Boterham® korrels Aardbe TOMATENSOEP GfMKT «9 DOPERWTEN 1 SOEPBALLETJES mmki u het leven goedkoper! Ideale zomersoep NIEUWE oogst „le Soleil „Het was van ons" middel II literblik BUK VOOR. 4 BORDEN 250 GRAM en daarbij natuurlijk: PER BLIK 'n he i buk 4 rijke JUS I KWALITEITSGARANTIE Wanneer u enig AH artikel niet élke cent waard acht die u er voor betaalde, dan geeft AH u het volle bedrag terug PREMIELENING In aansluiting op onze vorige artike len zullen wij deze keer enkele woorden wijden aan twee bijzondere vormen van obligatieleningen n.l. aan premieleningen en rentespaar- brieven. Het bijzondere van een premielening is dat een deel van de verschuldigde rente in de vorm van prijzen wordt uitgekeerd. In Nederland zijn premieloningen gebon den aan een minimum couponrente van 2 Vz pet. Met uitzondering van de 3% premielening Amsterdam^1933 zijn alle premieleningen van dit rentetype. Hoe groter nu de marge is tussen de coupon rente en de bij de emissievigerende ren tevoet, des te royaler zal het prijzensche ma kunnen zijn. Het prijzenplan van de premieleningen, uitgegeven in de jaren van hoge rente als 1952, 1956, 1957 en 1959 (met uitzondering van de begin 1956 geëmitteerde leningen) is dan ook gun stiger dan dat van leningen, uitgegeven in perioden van lage rentestand (1954 en 1955). Bij aankoop van premieobligaties dient men verder te bedenken, dat bij de oude re leningen reeds verscheidene trekkin gen hebben plaatsgehad en dat over het algemeen juist in de eerste jaren van de looptijd van een premielening de prij- zenoogst het grootst is. Met een premie-obligatie neemt men ei genlijk voor vele jaren deel aan een lo terij zonder nieten, terwijl men boven dien nog 2l/z pet rente van de hoofdsom FEUILLETON door HANOL SPOOR. 36. (SLOT) ,,Eh.... ik had willen voorstellen om mij zolang als gast te beschouwen, voor de tijd welke je nodig zult hebben om hier je zaken af te wikkelenmaar nu „Ik wens hier mijn zaken niet aan de kant te doen. Het bevalt mij best. De dankbaarheid voor mijn werk wordt niet alleen in geld uitgedrukt; ik zou ook de aanhankelijkheid van de kinderen niet meer kunnen missen". „En je ouders? Ze zijn niet zo jong meer". „Vader en moeder vinden het heerlijk. Zij waren mij zo gauw kwijt. Nu kunnen ze al die opgespaarde liefde hier goed be steden". Hij wilde maar niet begrijpen dat deze houding van haar een afwijzend ant woord inhield. „Ik geloof toch Yvonne, dat ik al die drukte om mij heen niet zal kunnen ver dragen". „Nee", glimlachte ze, „dat veronder stelde ik wel; het was ook niet de be doeling je te accepteren. Je bent boven de leeftijd. De opname is voor kinderen beneden veertien jaar". Somber keek hij haar aan. Hij vond deze spot toch allesbehalve op zijn plaats Zijn blik viel op Rocky, die al die tijd kwispelstaartend om hem heen had ge draaid. Hij hoopte haar nog te treffen in het verlies van de hond, doch zodra deed hij enige stappen door de geopende deur naar buiten, of de hond week terug. Yvonne wachtte kalm wat de hond van plan was en hield de deur wijd voor hem open. Rocky ging echter niet in op de lokkende stem van zijn baas en drukte zich tegen Yvonne aan. De deur ging langzaam dicht. Het licht van de hal glansde door de bovenramen. Eerst nu troffen hem de woorden, die in sierlijke, oud-Hollandse letters boven de deur waren aangebracht: „Kinderhuis Yvonne". Hij draaide zich om, de koude avond tegemoet. Een verlaten gevoel bekroop hem. Het licht in de gang wierp zijn geniet. Het is als het ware een loterij zonder nieten omdat men nooit de hoofd som verspeelt, aangezien de obligaties - als men geen prijs heeft - tezijn^rtijd al- lijd weer a 100 pet worden afgelost. Bij verscheidene premieleningen is men zelfs in het ongunstigste geval nog verzekerd van een premie van 25 pet, doordat geen enkele obligatie met minder dan 125 pet van de hoofdsom wordt afgelost. Er zijn ook enkele premieleningen welke niet éénmaal per jaar, maar ieder kwartaal loten n.l. de 2% pet premiele ning Rotterdam 1957, de 2'Vo pet premie lening Zuidholland 1957, de 2V2 pet pre- mielening Zuidholland 1959 en de 2V2 pet premielening Zuidholland 1959 en de 2V2 pet premielening Amsterdam 1959. Tenslotte kan erop gewezen worden, dat premieobligaties altijd in kleine cou pures (f 100.