91 rocn wa in het harL, GORDIJNSTOFFEN ,.Bouwpremie zweeft tussen wind en water J. Veldstra 'ie zelf wil bouwen moet een geduldig mens zijn 18 uur gesloten. de toekomst MOERBEEK'S MEUBELHANDEL De primeur op Texel „Het wegdek voor (gave N.V. v.h. Langeveld de Hooij ekhcmdel Drukkerij Bibliotheek Borg Texel Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm JENSDAG 26 AUGUSTUS 1959 73e JAARGANG No. 7381 TEXELSE COURANT der aannemer die een dergelijke bouwe rij op touw wil zetten zou. waar moge- ijk, medewerking ondervinden. Voor de opdrachtgever is het al bijzonder pret tig dat hij direct kan gaan bekijken wat hij krijgt, en hij weet precies wat het kost. Wij moeten hopen dat de onduidelijke toestand in verband met de bouwpre- rniën spoedig een oplossing vindt. Wegens onze demonstratie- avonden zijn wij vanaf heden weer om Bakker's Ijzerhandel Des te dringender en omvangrijker n probleem is, des te vaker vindt men ;t in de pers besproken. Dat is logisch ndat een nieuwsblad, ook het kleinste aatselijke, een spiegel dient te zijn van hetgene dat leeft onder de bevolking. Sinds de oorlog heeft het onderwerp omngnood helaas steeds de grootste be- ngstelling „genoten." Slijt de zuider tg een groot deel van zijn leven bui- nshuis, de Hollander is sterk gehecht ,n gezellig gezinsleven, waarbij een ge- flijk onderdak onontbeerlijk is. Ge- flijk niet allen in materiële maar ook, eigenlijk vooral in geestelijke zin. Over de ellende die vaak met inwo- gepaard gaat, zich toespitsende einzielige ruzies met daaruit voort- oeiende nerveuze spanningen, over al e dingen behoeven wij U niet meer te rtellen. Een eigen huis Het oog van ieder jong gezin is na- urlijk gericht op een eigen woning. En aar zijn we direct bij HET probleem, [oe staat Texel er op het ogenblik voor et de bouwerij. Wij gaan U niet vertel- in dat het „wel snor" zit, zoals een be ende Texelaar het zou uitdrukken. Ook iet dat we bij de pakken neerzitten, nze indruk is dat Texel, vergeleken aet de overkant, niet ongunstig voor de ag komt. We zouden niet graag willen eweren dat de voor 1959 toegewezen 7 oningwetwoningen een rechte weg wij- en naar de oplossing van het woning- obleem, maar we willen nu vooral ven stilstaan bij de particuliere sector. Premiebouw Uit geheel Nederland kwamen 7000 Temie-aanvragen méér dan het rijk van >lart was uit te geven. „Deelde" Texel nee in dat te veel? De indruk van de ïeer J. Veldstra, adjunctdirecteur van lemeentewerken, is dat Texel met zijn iremie-aanvragen ver onder de gemid- elde maat is gebleven. Dat zou er dus ip wijzen dat er op Texel abnormaal einig mensen wonen die een eigen huis illen bouwen? Neen, zeggen de mensen angs de weg, dat is het niet. Maar pro- >eer bijvoorbeeld in Den Burg maar eens ,rond te krijgen voor een huis. Wel. er !S grond. De gemeente heeft nog grond koop, en in particuliere handen is nog :en betrekkelijk groot aantal percelen aarop gebouwd mag worden. Jawel, Arordt ons gezegd, de gemeente heeft wel [rond, maar wil het alleen kwijt tegen ifzettersprijs. Zet gemeente de boel af Toen wij de heer J. Veldstra vroegen of ook hij van oordeel was dat de ge meente met afzettersprijzen voor de dag kwam, verwachtten wij uiteraard geen bevestigend antwoord. Dat kregen wij dan ook niet. „Ik bestrijd dat beslist", aldus de heer Veldstra. In Den Burg wordt nu maximaal f 12.per m2 ge vraagd. Als de gemeente grond koopt, dan kan slechts een deel ervan worden bestemd voor woningbouw. De mensen vergeten vaak dat er ook straten (een strekkende meter voor een „gewone" straat kost minstens f 200.moeten worden aangelegd, en plantsoenen. Als werkelijk ALLE kosten zouden moeten en kunnen worden doorberekend, dan zou momenteel de