De lotgevallen van de haven van Oudeschild Het diepploegen op ons eiland is in volle gang HARVARD VAN TEXEL IN ZEE GESTORT Tijdens vluchten voor de Luwa vlieger B. de Geus door propellerbreuk met zijn Harvard maandagmiddag bij Den Helder neergestort. De beikwame vlieger, die juist met het schotdoel voor de stelling vloog, wist het toestel vlak bij de kust in het water te krijgen, waarna hij zich zwemmend wist te redden. Met een snelheid van negentig kilome ter stortte het vliegtuig in zee. Het toe stel maakte een hele slag om en bleef met staart, een vleugel en de cockpit bo ven water uitsteken. De aanwezigheid van honderden men sen op het strand maakte het onmogelijk daar te landen. Met een bewonderens waardige tegenwoordigheid van geest wist De Geus zijn kist vijftig meter van de vloedlijn in zee te zetten. Onze bekwame piloot liep geen enke le verwonding op. Het toestel is uit zee gesleept. DANK U WEL! Een duur ritje hadden enkele Duitse gasten met twee Texelse vrienden. Zij namen een taxi van De Koog naar Den Burg. De Duitse gast zou voor de afre kening zorgen. Hij overhandigde de chauffeur een biljet van tien gulden. Er werd tegen de pet getikt en de chauffeur verdween. Voorwaar een duur ritje DIE STAAN ER NIET VOOR NIETS! Op het strand te Westerslag staat een bord: „Tussen rode vlaggen gevaarlijk zwemmen". Nu komt het herhaaldelijk voor dat de rode vlaggen door gasten maar ook door Texelaars, worden weg gehaald. Een ieder die even zijn hersens laat werken zal begrijpen dat de vlaggen niet voor niets zijn geplaatst. Door de gevaarlijke bunkerresten in zee heeft menig bader verwondingen op gelopen. Misschien willen de grijpgrage handen de vlaggen in het vervolg laten staan? Ook de politie zal scherper gaan toezien dat deze bakens voor de zwemmers niet zullen verdwijnen. TEXELSE MARKT Den Burg. Aangevoerd maandag 17 augustus: 39 biggen f 45-60; 250 lamme ren f 30-50; 30 schapen f 60-75; 4 kal veren f 60-80; 2 koeien f 825-925; 2 pin ken f 55-65. RONDRIT OVER TEXEL De Schermer dansers hebben zondag middag een rondrit over ons eiland ge maakt. De heer J. C. Roeper, die als gids de tocht heeft meegemaakt, had heel wat te vertellen. In „De Lindeboom" heeft de leider van het gezeldschap, burgemeester J. Posch, hartelijke woorden van dank gesproken en. verzekerde dat „Oosterend Present' nog lang in herinnering zou blijven. IETS VERLOREN? Mocht u tijdens het bezoek aan „Oos terend Present" iets verloren zijn, doet u dan even navraag aan de postcomman- dant van Oosterend. Wachtmeester Bu- ning heeft gevonden voorwerpen in zijn bezit. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 19 augustus Den Burg Bal charnpêtre in het park. De Cocksdorp 19.30 uur Kinderspelen en koppelwedstrij d. Vrijdag 21 augustus Den Burg. Oranjeboom, Texelfilm. Zaterdag 22 augustus Den Burg, Wezentuin, 20.15 uur Concert door Kon. Texels Fanfarecorps. S.V. TEXEL Zondag gaat de toto weer draaien Alle deelnemers van vorig jaar krijgen het eerste formulier toegezonden. Het moet vrijdagavond vóór half negen ingele verd worden bij Hotel „de Graaf". In Oudeschild zorgt Henk weer voor de in levering. Degene, die geen formulier mocht hebben ontvangen, kan er nog een afhalen bij „De Graaf." GESLAAGD Mej. Marianne Graaf, Hogerstraat, Den Burg, slaagde voor het praktijkexa men boekhouden. Zij werd opgeleid door het schriftelijk studiecentrum Culenborg In de week van 1015 augustus is een aanvang gemaakt met het diepploegen op een perceel van de heer S. C. Keyser aan de Postweg in Eierland. Er zal op dit bedrijf worden geploegd tot plm. 19 augustus. Aanvankelijk werden bij het werk en kele moeilijkheden ondervonden, omdat de ploeg, die de fa. Van Damme voor dit werk had bestemd te zwaar bleek te zijn, Er is toen ijlings een andere ploeg aan gevoerd en op 't moment verlopen de werkzaamheden