- nominaal) worden uitgege ven, zodat deze obligaties ook aantrek kelijk materiaal vormen voor minder kaDitaalkrachtigen. Bij rentespaarbriefleningen is het bij zondere, dat de rente NIET periodiek wordt uitgekeerd, maar wordt opge spaard. De rente wordt eerst bij de af lossing uitbetaald; zij is dan begrepen in het aflossingsbedrag. Rentespaarbrieven zijn speciaal be doeld voor degenen, die de rente over hun belegging niet direct nodig hebben en die derhalve gebaat zijn met een toe komstige uitkering ineens van hoofdsom en rente, vermeerderd met de rente over de rente. Nu momenteel Rentespaarbrieven schaduw ver vooruit. Bitter bedacht hij dat die schaduw het enige was dat hem nog restte. Maar de duisternis omsloot hem en slokte ook zijn schaduw op. Eenzaam liep hij de donkere nacht in. HOOFDSTUK XXVIII Besluit Nu Sternhout eindeLijk zijn plannen had opgegeven, kon men aan eigen geluk gaan denken. Paul en Lydia gaven op dracht om voor Frank en zijn aanstaande vrouw, in de kortst mogelijke tijd, een huis te bouwen. Bij het huwelijk van Frank en Joke was bijna het gehele dorp aanwezig. Men juichte het paar geest driftig toe, toen het de trappen van het gemeentehuis afdaalde. Onder de vele huwelijksgeschenken was er een, dat een moment van grote ontroering bracht. Paul en Lydia schonken het jonge paar een buitengewoon levendig schilderij van Franks oude huisje. „Al dadelijk wist ik dat het jou eens zou toebehoren", zei Paul. „Ik had het geluk dat mijn bezit tingen voor de brand al waren overge bracht". Het schilderij kreeg een ere plaats in de nieuwe woning. Frank werd tot rentmeester van Duinsfort benoemd, een functie die er in hoofdzaak een van toezicht was, want Duinsfort was in dienst der mensheid gesteld. Er werd een jeugdherberg van gemaakt, en iedere bezoeker kreeg de gelegenheid van de mooie omgeving te genieten. Het deed bij Joke en Frank nu geen pijn meer als zij vreemdelingen door hun duinen zagen dwalen. Duins fort werd een fris, aantrekkelijk gebouw, met vrolijk geverfde luiken en uitbundig wapperende gordijnen uit de glanzende ramen. Verhagen werkte met plezier in zijn herwonnen vallei. Nieuwe tuinderijen werden aan de oostkant aangelegd. Jon ge mannen met opgerolde mouwen en bruinverbrande, sterkgespierde armen, bewerkten met onvermoeide ijver de grond, welke een weelde van groente en fruit opleverde. Het hinderde hen niet dat het steeds toenemende badleven het dorp overdaverde. Zij waren op hun kleine stuk land eigen baas en voelden zich rijker dan een koning. De geest van Sternhout had afgedaan. (Einde) 1959 ten laste van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten verkregen kunnen worden a 99 pet (provisievrij) is het wellicht interessant de voorwaarden van deze lening eens nader te bekijken. De Rentespaarbrieven 1959 ten laste van de N.V. Bank voor Nederlansche Ge meenten, welke nominaal f 100.- groot zijn worden afgegeven in series van vijf- stukken, gemerkt A, B, C, D en E. De vijf tot elke serie behorende stukken zijn als volgt aflosbaar. Rentespaarbrief A op 1 mei 1965 a 125% Rentespaarbrief B op 1 september 1969 a 150% Rentespaarbrief C op 1 maart 1973 a 175% Rentespaarbrief D op 1 februari 1976 a 200% Rentespaarbrief E op 1 augustus 1978 a 225 Rentespaarbrief A groeit dus in 5 jaar en 9 maanden aan mei f 25.rente spaarbrief B in 10 jaar en 1 maand met f 50.rentespaarbrief C in 13 jaar en 7 maanden met f 75.rentespaarbrief D in 16 jaar en 6 maanden met f 100. en een rentespaarbrief E in 19 jaar met f 125.—. Door het feit dat de rente niet perio diek wordt uitgekeerd zijn rentespaar brieven speciaal aantrekkelijk voor hen, die in een hoog inkomstentarief vallen, en wel om twee redenen: 1) zouden zij de rente jaarlijks ontvan gen, dan zou het desbetreffende bedrag bij de top van hun inkomen komen, zo dat zij van de ontvangen rente weer een groot deel aan de fiscus zouden moeten afstaan. 