Texel 550 jaar stadsrechten U REIST Burgemeester De Koning kijkt vooruit een bezoek Herv. Zondags school De Koog kamer zonder kost met vakantie P. B0SMA houdt zitting Schapenkaas 't Kaaswinkeltje Zr. Anna Eelman KLEIN ONGEVAL De nog krasse, ruim zeven tig-jarige J. Prins uit Den Burg, raakte zaterdagmid dag met zijn bromfiets „tegen de vlakte". Hij toerde heel rustig en uiterst rechts over het fietspad naar Oudeschild. Plot seling kwam er uit een grote groep wiel- rijdster één uit de file in botsing met de bromfiets. Zowel de heer Prins als de wielrijdster kwamen te vallen. Diverse verwondingen werden opgelopen. De brommer werd flink beschadigd. LICHTE SCHADE De heer J. van der Vis, Oosterend, kwam zaterdagmorgen met zijn luxe wa gen de Parkstraat inrijden, heel rustig. Een TESO-bus had ter hoogte van het pand van de fa. Zegel even halt gehou den. De heer Van der Vis was bijna ge passeerd toen ook de TESO-bus weer beweging kwam. De schade aan de luxe wagen, werd onderling geregeld. LAATSTE OPENLUCHTBAL Vanavond kunnen danslustigen voor de laatste maal in dit seizoen in ,,De We- zentuin" terecht. Er is een vrij druk gebruik van ge maakt. De echte „nozems" schijnen er niet veel liefhebberij in te hebben. Daar door is het balchampêtre als een prettige en gezellige avond bekend geworden. Ook deze laatste avond zal zeker de be langstelling -groot zijn. „Muurbloempjes" uit de tijd DAMESVOETBAL Den Hoorn Woensdagavond speelt een dameselftal van Den Hoorn een voet balwedstrijd tegen een damesteam be staande uit badgasten, aanvang 7.15 uur. Z.D.H.-NIEUWS Het le en 2e spelen zondag vermoede lijk een oefenwedstrijd. Zie het kastje. Leden, die naar de wedstrijd Neder- land-België willen, laten die het per om gaande even opgeven bij de secretaris. SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag speelde het eerste in Juliana- dorp tegen JVC 1. Het werd een 5—1 nederlaag. Frans was de maker van het enige tegendoelpunt. Het gaat al wat beter jongens, dus volhouden maar. Zon dag geen wedstrijd. Het 2de speelt zaterdagavond kwart voor zeven tegen Tex. Boys-junioren. Zorgen de spelers van het 2de op tijd aanwezig te zijn in verband met de duisternis. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 was op bezoek bij Oudesluis 1 om de strijd tegen laatstgenoemde aan te binden. De Boys gingen eervol met 62 ten onder. Waarom lieten de reserve etc. de jongens met 10 man weggaan? Dit toch werkelijk niet nodig Boys. Tracht dit toch te voorkomen. Gelukkig kwamen we nog met 11 man in het veld. De junioren gaan zaterdagavond een oefenwedstrijd spelen tegen Cocksdorp 2 Vertrek wordt nader bekend gemaakt. S.V. TEXEL Het begin is er weer. De eerste wed strijd, een poging om tot een samenstel ling voor de a.s. comp. te komen, bracht ons weinig opwindens. Vrij onverwachts kiegen we bezoek van een jonge comb, van de club uit St. Oedenrode, nog be kend van het vorig jaar. Ze brengen hier hun vakantie door. Afgezien van prima werk van enige T- spelers, konden we aan tempo en tech- VOLLEYBAL-NIEUWS Voor de laatste maal in dit seizoen zal I er nog gespeeld worden in De Koog op donderdagavond om 7 uur. Vertrek Ste nenplaats half 7. Hopelijk leggen de dames wat meer I activiteit aan de dag dan in het afgelo- pen seizoen het geval is geweest! DE DIEPPLOEGPROEF IN POLDER EIERLAND Nog steeds veel belangstelling! Maandag j.l. is door de fa. Van Damme een gloednieuwe ploeg voor de proef met diepe grondbewerking aangevoerd. Hier uit blijkt wel, dat de heer Van Damme alles in het werk wil stellen om de werk zaamheden naar genoegen te doen ver lopen. De betreffende landbouwers zijn