worden omge toverd. Dit zal zeker bij het publiek, dat nu vrij veel rond de .Fonteinsnol zit, dankbaar worden aanvaard. Het brandgevaar is gelukkig minder groot dan enkele weken geleden. Toch geeft deze verademing nog geen recht tot roken in de bossen. We troffen een toe rist, die de boswachter iets vroeg met een brandende sigaret in de mond. Het antwoord van de heer Mantje was vol gens ons zeer hoffelijk, maar, en terecht, het ging gepaard met: „Wilt U misschien Uw sigaret uitdoen?" Mocht U soms in de bossen vertoeven op het moment, dat een brandje ont staat? Ook déér heeft het Staatsbosbe heer aan gedacht. Op diverse plaatsen vindt men standaards met schoppen en bijlen. We hopen echter dat ze niet ge bruikt behoeven te worden. Al met al, Texel is een prachtig „vrij" lecreatiegebied rijker geworden. Texe laars, wijst Uw gasten er op en ga zelf eens rond in dit unieke recreatiegebied, ''Jr- i '.N v' Tot de 33 terugkerende Nederlanders behoorden ook (van links naar rechts): Sari Duvekot uit Goes, Joop Quint uit Den Burg en Didy de Beurs uit Den Hel der, die respectievelijk te Crowley in de Amerikaanse staat Louisiana, te Altoona in de staat Pennsylvania en te Greenwich in Connecticut gastvrijheid hebben genoten. Na een verblijf van ruim een jaar in de Ver. Staten is onze jeugdige eiland- genoot Joop Quint donderdag j.l. weer in de familiekring teruggekeerd. Ik heb daar een kostelijk jaar doorgebracht, vertelde Joop ons toen wij hem dezer dagen opzochten om iets over zijn ervaringen te vernemen. Met ruim dertig andere middelbare scholieren uit Nederland en vele honderden uit de andere landen van Europa, behoorde ik tot de uitverkorenen, die een beurs ver wierven van de American Field Service. Dit is een particuliere organisatie, die tijdens de eerste wereldoorlog werd opgericht en zich ten doel stelde, op de slag velden in Europa hulp te verlenen aan de gewonden De samenwerking met vrij willigers van andere nationaliteiten deed het besef groeien, dat de wereldvrede bevorderd zou worden als de verschillende volken elkaar beter leerden kennen en waarderen. Uit dit besef zijn de na-oorlogse activiteiten van de American Field Service voortgesproten. Deze activiteiten omvatten het verlenen van beur zen aan Europese, Aziatische, Zuidamerikaanse en Afrikaanse jongeren voor een jaar studie op een Amerikaanse highschool, welk jaar wordt doorgebracht in een Amerikaanse familie. Daar tegenover het uitzenden van Amerikaanse scholieren voor een verblijf van twee maanden in een gezin in een ander land. Het is dus een uitwisseling van jongeren. Texel is met recht trots op de HBS aan de Hoornderweg. Daar op de Rijks Hogere Burger School gaat het niet zo gemakkelijk als op de Amerikaanse highschool, waar onze plaatsgenoot Joop Quint een jaar lang leerling is geweest. Voordat Joop in Amerika kwam had hij reeds kennis gemaakt met zijn Ame rikaanse „Vader en Moeder". Kort voor het bericht kwam dat Joop dit jaar zou doorbrengen bij de heer en mevrouw Leopold, was deze familie begonnen aan een wereldtrip Uit Amsterdam belde de heer Leopold de familie Quint op. De volgende dag maakten de heer en mevrouw Quint en hun 17-jarige zoon Joop met zijn aan staande ouders kennis. De begroeting was dus niet geheel vreemd in Amerika. Wel was Joop bij zonder getroffen door de wagen waar hij mee werd afgehaald. Een wagen, waarin de slee van Kees van Corrie wel drie keer in kan. Zo luidde Joop's vergelij king. Bij de garage beleefde hij het vol gende, wel écht Amerikaanse, gebeuren. Óp de garagedeur is een elektrisch oog aangebracht, in de auto een knop, daarop gedrukt, en de deur gaat vanzelf open. 2700 leerlingen De studie, aldus Joop, is er niet zo in tens als in Holland. De Middelbare school waar Joop terecht kwam, was overigens niet zo heel klein. Meester Jouwersma van de ULO op ons eiland maakt zich wel eens zorgen over de be- Texel, 'n rijk recrea tiegebied. Vrije bos- U kunt sen, waarin gaan en U wilt. staan waar schikbare ruimte, de directie van de highschool zal ook wel weten wat er te doen valt met 2700 leerlingen en zo'n 150 leerkrachten. Niet alleen wordt in schoolverband ge leerd, maar daarnaast krijgt de sport een zeer belangrijke plaats. De school waar Joop was beoefent ook diverse school sporten. Quint Jr. vond het alleen een beetje jammer dat hij daar niet kon voetballen. Dat kent men daar niet op de manier zoals S.V. Texel speelt. Als je voetballen wil, moet je op z'n minst een gewicht meenemen van een kleine 170 tot 180 pond. Het voetballen gaat daar gepaard met helmen op en je moet wel breed geschouderd zijn wil je de opmep- pers kunnen incasseren. Joop heeft het daar voornamelijk ge zocht in de atletiek, op een van zijn foto's zagen we hem een sprong nemen. Op dezelfde school kun je ook voor elektriciën terecht en als meisje de kook kunst leren. 2700 leerlingen die dagelijks de school bezoëken van 8.30 tot 3 uur. Tussen de middag is er tien minuten gelegenheid cm in eigen cafetaria te eten. De school zorgt voor de uniformen voor de verschillende sporten; ook de schoenen worden door de school ver strekt. Daarvoor is een aparte organi satie is het leven geroepen. Vrijdags ko men de clubs in het veld. Een eigen band verzorgt de muziek. De entree is voor de schoolkasi Die opbrengsten zijn niet mis, want de tri bune, zo'n kleine 10.000 plaatsen, is na genoeg steeds bezet! Lezingen gehouden Joop heeft daar niet alleen gestudeerd en aan sport gedaan. Niet minder dan 25 lezingen heeft hij in de omgeving van Altoona gehouden. Lezingen over zijn Vaderland. Dat hij niet vergeten heeft Texel steeds in zijn praatjes te verwer ken, laat zich horen. Het eerste resultaat van een lezing is al geboekt. Het komende jaar hoopt Joop met zijn „broer", een zoon van de fami lie Leopold, op Texel te vertoeven. Allemaal eigen wagens Er wordt wel eens beweerd dat vrijwel alle Amerikanen een eigen wagen be zitten. Dit konden we ook uit het ge sprek met Joop opmaken. Maar er wordt hard voor gewerkt. Want als de school om drie uur uitgaat, zijn er heel wat leerlingen die aan het werk gaan. Op kantoor of in een garage of in een ander bedrijf. Ook in de vakantietijd wordt er gewerkt. De verzorging van de eigen wagen wordt niet aan een ander over gelaten. Dus gaan de jeugdige Ameri kanen aan de slag. Een diploma Joop toonde ons zijn diploma van de school. We moesten even onze ogen dicht doen om aan het omslag te wennen. Geen I (Zie vervolg pag. 4)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1