SS»* D «sfi#® ROZENTROMMELTJE boterhamworst roiLCThc ^TfïW vruchten- drups SAMEN Toiletpap maakt u het leven goedkoper! „Het was van ons" nl RM" h! Gevuld met bijzonder fijne, verpakte 4 rollen in 1stukken oo&st BIJ 2.50 BOODSCHAPPEN HANDIGE ZAK KWALITEITSGARANTIE Wanneer u enig Albert Heijn artikel niet èlkc cent waard acht die u ervoor betaalde, dan geeft AH u het volle bedrag terug. JOOP QUINT WEER TERUG OP ONS EILAND (Vervolg van pagina 1, papiertje waarop heel netjes gedrukt staat de naam van de school en de hand tekening van de rector. Het was een boekdeel, in een keurig leren band! Niet alleen het diploma zat er in: Joop liet ons een programma zien van de plechtige uitreiking. Dit gaat met een soort kerkdienst ge paard. De dominee spreekt er en er wordt gezongen door een eigen koor; het orkest van honderd scholieren zorgt voor de begeleiding. De namen van de 160 leerlingen, die de school hebben verlaten waren er ook in afgdrukt. Onder de Q alleen de naam van onze eilandgenoot: Joseph Gerrit Hendrik Quint. Ere-lid De appel valt niet ver van de stam. Dit spreekwoord is niet onbekend. De heer Quint Sr. was voor hij naar Texel ging, journalist. Joop is in Amerika be noemd tot erelid van de journalisten kring. In die functie, journalist, heeft hij ook een uitzending van 15 minuten voor de radio verzorgd. Dorp op zichzelf De school is een dorp op zichzelf. Vier verdiepingen en van alle gemakken voor zien. Dat kan ook niet anders in Ame rika. Ieder jaar geeft de school, naast de wekelijks gedrukte schoolkrant, een fotoboek uit. Joop toonde ons het exem plaar van dit jaar. De foto's van de le raren waren er in afgedrukt. Van iedere leerling enkele regels. Van Joop lazen we: Is gek op appel moes. Daarnaast Vice-president van de klas. Lid van de kleine Rotary Club. De laatste schooldag in Amerika was 22 mei. Dan begint daar de vakantie. In die vakantie heeft Joop met al de andere 1171 uitgezonden studenten een bustocht gemaakt van een maand. De hele tocht was een feest op zichzelf. Overal waar de 33 bussen kwamen was alles tot in de puntjes georganiseerd. De deelnemers aan deze tocht zijn in SHERLOCK SPEURZIN 33. Voorzichtig om zich heen speurende sloop Sherry voort over het dek van het bandietenschip. Stil, hij hoorde iets achter die hut. Voorzichtig kwam hij naderbij en keek cm de hoek. Het was de kok van het schip, die hield warempel ook al een alleenspraak! Ze zijn zeker allemaal in een goede bui, die vent sprak ook al van mooie natuur en gebraden vogeltjes; nu ja, daar is hij ook kok voor!" mompelde Sherry zachtjes. „Het spijt me oprecht, mijn waarde". En hij sloeg de kok knock out. Hè, hè, dat waren er al vast twee en Sherry keek tevreden om zich heen. „Nu moet ik nog de anderen zien te krijgen". Maar of dat ook zo gemakkelijk zal gaan.Wat denken jullie er van? (Wordt vervolgd) Washington toegesproken door president Eisenhower. Uiteraard was dit voor Joop o- n grote gebeurtenis. Joop gaat ons eiland verlaten. Straks na de vakantie gaat hij scheikunde stu deren in Utrecht. „Maar ik zal zeker regelmatig op Texel terugkomen, want ik vind het hier prettig. In Amerika heb ik een kostelijk jaar doorgebracht". BELEGGINGEN IN EFFECTEN (Deel X) Bij verhandeling van een fonds in een gesloten hoek" wordt er slechts één koers vastgesteld. Bij verhandeling in een „open hoek" waar vrij wordt ge boden en gelaten komen diverse