BAZAR Tempo vrachtwagentje De Stem des Volks Dames repareren en omwerken bontmantel Rundveefokver. Texel BöBEBKZBS Naar de Huis houdschool De kenner en weter zegt Roest vlees is beter Laatste 5-daagse Garage Johannes Huiswerk hout i/leisje gevraagd Mandolinecursi blokfluitcursu b Maandagavom Taptoe Assurantie kantoor GerDro Een dagje naar Den Helder „FORMOSA' RIJWIELEN Rijwielen Tandems Solexen axi Garage Re n Cadeautje Gymnastiekvereniging Texel 30 kop sneeuw klokjes. Dokter Renout Den Burg, Texel aug. 1959|spreekuur V. 12-1 uur ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 29 augustus De Waal, Doopsgezinde kerk, Verkoop- dag Ned. Herv. Gemeente. Maandag 31 augustus Den Burg, Taptoe door Kon. Texels Fanfarekorps en drumband Marg. Sin clair. Donderdag 3 september Den Burg, Dorpshuis, ledenvergadering fotoclub „De Kiekendief". Vrijdag 4 september 1959 Den Burg, „Oranjeboom", Vertoning Texelfilm. GESLAAGDE RONDGANG TEXELS FANFARE DOOR OUDESCHILD Oudeschild Begunstigd door goed weer heeft het Texels Fanfare donder dagavond de traditionele rondgang door het dorp gemaakt. Toen van de start plaats bij de o.l. school werd vertrokken, werd het korps door een flinke stoet gevolgd, waarvan veel kinderen met een lampion. Met de fakkels erbij was het een fleurig gezicht. De belangstelling was zeer groot. HOOFDINGELAND HERBENOEMD De heer Jan C. Witte Jzn., Postweg. Eierland, is bij enkele kandidaatstelling herbenoemd tot Hoofdingeland van de polder Eierland. DE LAATSTE STRIJD Den Hoorn Al jaren organiseert het actieve fanfarekorps D.E.K. in de zo mermaanden de bekende strijd om de man en de vrouw. Ook dit jaar trok DEK op het terreintje t.o. de Herv. kerk zeer veel belangstelling en werd er om de souvenirprijzen een hele strijd gele verd. Door de vele deelnemers werd enthousiast gestreden. Dinsdagavond wordt voor de laatste maal in dit seizoen de strijd gestreden en dan gaat D.E.K. zich weer ten volle wijden aan het winterprogramma. Dus dinsdagavond allemaal present en mee doen. UTRECHTSE NAJAARSBEURS Op de aanstaande Najaarsbeurs, die van maandag 7 tot en met zaterdag 12 september te Utrecht wordt gehouden, zullen 1138 firma's uit 24 landen verte genwoordigd zijn. De komende Najaarsbeurs, waarop uit sluitend gebruiksgoederen worden ge- exposeerd, beslaat een oppervlakte van 20.000m2. De inzendingen zijn op de parterre en de vijf verdiepingen van de Jaarbeurs gebouwen en in een tijdelijke hal op het Vredenburg te bezichtigen. WEER LOOS ALARM Woensdagavond heeft de reddingboot „Prins Hendrik" weer een vergeefse reis gemaakt. Een boer op ons eiland ont dekte tijdens het melken 's avonds om zes uur een rode vuurpijl. Gedacht werd dat er een schip in nood verkeerde. De „Prins Hendrik" vertrok vanuit de Helderse haven en is lange tijd aan het zoeken geweest tussen het Vogelzand en het Scheurrak. Maar er werd niets ont dekt. DONDERDAGAVOND CABARET Onder auspiciën van het Amfibisch Oefenkamp Texel wordt er donderdag avond, aanvang 8 uur in „De Oranje boom" een buitengewoon goed cabaret- programma verzorgd. Van de medewerkenden zijn „De Sel- vera's" op ons eiland niet onbekend. Bernard Barends is de conferencier van deze avond. Toegangsbewijzen zijn in voorverkoop bij de WV-bureaus TEXELSE BOYS-NIEUWS Voor het 1ste en 2de elftal is zondag een wedstrijd ingelast. Boys 1 gaat uit naar BKC 2 en Boys 2 speelt thuis tegen Watervogels 3 om 1.30 uur op het ge meente-sportveld. Boys 1 vertrekt om 10 00 uur vanaf bushalte postkantoor. De junioren gaan vanavond bij Cocks- dorp 2 op bezoek, aanvang 6.45 uur. Ver trek om 5.30 uur per fiets bij goed weer, anders per auto. Terreindienst: H. v. Tongelen, A Ze venhoven en Jn. Zoetelief op het ge meentesportveld. Zijn we zaterdag weer allemaal pre sent op het Boysveld, ook de adspiranten hoor. S.V. DE KOOG Zondag speelt De Koog 1 thuis een vriendschappelijke wedstrijd tegen ZDH 1. De wedstrijd begint om half drie en is een oefenwedstrijd voor de competitie. In afd. 3 J krijgen we de volgende tegenstanders: Helder 5. Kaagvogels 3, Kreileroord 1, Oosterend 1, Oudesluis 2, Tex. Boys 