dan ook vol lof over de buitengewoon serieuze wijze, waarop het werk door het personeel van genoemde firma wordt uitgevoerd. De nieuw gebouwde ploeg is in ge bruik gesteld op het bedrijf van de heer Jac. Dros, „Propagatie", Eierland. De ca paciteit van deze ploeg is plm. 1.50 mtr. Op het bedrijf van de heer Dros moet op maximale diepte worden gewerkt. Op deze wijze wordt een laag ter dikte van plm. 50 cm. zware zavelgrond of wel lichte kleigrond aan de oppervlakte ge bracht. Aan de diverse landbouwers en andere belangstellenden, die een bezoek aan het werk willen brengen, kunnen we mee delen, dat in ieder geval tot en met van daag op het bedrijf van Dros wordt werkt. Het betreffende perceel is het emakkelijkst te bereiken via de dreef op het bedrijf van de heer A. Dros Bzn., ,.De Volharding". Na het bedrijf van Dros komt het bedrijf van de heer Rut- en in polder Eendracht aan de beurt. C. v. Gr. SERENADE VOOR ACTIEF LID VAN EXCELSIOR Maandagavond j.l. heeft muziekver. I Excelsior een serenade gebracht aan hun actieve medewerker, de heer J. v.d. Slikke, Nieuwstraat, welke zijn 25-jarig huwelijksfeest vierde. Vanzelfsprekend heeft het zilveren echtpaar deze serenade in dank aanvaard en werden de muzi kanten tot slot even verfrist met i I koele dronk. INGEZONDEN SCHERVEN AAN HET STRAND Hier is een idee om Texel als eerste van de Nederlandse stranden te bevrij den van de ellende van de glasscherven, die in steeds grotere mate het verblijf aan onze zeekust tot een gevaar maken en de vakantie al van menigeen heeft bedorven. Een premie voor iedere ingeleverde fles boven een bepaalde inhoud, bijv. 250 c.c., niet te hoog, maar ook niet te laag, bijv. 7Va cent. De jeugd kan tegenwoor dig wel wat geld gebruiken en kan een aardige zakcent bij elkaar verzamelen. Wat er dan met die flessen gedaan dient te worden, is bijzaak (vernietigen, of de flessenhandel betaalt goede prijzen voor goede flessen). En natuurlijk wat propaganda maken voor het inzamelen en vooral (op de Texelse boot, maar ook op de Texelse scholen en op de borden bij de toegangs wegen naar het strand) de opwekking .-gooi geen flessen stuk, het is gevaar lijk". Op de duur zal misschien de op groeiende jeugd en alles wat zo graag langs de vloedlijn scharrelt, begrijpen dat het een misdaad is, dat lolletje om flessen stuk te knallen, en een leugen dat „die scherven wel onderstuiven". E. J. Zeegers Amsterdam, 24 augustus 1959 LIEP GOED AF! Een fikse duikeling maakte een Texel se Volkswagen, die was gehuurd door 'n toerist op ons eiland. Op de Hoornder- weg kreeg de wagen een lekke band. De auto sloeg enkele malen over de kop en kwam tenslotte in de sloot terecht. De chauffeur kwam er genadig onder van daan, hij mankeerde niets. Een kraanwagen heeft de wagen er later uitgesleept. KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN TE DE WAAL Het ligt in de bedoeling te De Waal ket kampioenschap wielrennen van Texel te organiseren. Een fraaie wisselbeker, welke dus vol gend jaar verdedigd moet worden, zal beschikbaar worden gesteld. Waarschijnlijk zal de volgende route enige malen gereden worden: start en finish: Sommeitjesweg (nabij de Redmer IJska-school), Nieuwe weg naar Oude schild, Veenweg, Wilhelminalaan, Waal- derweg. Wanneer de wedstrijd wordt gehou den, zal afhangen van de vorderingen ter verbetering van verschillende weg gedeelten. Men is reeds bezig met de nieuwe weg van een teerlaag te voorzien en binnenkort zal ook de Waal- óerweg ter hand worden genomen. Zo spoedig mogelijk hopen we de da tum in deze krant bekend te maken. Aangezien het organisatiecomité voor deze belangrijke wedstrijd