koer sen tot stand. Tegen welke koers krijgt men nu afrekening van fondsen, verhan deld in „open hoek"? Op de beurs in Amsterdam kent men het middenkoerssysteem. Dit systeem houdt in, dat alle bestens orders, opge geven vóór de aanvang van de beurs, dus vóór kwart over één, worden afge rekend tegen een koers, welke precies ligt tussen de hoogste en laagste notering van de desbetreffende dag. Is een fonds verhandeld tussen 190% en 210%, dan geschiedt afrekening a 200%. Alle geli miteerde orders, vóór de aanvang van de beurs opgegeven, worden uitgevoerd te gen de limite, of als de middenkoers voordeliger is voor de opdrachtgever, te gen de middenkoers. Heeft een koper zijn order gelimiteerd op 202% en is de middenkoers 200%. dan ontvangt hij af rekening tegen middenkoers, dus tegen 200%. Heeft een verkoper zijn order ge limiteerd op 198% en is de middenkoers 200%, dan ontvangt hij afrekening a 200%. Geeft men na aanvang van de beurs een order door, dan heeft men geen recht op afrekening tegen middenkoers en loopt men dus kans afrekening tegen een onvoordeliger koers te krijgen. De koers waartegen men dan afrekening ontvangt, is afhankelijk van het koersverloop van af het moment dat de order binnenkomt. Het middenkoerssysteem is iets bijzon ders van de Amsterdamsche beurs; op buitenlandse beurzen kent men dit sys teem niet. Een aantal fondsen, zowel obligaties als aandelen, worden genoteerd in zeven tijdvakken. Over het algemeen zijn dit de fondsen, waar zeer veel in omgaat fc.v. de staatsobligaties, de 6% Nationale Woningbouwlening ten laste van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, aan delen Kon. Olie, Philips. Unilever, Alge mene Kunstzijde Unie enz. De fondsen, welke in zeven tijdvakken worden genoteerd, noemt men de „tape fondsen". De eerste „tape", het eerste tijdvak, loopt van 1.15 uur tot 1.30 uur, de overige zes tapes duren elk 10 minu ten. De tweede tape loopt dus van half twee tot tien over half twee; de zevende en laatste tape van tien voor half drie tot half drie. Van elke tape worden de hoog ste en laagste koersen in de Prijscourant opgenomen. Bij de „tape-fondsen" kan men dus onder beurstijd het koersver loop volgen. Men kan in dit soort fond sen b.v. de volgende order geven: 2/1000 aandelen Philips kopen bestens in tweede tape. Tenslotte nog een enkele opmerking ever notering in procenten en notering in eensgevend geld. Notering in eensge- vend geld wil zeggen: notering in een bepaald geldsbedrag Aan de Amster damsche beurs worden de meeste fond sen in procenten genoteerd. Er zijn ech ter enige belangrijke uitzonderingen. De voornaamste fondsen, welke in eensge vend geld worden genoteerd, zijn de volgende: 1 aandelen Kon. Olie (per 20,no minaal); 2. aandelen KLM (per ƒ100,nominaal) c. certificaten Deli Maatschappij (per ƒ100,nominaal) 4 aandelen in beleggingsmaatschappijen (per ƒ50,nominaal); 5. certificaten van Amerikaanse fondsen. De aandelen Kon. Olie worden geno teerd per 20,nominaal. Is de koers van de Kon. Olie b.v. 155,dan moet men dus voor een aandeel van 100, 5 x 155,is 775,betalen. Hiermede zijn we aan het eind geko men van onze serie uiteenzettingen over effecten. Wij hopen, dat wij langs deze weg er toe bijgedragen hebben om effec tenbezit ook voor U meer populair te maken. (Publikatie Rotterdamse Bank N.V.) FILMNIEUWS DE VIERLING VAN DE V.V.V. Dit is geen aanwinst voor de