zeer vlot. Regelmatig treft men op het werk belangstellenden uit polder Eierland en andere delen van ons eiland aan. Hoewel diverse landbou wers aanvankelijk zeer sceptisch tegen over dit werk stonden horen wij op het moment telkens uitlatingen, die er op wijzen, dat van dit diepploegen veel wordt verwacht. Er zijn al enkele land bouwers, die ons hebben te kennen gege ven, dat op dezelfde voorwaarden als op 't moment wordt geploegd, ook zij per celen beschikbaar stellen. Jammer ge noeg kunnen wij hierop niet ingaan. In de tweede helft van deze week zal er niet worden gewerkt voor de door de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting ge organiseerde proef. Er zal dan een opper vlakte van plm. 3 ha worden geploegd tot een diepte van 80 cm op een bedrijf, dat dit geheel voor eigen rekening laat doen. In de loop van volgende week zal er vorden gewerkt op het bedrijf van de h eer P. Dros Bzn„Propagatie". Hier al moeten worden geoloegd tot een diepte van plm 1.50-1.60 mtr. De heer Van Damme is op het moment bezig hiervoor een ploeg te fabriceren. De ploeg, die de fa Van Damme in de Wie- ringermeer meestal gebruikt is voor de Texelse omstandigheden te zwaar. Landbouwers en andere belangstellen den, die de proef willen bezoeken en wensen te weten of er geploegd wordt en waar dit gebeurt kunnen zich altijd tot ons wenden. Wij kunnen U een der gelijk bezoek zeker aanraden. C. v. Gr. SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag heeft het eerste thuis tegen Geel-Zwart 1 gespeeld voor het Gouden Kruis. Het moest met 8-0 de vlag strij ken voor een veel beter Geel Zwart. Zondag gaan we op bezoek bij JVC 1 in Julianadorp, aanvang 2 uur. Scheids rechter is de heer A. Plakman. Vertrek boot 10.30 uur, vertrek Do Cocksdorp op eigen gelegenheid om half tien. Voor het 2de zal getracht worden een oefenwedstrijd vastgesteld te krijgen op zaterdagavond. Kaarten voor HollandBelgië aanvra gen bij de secretaris of telefonisch num mer 221 De Cocksdorp vóór zaterdag avond 22 augustus. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 heeft in een aardige wedstrijd gewonnen van Watervogels 2 met 3-1. Boys 2 moest in JVC 2 met 6-4 hun meerdere erkennen. Zondag a.s. gaat het eerste op bezoek bij Oudesluis 1, ook deze wedstrijd is voor het Gouden Kruis. Voetbaltoto. De competitie van de hoofdklasse begint zondag a.s. weer te draaien. Hierdoor start ook weer de toto. Zij die aan de toto willen deelnemen kunnen de formulieren bij mej. L. van Sambeek afhalen, die ook nu weer de administratie wil verzorgen. Uiterlijk de formulieren dinsdagavond inleveren. FILMNIEUWS: Zaterdagavond en zondagmiddag: HET BOEK DER WILDERNIS Een reprise van „Het Boek der Wil dernis" naar Rudyard Kipling's „Jungle Book". Dat de spelers, onder regie van Zol- tan Korda, geen geheim maken van wat hun ziel beroert, spreekt vanzelf, want de film stamt uit een tijd. waarin men zich voor zijn gevoelens nog niet geneer de en zich vrij en met nadruk gaf. Deze stijl past trouwens uitmuntend bij de historie van de knaap, die, door wolven opgevoed, na een kort verblijf tussen soortgenoten, er de voorkeur aan geeft tussen de bewoners der wildernis terug te keren. Zijn ervaring met mensen heeft hem namelijk geleerd dat deze, in tegen stelling met dieren, elkander niet uit sluitend vanwege de honger en een lek ker hapje naar het leven staan. De kleine Sabu, het wolvenkind dat inmiddels reeds een meer dan vol wassen man moet zijn bezit een no blesse, die Rousseau zou doen watertan den en zo blijft „Het boek der Wilder nis" nog altijd een prettige film om naar te kijken. Want zelfs in dit atoomtijdperk dromen we nog graag van jeugdige hel den. oude koningspaleizen, meren, waar in het maanlicht zich spiegelt en tijgers en andere verslinders, die in de blauwe schemer van het oerwoud hun magnifiek gebit