vele strijd lustige deelnemers verwacht, hoopt zij over vele mooie premies te kunnen be schikken. Daartoe wordt een beleefd be roep gedaan, ook op de middenstand van Den Burg, premies beschikbaar te stel len. Waarschijnlijk komt bij de start een luidsprekerwagen te staan, waardoor dan ook Uw naam en firma wordt ge noemd als schenker van de premie voor de betreffende ronde. Premies kunnen worden afgegeven aan de heren Betsema, Kloosterman, Lok en Albers. Het is natuurlijk duidelijk, dat deze wedstrijd alleen gereden kan worden door Texelaars. Deelnemers kunnen zich nu reeds op geven bij de heer A. Betsema, De Waal 67. Ook aan de start is dit mogelijk. De junioren (t.m. 15 jaar) zullen ook op bovengenoemde route gaan strijden (•m de beker, welke vorig jaar gewon nen werd door Jac. Betsema, Oost. In schrijfgeld hiervoor bedraagt 1, De senioren, welke dus om de kam pioensbeker gaan rijden, betalen 1,50. Moge deze wedstrijd gekenmerkt wor den door een sportieve geest en tevens vergezeld gaan van prachtig weer. INGEZONDEN De Koog, 23 augustus 1959. Geachte redactie van de Tex. Courant. Onder het motto „Dank U wel", stond er in Uw krant van woensdag 19 aug. j.l. een stukje over de taxichauffeur, die voor een ritje van De Koog naar Den Burg tien gulden rekende. Mag ik bij deze even uit de doeken doen hoe de ware toedracht is geweest? Ik moest zaterdag 15 augustus j.l. drie Duitse jongens naar Casino in Den Bur; brengen. Onderweg pikten we twee z,g lifters mee, die op rekening van de Duitsers meereden, ook naar Casino. In Den Burg aangekomen betaalden de Duitsers mij met een biljet van tien gul den, ik pakte mijn portemonnee, ga: twee gulden terug, nam toen mijn porte feuille om nog twee rijksdaalders te pakken, maar voor ik daar aan toe kwam waren de Duitse jongens al verdwenen en ik zag ze nergens meer. Toen heb ik bij mezelf gedacht, die komen hier wel op terug en aangezien ons bedrijf overbezet was, reed ik terug naar De Koog en stelde direct mijn baas'l van dit geval op de hoogte. Inmiddels werd er vanuit Casino op niek evenals spelopvatting en dekking gebeld, dat de drie Duitsers tekort geld nou mpt 0ppn R nolnnnA urnrrlnn Dii nn-.n I .1 1 ce nog met geen 5 beloond worden. Bij onze gasten lag het tempo hoger, zij reageer den veel sneller, starten gemakkelijker. Voor de rust ging het nog wel. liep het over en weer en wist Texel door Max en Ruud uit te lopen tot 42. Maar in de 2de helft was het achter lek. Fokko was bovendien de kluts kwijt. Midvoor Toon en de kleine linksbuiten speelden zó prima, dat er, zo spelende als nu, voor Texel geen houden aan was. Het werd 5—9. Het is wel jammer, maar Texel komt met voorbereiden voor de comp. steeds Uï laat. Het drukke vakantieseizoen houdt tal van leden vast. Jammer, want dat moet altijd een nadeel blijven' Donderdagavond 7 uur precies speelt Texel jun.-St. Oedenrode jun. Kijk in het kastje en zorg er voor op tijd aanwezig te zijn. A.s. zondag gaan we naar DWS (A) een oefenwedstrijd spelen, 's Middags zien we dan DWS (A)-ADO; wel aan trekkelijk. Hedenavond 7 uur moet er weer ge traind worden. Alle spelers, van senioren tot adspiranten, worden verwacht. De avonden worden steeds langer en dus vroeger donker. Profiteert nu nog van de gelegenheid. Tot kijk dus. van de chauffeur terug hadden ontvan gen. Mijn baas zei toen, dat het al voor el kaar was en vroeg aan ze of ze het geld de andere morgen even aan de garage af wilden halen. Dit is gebeurd en de jongens hebben dus geen cent tekort ge had. Nu vraag ik me af, welk onguur ele ment geeft dit nu aan bij de redactie van een krant! Ten eerste hadden ze het geld