9 rocn wa in het harL, KARPETTEN osterender middenstand actief Glorieus geslaagd MOERBEEK'S MEUBELHANDEl ,Oosterend Present" )ENSDAG 19 AUGUSTUS 1959 fEXELSE 73e JAARGANG No. 7379 COURANT tgcrve N.V. v.h. Lcmgeveld de Rooij ekhcmdel Drukkerij Bibliotheek n Burg - Texel - Postbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en xaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. en overzicht van de stands in de feesttent tijdens het drie-daags feest in Oos- •rend. Duizenden bezoekers zijn door deactieve middenstanders begroet. 1833 ersonen hebben geraden naar de inhoud van de oude kous in de stand van de ooperatieve Boerenleenbank. 155 taarten heeft Bakker Blom uitgedeeld. Niet alleen de organisatiecommissie an „Oosterend Present" heeft getoond ts te kunnen presteren dat klinkt als ;n klok. De Middenstanders van ons issersdorp hebben er niet minder toe ijgedragen dit feest te doen slagen. Een andeling langs de diverse stands was eeds weer een feest voor de duizenden ijkers en kopers. Oosterend heeft goede aken gedaan en dat is zeker verdiend. We willen nog even kris kras door de ïnt gaan. Bakker P. Dros Gzn. sinds 1818 geves- gd, had zijn kostelijk gebak bij de in- ,ang van de feesttent uitgestald in een oed verzorgde stand. We kunnen ons iu voorstellen dat de fa. reeds zolang be- taat, want de waar die gebracht wórdt s in één woord af! S Kuiper Zoon zijn in de woning inrichting experts. Een overzicht in de uime stand van de gevoerde artikelen, 'rachtige wollen dekens. Ledikanten en rloerbedekking, alles zag er keurig uit. was een aardig interieur geschapen •n een gemakkelijk zitje stond klaar om oor een praatje te maken met de heren tuiper. Voor een goed stukje fruit zorgde de :a. K. Burger. Er zijn heel wat pondjes ruimen „de deur" uit gegaan. Op een joed moment zagen we een dame één der artikelen keuren, maar hel kon niet an jers of er moest een pondje mee naar ïuis. Ook de melkboer was vertegenwoor digd. Een fleurige uitstalling van Hol lands Welvaren. Heerlijke kaas stond naast en tussen de Mékha boter. Tasman koffie met Leeuwenzegel, Op Texel een vertrouwd merk. De heer en mevrouw Trap hebben zeker eer van hun werk ge had. De stand, rijk versierd met bloemen, was een lust voor het gretige oog. Timmer's Bakkerij bracht wel een heel bijzondere lekkernij. Slagroomhoorns zo groot als een winterwortel. Hoeveel er de tent zijn uitgegaan is voor ons een raag, maar voor de fa. Timmer zeker de moeite waard om te noteren in de annalen van Timmer's Bakkerij! De Coöperatieve Boerenleenbank was ook present. Een aardige attractie: Hoe groot is het bedrag in de oude kous? Duizenden feestgangers hebben een gooi naar het bedrag gedaan. De oude kous heeft dus toch nog dienst gedaan. „Speel niet met Uw veiligheid, een goede aardleiding geeft U zekerheid." Deze waarschuwing is van de iFa. Drij ver, de bekende bouwexpert. Een geheel nieuw apparaat was in de stand geplaatst om U te laten zien hoe een aardleiding aangebracht dient te worden. Hiernaast iets uit de timmerfabriek van de firma. Prachtige deuren door eerste klas vak mensen vervaardigd. De heer A. Timmer, Uw Centra krui denier, schonk rijkelijk de heerlijke AGO wijn. Er zijn heel wat flesjes gratis ver trokken: de heer Timmer bood iedere 15e koper de bestelling gratis aan. Ook de C-P Ranja vond gretig aftrek. Onze worst is ZO! De dames in de stand van slager S. P. Dros hadden han den te kort om alle klanten naar beho ren te bedienen. De worst was dan ook van prima kwaliteit, U weet wel, zó uit bet handje. Burgemeester De Koning ge noot. tijdens zijn