9 roen /wa in het harL, Setter Set NYLONS Pullman „Het zijn toch fijne lui bij de rijkspolitie" Nog enkele dagen en het bereden peloton gaat iveer verdwijnen ,vc| Onzuiver bloed ourzaak van Rheumatische Pijnen. rEXELSEWCOURANT ERDAG 29 AUGUSTUS 1959 73e JAARGANG No. 7382 ave N.V. v.h. Langeveld de Rooij iiandel Drukkerij Bibliotheek Borg - Texel - Postbu» 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm toor spa ifl et j )ok deze zomer hebben we langs het tnd, in de duinen en bossen de bere- politie haar belangrijke werk zien der ee ik ing i o iet kon 1 iat oms, rustig een uiltje knappend in duinen, kwam plotseling een paarde- (herstel: paardehoofd) ons storen, ar even rustig als hij gekomen was, trok de viervoeter met zijn berijder .«er. De bereden politie heeft het druk ïad tijdens de drie maanden dienst op eiland. Vlaar gelukkig (laten we hopen dat het blijft) is er deze zomer geen geval van drinkingsdood geweest. )pperwachtmeester Hagelaar, die met drie collega's zijn bivak bij de fami- Witte „Bloemwijk" had opgeslagen, •ft heel wat gepresteerd! hagfce heer Hagelaar, die behalve opper een goed causeur is, vertelde ons er het wel en wee van het verblijf op i\ s eiland. De vier mannen van de bere- n politie waren nog nooit op Texel ge est. Het eiland heeft hen bijzonder joeid. Agent Rodijk, die jarenlange andervaring heeft opgedaan in Zand- ort, was vol lof. Anders moest hij met n trouwe merrie vierhonderd meter and bewaken en honderden verdwaal- kinderen in een speciaal daarvoor be- angfemd huis deponeren. Dat was wel zeer julflntonig. Weinig zoekgeraakte kinderen Deze zomer zijn er aan ons strand einig kinderen verdwaald. Het is op- llend, dat verdwaalde kinderen altijd tor de wind uitlopen. Dit is bij de heren >litie ook bekend. Zij gaan daarom, als een peuter loopt te zoeken, direct rug. Het gerustgestelde kind wordt op t paard gezet en de dienstdoende agent aakt een ritje langs de kust. Dit seizoen hoefden maar 25 kinderen terugge dacht te worden. In vergelijking met indvoort, waar er dagelijks zo'n 300 verwerkt" moeten worden, is dit getal aar zeer gering. De ouders zijn meestal meer geschrok- n dan de kinderen. Veel verbalen Wat de heren wèl rijkelijk uitgedeeld ebben zijn verbalen voor het roken in - i os en duin. „Je snapt gewoonweg niet", 1 Idus de opper, „dat er steeds mensen se! jn die het niet kunnen laten om op ver oden plaatsen te roken. Dit zijn echter be iet alleen gasten van Texel, ook de kc ilanders zelf bezondigen zich hier aan. r mag het gerust weten, we hebben 'm oor de Dennen wel eens geknepen. Pant het is deze zomer bar droog ge feest". Uitgestrekt terrein Vier man langs de kust is eigenlijk te ijort. Het terrein, dat door de bereden 14 olitie werd bewaakt, liep van de Slufter 19 ot Den Hoorn. Dat is een aardige af tand. Daarbij de regelmatige controle duinen en bossen, de bezoeken aan de ampeerterreinen en 's avonds de „Bij ondere" gevallen. De bereden politie eeft speciaal die strandgedeelten be- vaakt waar het oog van een badmeester tiet toekeek naar te ver gaande zwem- ners Een tip .voor de V.V.V. We hebben deze zomer al eens ge schreven over het gebruik van een eigen lemaakte kuil op het strand. Wachtmeester Lening had iets „aar- iigs" meegemaakt. Surveillerend langs iet strand werd hij geroepen door een M'n Karei is agent 't is een reuze fijne vent Hij is bij de bereje pelisie. toerist. Een Duitse gast had eigenhandig een stel kinderen uit een kuil gezet; dat was volgens die toerist niet juist. De wachtmeester heeft toen de Duitse gast duidelijk gemaakt dat dit in Holland niet ging. Het antwoord: „Wij hebben de ar beid gemaakt aan deze kuil, die is van ons". Maar de wachtmeester wist na lang praten, toch de Duitse gasten te over tuigen dat de kuil voor de Hollandse