zondagmorgen al terug. Dus toen ze het geld al weer in de zak hadden, liepen ze naar de krant of is de redactie voor der gelijke grote nieuwtjes 's nachts ook ge opend?? En mag ik U er even op attent maken, dat de chauffeur niet tegen de pet tikte met „Dank U". want de bewuste chauf feur draagt geen pet! Ik weet, er zijn gevalletjes, dat de gasten wel eens worden afgezet, maar voor zover ik weet zijn er nog nooit klachten binnengekomen over de firma Bonne en personeel en ik hoop voortaan van dergelijke beschuldigingen ver schoond te blijven. De redactie mijn dank voor de plaat sing. hoogachtend, H. de Jong. De Koog, Texel. GERRIT TERYVIND OOK WINNAAR VAN DE RONDE VAN EIERLAND Zondag heeft de ronde van Eierland plaats gehad. Het weer werkte voor deze tour bijzonder mee; de belangstelling voor dit evenement was weer bijzonder groot. Hoe kan het anders, de Texelse renners beginnen hoe langer hoe meer „naam" te krijgen. Het is alleen jammer, dat de prijzen voor onze renners zo laag zijn. Gezien de onkosten die zij dikwijls I hebben, is de wielersport op ons eiland niet een van de goedkoopste. Misschien oat we met de jaren op ons eiland nog eens een afgezet parcours bezitten en er dan entree gevraagd kan worden. Helaas waren er enkele valpartijen. Die komen ook voor in de Tour de France, dus is dit niet zo heel verwon derlijk bij snelle rijders. De junioren moesten 16 km. volbren gen, negen jongelui namen aan de start deel. De winnaars waren: 1. J. Vlaming, D. Bakker, 3. P. Witte. 64 km Onze meer getrainde renners moesten viermaal 16 km. volbrengen. Er zijn voor deze rit weer heel wat premies uitge- I deeld. De beker was voor de winnaar Gerrit Terwind. Gerrit begint er aardig in te komen. Hij rijdt lustig. Tweede werd L. Vlas. Beide renners maakten de tijd van 1 uur, 50 minuten en 37 sec. Als nummer drie kwam aan C. Vlaming. Hij volbracht de rit in 1 uur, 50 minuten en 40 sec. Zo is ook deze ronde weer ten einde. De renners maken zich nu al gereed voor de volgende. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 24 augustus 1959 Gevonden te Den Burg: wollen kinder borstrokje; blauw wollen damesvest met I zwarte knoopjes; verzilverde armband (oosters model); badtas met badkleding, baddoeken en portemonnee; wit kinder hemdje en wit blousje; zwarte plastic I Big Ben regenjas; zwembroek en bad doek; rode zwembroek en gekleurde bad doek; bandenplakgereedschap; zonnebril; zwarte zwembroek. Verloren te Den Burg: zwarte Parker I vulpen; grijze jongensjas; paar grijze sokken met witte vierkantjes; onderdeel van een aardappelrooimachine; bruinle- deren vest met rood geruite voering; blauw wollen en blauw katoenen zwem broekje; donkerbruine lederen padvin dersportemonnee met 3,roodlederen I portemonnee met inhoud; herenpolshor loge met donkerbruinlederen bandje en Romeinse cijfers, merk Kienzle; pakket met blauw verstelgoed; geel wollen da mesvest met 10 gele knopen; luchtpost papier en brieven; geelwollen kinder- I vestje; zwarte zwembroek; rijwieUan- I taarnkop, merk Hartog. Gevonden te De Koog: damespolshor loge, merk Magnat; Pontiac herenhor loge; leesbril; dameshorloge, walzgold- I doublé, merk Phili; gouden ring nr. 8062; I bril met boven licht en onder donker montuur; herenpolshorloge, merk Jung- hans; damesarmbandhorloge met rose bandje, merk Sinosa; geel kindervestje; muntbiljetten van 2,50; wieldop I Vauxhall; rode portemonnee met 1,76 en foto's. Verloren te De Koog: ronde zaklan- taam; portemonnee met plm. 4, zonnebril met donker montuur; heren- polshorloge, merk Pronto; damesvest met bruin-beige knopen; hengel; beige Tijdens één van de vele vergaderingen, die