rondwandeling met de beide wethouders, zichtbaar van dit war me product. De heer C. Medema, ook een zeer ac tieve kruidenier, heeft met zijn demon- ratrice heel wat kopjes koffie uitge deeld. Och U weet het: Kopen bij de Sar is sparen bij de koop. Altijd 10 pCt voor deel. De Centrale Coöperatie voor Vee en Vlees GA wilde ons bevriezen. Dat we daar niet ingesprongen zijn begrijpt U, want dan hadden wij het slot van Ooster end Present niet mee kunnen maken. In de stand stond een prachtige diepvries kist. De SIGMA-diepvrieskist is onmis baar in kleine gezinnen, met die overtui ging wandelden we verder naar de keu rige stand van de heer P. Bosma. Komt hij anders met zijn auto bij U langs, of komt U zelf in het vernieuwde winkel pand aan de Nieuwstraat, in de feesttent werd een pracht collectie wol ten toon gesteld. „Scheepjes wol. U vaart er wel bij" was de leuze van de heer Bosma. Een duplo van zijn winkelpand had de heer C. Timmer, Sigarenmagazijn „De Luifel" gemaakt. Als er een jury voor de origineelste stand had rondgelopen, dan zou zeker de heer Timmer een beste kans hebben gemaakt! C. de Jong Zoon hadden handen te kort. Hoeveel formulieren zij in die drie dagen hebben uitgereikt voor de wed strijd: „Hoeveel pakjes Vitella Instant pudding zitten er in de vitrine", is niet te schatten. Iedere avond werden er ex tra prijzen verloot. Veel handstofzuiger- tjes vonden een bestemming. Een prachtige keukeninstallatie was te bezichtigen in de stand van de heren Vermeulen en Gebr. Timmer, „hand in band" met de NV J. C. Rab. De Svudex- keuken was een lust voor het oog. Ook tegelboard en andere te verwerken fa- brieksmaterialen waren in de stand ver werkt. Wij zagen o.a. plastic golfplaten als dak fungeren. De heer C. Bremer toonden in twee stands zijn artikelen. „Histor mat maakt het mooier". De schilder toonde hier een product voor „Doe het zelf". Een ieder is tegenwoordig in staat zelf te schilde ren. Goede voorlichting ontvangt U van de vakman. Tegenover schilder Bremer Sr., Bremer Jr. in de foto-afdeling. Keu rige fototoestellen, rolfilms en flitslamp- jes, alles was present. F. Blom, brood en banker, stond in de Feestcourant van „Oosterend Present" afgedrukt. Maar daar had nog bij moeten staan: Heerlijke OP taarten. De heer Blom en zijn niet mindrer actieve echt genote, hebben menige taart aan de man gebracht. Een geheel ander artikel werd ge bracht door de Gezusters Bas. Deze da mes hadden rekening gehouden met de stroom gasten die er waren. Souvenirs, hét artikel voor de toerist. Een voortref felijke uitstalling van de Zilmeta-arti- Kelen. Lepeltjes voor de gaande toerist, fotokaarten, kortom souvenirs te kust en te keur waren in de feesttent aanwezig, Coöperatieve Aankoopvereniging Texel. Ook de boer heeft zijn kennis kunnen verrijken. In de stand van de CAV trof men diverse kunstmeststoffen. Fourages en haversoorten waren in heel aardige immitatie trechters uitgestald. Kippen grit op de vloer maakte het geheel tot Een van de exemplaren uit de stand van onze vissers CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 19 augustus (heden) worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. TE VER IN ZEE Zondagmiddag was het behoorlijk druk aan Texels strand. Overal genoten de baders van de woelige branding en het kwallende water. Aan het strand te De Cocksdorp ver trok een buitenlander in een rubberboot vair het strand. Rustig peddelend ver dween hij al verder van de bewoonde wereld. Kennelijk had deze onvoorzich tige man nog nooit van het Eierlandse Gat gehoord. Toen hij op een goed mo ment de