2) bij aflossing van de rentespaarbrieven 1959 kan toepassing van artikel 48 (min. 20 pet, max. 40 pet) voor de belasting van het rentebestanddeel worden ge vraagd, wanneer de houder bij aflossing de stukken tenminste 3 jaar in zijn be zit heeft, terwijl bij verkoop in het ver- koopproveuue begrepen rentebestandde len welke meer dan eér. jaar rente be treffen op wzook evervcns volgens geimemd speciale tarief kunnen worden belast Publicatie Rotterdamsche Bank INGEZONDEN TER OVERWEGING De TESO heeft de laatste maanden weer heel veel te verwerken gehad. Vele vakantiegangers met fietsen, brommers en auto's wilden gaarne hun vakantie weken doorbrengen op ons mooie eiland. Diegenen, die per auto waren, moesten \an te voren plaatsbesprekers In vele gevallen geschiedde dit. Zij, die dit ver zuimden, konden op de kade blijven wachten tot er plaats was; eventueel op een extra boot, 's avonds laat. Dat is niet prettig, vooral als er dan nog een tent moet worden opgezet. Zij, die wel plaats besproken hadden, soms maanden van te voren, kwamen ook nog wel verscheidene malen van een koude kermis thuis. Bij informatie bleek dan, dat men op de lijst stond voor een volgende boot. Het zal toch voor de TESO niet te veel moeite zijn, om een schriftelijke aanvraag even te bevestigen, vooral wanneer men niet met de gevraagde boot meekan? Men weet dan waar men aan toe is en men behoeft dan niet ongeveer 4 uur onnodig rond te hangen op de kade. Verder moeten onze badgasten toch wel het idee krijgen, dat de Texelaar wantrouwend is. Wanneer men met een buitenlandse veerpont overvaart, bijv. met een boot van Hirthals (nrd Denemarken) naar Kristiansand, Noorwegen, dan koopt men aan het loket zijn kaartjes. Gaat men de boot op, dan worden de kaartjes inge nomen, zowel van de passagiers als van de auto. Verder geen controle meer. Nee, dan hier! Gaat men de boot op, moet men laten G.D.S.—NIEUWS 27 augustus beginnen we weer met fris se moed aan onze volly-training. Allen present: adsp. om 16.45 en sen. 18.15 uur. zodat er intensief getramd kan worden Tot donderdag in de zaal. FILMNIEUWS: Zaterdagavond en zondagmiddag DE VIERKANTE REKRUUT Een nieuwe Norman Wisdom. En wat voor een! Welnee, we zullen u de inhoud niet verklappen, maar u wel vertellen dat het een kostelijke klucht is en dat Wis dom er de dubbele rol van een Engelse wegwerker en een Duitse generaal in speelt. Het Germaanse heldendom en de Ni- fcelungen-poëzie, gezien door een Britse bril, is op zich zelf al om te schateren, En zo bewijst „De Vierkante Recruut' dat een oorlogsfilm een doodenkele keer wel eens stof tot lachen kan geven. Zondag en maandag: „VERGEET MIJ NOOIT" Het leven van de jonge Elisabeth Klin- ger gaat niet over rozen. In de grote mu ziekfilm „Vergeet mij nooit" speelt zij een belangrijke rol. Het is een kind dat haar uiteindelijk op de weg brengt van de grote Aldo Morani, die het onsterfe lijke „Vergeet mij nooit" zingt. Elisabeth moet veel vergeten, zij denkt bedrogen te zijn door Rudolf Ahrens, en heeft hem in de steek gelaten. Als Aldo Morani na een succesvolle wereldtournee een uitzending geeft voor de Italiaanse Televisie in Rome, ondekt Rudolf Ahrens, dat Signora Morani nie mand anders is dan Elisabeth, die hij nimmer heeft kunnen vergeten. De ont roering van een meeslepend liefdesver haal. Op de achtergrond het majestueuze Rome en schone Napels. Nederlands nieuws Scholieren bouwen een vloot. Uniek va kantiewerk in Zaandijk. Wielrennen in het Amsterdamse stadion. Show voor Schiedamse honden en bazen. Nieuws uit de West. Op patrouille in de rimboe. Wereldnieuws Chroetstjev en Eisenhower voor de grote ontmoeting. Steven Rockefeller verloofd. Nieuw Rodesia bewaakt zijn treinen te gen aanslagen. Japanner breekt wereld record op 400 meter borst-crawl. „DANK U WEL".... OF WIE DE SCHOEN PAST ,U herinnert zich nog het berichtje in één an onze vorige nummers, over de taxichauffeur die tien gulden incasseer de voor een ritje van De Koog naar Den Burg. Het spreekwoord zegt, wie de schoen past.De heer Bonne, enige garage houder te De Koog past de schoen geluk kig niet. Het is goed dat even vast te stellen. zien, dat men in het bezit