prijs rond de f 20. per m2 schommelen. Wilhelminalaan Wij krijgen een voorbeeld. Voor wo ningbouw ligt in het uitbreidingsplan Den Burg begrepen de grond achter de Wilhelminalaan. Als die grond eenmaal in handen zal zijn van de gemeente zal alles moeten worden opgehoogd. Ga nu maar eens een aannemer van grondwer ken vragen wat dat moet kosten. Overi gens zijn we nog lang niet zover, want de bewuste grond is in handen van vele eigenaren, dus er gaat nog ontzaglijk veel tijd van onderhandelingen aan de eerste spa voor af. Keren we terug naar de man die rondloopt met bouwplannen, cn laten we nu eens veronderstellen dat hij een perceeltje bouwgrond heeft be machtigd, van een particulier of van de gemeente, dat doet er weinig toe. Zéér lange weg De adspirant eigenhuisbezitter be vindt zich dan aan het begin van een zeer lange weg. Hij wil, in de eerste plaats, eens weten hoe het staat met de genoemde premie. „Die zweeft tussen wind en water", zegt de heer Veldstra. En zo is het op het ogenblik ook. Het heet dat de plannen van de regering gaan in de richting van een verminde ring met 2/7 deel, dat is dus niet gerin; De kritieke datum, vóór welke men in aanmerking kon komen voor een volle dige premie, was 16 april. Vóór die da tum moest de aanvraag dus in zee zijn, noewel gunstig antwoord langere tijd op zich kan laten wachten. Altijd tè lang naar de zin van aannemers en op- Irachtgevers. Aan de aanvraag is na tuurlijk al een en ander vooraf gegaan. De opdrachtgever heeft met de architect gesproken. Deze maakt een ontwerp en ten begroting. Meestal is hem bij bena dering bekend wat de opdrachtgever wil besteden. Er zijn kundige architecten die uitstekend kunnen ontwerpen maar die in het begroten minder grote kunste naars blijken. En als dan blijkt dat er geen aannemer te vinden is die dicht in ae buurt komt van het begrote bedrag, aan gaat de bouw niet door en de op drachtgever komt niet verder dan het betalen van al de gemaakte kosten. Systeembouw de oplossing? Er is een weg om veel moeilijkheden Ie voorkomen en veel tijd te winnen. Aannemer B. Gieze levert de laatste tijd het bewijs. Hij bouwt dubbele woningen die er zijn mogen. Te koop voor 12.500 gulden, zonder extra kosten. Premie (was) verzekerd. Er staan er al enkele aan het einde van de Molenstraat, tegen over de Beatrixschool te Den Burg en ei komen er meer. Voor mensen die niet beslist een woning met een eigen gezicht zoeken, is dit type huis een ideale op lossing. Het plan van de heer Gieze is bij de gemeente enthousiast ontvangen, en ie Er is een weg om veel moeilijkheden te voorkomen: systeembouw Niet alleen woningen Korte tijd geleden kon men horen ver kondigen dat er bij verscheidene aanne mers, vooral de grotere, moeilijkheden dreigden te ontstaan. Ze kwamen (en ko men gedeeltelijk nog) neer op: wel op drachten, geen vergunning. Alweer dus de tijdrovende paperasserij. Het lijkt dat er wat verruiming komt. Ontslaan van personeel door werkgebrek komt op het ogenblik niet of nauwelijks voor. Ver schillende middenstandszaken bouwen of hebben bouwplannen. En daar is nog de nieuwe Nutsspaarbank, er komt een nieuwe Boerenleenbank, Bakkers Ijzer handel heeft grote plannen, er komt een aardappelbewaarplaats en zo kunnen we nog wel even voortgaan. In vrijwel alle gevallen werd de normale weg gevolgd: aanbesteden en gunnen aan de laagste. Maar wat dit laatste betreft mogen we preken van een nieuwe en merkwaardi ge ontwikkeling: Invloed van het Arbeidsbureau Het kan voorkomen dat een aannemer, ondanks het feit dat hij goed in het werk :it, toch op een betrekkelijk groot werk nschrijft. Wij stellen dat hij bij de aan besteding als laagste uit de bus komt. Het werk wordt hem gegund, zoudt