terugtocht wilde aanvaarden, ging dat zeer moeilijk. Tot vier maal toe probeerde hij zijn vaartuig te keren. Ein delijk gelukte hem dit. Op het strand had het publiek hem met angstige blikken gade geslagen. De man wist toch het strand te bereiken. Strandbewaking zou aan De Cocksdorp geen overbodige luxe zijn. GLASGERINKEL Zaterdagavond, omstreeks half elf, is er bij de familie Witte in de Weverstraat een ruit gesneuveld. Enkele opgeschoten jongens „deden" een van de traditionele rondjes, toen een van de knapen plotse ling met zijn arm door de ruit terecht kwam. De eigenaar wist de knapen te achterhalen. EVANGELISATIE-AVOND In het dorpshuis te Den Burg wordt morgenavond te Evangelisatie-bijeen komst gehouden. Twintig jonge Duitse zangers zullen met eigen begeleiding aan deze avond medewerken Evangelist Adelmund uit Rotterdam, zal een kort woord spreken. De avond begint om 8 uur. GELUKKIGE WINNAARS In verschillende stands van Oosterend Present waren prijzen te winnen met aardige attracties Bij C. de Jong en Zoon waren dit: 13 augustus S. Bruin, Den Burg; G. P. Plaatsman. Oost, T. Boogaard, Zevenhui zen. 14 augustus, B. v.d. Vis Azn, Ooster end, S. Koning, Oosterend, Jb. Halsema Oosterend. 15 augustus A. Heerschap, Oosterend, J. Rijk. Den Burg, J. v.d. Vis, Oost, Jac. Dijker, Den Hoorn, Jn. Daal der, Oosterend. Deze winnaars gingen met een modern handstofzuigertje huis waarts. Het aantal pakjes pudding in de vitrine was 50 stuks. Na verloting kwa men de volgende namen te voorschijn: 1 W. v.d. Vis, Oosterend, elektrische kof fiemolen; 2 B. Dros, Den Burg, vliegtuig; 3 Van Beek, Oudeschild, feestkoek. Het bedrag in de oude kous in de stand van de Coop. Boerenleenbank was f 416,17. Dit werd de eerste dag geraden door Maria Hoekstra Den Haag. De 2de dag door C. Jongejan, Eierland en de aatste dag door mevr. Witte, Witte Kruislaan, Den Burg. Deze winnaars werden f 10.rijker. Bakker Blom heeft met het prijsschie ten 115 taarten overhandigd aan schut ters die de roos konden vinden. UW ADRES VOOR een keurige zaakvertegenwoordiging. Het Het advies van de CAV: „Geeft de grond de juiste meststoffen voor betere voeding van de gewassen." De fa. J. van Beelen, IJmuiden, die in relatie staat met onze vissers, toonde in de stand van onze visserij vereniging 'n Nederlands fabrikaat: Enkalon, het ma teriaal voor de schipper. an bot ler tot moderne Kotter", deze spreuk stond in keurige letter boven de stand van de Visserij vereniging. Wat de stoere vissers hebben gedaan voor het slagen van dit drie-daags feest in Oos terend is op een hele pagina niet weer ie geven. Dit willen wij schrijven: HUL DE voor deze mannen, die weten wat eendracht vermag! We weten dat „Schepen" S. Rentenaar een man is met een ruim standpunt, daarom zullen wij dit overzicht van de actieve Oosterender Middenstanders be sluiten met in blik in zijn stands. Het winterseizoen staat voor de deur Rijke haarden, van de kleinste tot de grootste maat, kunt u bij de heer Rente naar veilig kopen. Een man met rijke er varing op dit gebied. Ook de heer Ren tenaar had assistentie van een demon- stratrice. Zij toonde een in bedrijf zijnde wasmachine. Dames, U bent zó klaar met de was. Of heeft u meer intresse voor 'n Tornado-artikel, U kunt terecht in Oos terend. Middenstanders, alle lof voor Uw prachtige stands. Oosterend hoeft tijdens de drie feest dagen, welke glorieus zijn geslaagd, ruim 10.000 bezoekers op het feestterrein mo gen verwelkomen. Zaterdag zijn er minstens 5000 bezoe kers geweest die hebben genoten van de geboden attracties. Hebben wij reeds het verslag