slijpen. DRUK VERVOER Het afgelopen weekend zijn er aardig wat toeristen van ons eiland vertrokken De TESO had het druk, maar in Oude schild is alles vlot verlopen. Toch is er ook nog een behoorlijk aan tal nieuwe gasten gearriveerd. De laatste auto's kwamen aan wal op ons eiland tegen middernacht. REDDERS IN ACTIE DOOR VUURWERK In „Het Parool" van zaterdag jl. stond hét volgende bericht: Den Helder. De motorreddingboot Prins Hendrik is gisteravond om tien uur in allerijl de Noordzee opgevaren, nadat men een serie rode lichtkogels de lucht had zien inschieten. Toen de Prins Hendrik reeds veertig minuten vergeefs naar een schip in nood had gezocht, werden de redders terug geroepen: de lichtkogels bleken op Texel te zijn afgeschoten ter gelegenheid van de tentoonstelling „Oosterend Present" Het vuurwerk daar werd gegeven als besluit van een feestavond. De organi satoren hadden zich echter niet gereali seerd, dat de rode vuurpijlen zeer ge makkelijk tot misverstanden aanleiding zouden kunnen geven. De pers wordt nog al eens verkeerd ingelicht. Het was niet de feestcommis sie die vuurwerk organiseerde, de een of andere vriendelijke vriend op het ter rein stak een rode vuurpijl af. Hij was het die zich niet gerealiseerd had dat het reddingswezen altijd actief is. Maar het was geen serie, maar slechts één ro de lichtkogel die de lucht in is gegaan. MUSEUMFILM TE DE WAAL Donderdagavond zal in het dorpshuis „De Wielewaal" te De Waal door de heer De Haan, conservator van het interes sante Texels Museum, het door hem zelf samengestelde propaganda filmpje over het museum worden vertoond. Pensionhouders, wilt u uw gasten van deze gelegenheid op de hoogte stellen? Doch ook Texelaars zijn natuurlijk welkom. Hoevelen hebben nog nooit een bezoek gebracht aan ons eigen museum. Wellicht wordt ook u geinspireerd door de woorden en het filmpje van de heer De Haan. Verder zullen deze avond enige film pjes worden vertoond door het Dorps huis, nl. een kleurenfilmpje over vogels, „Het leven in Lapland", „Strijd om be staan in de insectenwereld", „strijd tus sen termieten en mieren" en „strijd tus sen vogel en ratelslang." Aan deze laatste films zijn voor het Dorpshuis kosten verbonden. Het be stuur meende dan ook voor deze avond een kleine vergoeding te mogen vragen. De toegang bedraagt slechts een kwar tje, ook voor de jeugd. Probeert u om 8 uur aanwezig te zijn? GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden te Den Burg: Zonnebril met bruin-wit montuur; go den ring; koppelingspen aanhangwage 'P> witte gymnastiekschoenen; paar zwar 1 regenpijpen; bruine portemonnee m f 5,95, bonnen en sleuteltje; portemonn< met 20 cent; muntbiljet van f2,50; g borduurde badtas met rood badpak, bai muts, groene badhanddoek, sokken, ka en spiegel; lichtbruine plastic kinderpoi temonnee met kleingeld. Verloren te Den Burg: Gele sjaal met blauwe rozen; bruine po temonnee met f3.00; dames zonnebril i rose montuur; beige damesportemonni met f2,50; wieldop Volkswagen; paar bruine sandalen; wollen beige dam© tnP' vest; autobloemenhoudertje, leren h< renportemonnee met plm f37.-; brui ÏX<" ,aw ""P manchester jas met ritssluiting, waari zak met portemonnee zonder inhoui Big-Ben zwarte regenjas, zwarte kor regenjas; bruine portemonnee met twe drukknopen inh. f 12,50 en 2 sleutel zijden sjaal. Het bureau der rijkspolitie te De Burg is hiervoor geopend op werkdage van 16.00 tot 18.00 uur. age )0r JAN LIGTHARTHUIS Zondag- en maandagavond: WEDUWNAAR MET VIJF DOCHTERS Wanneer een weduwnaar het leven door gaat met een aantal dochters, leeftijd variërend van vier tot twintig jaar, dan duiken er voor de man in k'westie natuurlijk talrijke moeilijkheden op. In dit prettige, pretentieloze filmpje worden deze echter op vaardige en vlot te wijze omzeild of opgelost. Dinsdagavond: ZEVEN BROERS ZOEKEN ZEVEN