kinderen was. Het was jammer, dat de agent later op een afstand zag, dat de kuil werd ingetrapt door onze ooster buren. Misschien kan de WV hierover eens een artikeltje schrijven in haar uitgave „Voor Vrienden van Texel". Het is na melijk nogal eens voorgekomen dit seizoen. Vakterm: „Kofferen" De Rijkspolitie is ook streng opgetre den deze zomer. Tijdens de avond- of liever nachtcontrólewandelingen langs de tenten op de kampeerterreinen, is het enkele malen voorgekomen dat bepaalde personen aan het „kofferen" waren. Jon gens, die hun bedje gespreid hadden in de tent van een aardig meisje. Dat is, hoe is het mogelijk, verboden. Dat de politie streng is met de straf voor zo'n geval, is ook deze zomer weer gebleken. Diverse kampkaarten zijn ingehouden en terug gestuurd naar de Kampeerraad. Is dit dan het einde van de straf? Nee. zeker niet. De kampeerraad heeft een speciale commissie, die de ouders bezoekt van de minderjarige „koffer" overtreders. En er volgt meestal een verbaal als presentje, voor de knapen die meteen het eiland moeten verlaten. Ook midden in de nacht Het is voorgekomen dat de opper mid den in de nacht gewekt werd door de telefoon. De heer Kamstra, van de „Zil vermeeuw", vroeg even te komen kijken, want er werd met stenen gegooid tegen zijn dak. De vier man hadden de daders snel te pakken. Ook van deze knapen werden de kaarten ingenomen, 't Bleek echter, dat de nachtbrakers uit eigen be weging de volgende dag naar de heer Kamstra waren gegaan en heel nederig excuus hadden aangeboden. Na een ste vige reprimade van de opper vertelden deze jongens later: „Het zijn toch toffe kerels bij de Rijkspolitie''. Wat gemist Wachtmeester Oosting had wat gemist san ons strand. Niet alleen, dat er tekort badmeesters zijn, maar nog iets anders ook. Het zou volgens hem geen overbo dige luxe zijn als er op diverse punten san het strand „huuskes" zouden zijn. Want een verbaal wordt voor een der gelijk gemaakte overtreding in het duin niet gegeven, dan zou de schatkist zeker geen tekort meer vertonen. Inderdaad is dit een gemis op ons eiland. Onze trouwe rijwielbewaarder zou er nog best een baantje bij kunnen hebben. Geen verbodsborden maar. Er wordt op ons eiland veel gevist. Diverse sportvissers werpen met veel ge noegen hun hengel uit in de branding. Rustig wachtend tot de tijd gekomen is om de lijn weer in te halen. Niet altijd kan die worden ingehaald. Het komt voor dat het ondereind van de lijn is ver dwenen. Maar dan zijn ook de haakjes in de golven beland. Er zijn dit jaar ver schillende onderlijntjes gevonden. Soms aan de voeten van een lustig bader. Opper Hagelaar zou het beter vinden NOG IN LEVEN ZIJNDE GEORGIËRS Omdat veel bewoners van Texel de opstand van de Georgiërs in 1945 hebben meegemaakt en sommigen in een goede verstandhouding met enkelen hunner hebben gestaan, meen ik goed te doen in het publiek mede te delen wat thans omtrent de overlevenden te vertellen valt voor zover dit in West-Europa althans bekend geworden is. Ik doe dit te gereder, omdat mij af en toe nog brieven met vragen naar de overlevenden berei ken. In „Het Vrije Volk" van 17 november 1958 stond een artikel van de heer Dr. van 't Reeve, een medewerker van het Rusland Instituut (een afd. van de uni versiteit) te Amsterdam. In dit artikel werd medegedeeld, dat zeker 51 Geor giërs, die op Texel waren geweest, wer den gerehabiliteerd door de Russische autoriteiten. Dit aantal was genoemd in de Zarja Wostoka (Dageraad van het Oosten), een krant, die in de Russische aal te Tiflis, de hoofdstad van Georgië, verschijnt. Door de vriendelijke mede werking van het Rusland Instituut heb ik van de artikelen, die op 6, 9 en 10 oktober 1956 verschenen zijn, kennis ge nomen. Van de 51 mannen, wier namen ;k thans laat volgen, staat