V.V.V. Texel; zover heeft de directie het nog r.iet gebracht. Het verhaal speelt zich af in het berghotel „De Gouden Druiven tros" in het schone dorpje Donauland. De eigenares, een jonge weduwe, mevrouw Thallere verwacht 'n baby. Te gelijkertijd ligt in een keldervertrek Rosina, en verwacht ook de zegen van het moederschap. De zaken in het hotel gaan met best en de oude kellner kan het haast niet bolwerken. Beide vrouwen schenken het leven aan een tweeling. De piccolo heeft in zijn enthousiasme rondgebazuind, dat er een vierling in het hotel is geboren. Dat gaat met groot feest gepaard. De burgemeester komt op het toneel en er gebeuren een reeks van gebeurtenissen. De opvoeding komt voor rekening van de gemeente. Maar nu twintig jaar later. De vierling is opgegroeid tot een char mant viertal en honderden toeristen be zoeken het hotel en laten zich door het viertal bedienen. De meisjes zingen en zijn een sieraad ^'oor „De Gouden Druiventros". De burgemeester, die alles heeft georgani seerd, heeft in de loop der jaren goud verdiend. Maar dan worden zij verliefdEen film voor jong en oud, met humor en muziek. Hans Moser's hartverwarmende humor zal een ieder verblijden. „EEN KWAM TERUG" Zondag- en maandagavond kan men in Texels Bioscoop Theater een film gaan zien over een werkelijk gebeurde ge schiedenis: de ontsnapping van de Duitse krijgsgevangene Franz von Werra. De Engelsen hebben er een vrij knappe rolprent van gemaakt, overigens met gebruik van eenvoudige middelen. Het vliegtuig van Von Werra werd neergeschoten boven Engeland. Van dat moment af ondernam hij enkele ont vluchtingspogingen, doch hij slaagde niet. Uiteindelijk werd hij naar Canada overgebracht en vandaar wist hij het toen nog neutrale Amerika te bereiken en uiteindelijk zijn vaderland. Nog h zelfde jaar, 1941, stortte zijn vliegtuij zee; van Von Werra werd geen s] meer gevondenHij was de enige, erin slaagde uit Britse krijgsgevan, schap te ontvluchten. In deze film zijn de Engelsen waarlijk Engelsen en de Duitsers Duitsers; vooral dit laatste is uiteraj de rolprent ten goede gekomen, hoofdrol is bij Hardy Krijger in uil kende handen. „Eén kwam terug" is men even aan de simpele verteltrant wend is, een bezoek aan de bios ten v( waard. DE SCHRIK VAN HET BATALJOP Zaterdagavond en zondagmiddag: Jerry Lewis is de schrik van een bat jon, dat eerst in de States en later Noord-Afrika de vreemdste avontuiH" beleeft. Maar Jerry is een schrik in allergunstigste betekenis van het woo Het leger wil een model-soldaat mak van de onnozele hals die hij is. Dat li natuurlijk niet. Telkens wanneer Jei ver op weg is een beste beurt te mak ontspoort zijn goede opzet door een gelofelijke stommiteit. Tenslotte wo hij toch tot held gebombardeerd, neer hij onbewust natuurlijk - smokkelcomplot oprolt. Men begrijpt ieder woord en iedere daad van Jerry paard gaat met een schaterlach. Li hebbers van een gezellige lachfilm 1 men dan ook zeker aan hun trek neer zij „De schrik van het bataljo gaan zien. ta •e VI Nederlands nieuw; O.a.: Amsterdamse jeugd fietst teg de klok, wedstrijd op home-trainers de hoofdstad; Motoren in de stofwoestlOi van Norg, terreinrace om de Grote Pift van Nederland; In Katwijk worden golven gemeten, „kanttekeningen" het Deltaplan; De zwemwedstrijd Nedi land-Engeland, record-slag in Waalwi V. ïu ed cl» Wereldnieuws O.a.: De 7e verjaardag van de Egyp sche revolutie; Stuwdambouw in Sibei 0' Troeven in de Franse Alpen; Vice-pre ;k dent Nixon opent Amerikaanse tenkx d stelling in Moskou; 40 ton vis voor 1 n Caribameer. KOMBUIS KLOPPEN SVP. er E FEUILLETON door HANOL SPOOR. 