MEISJES De vrolijke, ondeugende idylle van zeven trouwgrage bruidjes, geschaakt door zeven verliefde broers. Geschaakt? Er kan eerder worden geschreven: ge roofd! Het laatste snufje op het gebied van muzikale comedie. Hoe de meisjes echter toestemming van hun ouders krijgen, om met de broers te trouwen, verklappen wij echter niet. Dat zou zonde zijn van de leukste vondst sinds jaren op filmgebied Een les in liefde op muziek. i Wereldnieuws Water en vuur: bosbranden in Zuid Frankrijk; watergebrek in Napels; Zui- verings-actie in Algerije; Hernieuwde onrust op Cyprus. Nederlands nieuws Speedway, strijd om de gouden helm. Nieuws uit de West, Surinaamse bevol king hielp hartpatiëntjes. Zeepkistenrace in Amersfoort. Bij de Spoorwegen spre ken vrouwen mee. de laatste overweg- wachteressen. Nou, het waren de kampweekjes wel, om in de stijl van Wim Kan te spreken Nu bedoel ik niet nog iets te zeggen over de waterleiding, want Henk Tjepkema zorgde er wel voor, dat de putten met leidingwater gevuld werden. Overigens zorgen de regenbuitjes er voor, dat deze nu constant gevuld blijven. Laat ik op passen niet de ergenis van de vakantie gangers op mijn hals te halen, want die Texelse Courant wordt nu eenmaal door ten gevarieerd publiek gelezen. Maar het heeft lekker gesausd.zegt u nou zelf eens! Er komt weer een groene waas over de weilanden, welke bruin zagen van de droogte. De jeugd heeft van zeer nabij kunnen zien en k zou bijna zeggen aan den lijve kunnen voelen wat droogte is. Misschien zullen zij in de Jordaan gekomen, wat minder de kraan open laten staan ons gebouw. Er was dit jaar wel een schakering van belevenissen, want wie rad kunnen bevroeden toen de jongens hun nachtelijk bankroof-spel pleegden de Mokduinen, enkele dagen daarna zij verwoed vochten om de vlammen te doven. Reken maar, dat er op het ogen blik in de Jordaan dure verhalen de ron de doen over hun heldhaftigheid. Zo iets van: „als hullie d'r niet geweest ware" dan was heel Texel platgebrand! Goed, zij hebben zich kranig geweerd zijn er dan enkelen geweest die ver- chroeide haren of een brandblaartje op liepen. Wij zijn er toch wel een klein beetje trots op dat het Jan Ligtharthuis lot tweemaal toe iets mocht bijdragen en hulp verlenen, om erger te voorko men, Eerst bij Loodsmansduin en later bij de Mokduinen, hetgeen heel wat er ger was Overigens mijn compliment aan de Texelse brandweer toen zij ter plaat se kwam en binnen een mum tijds enkele honderden meters slang had uitgerold, die water gaven, dat het zaakje gauw gepiept was. Dat had de Amsterdamse brandweer hen warempel niet verbeterd Zo is dat! Toen echter de mariniers in looppas met hun vliegenmeppers aan rukten kon ik helaas niet voorkomen dat het jongere jordaan-goedje dat op een afstand werd gehouden, begon te zingen: Maak nou dat je d'r bij komt, bij de de marine Over de mariniers gesproken, kan ie mand mij het nut vertellen waarvoor het nodig is, dat deze lieden op bevel van hogerhand temidden van, niet alleen on ze jongens, maar ook andere Mokbaai- bezoekers, machine- en andere geweren gaan afvuren? Terwijl wij nota bene voortdurend controleren in de tenten of er geen projectielen aanwezig zijn, werd die rommel rijkelijk uitgedeeld! Eén jongen is zelfs met z'n blote body tegen zo'n hete „schietpijp" aangekomen. Voor waar een pijnlijk souveniertje! Nee. geef mij dan maar spuit- of da- mes-voetbal, dat beleef je ook niet bij ons in de Jordaan en. lol dat ze ge had hebben, daar in Den Hoorn. Lief en leed doorkruisen elkaar in het leven, ook in ons kampleventje. Toen een onzer leiders met zijn vrouw een fietstocht met de groep over het eiland maakten kwam er een dringend tele foontje uit Amsterdam, met het verzoek dat het echtpaar direct naar huis moest komen. Toen de heer Tjepkema met zijn brommer hen had gevonden, was reeds de laatste