9 rocn /wa in het harL, l\ui zenden vonden de wegnaar feestend Oosterend Het raadhuis puilt uit van de ideeën OosUtend n 100.000ste overnachting op kampeer terrein Kogerstrand Kruschen Salts - de kleine dagelijkse dosis, kan ook voor U wonderen doen. ■ERDAG 15 AUGUSTUS 1959 73e JAARGANG No. 7378 rEXELSEWCOURANT ave N.V. v.h. Langeveld <S de Rooij chandel Drukkerij Bibliotheek Borg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2.25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm venstaande foto geeft 'n beeld van het ultaat van eendrachtige arbeid op ensdagmiddag. De erepoort in stro- L nde regen. De versiering verwaaid, ar toch heeft Oosterend doorgezet! n dit doorzettingsvermogen heeft re- taten afgeworpen. Sen stralende zon scheen donderdag- t 1 ddag en honderden bezoekers stroom- het feestterrein op. )m vijf uur 's middags waren al de e-daagse toegangsbewijzen reeds uit kocht. Maar nieuwe voorraad was al eet in druk. )e kolossale feesttent heeft een opper- ikte van ongeveer 6 maal „Casino" Vlaggen en nog eens vlaggen en overal laaiend enthousiasme, st Posterend lijkt door deze manifestatie Pi ;t het tweede, maar het eerste dorp n het eiland! Via de Oosterenderweg, die nog niet heel klaar, maar wel te berijden is, zijn ?ds vele Texelaars en Toeristen ons de dorpje binnen gegaan. De intocht Oosterend is al een feest op zichzelf, ei Oosterend Present! Dit is de laatste e :ken een begrip geworden. En, Ooster- d is Present. Niet een enkeling van het 1 rp heeft zich voor dit feest present ge- ond, honderden dorpelingen hebben handen uit de mouwen gestoken om grootse gebeuren te doen slagen. Eerste kennismaking Woensdagavond hadden we de eerste nnismaking. Boven alle dorpen van is eiland is een vlegtuig verschenen en rooide rijkelijk met gratis loten. Jong oud heeft z'n best gedaan een lot te machtigen. De winnaars ervan zijn steravond tijdens de pauze bekend ge- aakt. Oosterend is één en al feeststemming, andaag kunt U nog genieten; mocht U nog met zijn geweest dan raden wij aan beslist de laatste gelegenheid te ïnutten. Het dorp Oosterend is in vier wijken ïrdeeld. Iedere wijk heeft de eigen ver ering voor haar rekening genomen, Erepoorten en dennenbomen versieren straten. Het feestterrein is in oord af. Midden op het terrein is de grote lesttent geplaatst. Zelden heeft een Brgelijke tent op Texels bodem gestaan, is letterlijk overal voor gezorgd door v e zeer actieve commissie en niet min- er actieve middenstanders. Over het ?hele terrein zijn geluidsinstallaties ingebracht door „Radio Holland". Dit 0J lemaal gratis voor niemandal. Dat de isserijvereniging hieraan haar steentje eeft bijgedragen mag zeker niet onver- J leid blijven. De tent is zo groot dat niet minder dan 3 exposanten daar een tentoonstelling ebben georganiseerd van de meest uit- enlopende waren. Daarnaast is nog een ee van ruimte over voor het feestpro- ramma. Schiettent, ballengooien en oemt U maar op, alles is present. Een heerlijk stukje zeebanket is er erkrijgbaar, maar ook kunt U een af- praak maken met de schilder, de tim- "J nerman, die U diverse eigenfabrikaten lal tonen. U kunt de nieuwste modellen achels bewonderen, de visserijvereni- ng toont U scheepsmodellen en Radio lolland laat U zien welk apparatuur er lodig is voor navigatie enz. Maar ook de ruidenier, bakker en slager zijn er pre- ent. U kunt er een slaapje doen op een éspreid bedje of een knot wol kopen roor Uw wintergarderobe. Dc officiële opening Duizenden bezoekers hadden plaats ge nomen op de banken voor' de feesttent op het terrein. Onder een pittig stukje muziek van de corpsen Excelsior en VIOS, dat voor deze dagen tot één corps is versmolten, (hadden de dirigenten de film „Fanfare gezien?) zat de stemming, onder leiding van dirigent S. v.d. Slikke, er al meteen