vermeld: „Nu werken zij samen met het gehele Sowjet- volk tot heil van het geliefde vaderland". Hun namen zijn: A. Matsjaidze (ging met de John Hodson naar Engeland); W. Ebralidze; M. Pats- koria; W. Zjgenti; D. Sardzjaveladze; A. Kiladze; I. Kwinikadze; W. Beraja; W. Zozrasjwili; G. Awahof; G. Baindura- sjwili; K. Gojajef; G. Tsgareisjwili; Z. 3adalosjwili; T. Tsjaroejew; B. Lomidze; Sj. Mgwdeladze; W. Zjorzjoliani; S. Solomnisjwili; K. Darzmelidze; G. Dzjimsjeliesjwili; S. Gabriadze; A. Tsilo- sani; G. Turkia; G. Pirtschalwa; G. Dzjanasjia; D. Alawidze; Sj. Artsjaja; K. Gelasjwili; R. Dawidow; N. Stoeroea; I. Begisjwili; E. Artemidze (Politiek com missaris); N. Gongladze (pl. vervangend commissaris); Sjalwa Nozadze; G. Ras- maisjwili; L. Choertsiawala; Sj. Menabdessjwili; A. Zedelasjwili; I. Kakiasjwili; L. Aladasjwili; K. Koezika- sjwili; Sj. Sjalamberidze; T. Lomadze; P. Gwachiarija; A. Dalalidze; N. Schwitaridze; G. Rechwiasjwili; S. Menabdisjwili; Z. Dzjaosjwili; I. Kirwo- lidze. Men kan rustig aannemen, dat deze mensen thans nog in leven zijn en als normale burgers in Georgië werken. Uiteraard rijst de vraag wat het lot is geweest van de overige 150 Georgiërs, die Texel na de opstand in goede wel stand hebben verlaten. In aanmerking genomen de genadeloze dictatuur van Stalin ten tijde van hun terugkeer en de allesbehalve objectieve wijze waarop Eugene Artemidze omtrent zijn landge noten gerapporteerd zal hebben bij de partij-instanties, komt het mij voor, dat dit lot uitermate tragisch is geweest. Van der Vlis. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 2 sept. consultatiebureau Woensdag 2 september worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL OVERDENKING: Kruschen Salts zuivert Uw bloed en zo voelt ge U al gauw weer een ander mens. Daarom wacht er niet mee. Begin de weldadige Kruschenkuur liever vandaag dan morgen. Kruschen spoort Uw bloed zuiverende organen aan tot krachtiger werking. Die worden als 't ware ver jongd en herkrijgen zo de kracht, om onzuiverheden uit het bloed te jagen en daarmee de oorzaak van Uw pijnen te verdrijven. als er niet op die delen van ons strand werd gevist waar mensen hun vertier zoeken. Naast deze plaatsen, zoals De Koog en Westerslag, is nog ruimte ge noeg om een lijntje uit te gooien. We ho pen, dat er geen verbodsborden zullen komen, misschien dat een goed verstaan der genoeg heeft aan een half woord. „Al met al", besloot de opper zijn be toog, „hebben wij, onder adjudant Gul mans, een prettige tijd gehad op het eiland. Wij zijn getroffen door de gast vrijheid van de Texelaar. De toerist heeft hier een beste pleisterplaats gevon den. We hebben ons hier geweldig thuis gevoeld". Straks zullen de vier mannen van de bereden politie weer dienst doen in Den Haag. Prinsjesdag. Hun woonplaats is Apeldoorn, maar als wij de gesprekken zo hoorden van de heren, zijn ze maar heel weinig bij moeder de vrouw. Ook wij vonden het een prettige tijd. heren, en hopen U onder dezelfde gemoe delijke omstandigheden, hier het vol gende seizoen weer te zien. van 21 tot en met 27 augustus 1959 Geboren: Catharina Maria Cornelia, dv. Cornelis van Heerwaarde en Corne lia A. Schraag; Andreas Henricus Theo- dorus, zv. Johannes Smit en Maria D. J. Rutten; Petronella Diedrika, dv. Jacob Boon en Dirkje M. Dijker; Johannes Pe ter, zv. Jan Heinis en Wilhelmina F. H. de Coninck; Paulus Franciscus Maria, zv. Franciscus A. M. Reinhard en Maria J. A. Ditters. Ondertrouwd: Johannes K. Pol en Witeske Kampstra.^ INGEKOMEN PERSONEN Berend Amsing, van Den Helder, Bui tenhaven 5 naar Oosterend, Weststr. 