boot vertrokken. Van de be reidwilligheid van de heer Beumkes om hen met de motorvlet naar de overkant te brengen, werd een dankbaar gebruik gemaakt. Toen zij echter dien avond in het ziekenhuis aankwamen bleek vader, respectievelijk schoonvader, reeds te zijn overledenDat het gebeuren op de jongens indruk maakte, laat zich begrij pen, want Ome Kees en Tante Bets heb ben een grote plaats in hun leventjes veroverd. Wanneer deze letteren verschijnen;, dan knarsen de schooldeuren weer in hun scharnieren, om de jeugd binnen te laten en de werkende jeugd heeft moeite om op toeren te komen. Hoe kan het an ders, als Texel nog zo vers in het geheu gen ligt Joh. K. A. Schreuder Ontleend aan de brief van 10 December 1881 van de Ingenieur van de Waterstaat, J. W. Wel- cker, Arrondissement Alkmaar, gericht aan de Hoofd Ingenieur van de Waterstaat, L. J. du Cellieé Muller te Haarlem. Aan de haven schijnt in die jaren wei nig of niets gedaan, de rente der aan- deelen echter jaarlijks geregeld uitbe taald te zijn. Toen dan ook in 1814 de I Fransche heerschappij en de oorlog met Engeland een einde namen, was zij niet geschikt om bij de weldra krachtig op- bloeyende zeevaart aan hare oorspronke lijke bestemming te beantwoorden, ter- I wijl de havendirectie niet bij magte of misschien onwillig schijnt te zijn ge weest haar, des noods met staking der rentebetaling, in goeden staat te bren- I gen. Sedert 1814 is dan ook, naar ik ver moed omdat de haven toen werkelijk nog onmisbaar was voor de Koopvaardij vloot, die weder evenals vóór 1795 op de Texelsche reede ankerde door den Staat jaarlijks gemiddeld 2.000,in het on derhoud der haven bijgedragen, terwijl in 1820 de Provincie is begonnen met het onderhoud der havenhoofden ten haren laste te nemen. Of deze hoofden toen aangelegd dan wel verlengd zijn, is mij onbekend. Zoo was de toestand in 1825 toen de zwaarste slag de haven trof door de ope ning van het Noordhollandsche kanaal voor de groote vaart. Haar oorspronke lijke reeden van bestaan verviel daar mede, omdat de zeeschepen sedert dien tijd te Nieuwediep binnen liepen, op het kanaal geschut werden en terstond hun ne reis naar Amsterdam vervolgden of te Nieuwediep eene ruime veilige lig plaats in de binnenhaven vonden. De drukte en het vertier op de Texelsche reede hield op met het verdwijnen der vloot van aldaar ankerende koopvaar ders, de loodsen en gezagvoerders, -cheepsbevrachters en victualiehande laars verhuisden na 1825 achtereenvol gens van Oudeschild en Texel naar Nieuwediep en de haven beoosten Oude schild werd eene gewone haven voor binnenschepen van en naar Texel wat zij nog heden ten dage is. Daar het kostbare onderhoud der ha ven sedert dien tijd haar belang verre overtrof, is in 1843, toen het in 1823 we derom voor 20 jaar bestendigt regt tot heffing van havengeld verviel, de haven aan de Noordwestzij de met goedvinden der Regering aanmerkelijk verkleind, zoodat de onderhoudskosten daardoor zeer werden verminderd- Rijk en Provin cie bleven echter op de boven beschre ien wijze daarin bijdragen, het lastgeld van de in- en uitgaande schepen werd voortdurend ten behoeve der haven ge heven, terwijl ook de heffing van het havengeld in 1843 wederom voor 20 jaar werd toegestaan. De havendirectie kan dan ook geregeld de jaarlijksche rente aan de aandeelhouders uitkeren, zonder echter iets van de opgenomen kapitalen af te lossen of het. in 1803 bekomen voor schot, zij het dan in termijnen, terug te betalen. Dat de rentebetaling ten koste van het onderhoud, voor zoveel dit uit de opbrengsten kon worden bestreden, geschiedde, behoeft geen betoog. De voortdurende heffing van het last geld der op de reede van Texel komende zeeschepen liet echter niet na hevige klagten van de zijde der Cargadoors en reeders te Amsterdam te verwekken. Reeds in 1842 werd de afschaffing ge