door onze Eerste Burger werden ge presideerd, noemde burgemeester De Ko> ning het 550-jarig Stadsrecht van Texel Na afloop van die vergadering hebben wij de burgemeester even hierover aan geklampt. Inderdaad, Texel gaat binnenkort het 550 jarig stadsrecht vieren. Nu moet U dat „binnenkort" niet zien binnen enkele maanden, want dan zou een te houden feest zeker mislukken. Nee, dit belang rijke gebeuren staat op stapel in 1964. O, dat duurt nog zo langMaar als U eens vraagt hoelang de organisatoren van „Oosterend Present" in de weer zijn geweest om dit prachtige feest voor el kaar te krijgen, dan zult U schrikken van het aantal uren dat hieraan gewijd is. De heer Joh. Roeper en zijn mede commissieleden hebben dagen, ja weken vergaderd om alles op rolletjes te krij gen; eind april werd met de voorberei dingen gestart. Om even de juiste datum te noemen de 26ste maart 1414 is een belangrijke dag in de Texelse geschiedenis geweest. Toen gaf Willem van Beieren aan het land van Texel, dat „lange tijt in cran- eken ende snoden regimente" gestaan had „Poertrecht ende Vrijhede, geliken ende in aire manieren als onse getrouwe Stede van Alckmaer op dezen tijt van ense Voirvaderen, saliger gedachten, ende van ons in hoiren vercregen heb ben". Het stadsre-ht dat „ten eeuwige dage" werd verleend bracht grote voordelen mee, want voortaan zou de bevolking portemonnee met plm. 10,dames polshorloge gouddoublé, merk onbekend; grijze pullover; rood Marokkaanslederen portefeuille met plm. 70,wieldop van Renault; damespolshorloge, ver chroomde merk onbekend; herenpols horloge, merk Onsa, goudkleurig; foto toestel merk Agfa met blitz in bruinle- deren tas; lichtgroene damesblouse; kin- derschop; gouden trouwring met als in scriptie Walter; (onder)kunstgebit; plas tic groen toilettasje; herenbril, donker montuur; zonnebril met grote glazen; portemonnee, portefeuille met ritsslui ting, inh. ongeveer 30,handdoek met blauw-rode ballen; paar slippers (soort schoenen); blouse, wit met zwarte strepen. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. HALVE EEUW GELEDEN Door het regenachtige weer had men di ie weken in plaats van drie dagen noodig, om in „Het Noorden" geteelde vlas in tjalken te laden. Dit bezorgde den kooper een nadeel van f 700. zelf haar gemeentelijke verordening (keuren) mogen maken en zou geen po( ter bij ongenoegen met een niet-poor' buiten het eiland berecht kunnen \v< den. Geen wonder, dat Burgemeester Koning tijdens de officiële opening Oosterend Present Schepenen heeft noemd. Ongetwijfeld was hij reeds bei met het a.s. feest van 550 Stad. Maar het zou goed zijn als diver dorpscommissies zich nu reeds gaan vragen: Hoe zullen wij; en wat zul] wij! Laten alle plannen maar eens tafel komen. Wie neemt hier het initi lief voor een. grootscheeps feest? Want waarom zouden alleen ande „Steden" wel hun bestaan vieren? Tex kan dit zeker ook! Aan een speciale datum is een gre feest niet gebonden. Ons 550 jaar Stad recht zou een aardig programma midden in het seizoen Wij wachten, met onze eerste burgi op de dingen die komen. Dat ze komt staat voor ons vast! VOOR DE KLEUTERSCHOOL TE OOSTEREND Na enige tijd van rust heeft het Kle terschoolbestuur nu weer de nodige act ontwikkeld. Zaterdag zal een partijt damesvoetbal plaatsvinden, terwijl er floop gelegenheid zal zijn voor de stri om de man en de vrouw, met medewe king van VIOS. Dames, welke weer eens willen voe ballen, kunnen zich opgeven bij scheidsrechter de heer M. Mosk. Bij go< weer dus a.s. zaterdagavond half damesvoetbal achter de school met Bijbel. EEN HOBBY Mevrouw M. Langeveld-Geel, I Koog. heeft