is van het reis biljet. Men gaat naar boven, zoekt een plaats, liefst in de buurt van de heerlij ke koffie van Maarten, en na een poosje komt een controleur met de tang. Deze knipt ene, twee, drie of vier gaatjes in het biljet en men kan met een gerust geweten verder varen. Maar we zijn er nog niet, want voor de derde maal moet gecontroleerd worden bij de uitgang of men een kaartje heeft. Kan dit heus niet anders? Is één controle echt niet genoeg? Op de Skandinavische boten gaat het toch ook prima en wat dat betreft veel rusti ger. Of heeft de TESO zulke slechte erva ringen, dat zij een enkele controle niet voldoende acht? W. Albers, Texel RECORD TOENAME SPAARGELD BIJ NUTSSPAARBANK Het tegoed in het Texelse kantoor passeerde het miljoen Uit het jaarverslag van de Nutsspa bank te Den Helder blijkt, dat vorig j bet spaarderstegoed van deze instell met niet minder dan 3 miljoen gul is toegenomen: een Recordcijfer! Een hoogtepunt was ook het in 1 bij de Spaarbank ingelegde bedrag f 15.772.688,80. Ook het aantal spaarders nam aanzi lijk toe, n.l. met 1580; het aantal spa ders bedroeg aan het eind van het 31.306. In de dagen van lage rente had Nutsspaarbank een groot bedrag van miljoen gulden liquide gehouden, w bedrag in 1958 definitief tegen hoge te kon worden belegd. Als gevolg hi van kan aan spaarders een zeer h lente worden vergoed. Dit is dan ook wel één van de vo naamste oorzaken, dat het spaarden goed zo enorm is toegenomen. draagt hiertoe bij het feit, dat het s rend publiek er meer en meer mee kend raakt, dat de Nutsspaarbank enige spaarbank in verre omgeving die bij inleg en terugbetaling toch 0 alle dagen rente vergoedt, zodat het de Nutsspaarbank niet kan voorkon dat spaargeld gedurende een zekere riode niet rentegevend is. De bijkantoren gevestigd in Schag Den Burg, Texel, en Terschelling wikkelden zich zeer gunstig. Het aantal spaarders te Schagen schreed in het verslagjaar de duize terwijl het inleggertegoed te Den B het miljoen passeerde, doordat in 1 ruim een kwart miljoen gulden m door spaarders werd gebracht dan haald. Het is interessant te vernemen dat spaarders over 1958 niet minder c 1 563.631,60 aan rente hebben ontvang oftewel gemiddeld bijna twintig guit per spaarder. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 26 augustus Den Burg, Wezentuin, Bal-champêtre. Vrijdag 28 augustus Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm TEXELSE MARKT Den Burg. Aangevoerd maandag 24 gustus: 45 schapen f 60-85.-; 225 1 meren f 40-55.-; 36 biggen f 55—' 7 graskalveren f 300400.-. TWEE NIEUWE KOTTERS In opdracht van Gebr. Vlaming Oosterend worden op de scheepsw „Welgelegen" te Harlingen twee kott gebouwd voor de Noordzeevisserij. De schepen worden 25.60 meter la 6.10 m. breed en krijgen een holte 3.05. Het ontwerp is van de technici „Welgelegen". Voortstuwing zal gesch den door een industriedieselmotor 220 pk. Het voorste ruim wordt be plaats voor de netten, daarachter kc de ruimte voor het viswerk, vervolg de motoren en achterop komen zes h ten voor de bemanning. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot en met 3 oktober a.s. Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 li 15.30 18 c VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14 16.40 19 Zon- en alg. erkende chr. feestdage Van Texel: 7.40 10.30 16.00 18 Van Den Helder 9 15 11.35 17.15 1 SHERLOCK SPEURZIN 36. Sherry nam wel doeltreffend wraak voor al dat gespook in het bos! Als een geest verscheen hij achter de ont hutste schurk. Maar veel tijd om ont hutst te blijven kreeg deze niet.... „Zo, twee en twee is vier; vier in een paar klappen! Ik ben toch goed op weg", zei Sherry tot zichzelf. „Ik mag dan wel niet zo bescheiden zijn als anderen, maar per slot van re kening presteer ik toch iets, hum!!" Nu eens even gekeken, wat die mijn heer Dick Zwijn uitvoerde. Sherry wierp opnieuw een blik door de patrijspoortOeieen erg ge ruststellende aanblik was dat niet. Dick Zwijn had op de een of andere manier argwaan gekregen en maakte zijn re volver en dolkmes voor gebruik gereed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4