2, Watervogels 3 en Wierin- gerwaard 2. Vier nieuwe clubs dus voor De Koog 1 en drie voormalige tegen standers van ons tweede. Zondag 13 september a s. beginnen we weer. Voorlopig met 1 elftal en als we van enige spelers de toezegging krijgen, dat we geheel op ze kunnen rekenen, dan kunnen we De Koog 2 alsnog toe voegen. Op wie mogen we rekenen? De toto is inmiddels weer begonnen. Mogen we weer op het deelnemers legioen rekenen van het afgelopen sei zoen? Wilt U de formulieren bij de se cretaris bezorgen? Bij voorbaat onze dank. MAANDAG 7 SEPTEMBER SCHAPENFOKDAG Onze vermaarde fokveedag ligt weer in het verschiet. 7 september zal de Groeneplaats weer omgetoverd zijn een woldek, dat dit jaar zeker groot mag worden genoemd. Het aantal inzendingen voor deze jaar lijks terugkerende show is: Oudere rammen 17; tweejarige rammen 18; Éénjarige rammen 32; drietallen ïamlammeren 14; Schapen met 2 of meer ramlammeren 29; Schapen met 1 ooi- en 1 ramlam 46; Schapen met 2 ooilamme ren 10; Schapen met 1 ramlam 53; vier tal oudere ooien 4; viertal éénjarige ooien 8; viertal ooilammeren 21. GROOTSE SHOW VAN BAKKER S IJZERHANDEL Bakker's Ijzerhandel heeft deze week een zeer interessante show van haarden en kachels gehouden. Over bezoek had men niet te klagen! Het viel voor de talrijke bezoekers niet mee om een keus te maken. Wij wil ien niet graag beweren, dat de expose rende firma geen assortiment heeft Circa zeventig modellen waren in de zaal van Casina uitgestald. De kolenkachel domineert nog steeds maar de oliestook wint zienderogen ter- ïein. De oude vertrouwde modellen wa ren vertegenwoordigd. Ook de nieuwste vindingen op verwarmingsgebied ston den keurig groeps- en fabrikaatsgewijs opgesteld. Dat er in de loop der jaren heel veel op dit gebied is veranderd, werd zichtbaar door de wandversiering in de zaal. Modellen uit de tijd van onze voorvaderen. Heel wat anders dan de moderne oliehaarden van nu. Even lucifer er in en de kijk is er af. De fabrikanten hebben met de nieuwe modellen rekening gehouden met het probleem: Warme hoofden, koude voeten. Er is meer aandacht besteed aan de warmteuitstraling. Het branderssys teem is practisch onveranderd. Naast deze indrukwekkende serie ka chels waren er ook de nieuwste snufjes op huishoudelijk gebied. Het clrie-in-een Tornado product, de koffiemolen-klop- per-mixer is een welkom geschenk voor iedere huisvrouw. Of heeft U meer inte resse voor de elektrische oven met braadspit? Ook kunt U voortaan de aardappelen schillen in een mum van tijd, zes slagen aan de molen en het is gepiept. Vistal pannen voor elektra en gas, bijzonder licht. Tinnic droog-schuimreiniger is het beste reinigingsmiddel voor stoffen, die niet vochtig mogen worden. Ideaal voor vloerkleden, lopers, matrassen, autobe kleding enz. De Ezyl vloerwnjver is ook een nieuwe vinding. Alleen Uw vloer maar inwrij ven, de „was" loopt automatisch toe. Uitwrijven is er niet meer bij. Ook op het gebied van de gasfornuizen iets nieuws. Waren er voorheen alleen de witte fornuizen, nu zijn ze er ook in wee en meer kleurige uitvoering. Een ieraad in de keuken. De firma heeft voorgaande jaren steeds de zgn. besloten show gehouden. Dit jaar voor het eerst de doorlopende show. Deze manier zal zeker in de toe komst gehandhaafd blijven, want het publiek is op deze manier geheel vrij. En het is ook bij Bakker's Ijzerhandel zo: Klant is Koning. OVERKANT: TEXEL HOORT NIET VOOR NIETS BIJ ONS Vastelanders vinden trip naar Texel uitje De voetbal is weer aan het rollen. Ook op het eiland zijn de diverse verenigingen, na een verdiende rust, weer in actie. Het hieronder geplaatste artikel is afkomstig uit de speciale sporteditie van „Het Vrije Volk". In bondskrinqen heeft men alle be wondering voor de Texlse verenigingen die elk seizoen weer in staat blijken hun benodigde vastelandreizen te kun nen maken. Er is voor deze trips nogal wat nodig, want het reizen is niet be paald goedkoop. Wel heeft men van bondsweqe getracht de TESOdie het monopolie heeft voor de overvaart te bewegen tot goedkopere tarieven voor sportverenigingenmaar