een hobby. Dat hebben uiteraard meer. Maar deze dame stuu gelukwensen naar diverse vooraanstaai de personen. Onlangs heeft zij een, doi haar zelf geborduurd, kleed gestuur naar Monaco en kreeg een eigenhand: geschreven brief terug van prins* Gracia. Gistermorgen ontving zij een hart* lijke dankbetuiging van Prins Albert Paola. Ook die had ze gefeliciteerd mi hun huwelijk. De kaart was verzond* vanuit het kasteel te Laken. rustiger en prettiger als u voor uw bootovertocht treinreis vooraf plaatsbewijzen haalt bij de V.V.V. R.K. Vrouwenbond „Het Gilde" gaat 2 september a.s brengen aan de Melco- fabriek te Heilo, raadhuis te Hoogkarspel en West fries museum te Hoorn. Aangifte spoedig bij het bestuur. TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Te k gevr. kindertafeltje met I of 2 stoeltjes. J. Zijm Westergeest B 66 Tek ol te ruilen zg.a.n. voet balschoenen m 36. Willy Huizinga, De Zes 3 In Stoombootkoffiehuis gev. een kunstgebit Dogger, tel 405 Te k peren om te wecken. Gasthuisstr 22 Te k zga.n. reisvieg licht blauw opvouwbaar. Mw. Huisman, Kogerstraat 85 Gevr. een werkster voor I dag p w. Brtige- mann, 't Kleuterhuis Te k prima plantgoed D. v. Sion, G. Koorn, Kogerstr. 69 Net meisje zoekt werkkring voor hele of halve dagen liefst in of nabij Den Burg Br. nr 1301 bur. v.d. blad Te koop puik beste aardappelen C. Huisman De Lelie. Wie vermist al enige weken een lam. P. Kikkert, Z. Haffel Te k partij sneeuwklok jes. K. Kalf, Oost O 77 Yvonne heeft een broertje gekregen. Ze noemt hem Paultje fam. Reinhard-Ditters Beatrixlaan 100, Den Burg 24 augustus 1959 Met grote vreugde en dankbaarheid werden wij verblijd met de geboorte van een dochtertje die door Gods goedheid aan ons werd toevertrouwd. Bij het H Doopsel ontving zij de namen Cornelia Wicia Wij noemen haar CORRIE S M Kuip—Haarsma P. G. Kuip St. Isidorushoeve O 35 Oosterend, Texel 20 aug 1959 Tijdelijk adres St. Lidwinaziekenhuis Den Helder. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Petronella Dirieka D M. Boon—Dijker Boon en kinderen 't Noorden O 146 22 aug. 1959 Jacques S. Dijt en Anneke Rus geven U hierbij, mede na mens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvin den op woensdag 9 sep tember a s. des n.nt. 2 uur te Schagen Kerkelijke inzegening des n m. 2 30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Schagen door de Weleerwaarde Heer Ds. A. N. v. d. Kreeke, emeri tus predikant aldaar. Den Burg, Westergeest B 62 Schagen, Dorpen 8 24 augustus 1959 Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag van 4 tot 5.30 uur des namiddagsin „De Posthoorn" Toekomstig adres Westergeest B 63, Den Burg, Texel Zondag a s. 30 aug. half 12 worden de kinderen vanaf 3 jaar in het |eugd- huis verwacht. Zendt vroegtijdig Uw advertenties in! Op 23 augustus is in vrede van ons heenge gaan onze lieve moeder, grootmoeder, overgroot moeder, zuster en tante Cornelia Pieter- nella de Winter geb. Moojen in de ouderdom van 85 jaar. Uit aller naam J. G. de Winter Den Helder Borneolaan I Bunnik, 26 aug. 1959 Provincialeweg 92 De crematie heeft heden te Velsen plaats ge vonden. Onderwijzeres vraagt te Oosterend. Br. onder no 1300 bureai van dit blad Do, vrij, zat, ma en d zijn wij De kerkvoogdij der Ned Herv. Gemeente Eierlant voor het innen van hoof delijke omslagen plaatsen- huur op zaterdag 29 aug des 's avonds van 8-9 uur, De Cocksdorp in gebouv van Chr. Belangen, Mid- den-Eierland in de o.l school en Z.-Eierland in de Kapel. Voor naar ook voor de betere kaas soorten. gedpl. kraamverpleegster Na het seizoen beschikbaar Tel. 601 Den Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2