van de eerste dag en de officiële opening ver meld, ook de beide andere dagen hebben vele duizenden de weg naar Oosterend gevonden. Vrijdagavond stond in het teken van de amateurs. Het eerste optreden was van het kleine corps VIOS van Oost o.l.v. dirigent v.d. Slikke. Het Chr. man nenkoor o.l.v. de heer C. Bremer bracht enige nummers prima naar voren, terwijl de gezusters Annie en Beb van Dijk ook nog eens hun frisse zang lieten horen. De gymvereniging kwam met een klom pendans. een oefening op de langemat en een vrije oefening van de dames. Door enige "VTOS-leden was een kleine band gevormd die ons pittige muziek liet ho ren. Ook de Tiroler-kapel was op deze avond weer present, ook deze tweede avond zorgden zij voor begeleiding van de vriendinnen Willy Beuving en Yvon ne Roest. Uitslag verloting Na de pauze kwam het evenement van de tweede avond. De trekking van de gratis verloting. Honderden hadden op het terrein zitten schrijven, om al de ge vonden loten van naam en adres te voor in. De duizenden loten kwamen in een karn op het toneel. De heer J. v.d. Vis wilde nu eens geen bot vangen en was hevig aan het karnen, maar tot boter is de papierlawine niet geworden. Adju dant Gulmans was bereid de gelukkige winnaars uit de karn te halen. Een da verend gelach steeg op toen „Schepen" van der Vis aan een niet gesloten karn begon te draaien. Met de heer Gulmans heeft al de loten toch weer in de karn weten te stoppen. De uitslag van deze bijzonder aardige gratis verloting was: 10 waardebonnen van 5 gulden voor: 1 Jongejan, Eierland; 2 Hendriks pa. Schildereinde 115, 3 Mw. Huisman, De Veen; 4 Jimmink, De Waal; 5 J. J. Bak ker, De Koog; 6 Ender p.a. Loodsmans duin; 7 Vermeulen. Warmoesstraat; 8 S. Kuiper, De Waal; 9 A. Hoep, De Koog; '0 Ender p.a. Loodsmansduin. Vier rondvluchten boven ons eiland of waardebonnen van f 12,50: 1 Mw. Huisman, De Veen; J. Mededorp, De Waal; 3 J. Kikkert, Spang; 4 A. Ver meulen, Warmoesstraat. Vier tochten van vijf dagen met een Texelse kotter: 1 Mw. Huisman. De Veen; 2 Mw. Ver meulen-Huizinga; 3 J. Witte, Groenedaal; 4 S. Swartsenberg p.a. „Opduin, De Koog. Hoofdprijs: 1 week pension voor twee personen in het bekende „Ons Nestje" of een waardebon van f 100.werd ge wonnen door Cor Beukema, Schilderend, Den Burg. Cor had slechts één lot in de wacht kunnen slepen. De zweefmolen heeft aan één stuk door gedraaid. Geen zitplaats is onbezet gebleven De laatste feestdag De attracties begonnen zaterdag al zeer vroeg, want reeds 's morgens om 9 uur werd gestart met de verschillende kinderspelen. Hieronder de uitslag: Vlaggetjes steken: 1 Johan v.d. Boom; 2 Piet Vlaming; 3 C. van Leeuwen. Vaatje rollen: 1 Adrie de Kort; 2 Piet Bas; 3 Leo Witte. Autoband hoepelen: 1 Peter Daalder; 2 Klaas v.d. Star; 3 Jan Bremer. Flessen vullen: 1 Johan Drijver; 2 Sieb v.d. Zee; 3 Jacob Trap. Zaklopen: 1 Henk Witte; 2 Jan Vonk; 3 Bert Mulder. Hoepelen met twee autobanden: 1 Wim Trap; 2 C. J. Betsema; 3 C. Riemens. Hindernis fietsen: 1 Piet Witte; 2 Auke Rentenaar, 3 J. van Dijk. Kruiwagenrace voor jongens en meisjes: 1 Jn. Trap en Nely Smit;2 Frans Visman en Annie v.d. Vis; 3 Piet Bontes en Wil- lly Luyten. Bij de spelen voor meisjes de volgende winnaars: Vlagetjes steken: 1 Marjan Huisman; 2 Kokkie Timmer; 3 Anneriet Witte. Zaklopen: 1 Nely Kalis; 2 Marian v.d. Star; 3 Ria Tiggelaar. De dames hadden druk werk: Ruim 6000 gebakken visjes werden er afgeleverd Autoband hoepelen: 1 Tineke Tel; 2M. v. Dijk; 3 Tineke Takema. Touwtje springen of sloffen: 1 Reini Tim mer; 2 Frouwke Vonk; 3 Janny Eelman. Bussen lopen: 