32. Al peinzende was ze Duinsfort gena derd. Joke was ongezien vlak achter haar. Lydia ging door de hoofdingang, en zag haar broer in de salon zitten. Hij was ongeschoren. Hij degenereert nog harder dan ik kon vermoeden, dacht Lydia. Gemelijk keek hij op. Sinds hun laat ste ontmoeting wist hij zeker dat ze hem tegenwerkte. Bovendien was het hem be kend geworden, op welke manier Frank was vrijgekomen, en hij vond die celstraf juist zo geschikt om die dwarskop murw te maken. Zijn zuster kwam hem natuurlijk weer aan zijn hoofd zaniken. Van Mia's onge luk en ziekte was hem niets bekend. Hij dacht dat ze al in de stad ontboden was. Eerst was hij wat ongerust geweest over de eventuele gevolgen van een bekente nis van Mia Maar hij vertrouwde op haar geslepenheid en begreep dat zij zich niet onnodig in moeilijkheden zou bege ven. Rustig alsof er niets gebeurd was, be groette Lyda haar broer. Hij bood haar op tamelijk norse manier een stoel aan. „Ik kom nog eens met je praten, Richard". „Zo, ik ben anders duidelijk genoeg geweest". „Dat wel, maar er zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen". „Dat moeten dan wel heel bijzondere zijn, die mij van gedachten zouden ver anderen". „Is ook zo. Er is een briefje in mijn be zit, dat ik zou willen ruilen voor het afstand doen van jou plannen". „Sinds wanneer leent mijn zuster zich voor marchanderen als een marktkoop man?" Zijn stem klonk hatelijk, doch Lydia had zich voorgenomen zich niet van haar stuk te laten brengen. „Als ik me moet vernederen, is dit jouw schuld". „Ik ben niemand rekenschap schuldig", zei hij trots. „Geen mens staat zo hoog dat hij on gestraft het recht kan verkrachten". Het bleef een ogenblik stil. Hij had on middellijk begrepen over welk bewijs stuk zij sprak. In een opwelling, om toch maar zijn zin te krijgen, had hij dit aan Mia gegeven. Zijn hersens werkten op volle toeren om het weer in zijn bezit te krijgen. Dat zij in de eerste plaats zou vragen om de renbaan op tegeven, was hem duidelijk. Door dit op te geven verloren de andere percelen ook hun waarde voor hem. Hoogstens had hij er iets aan als bouwgrond, maar wat was dat in verge lijking met de miljoenenzaak die hij in zijn hoofd had? Hij had altijd wel ge dacht dat er met vrouwen niet te praten viel. Zijn boosheid nam toe. „Maar begrijp dan toch, dat ik voor jou bestwil werk. We zullen tot de eersten van het land gaan behoren". „Als je mijn geluk kende, zou je niet naar een dergelijk succes verlangen". Hij keek naar haar blozend gezicht, en voelde ondanks zijn hardheid, een jaloer se pijn. Ach wat, hij werd sentimenteel; het werd tijd dat hij hier vandaan kwam. Ze maakte zijn bloed aan het koken. Hij kwam naar haar toe. Er lag een zekere dreiging in zijn houding. Zij was opgestaan, maar deed geen pas achteruit. Voor haar staand, vroeg hij grauwend of ze bij haar besluit bleef om hem te dwingen. Zij keek hem onverschrokken in de ogen en knikte: „ja zeker, tenzij jij je hier geheel terugtrekt. Ik vraag je nog maals, geef mij Duinsfort en ik doe af stand van al mijn rechten op onze ver dere bezittingen". Hij verroerde zich niet, maar zijn ge zicht werd blauwig-rood en kreeg