U zeggen. Maar dat is in zo'n geval niet ze ker. Als namelijk het Arbeidsbureau van mening is dat de aannemer mogelijk het werk niet op tijd zou kunnen opleveren in verband met zijn andere werkzaamhe den, dan gaat een negatief advies naar Wederopbouw" te Haarlem of, voor werk boven f 100.000, naar Den Haag en wordt goedkeuring niet afgegeven. Men wil op deze wijze mogelijk trachten te voorkomen dat de grote aannemer per soneel wegzuigt van de kleinere broe ders. Maar het is de vraag of de op drachtgever accoord gaat met de hogere prijs van de opvolgende. Afgezien van de vraag of het Arbeids bureau wél accoord gaat met die tweede man. Ons dunkt dat een aannemer in staat moet worden geacht zelf te beoor delen of hij een werk naar behoren, en dus op tijd, zal kunnen opleveren. Wij dachten dat het Arbeidsbureau daarmee niets te maken zou hebben. Theoretisch is het nu dus mogelijk dat een opdracht gever of genoegen moet nemen met een hogere prijs, of moet wachten tot de be wuste laagste inschrijver wél toestem ming krijgt het werk uit te voeren. Neen. dit is geen plezierige toestand, en wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat een ambtenaar van genoemd bureau bij zonder gelukkig zal zijn met deze rege ling. Wethouder Hin, daarnaar gevraagd, herinnerde ons eraan, dat deze regeling is voortgesproten uit de misstanden op loongebied. Enkele jaren geleden, toen de aannemers zoveel werk konden krij gen als ze wilden, begon het beruchte wegkopen van personeel. Zwarte lonen waren het gevolg. De nieuwe C.A.O, werd door vele bouwvakarbeiders niet met gejuich ontvangen. Immers, zij gin gen er op achteruit, ondanks het officieel hogere loon. De regering wil in deze nu regelend optreden door te doen beoorde len of een aannemer niet tè veel werk krijgt, opdat hij zijn reeds aangegane verplichtingen kan nakomen. DE STROPENDE TANDARTS Bij nadere informatie is ons gebleken, dat de tandarts, die verleden week we gens vermeende stroperij werd gevat zijn boutje nog nimmer heeft „afgele \erd bij hotels in de omtrek". Dat pleit voor hem, vinden wij. FANCY-FAIR TE DE WAAL Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus a.s. zal de Hervormde Vrouwenvereni ging te De Waal wederom haar jaarlijk se fancy-fair en verkoopdag organiseren Een en ander wordt gehouden in de ou de Doopsgezinde Kerk aan het Verma ningspad te De Waal. Het gebouw is vrijdag geopend vanaf half acht 's avonds en zaterdag vanaf half drie 's middags en uiteraard ook 's avonds. Een ieder is van harte welkom. De asfalttabriek op de Lang Waalderweg Heel wat Texelaars en Toeristen mop peren „dat ze nu altijd in de drukste maanden aan die wegen moeten wer ken". Kan dat niet op een andere tijd. Steeds als er duizenden toeristen ons ei land bezoeken, worden er wegen afge sloten en komt de teerwagen langs. Vooral de laatste jaren zijn heel wat verbeteringen aangebracht aan het weg dek. Lange Waalderweg De nieuwe Lange Waalderweg werd 1954 afgeleverd. Duizenden vrachtau to's zijn er de laatste jaren over gesnord. Vrachten bollen, bieten en andere pro ducten van Texels bodem. Het was de firma De Moei en Hermes uit Alkmaar die de weg toen in het ka der van de Ruilverkaveling heeft aange- iegd. Nu, vijf jaar later heeft dezelfde firma weer de verzorging, of beter de nazorg, aan deze weg. Enkele weggedeelten zijn verzakt en worden nu op juiste hoogte gebracht. De primeur voor Texel Een dezer dagen hadden wij een ge sprek met de heer J. Kouw, die als uit voerder van de Nederlandse Heidemij, het toezicht heeft op de werkzaamheden. Even buiten Oudeschild op de Lang Waalderweg, treft men sinds enkele maanden een nieuw bedrijf aan. Zo maar de openlucht. De arbeiders zijn daar