1 Henny Schoo; 2 Alja Jellema; 3 Ineke Luyten. Overall aantrekken en onder net door kruipen: 1 Imelda Stolk; 2 Nicolien van Egmond; 3 Geertje Eelman. Ringsteken op fiets: 1 Iet je Balder; 2 Ina Betsema; 3 Ria van Strien De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van de feestcommissie De middag werd geopend met een mars door het dorp van de Drumband. Tijdens de show-exercitie van de band verschenen de letters op de baretten: „Oosterend Present", deze leuke onder breking kreeg een daverend applaus. Paardensport De paardensport demonstratie was een lust om te zien en de jury had het niet gemakkelijk met de beoordeling van de prachtige viervoeters. De uitslag is: Eénspan landbouwtuigpaarden: 1 Caro- ius 7-jarig zwarte ruin, eigenaar-berij der M. C. Bakker, Den Hoorn; 2 Rozina 7-jarige bruine stamboekmerrie, eige naar-berijder P. Dros Nzn., Oosterend; 3 Seritina, 6-jarige bruine stamboekmer rie, eigenaar Joh. C. Roeper, Oosterend, berijder Jn. Dijt, Oosterend; 4 Tobie 5- jarige Vos stamboekmerrie, eigenaar-be rijder H. Zijm, Den Burg. 5 Sjalotte, 6- jarige stamboekmerrie, eigenaar-berijder C. Goeman, Spang. In de Tweespan landbouwtuigpaarden drie deelnemers met twee eerste prijzen: Carolus, 7-jarige ruin en Minella 10-ja- rige merrie, eigenaar-berijder M. C. Bakker, Den Hoorn en Tobie, 5-jarige vos, eigenaar H. Zijm. Den Burg en Tinie 5-jarige vos van Jn. Plaatsman, De Waal, berijder H. Zijm. 2 Seritina en Victor e;genaar Joh. C. Roeper, Oosterend, be lijder Jn. Dijt. De Volksspelen Ook voor de Volksspelen bestond een grote belangstelling. Vooral bij de Oli fanten-race werd hartelijk gelachen toen stuurmanskunst te kort schoot en zelfs de wedstrijdleiding met tafel en al ruim baan moet maken. Als eerste is hier mw. Trap de beste berijdster met de heren KI. van Leeuwen en Jn Drijver Jbzn. 2e Fijtje Timmer met de heren Eelman en Boogaard. 3e G. Kuip met de heren S. Bremer Gzn. en Jn. Bakker Azn. Bij de kruiwagenrace en kruipend door een zak de volgende uitslag: 1 Inie v.d. Vis en Bart Scholten; 2 J. Vlaming en A Brans Pzn.; 3 Mw. Koster en Biem Vlaming. Verzocht wordt de prijzen van de volksspelen af te halen na zaterdag 22 augustus, bij de voorzitter van de feestcommissie. Tot besluit van deze middag werd door Excelsior en VIOS de Schermer Dans groep feestelijk ingehaald. De Schermer Dansgroep De Schermer dansgroep verzorgde een zeer gevarieerd dans programma, waar bij medewerking werd verleend door Jan Koster met Westfriese voordrachten en mevrouw Cobie Schreir, bekend ra dio zangeres. De Schermer Dansgroep heeft de duizenden bezoekers een uit stekende avond bezorgd. Oosterend was Present Zo is dit drie-daagse feest besloten. Niet alleen het programma in het open luchttheater was alle dagen een groot succes, ook in de expositietent was ver maak en gezelligheid. De Boerenkapel zorgde voor de nodige feestklanken, ter wijl men kon schieten, ballengooien, het geluk beproeven op het rad van avon tuur, waar een druk gebruik van is ge maakt. Het driedaagse festein, opgeluisterd met zweefmolen en draaiorgelklanken die zelfs op een goed moment door de do minee werden voortgebracht, is volgens ieder een groot succes. Ook voor de be woners van Oosterend die spontaan het gehele dorp een feestelijk aanzien heb ben gegeven. Het zijn drie dagen geweest: Oosterend waardig! Onder het motto: „Oosterend Present" heeft Oosterend laten zien dat het een dorp is dat leeft en zich kan ui ten op een waarlijk grootse manier. Ook voor de toekomst: Oosterend Pre sent!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1