goed in. Hierna verscheen op het plankier een Boerenkapel, onder leiding van de heren C. van Heerwaarden en F. Zegel. Zij be geleidden de jeugdige zangers en zange ressen. Deze vrolijke zangertjes zongen uit volle borst: „Oosterend je bent voor mij het prettigste oord." De heer Visman mocht als voorzitter der feestcommissie burgemeester De Ko ning en de beide wethouders, de heren Hin en Roeper, welkom heten. Burgemeester De Koning benoemde in zijn „historische" openingswoorden alle leden van het organisatie-comité tot Schepenen. Zij verkregen het recht van drie dagen stadsbestuur over Oosterend. De ere- oorzitter van de commissie, de heer W. Renout, werd tevens tot voorzitter van de rechtbank gepromoveerd. De heer Re nout mag met deze bevoegdheid voor ie dere ongerechtigheid in zijn dorp een boete van f2,50 heffen ten bate van de tocht voor ouden van dagen. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) VERTROKKEN De heer en mevrouw C. Schot, Den Burg, zijn vrijdag als emigranten aan boord gegaan van het m.s. Andijk op weg naar Amerika. INGEVOERD VEE In de maand juli werd aan vee inge voerd: 9 koeien, 44 kalveren, 23 pinken cn 2 pinkstieren. DE LAATSTE DAG „OOSTEREND PRESENT" Hieronder laten wij nog even het pro gramma van vandaag volgen: 12 uur Kinderspelen 14.00 uur Mars Gidsenband, Midden standstentoonstelling geopend 14.30 uur Paardensportdemonstratie 15.00 uur Olifantenrace 15.30 uur Show-exercitie Gidsenband 16.00 uur Paardensportdemonstratie 16.30 uur Volksspelen, deelname vrij en aankomst Schermer Dansgroep 17.00 uur Tweede Drumband-parade 19.30 uur Sinclair-band door het dorp 20.15 uur Optreden Schermer dansgroep m.m.v. J. Koster, Westfriese voordracht en mevr. Cobic Schreier, bekend radio- zangeres. Zi f Verbinding met de viseer op zee. Om klokslag negen uur kwam de ver binding tot stand met Radio Schevenin- gen. Burgemeester De Koning had een gesprek met de Texel 9 van de heer Drij ver. Hallo, hallo, kunt u mij verstaan ever. Dit feestelijk gebeuren was door de kotters prima ontvangen. Zij waren dan ook al op de hoogte van het nieuwe, tij delijke, dorpsbestuur. Vanaf zijn kotter sprak de heer Drij ver, de duizenden bezoekers konden ho ren hoe ze het maakten. Hoe de vangst was en waar ze verkocht zou worden. Maar dit laatste ging niet door. De heer Jn. v.d. Vis vroeg even later, als lid van de eestcommissie, al de gevangen vis mee naar Oosterend te nemen. Want er is de eerste dag reeds menige haring naar binnen gegleden en de gebakken vis heeft zo'n geweldige aftrek dat we er niet tegen kunnen bakken. Deze verbinding was een bijzonder succes, en feitelijk DE stunt van de eer ste avond. Burgemeester De Koning sprak woor den van grote waardering voor de actie ve commissie. Niet alleen U, maar het héle dorp heeft getoond present te zijn. Wij complimenteren U met dit grote suc ces. Het verdere programma Hierna kwam Dorus op de planken. Hij arriveerde in een heel oude auto met een trio aardige dames in Texels cos- tuum. Dorus vertelde van zijn reis naar het eiland, dat die reis niet zonder op onthoud is geschied was een vermaak. De eerste dag van „Oosterend Present" heeft alle twijfelaars in één slag in opti misten doen veranderen. En zoals we al eerder schreven: U mag dit écht niet verzuimen. Tijdens de pauze hebben de bezoekers de stands van de actieve middenstanders bewonderd. In een apart artikel komen wij op deze stands terug. Ook het verslag ever het verloop van de andere feestda gen treft U in ons volgend nummer. „Schepen" S. Rentenaar .minstens 1000 watt. IN ONS OUDE VERTROUWDE Raad huisje staat sinds enkele maanden in de z.g.n. „wachtkamer" een bus. De gemeenteschilder heeft er keurig opgezet: Ideeënbus Gemeente Texel en N.V. T.E.M. Wij begrijpen echter niet dat de bus ï.og steeds leeg is. Het