17. VERTROKKEN PERSONEN Hanny Stiggelbout, van Emmalaan 9, Den Burg, naar Amsterdam, Zwanen burgwal 42 I; Gildrina Riemens, van Oosterend, Peperstraat 56, naar Leiden, Rijnsburgerweg 86; Trijntje A. Bremer, wv. Hoogerheide, van Den Burg, Gast huisstraat 21 naar Etten-Leur, van Ber- genplein 39; Cornelia J. M. Telman, van K 68a, naar Amsterdam, Zamenhofstraat 54 hs; Gerard L. v.d. Kuijt (en gezin) van Den Burg, Beatrixlaan 60 naar Den Helder, Havikstraat 12. DE TEXELSE MUZIEKSCHOOL Langzamerhand zijn de scholen op het eiland weer gaan draaien. Diverse kleine peuters hebben hun eerste les gehad. De muziekschool begint vandaag weer. De leerlingen van De Koog en De Hoorn worden verwacht in de CVO- :chool te Den Burg. De kinderen van Oudeschild worden heden in De Waal verwacht. De cursisten uit de omgeving Eierland worden in het leslokaal ver wacht te Zuid-Eierland. Maandag wordt gestart met de lessen :n Den Burg. Het aantal leerlingen dat de muziek school bezoekt is bevredigend. Getracht zal worden om in januari een nieuwe klas te vormen. Van de 124 leerlingen, die zich aan het begin opgaven zijn er nog 120 die weke lijks de lessen van de heer Rijf volgen. DE STEM DES VOLKS A.s. woensdag 2 september vangen de repetities weer aan. We mogen er wel op rekenen, dat alle leden weer present zullen zijn. Voor nieuwe leden een goede gelegenheid zich bij ons aan te sluiten. Velen menen, dat ze niet kunnen zin gen, maar kom eens kennismaken, dan valt het beslist mee en zal het u spijten niet eerder gekomen te zijn. Niet alleen vrouwen, maar ook en zeer zeker zijn mannenstemmen welkom. Aanvang repetitie 8 uur in de voor malige o.l. school aan de Burgwal. GRONDAANKOOP De N.V. Ph. Vlessing heeft van de heer J. C. Quint een stuk grond gekocht aan de Dorpsstraat hoek Kaapstraat te De Koog. Wat er precies op dit perceel dat 1600 m2 groot is, gaat verrijzen, wil den de heren Vlessing ons nog niet ver tellen. Gissen kunnen we ook niet, want genoemde N.V. strekt haar belangen over verscheidene branches uit. DEN HELDER-TEXEL De jaarlijkse zwemtocht van Den Hel der naar Texel zal morgen plaatsvinden. Er bestaat grote belangstelling voor de overtocht. Bij gunstig tij zal er om on geveer kwart over tien worden gestart vanaf het clubgebouw „Het Marsdiep". Verwacht wordt dat de zwemmers om half een weer in Den Helder terug zul len zijn. MAANDAGAVOND TAPTOE Ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina zal het Kon. Texels Fanfarekorps in samenwer king met de Drumband, maandagavond negen uur een taptoe verzorgen op de Groeneplaats. S.V. TEXEL Morgen gaan we naar Amsterdam en spelen tegen een VVA-comb. Laten we proberen een goed figuur te slaan en er een prettige dag van te maken. We gaan met een kleine bus; gaan met de eerste boot over en komen met de boot van half 8 weer thuis. Veel succes! Met ingang van woensdag 2 september a.s. trainen de welpen van 5 tot 6 uur de adspiranten van 6 tot 7 uur en de junioren en senioren van 7 tot 8.30 uur op het terrein. Nu het balchampêtre achter de rug is, kan de opkomst nog beter zijn. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 29 augustus op om 5.45 uur en gaat onder om 19.36 uur. Maan: 3 sept. N.M.; 9 sept, E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 29 aug. 3.10 en 16.07; 30 aug. 4.35 en 17.34; 31 aug. 5.53 en 18.48; 1 sept. 7.02 en 19.51; 2 sept. 8.00 en 20.46; 3 sept. 8.53 en 21.38; 4 sept. 9.42 en 22.20; 5 sept. 10.22 en 22.57. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. GEEN VALSE GETUIGENIS Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, luidt het 9e van de 10 Geboden (Ex. 20 16). Ondanks alle leu zen en vlugschriften tegen het „rodde len" komt de gehoorzaamheid aan dit gebod nogal eens in de knoei. De laatste tijd lezen we in deze courant telkens weer enthousiaste al dan niet ingezonden stukken als kritiek, protest of veroordeling. Een krantennummer later wordt de zaak dan weer min of meer fel verdedigd of rechtgezet, enz. En intussen is de op- praak er geweest, bedenkelijke bijge dachten begeleiden voortaan voorlopig de persoon of de zaak, waar het om ging. De vrijheid van meningsuiting geeft ook vrijheid tot valse getuigenis, geeft ook mogelijkheid tot losbandigheid in ge schrifte, los van de band, waarmee God in Zijn 10 Geboden de mensen aan zich wilde verbonden houden. En dan zakt het levenspeil, tot in de modder, in het moeras. Ook al hebben sommigen er hun plezier aan. God is niet zo gesteld op vrije me ningsuiting, dat elk getuigenis Hem als een serieus levensteken hartelijk welkom is. Omdat Hij liefde is en omdat er valse getuignissen in de wereld mogelijk zijn, niet alleen, omdat ze onwaar zijn, maar ook omdat ze uit het bedrieglijke, giftige arsenaal van de duivel geloosd worden, al is het zonder dat men er direct erg in heeft. Daarom heeft Hij zich in zijn Zoon waarschuwend nader uitgesproken: „Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, want met de maat, waarmee gij meet, zal u gemeten worden". Onze mond behoeven we, mogen we niet dichthouden, we mogen niet alles in het duister laten. Het getuigenis, dat God van een ieder vraagt, dat waar is en niet chter gehouden mag worden, was Jezus' •pdracht, toen Hij deze wereld, die Hem gekruisigd had, verliet: „Gij zult Zijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde". Wie van de waarheid houdt en op wil komen voor de goede weg door het leven en daarom krantenstukjes schrijft en op andere wijze zijn mond opendoet, moge voor God, die alles weet en ziet, beden ken. dat de weg, de waarheid en het leven de titels van Jezus Christus zijn, „een getuigenis, dat waar is, want de Vader getuigt van Mij". En dan komt het er tenslotte opaan, wat er uit die getuigenissen resulteert. Wat er uiteindelijk voor een oordeel over de betrokkenen, over onszelf gevormd zal worden. Als dat van onze getuige nissen alleen moest afhangen Voor de onontkoombare laatste rech terstoel Gods wordt definitief getuigenis gegeven. Merkwaardigerwijs is dat voor Christus' discipelen de plaats, waar Christus zelf een „valse" getuigenis af legt, uit liefde: „deze zijn rechtvaardig, want zij hebben in Mij geloofd". Waa. 0p een gaat u rustig onder zeil FA. FRANS ZEGEL KZ. 14e WADDENCONFERENTIE OP AMELAND De 14e Waddenconferentie zal worden gehouden op Ameland op 20 en 21 okto ber a.s. In 1960 zal deze jaarlijkse conferentie der eilanden op Texel plaatsvinden. OMVANG TEELTRECHT BLOEMBOLLEN 1959-1960 In antwoord op een schrijven van het het bestuur van het Landbouwschap zijn mening bekend gemaakt over de omvang van het teeltrecht voor bloembollen voor het teeltjaar 1959-1960, zulks in over eenstemming met de inzichten van de afdeling Bloembollenteelt. Ten aanzien van de narcissen is de laatste jaren het areaal van 7 tot 9°/o onbenut gebleven. Uit dien hoofde zou gesteld kunnen worden, dat er geen be hoefte is aan uitbreiding van het teelt- recht. Toch stelt het Landbouwschap een kleine uitbreiding voor en wel van 3%, opdat er voor de kwekers wat meer arm slag komt. Het is niet uitgesloten, dat daardoor ook voor de jonge kwekers het stichten van een bedrijf gemakkelijker zal worden. Ten aanzien van de hyacinten is het Landbouwschap van oordeel, dat een uit breiding met 3% verantwoord is aange zien de export over de laatste jaren een gezonde stijging vertoont. Ten aanzien van de tulpen tenslotte meent het Landbouwschap, dat een uit breiding met 5°/o verantwoord is. Het Landbouwschap stelt derhalve aan het Produktschap voor Siergewassen voor het teeltrecht voor narcissen, hya cinten en tulpen vast te stellen op resp. 1030/o, 103% en 105% van de omvang van het teeltrecht van het voorafgaande jaar. passend en verrassend elegant

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1