OP TIJD OP TIJD de keus van mensen die PureK. waliteit wensen Meer dan een duplicator.' tiretUH lederen schooltassen SCHOOLBOEKEN haardolie Aanbesteding 81 LVan*ZC Grond afwezig huis met schuurtje en erf Prima ruime vanaf f13,45 bij J. P. STAM te koop gevraagd Jan Cornelis Witte Jz. Rundvee Fokver. Texel. BESTELD IN HUIS! LANGEVELD DE R00IJ N.V. Ook voor de Huishoudschool J. P. STAM Laugeveld De Rooij }6zewoekt)ïf extRA vooRöelen 52 ct 82ct 64ct 58ct 47ct 72 ct 65 39 39 Schrijfkassa's Laugeveld en de Rooij Organisatie comité „Oosterend- Present" Voor naaimachines „FORMOSA" zangdienst Grote houtveiling boerengeriefhout f* N.V. v/h C. R. KEIJSER Co. Kwaliteit Lage prijzen Gratis Dividendzegels Pé Dé texelaartjes .Formosa", Koningstr. c'n Helder, koffie per lp 0,35 ge k. gestreept bruin man- Ipak m 50. Jurjens, De icksdorp 13 Aangeb. essoir en 2 armstoelen Brans, O 16, n b. Ooster- d, tel. 366 Te koop "Jestverspreider W. Keesom Te k. pr. consumptie- rdappelen C M Witte, jgerweg Te k prima eenlieimers. I Bakker )e Instuif", tel. 216, De >og Te k. gevr. een Ineembaar zomerhuisje onder no. 1297 bureau ixelse Courant Te k. 111 impl. schommel, poppen- !r| agen en hout geschikt lor timmeren. H Winkel e Koog K 57 Vanaf ^§den verkrijgbaar heerlij- pruimen M Huisman, f Veen, tel. 203 el Geboren Gerrit Maarten zoon van J M. Blom- Vonk C. Blom en Burg, 14 aug. 1959 /everstraat 40 ijdelijk adres /everstraat 38 Gij, gaaft het al. Vreugdevol en dankbaar aken wij u de geboorte an ons dochtertje bekend Everdina (Nida) J. Zegers—v d Knaap F. Zegers oeve „Wiljo" 't Noorden exel, 17 aug. 1959 Dokter Schalkwijk vrijdag 21 aug. en zaterdag 22 aug. Op D.V. 24 augustus a s hopen onze lieve ouders en grootouders J. v. d. Slikke en T. v. d. Slikke- Beijert de dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog lang gespaard mo gen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen G. Medema-v.d. Slikke M. Medema J le Noble-v.d. Slikke J. le Noble L. v d. Slikke T. v.d Slikke Douwie en Tineke Oosterend 19 aug. 1959 Nieuwstraat 9 Heden overleed onze beste broer, zwager en oom de heer Reijer Langeveld Mz. in de ouderdom van ruim 80 jaar. Namens de familie Langeveld .Nieuw Breda" Eierland 80 Texel, 15 aug. 1959 De begrafenis heeft plaats gehad ainsdag 18 aug. op de Algemene Begraafplaats te Den Burg Te koop aangeboden aan de Witte Kruislaan te Den Burg. Te bevr. P C. Vlaming Peperstraat 71, Oosterend voor oliehaarden petroleum DE HAARDOLIE met het hoogste rendement zuinig - geen roet - meer warmte met groot doorlopend voorvak en nog 5 schoolschriften cadeau geschikt voor vakantiecentrum. Brieven onder no. 1296 aan bureau van dit blad Het Dagelijks Bestuur van de polder Eijerland op Texel, brengt ter openbare kennis, dat op woens dag 26 augustus 1959 zal plaats hebben de candi- daatstelling voor de verkiezing van één hoofdinge land ter vervulling van de opengevallen plaats van de heer wegens periodieke aftreding (herkiesbaar Op die dag van 19 tot 22 uur kunnen bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, die daartoe zitting zal houden in het Polderhuis te De Cocksdorp Schriftelijk opgaven van candidaten worden inge leverd. De nodige formulieren zijn tot het tijdstip der candidaatstelling kosteloos verkrijgbaar bij de secretaris van bovengenoemde polder. Texel, 3 augustus 1959 Het Dagelijks Bestuur voornoemd, KI. Kalis |z., voorzitter A. van Hoorn, secretaris Het Dagelijks Bestuur van de polder Eijerland op Texel zal op maandag 31 augustus a.s. des voor middags te elf uur in hotel De Zwaan te Den Burg trachten aan te besteden het maaien en schoonmaken van de navolgende hoofdwateringen a. de Postsloot (gedeeltelijk) b de kreek van Padang (noordel. gedeelte) c de kreek van Vruchtbaaroord d de kreek van Maurick Inlichtingen bij de opzichter. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht tot het uur van aanbesteding in voornoemd hotel. Het Dagelijks Bestuur van de polder Eijerland op Texel KI. Kalis, voorzitter A. van Hoorn, secretaris Voor de N.R.S. jubileum tentoonstelling te 's Hertogenbosch op 3 en 4 sept a.s. willen wij een trip organiseren per TESO reiswagen Kosten van Den Burg tot Den Burg voor 25 pers plm f 10,— per persoon. Vertrek donderdag 3 sept eerste boot en terug vrij dag 4 sept. laatste boot. Voor logies zal gezorgd worden. Opgave hiervoor tot uiterlijk 24 aug as bij B Oostra. De boekenlijst wordt met de uiterste zorg behandeld door Parkstraat 10 Telef. II Den Burg Steeds meer mensen die m het gelukkige bezit van een oliehaard zijn stoken .SHELL" haardolie PK. Omdat zij dan zeker zijn van zuiverheid en kwaliteitl Zeker van constante temperatuur in huis en brandschoon stoken I Hun oliehaard is met „SHELL" haardolie PK nog eens zoveel waard I .SHELL" haardolie PK verhoogt de gezelligheid door gelijkmatige, behaaglijke warmte! (SHELL} sitter Nadere inlichtingen worden u gaarne gegeven door de „SHELL" PK detaillist in uw omgeving of door Shell Nederland N.V.. Postbus 69, 't-Gravenhage. telefoon 18.34 00. toestel 202. 8 prima schriften voor f 1.00 Stevige naaidozen, scharen, enz Een goede schoolvulpen 1,25 Een beste voor 2,75 Niemand zal een strnto- cruiser huren voor werk. dit mee een helicoptére gedaan kan worden. Tot nu toe hebt U misschien dikwijls een drukpers of een stencilmtchtne moeten inschakelen voor circulaires e.d.. waarvan U slechts een beperkt aantal (8-300) nodig had Maat in het vervolg kunt U hiervoor een PLENTOGRAF vloetstoiduplicator gebruiken Goedkoop en pracrlsch (geen geknoei met inkt). Bovendien is het resultaat fraaier en overzichtelijker, doordat U meerdere kleuren tegeli|k kunt drukken Kantoor, winkel, tekenkamer, hotel, school of ver eniging overal kan tijd. moeite en geld worden bespaard met de PLENTOGRAF "Plentografeer" Uw: Blauwdrukken instructies circulaires knippatronen gebruiksaanwijzingen menu's inlichtingen notenschrift plattegronden prijslijsten proefwerk- opgaven rapporten schema's statistieken tekeningen Het loont al bij 8 afdrukken. 3-S-A-DAM-6 Vraagt u eens nadere inlichtingen DUBBEL ZEGELS LUCIFERS en 20 zegels 2 pak SOEPBALLETJES en 32 zegels gr. blik APPELSTROOP en 26 zegels p. beker SINAS en 24 zegels 2 fles CAKEMEEL en 18 zegels p. pak Dus op deze 5 artikelen 20 °/o korting ZOMERMELANGE Assorti, 6 smaken 250 gram en 14 zegels 10 korting MENTHOLINO'S CO ct. 200 gram en 12 zegels 10 korting Lunchschotel van de week Ham Ce rve laat worst Ontbijtspek 50 gr. A 50 gr. QV 50 gr. 10% korting en 14 zegels DE SPARRETJES van de WEEK Als introductie voor het nieuwe seizoen. 1 pak Spar SPECULAAS voor 75 ct. en 15 zegels Bij aankoop van 3 pakjes MARGARINE voor 1.26 en 26 zegels PINDAKAAS ct. en Sparzegels 1 pot FRUITCARAMELS ct. en Sparzegels 200 gr. CERVELAATWORST ct. en Sparzegels 100 gr. VENEZIA LIMONADESIROOP 1e kwaiiteit 1.15 23 zegels Superieur 1.60 32 zegels ER IS WEL DUURDER. MAAR NIET BETER. 19—2G—8 10°/0 KORTING - 100°/„ KWALITEIT Alle rekeningen betrekking hebbende op de festivi teiten voor zaterdag a s inleveren bij G. Kuijper Pz Kerkplein 5, Ooslerend. FIRMA JAC. BRUIJN Stenenplaats - Den Burg Voor zaken of privé in zit U tevree. Café-Restaurant Koningstraat 68-74 D n Helder KOGERSTR EN HOGERSTR. Donderdag 20 augustus a.s in de Ned. Herv kerk te Den Hoorn. Organist: de hr J. Cramer op 28 aug a.s om 10 uur op terrein bij de directie- keet Grontmij. Kogerstraat door deurw. Heiloo grote partij Kijkdag donderdag 27 aug. Houthandel P. Heij worden verkregen door de ontsmetting van Uw bollen met het vertrouwde »&aye4« produkt Voor de ontsmetting van Uw leverbare bollen is grijze Aretan het aangewezen middel I N.V. Agro Chemie Arnhem Bovenstaande producten zijn verkrijgbaar bij I bus goudboon poederkoffie 220 met 30 punten extra Sprils 250 gram 65 c met 15 punten extra Kippensoep 2 pak 110 ct met 10 punten extra Aardbeienjam per pof 70 ct met 10 punten extra 1 fles limonade 115 ct met 30 punten extra Siamrijst per kg 104 ct met 15 punten extra Maizena per 2 pak 50 ct met 10 punten extra. Snoepje van de week 250 gram 65 ct met 10 punten extra 500 gram heerlijke speculaas 99 ct met 10 punten extra 1 blik spinazie 3 blik soepgroenten 1 grote pot appelmoes 57 59 55 1 blik capucijners 67 250 gram goud koffie 138 250 gram boterh. vlokken 55 Cor de Jong - Fa. Lagerveld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3