Raadhuis dat steeds te klein blijkt te zijn om al de ambtenaren een behoor lijke levensruimte te verschaffen moet toch haast uitpuilen van ideeën. Wel, uitpuilen doet het, maar dan in letterlijke zin. De timmerlieden zijn be zig geweest om een gedeelte te stutten. Burgemeester De Koning liep gevaar om plotseling in de openlucht te zitten, in plaats van in zijn kamer. Ook de ambtenaren in de bovenverdie ping mogen niet meer tegen de buiten muur aanleunen. Nu is leunen niet des ambtenaars, dus direct gevaar was er niet bij. Maar men heeft het raadzamer gevon den erger te voorkomen. De stutbalken zijn geplaatst. Maar misschien dat één van de ambte naren nu een idee heeft voor de gemeen te. Hoe komen wij aan een nieuw raad huisje)? U, ambtenaar, zou de suggestie kunnen aoen een bliksemloterij te houden. U weet het resultaat van „Onze Band". Maar uit dit alles blijkt toch duidelijk dat Texel aan een nieuw Raadhuis toe is. Of het binnen afzienbare tijd waar heid zal worden is nog een vraag. Maar ook andere ideeën zijn niet in de bus terecht gekomen. Er valt toch wel wat mee te verdienen. Als we onder staand verslagje lezen is er in 300 bedrij ven een totaal bedrag uitgekeerd van f 350.000, voor meer dan 30.000 verbe teringsvoorstellen Dit is een uitkering van bijna 39 gulden per aanvaard idee. Deze gegevens zijn bekend geworden door een enquête die het Ideeënbuscen trum van het Nederlands Instituut voor Efficiency (NINE) onlangs heeft inge steld. Het merkwaardige is dat de uit slag, globaal genomen, vrijwel gelijk is san die van het vorige jaar. De hoogste beloning die in 1958 voor een aanvaard idee werd uitgekeerd bedroeg f 7.000.- Naast beloningen keert 80°/o der be drijven ook aanmoedigingspremies uit, bijv. sigaretten, boekenbonnen of bon bons, doch meestal geldbedragen van ge middeld f 2,50 a 5 gulden. Een aanmoedi gingspremie wordt gegeven als het idee hoewel het niet voor uitvoering in aan- Woensdag 12 juli heeft in de analen I van de Stichting Sociaal Toerisme Texel een extra aantekening gekregen. De heer F. L. Faber administrateur van de Stich ting, kon op die dag de 100.000ste over nachting noteren op het kampeerterrein Kogerstrand. 's Morgens zou ter gelegenheid hier van een kleine plechtigheid worden ge houden in het kantoorgebouw op het terrein. De kampeerster, die hier als 100.000ste de nacht doorbracht bleek een trouwe Texel-bezoekster; mevrouw A. Groen uit Bilthoven. Het trof aardig, dat het juist deze dame was, want zij komt al 10 jaar achtereen met haar man en acht kinde ren naar ons eiland om er steeds weer enkele heerlijke weken door te maken. .Voordat we hier kwamen," vertelt mevrouw Groen ons, „hebben we een keer ons tentje opgezet in Katwijk, maar dat beviel ons toch niet zo best, want het was daar lang niet zo vrij en ongerept als hier. De tenten stonden daar manne tje aan mannetje op een kaal, met prik keldraad afgezet terrein. Née, dat ligt me toch niet zo. Maar toen we het vol gende jaar dit terrein betrokken, waren we direct enthousiast. Voor elke tent méér dan voldoende ruimte. Dicht bij het strand en dan die machtige woeste begroeiing hier. Ja, het is hier werkelijk geweldig en ik weet zeker, dat we vol gend jaar weer terug komen". De heer F. L. Faber zei, dat het ook voor hem een groot moment was. „Wij kunnen dit getal van 100 000 overnach tingen wel als een mijlpaal beschouwen. Ik twijfel er niet aan of het zal niet zo veel jaren duren, vóór we het dubbele aantal hebben bereikt; immers het kam peerterrein wordt steeds uitgebreid en ce accomodatie verbeterd". Ter herinnering aan deze dag bood de heer Faber mevrouw Groen het boek „Texel" van J. A. van der Vlis aan. Mevrouw Groen mag een toeriste ge noemd worden, aan wie menigeen een voorbeeld kan nemen. Auto's, bromfiet sen, kortom al dat lawaaierige