druk bezig in de felle zon een warm pro duct te vervaardigen. Waarom in de zon? Wel, dat is het nu juist. De wegen kunnen alleen verbeterd worden bij zonnig weer. Dus het moppe ren geeft weinig, er kan niet gewerkt vorden met regen en kou. Het is een asfaltfabriek in het klein De N.V. Aannemers Mij De Moei en Hermes uit Alkmaar is daar begonnen met een nieuw procédé voor de verbete ring van de weg. Werden er voorheen schepen met slak ken aangevoerd die in de wegen verdwe nen, men gebruikt hier grint, zand en een speciale vulstof. De weg is op enkele plaatsen iets ver zakt, dit wordt nu bijgewerkt. Onder het wegdek bevinden zich ver schillende grondlagen, de z.g.n. spier- lagen, gedeelte waar de bodem weinig draagvermogen heeft, daar ontstaan de schommelingen in het wegdek. Om het nu weer geheel vlak te krijgen brengt men eerst een vullaag aan. Voor deze vullaag zorgt De Moei en Hermes. Op het terrein van de fa. J. C. Rab aan oc Lang Waalderweg worden dagelijks tonnen zand en grint aangevoerd. Deze grondstoffen komen in de Barber Greene verdeelmachine. Drie soorten zand zijn er nodig: Brekerzand, dit is zeer grof, Scherpzand en Putzand. Dit laatste is een Texels product. Op ver schillende plaatsen op ons eiland zijn gravingen gedaan en is onder de hoge grondlaag het schone zand bloot gehaald. Dit mengsel van zand en grint gaat via de koude Jacobsladder door de mengmo- len via warme ladder naar de volauto matische asfaltmolen De grote asfalttank die constant op 180 graden is verwarmd, zorgt voor toe voeging van het zwarte product. Het geheel is een samenspel van ware vakmensen, die onder niet benijdens waardige omstandigheden hun dagelijks werk verrichten. Een eigen stroominstallatie is op het terrein geplaatst. Twee ton gasolie, 10 vaten van 200 liter, zijn dagelijks nodig om deze installatie draaiende te houden. Doordat het product op een verwerk bare temperatuur moet blijven is. zeer nauwe samenwerking van de verschil lende onderdelen noodzakelijk. De aan voer van de grondstoffen mag niet stag neren. Valt er een machine uit, dan staat de hele productie stil. Na de vullaag wordt de 4 cm dikke toplaag aangebracht. Als deze laag onder profiel ligt, dan pas komt de rijdende teerwagen voor de laatste hand. De Lang Waalderweg is 5 meter breed. De teerwagen sproeit de dichtingslaag over een breedte van twee en een halve me ter. Dus twee maal rijden en de weg kan daarna van split worden voorzien. Het is alleen jammer dat er nog zo veel automobilisten zijn die niet kunnen wachten tot de wegen geheel zijn opge leverd. 150 ton per dag Bij gunstig weer levert de asfaltfa briek dagelijks 125 tot 150 ton van het zwarte, warme product voor Texels we gen af Maar dan zitten de arbeiders lang niet stil. Iedere minuut is kostbaar en wordt dan ook ten volle benut. De wagens rijden af en aan van de .sfaltfabriek naar de weggedeelten die verbetering ondergaan. Als soms het zonnetje even schuil gaat, kijken de mannen niet vrolijk, want dan moet de inhoud van de wagen toe gedekt worden met dekens. De substan tie mag volstrekt niet afkoelen. Maar over zon hebben wij de laatste maanden geen klagen, daarom wordt er ook volop aan de wegen gewerkt. Straks kunnen de vrachtwagens, hoog opgeladen met vlas en ander gewin van Texels bodem, weer de weg gebruiken. Laten we niet mopperen dat men op Texel altijd in de zomer aan de verbete ring van de wegen werkt. Maar ons troosten met de zekerheid dat in het plan van de Ruilverkaveling heel veel aan de verbetering van onze wegen is en wordt gedaan. UW ADRES VOOR CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 26 augustus wordt er geen zitting gehouden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1