vraagd op grond dat de oorzaken, die tot het heffen geleid hebben, geheel opge houden en de toestanden ten eenenmale veranderd waren. Tot 1851 zijn die klag ten onophoudelijk en met toenemende aandrang herhaald en ten slotte ver hoord. Bij koninklijk Besluit van 19 Decem ber 1851 werd de heffing van het last geld, met ingang van 1 Januari 1852 op geheven, waartoe voorzeker het tot stand komen der nieuwe scheepvaartwetten krachtig heeft medegewerkt en onge twijfeld niet minder het feit dat de op brengst, om niet van aflossing der lee ningen en terugbetaling van het voor schot te gewagen, niet eenmaal tot be hoorlijk onderhoud der haven, doch uit sluitend tot geregelde uitkering van rente aan de aandeelhouders was aange wend. Zoo hadden b.v. in 1836 Rijk en Provincie behalve de gewone bijdragen, In 1891 telde de Texelse visersvloot nog zo'n 140 schuiten te zamen nog een buitengewoon subsidie van 8.000,gegeven voor een nieuwe uitdieping in verband met de behoefte der toenemende visserij, daar de ha vei niet eenmaal voldoende voor het gebruii door vissersvaartuigen in stand gehou den was. De afschaffing van het lastgeld was tevens het einde der havenvennootschap De voornaamste bron van inkomsten was hiermede verdroogd en met 1 Januari 1852 hield de rentebetaling op. De Maatschappij was insolvent. Het beheer en onderhoud der haver diende als nu voor het vervolg geregeld te worden en na langdurige onderhande lingen is in December 1853 de bovenver melde overeenkomst gesloten, waarbij de haven, zonder de daarop rustende geld- leening in beheer en onderhoud door de Gemeente Texel werd overgenomen, ter- wijl de onderhoudskosten, na aftrek van de zuivere opbrengst der havengelden Gemeente, Provincie en Rijk ieder voor een derde zouden gedragen worden. De eigendom bleef aan de aandeelhouders, de schulden bleven op den eigendom rusten. Deze regeling is nog heden van kracht De havendirectie werd bij Koninklijk Besluit van 31 December 1853 No. 65 met ingang van den volgenden dag ontbon den. Het Gemeentebestuur stelde voor de inning van het instand gebleven haven geld een havenmeester aan, die volgens zijne instructie jaarlijks rekening en ver antwoording aan Burgemeester en Wet houders doet, terwijl de rekening van het gehouden beheer jaarlijks door het Gemeentebestuur aan Gedeputeerde Sta ten ter goedkeuring gezonden wordt. Het havengeld is onder goedkeuring des Ko- nings door den Gemeenteraad bij besluit van 30 Augustus 1854 opnieuw geregeld en vastgesteld en met ingang van 1 Januari 1869 nogmaals gewijzigd. Een door de Regering aan de Staten Generaal ingediend wetsontwerp tot overname der op de haven gevestigde schuld van 52.500,tegen den prijs v an 50°/o en tot kwijtschelding van het in 1803 verleende rentelooze voorschot van 50.500,met de sedert 1823 verschul digde renten, werd in de Tweede Kamer op 6 Maart 1857 met 44 tegen 16 stem men verworpen. Aan later in 1871 tot de Regering en in 1872 tot de Tweede Ka mer door de aandeelhouders gerigte ver zoeken om op die beslissing terug te komen, is natuurlijk geen gevolg ge geven. Uit bovenstaande overzicht van de ge schiedenis der haven blijkt dat het Rijk voor een aanzienlijk bedrag bij de haven geïnteresseerd is. Dit bedrag toch is tot 1854, met berekening van 3% rente over het voorschot sedert 1823, doch zonder berekening van rente voor de jaarlijk sche bijdragen en de buitengewone sub- sidiën sedert 1814, op minstens twee ton- ren gouds te schatten. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot 23 augustus 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 VanDenHelder: 6.30 9.15 10.30 15.30 11.40 16.40 13.00 18.00 14.20 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 Van Den Helder: 9.15 11.35 14.00 18.25 15.00 19.30 16.00 20.30 17.15 21.35

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2