snelver keer haat ze eenvoudig. Mevrouw Groen ii, een natuurliefhebster en wandelt lie ver. Ze is overtuigd op deze manier veel meer van de mooie natuur te genieten, dan het helaas zo hoge aantal snelheids maniakken. Maar deze mensen dringen r.iet door op het kampeerterrein Koger strand. Daar staan rustig de tentjes tus sen de ruige begroeiing, en het kan zijn dat er mensen zijn die ons, op onze beurt, met die nadruk op „rust en stilte" mani akaal zouden willen noemen, voor ons staat het grote belang daarvan als een paal boven water. Geroutineerde kampeerders zijn rusti ge kampeerders. Ze zijn op ons eiland al tijd van harte welkom, en ze zullen dan ook altijd met genoegen worden ont vangen door de mensen van onze Stich ting Sociaal Toerisme. 't Wordt wat oud, ons Raadhuis merking komt, op bepaalde gronden toch waardering geniet. Op administratief terrein komen dui delijk minder ideeën binnen dan uit de productiesector: in 1958 totaal 3000 inzendingen, waarvan 600 beloonde. De gemiddelde beloning voor een bruikbaar administratief idee was 33 gulden. Als hoogste inzendpercentage werd in 1958 genoteerd: 122, een bedrijf met 360 man personeel, dat 440 ideeën ontving. De vraag hoeveel besparing door de in praktijk gebrachte ideeën werd bereikt, werd door 60 pet der geënquêteerden be antwoord; de opgaven variëerden van f 50 f 2.500.000.- Mede naar aanleiding van deze enquête belegt het NIVE-Ideeënbuscentrum op 2.0 oktober te Den Haag een bijeenkomst ever het thema „Voorlichting over de Ideeënbus". Voor deze vergadering zal de Rijksideeënbusorganisatie, die dan juist haar eerste lustrum viert, als gast heer optreden. Zo zien we dat er wel ideeënrijke men sen zijn. Misschien dat dit bericht een aansporing is om eens een avondje te gaan piekeren. Maar laten we het nieu we Raadhuis dan laten rusten, daar is al genoeg overgepeinsd. En komen doet het toch! UITSLAG AANBESTEDING Gemeente Texel heeft in verband met het uitbreidingsplan Den Burg aanbe steed: aanleg riolering, aanleg van be strating en tortoirs en het bouwrijpma- ken van terreinen. De laagste inschrij ver was M. Mulder, Westerland Wier- ringermeer voor f 36.870. Tevens werd ingeschreven door: Goed koop en De Vries f 40.130; fa. Tatenhove f 37.425; fa. Drijver Oosterend f 51.380; J. G. Zomer Den Helder f 39.729. Het werk zal waarschijnlijk aan de laagste inschrijver worden gegund. In dit werk is inbegrepen de doortrekking van de Boogerd naar de Kogerstraat. Duizenden werden verlost van hun rheumatische pijnen. Waarom zoudt U dan nog langer lijden. Néém Kruschen - hoe eerder hoe beter. De gunstige werking op Uw bloedzuive rende organen blijkt algauw. Pijnen ver dwijnen, naarmate Kruschen Uw bloed vrij maakt van de onzuiverheden, die nu Uw pijnen verwekken. Als U van daag met Kruschen begint - iedere dag de kleine dosis - ondervindt U die wel dadige verlossing al gauw. .100.000 nachten.. UITSLAG DERDE KLAVERJAS-DRIVE Maandag vond de derde klaverjas- drive plaats, welke uitgeschreven waren door de Klaverjasclub Den Burg. In to taal namen 180 personen deel aan deze drie drive's. De vijf hoogsten van de laatste drive waren de koppels: Grootjen-Kalverboer 8410 pnt Van 't Hoort-V.d. Molen 7135 pnt D. Backer-Schrier 7083 pnt V.d. Akker-Huijssteden 6957 pnt Visser-Visser 6798 pnt De eerste klaverjasavond van de kla verjasclub Den Burg zal plaats vinden op vrijdag 4 september a.s. in het Dorps huis. Daar het spelen met vaste of losse maat nogal enige deining heeft verwekt, zal vermoedelijk eerst worden gestemd over dit punt. Op deze eerste avond zal ook een ont werp statuten en huishoudelijk regle ment worden behandeld, zodat de leden weten waar ze zich aan te houden heb- ben. Het winterprogramma zal ook bespro ken worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1