bijna een dierlijke uitdrukking. Ze wist dat hij op het punt stond zijn beheersing te ver liezen en was dan in zijn drift zelfs ge vaarlijk. Toch deed ze geen stap achter uit. Zacht en waarschuwend zei ze: Richard". Doch ze kon zijn gemoed niet meer be reiken. Hij greep haar beet en draaide ruw haar arm naar achteren. De pijn was intens, maar meer nog was ze tot in het diepste van haar binnenste geschokt dat haar broer zich niet ontzag om haar lichamelijk pijn te doen. Zonder een kreet of zucht zakte ze in elkaar. Sternhout beleefde de schrik van zijn leven. Zijn zuster, waarop hij diep in zijn hart zo trots was, die hij bewonderde om haar fiere en zelfbewuste houding, lag daar aan zijn voeten als een zielig hoopje mens. Radeloos keek hij om zich heen. Wat deed men in zo'n geval? Joke, die Duinsfort was binnengeko men en net genoeg dichtbij op wacht was blijven staan om stemmengemompel te horen, zonder bepaald voor luistervink te spelen, hoorde opeens niets meer. De stilte bleef aanhouden en haar ongerust heid dwong haar om eens poolshoogte te nemen. Haar gezichtje werd lijkbleek toen ze de freule op de grond zag liggen. Ze knielde hij haar neer en streelde de handen, die slap en koud aanvoelden. Sternhout. die de eerste schrik al weer te boven was, ergerde zich aan de on verwachte inmenging. Zijn voet maakte een onwillekeurige beweging. Als een lerrier, die het vrouwtje bewaakt, schoot Joke toe. Hij meende zelfs het blikkeren v^an haar tanden te zien. Dit rasdiertje was hem ook nog ontgaan. Moest je daar die roerende aanhankelijkheid eens zien. Voor hem bestond zo iets niet. Hij verstijfde toen hij een heer het duinpad zag afkomen. Dat kon niemand anders dan zijn opgedrongen zwager zijn. Aan zijn gezicht te oordelen zou je nu pas goed de poppen aan het dansen heb ben. Het was werkelijk Paul, die door het lange uitblijven van Lydia, ongerust was geworden. Een blik door de glazen deu ren was voldoende om hem met twee stappen bij Lydia te brengen. „Joke, haal azijn en koud water", zei hij zacht. Joke had Lydia niet alleen bij Sternhout willen laten, maar holde nu naar de keuken. „Bij gelegenheid zullen we dit af rekenen, jonkheer", zei Paul dreigend. Sternhout, die zijn figuur trachtte te redden, waagde het om spottend op te merken: „wat wilt U? De duels zijn uit de tijd". „Ja, en mijn vuist is eigenlijk te go voor U. Toch zal dit mij niet beletten een flink gebruik van te maken". Alsof de stem van Paul haar tot lev e wekte, opende Lydia op dat ogenblik ogen en poogde tegen hem te glimlachefJ Voorzichtig hielp Paul haar overeio Paul vergat Sternhout en de hele oi geving. „Hoe voel je je nu, vrouwtje vroeg hij teder. Op dat moment kwam Joke weer bi nen en slaakte een zucht van verlichtii Van ganser harte hoopte ze dat dit laatste scène zou zijn, die door Sternho was veroorzaakt. Zolang hij hier ble was hij de kwade genius van het dol en speciaal van hen, die haar dierba waren. Lydia werd liefdevol ondersteund do Joke en Paul, naar het huis van de Ve hagens geleid. Geen van drieën vond h nodig om notitie te nemen van de mi die achterbleef. Hij zag hen gaan en b nijdde hen om hun saamhorigheid. Zi J.a drift nam bezit van hem. Woest draaii ,r hij zich om en keek de kamer rond. Val af een kast grijnsde een boeddhabee hem aan. Dat was er al tijdens zijn kil der jaren. 1< (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4