die poging is nutteloos gebleken. Plezierig is evenwel dat de maatschappij haar dienstrege ling wat aanpaste aan de verlangens van de sportwereld. Dat was al een be langrijk winstpunt. Voor de jeugd is er geen probleem. Die blijft voetballen op het eiland. Daar is een eigen competitie. Het zou ook te kostbaar worden om ook die elftallen over het Marsdiep te sturen. Trouwens, die jongens spelen voorna melijk zaterdags. Er zijn nogal wat ker kelijke knaapjes bij, en dat maakt spe len op zondag vrijwel onmogelijk. Zonder deze jongens zouden verschillende clubs misschien niet eens een elftal op de been kunnen brengen. Van de zijde der vastelandclubs zou den zeker ook bezwaren zijn gekomen om de jeugd naar Texel te sturen. Niet alleen omdat het kostbaar is, maar ook vanwege de lange duur. Een elftal uit Schagen bijvoorbeeld zou om 9 uur al weg moeten en eerst 's avonds om 6 uur thuis zijn. De jongens zouden zo'n uit stapje wel leuk vinden, maar geleiders zou je hiervoor niet warm kunnen krij gen. De clubbesturen hebben over het alge meen wel een broertje dood aan de rei zen naar Texel. In de praktijk blijkt dat de spelers zelf er niet tegen opzien. Voor hen is het een feestdag, een uitje. En nu de dienstregeling wat is aangepast aan de behoefte van de clubs, valt er nog minder op het uitstapje aan te merken. De toestanden zijn wel eens anders ge weest. Dan moest de club van Cocksdorp zondagsmorgens om vijf uur weg om even anderhalf uur op het vasteland te spelen en was dan 's avonds laat weer terug. Met des te meer bewondering mag daarom worden gesproken over de vol houdende Texelaars. dat het nu eenmaal niet anders kan en dat de jongens van het eiland de gele genheid moet worden geboden om ook buiten het eigen kringetje te kunnen voetballen. Op Texel is het overigens een attractie als er een vasteland-club komt spelen. Dat is 's winters vrijwel het enige vertier in de kleine dorpjes. Even sterk Het is wel jammer, dat er zo weinig variatie is in de sterkte van de Texelse verenigingen. Het zijn bijna alle derde klassers. Vandaar dat de tegenstanders vrijwel steeds uit de buurt van Den Hel der komen, want voor spreiding is er vrijwel geen mogelijkheid. Het zijn dan le lagere elftallen, die tegenover de Texelaars komen te staan. Dat is duur en lastig. Die elftallen be staan merendeels uit getrouwde spelers, die het misschien wel eens een keertje goed vinden om een lange dag van huis te zijn, maar die er tegenop zien als het drie of vier maal per seizoen moet ge beuren. Er is een keer een proef genomen met een grotere spreiding. Toen zaten veel Westfriese clubs in de competitie bij de Texelse verenigingen. Dat is een barre geschiedenis geweest, die niet zo spoedig zal worden herhaald. De Bond drukt de reiskosten voor de verenigingen zoveel mogelijk door twee of drie elftallen te laten samenreizen. En het is ook zo dat als een partij op Texel niet doorgaat de wedstrijden voor de andere meereizende elftallen ook worden afgelast. Pont Van vele kanten zal een zucht van verlichting worden geslaakt als het eens zover komt dat een pont de verbinding over het Marsdiep gaat onderhouden. Dat betekent dan een geregelde over vaart van een half uur. De plannen zijn er. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Maandcollecte voor de kerkvoogdij Vrijdag 4 sept, doopzitting in de kerk om 8 uur. Beide ouders worden ver wacht. Den Hoorn 9.00 en 10.30 uur Ds. G. H. Wolfensberger De Koog 9.30 uur Ds. Waardenburg De zondagsschool begint weer en wel om half twaalf. De Waal 11 uur Ds. Waardenburg Oosterend half 10 ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkvoogdij 19.30 uur Ds Klijnsma, jeugddienst Maandcollecte v.d. kerkvoogdij Oudeschild 11 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkvoogdij GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 19.30 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 19.30 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10 en 15.30 uur Ds. Strating van Alkmaar GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10 en 3 uur Dienst in het Gebouw voor Chr. Belangen. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 9.30 uur Ds. Th. van Veen De Koog 19.30 uur Ds. Th. van Veen 3 september a s. hoopt onze beste vriend Piet van der Wulp zijn 25ste verjaardag te vieren Wij staan maandag weer met winterjaponnen en wintermantels, winterkleding voor spot prijzen op de markt. Doe nu u voordeel. Van de winter betaalt u het dubbele. KLAVER, Floraplein 7, Haarlem Halve prijzen Te koop zeer sterk zuinig in gebruik door aanschaf zwaardere. Zacht irijsje M.S. de Zes 5 TEXELAARTJES Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Voorheen en nu hèt adres voor U, Carel Schmidt, uw kleermaker. Elke week op Texel Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Verse zeepieren te koop bij J. Kok, Het Witte Huisje, 't Horntje Uit de hand te koop: hout, liggende einde Ko- gerstraat. Heden tussen 12 en 4 uur en maandag. P. Heij. Vakantie? Prima ca mera's vindt U bij foto- bedrijf Jan de Waal, We verstraat 51, Den Burg. Ook Uw adres voor ont wikkelen, afdrukken, de modernste foto-albums. Klaverjasclub Den Burg. Vrijdag 4 septem ber beginnen we weer in het Dorpshuis om 8 uur. Introducé's en nieuwe le den zijn welkom Te huur aangeb. een schuur staande Schilder end no. 28 Te bevr. P. J. Brouwer, P. Planciusstr. Den Helder Te k. hands damesrijwiel g.st. 25,Kogerstr. 54 Te koop schuiftafel, huiskamerstoelen, 4 fauteuils, salontafel, 2 keukenstoelen, Velveto kleed 2x3 m., keukenlo per, gangloper, huiska merlamp. Beatrixlaan 60 Te koop bloembollen- Waalderstr Wie heeft Gerry zijn grijze jasje met ritssluiting gevon den? Verl. op de steiger v.d. haven te Oudeschild. Gaarne terug Molenstr. 24, Den Burg Te koop aardbeiplanten. P. v.d. Slikke, Westerweg B 131 Te koop gevr. tamme konijnen en liefst meer delige hokken. Max Rijk, Binnenburg 13, tel. 260 Goed tehuis gezocht voor twee lieve kleine poesjes. K. Tjepkema, P.H. Polder Te koop knobbelganzen en konij nen. Henk Koorn, De Dennen Te k. z.g.a.n. houten wringer. West straat 18, Den Burg Te koop gevr. een wan delwagen. Warmoesstr. 62 Te koop z.g.a.n Peerless damesfiets ƒ125,R. Visser, Singel 363, Oudeschild Te k. een weckketel met J standaards en 30 weck flessen en 2 grote en J kleine Keulse inmaakj- potten. Wilhelminalaan 80 Wie heeft er een goede 2e hands pick-up, met of zonder platen te koop. Harry Donker, Schilderend 15, Den Burg Te koop aangeb. een luxe hengstveulen, Swaerts, Hogeberg Te koop best zwart hengst veulen. 3 w.v. Joh. Kik kert, Westergeest Foto's opening Chr. kleu terschool Oosterend kun nen tot 5 september wor den besteld bij Cor Bre mer Te k. standaard Fungerd '49 automobiel. Ziet er netjes uit, 2-pers. ledikant met spiraalma tras, dressoir, theemeu bel, schuiftafel. Mantje, Hogerstraat Wegens aanschaf grotere, een z.g.a.n. oliestookkachel, merk B D „Ambassa deur" te koop. T. D. Sluis ,Boschrand", De Koog Op het vasteland heeft men het begrip koot^tel T B^Czn Langs deze weg betuig ik mede namens de familie mijn innige dank voor het medeleven ons betoond, tijdens de ziekte en het overlijden van onze ge liefde moeder en grootmoe der mevr. M. A. Bruijn geb. v. Alphen H. A. BakkerBruijn Woensdag 2 sept. vanger le repetities weer aan Aanvang 8 uur. Voormalige o.l school Hollebol. Het Bestuur. Het vertrouwde goedkope adres is Joubertstraat Den Helder 24 Steeds voorradig puik beste aardappelen 20 ct per kg thuisbezorgd P. Beers, Molenstraat 30 Telefoon 613 Voor de trip naar 's-Her togenbosch op 3 en 4 sept zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Vertrek donderdagmorgen om 5 uur van het post kantoor. B. Oostra VOORT BAKKERS IJZERHANDEL Dan is er nodig Garen Naalden Spelden Centimeter Radrerwiellje Schaar Kleermakerskrijt Rijggaren Vingerhoed Verkrijgbaar bij 0. v. Sambeek- Schrama De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat de kantoren van de SOCI ALE DIENST cn de HUIS VESTING ingaande 2 sept s. zijn verplaatst naar De Zes 2 le Den Burg. De Burgemeester voornoemd C. de Koning Zorg nu voor een goede wekker Junghans Diehl Westclox en Lancaster wekkers met vol radium en I jaar garantie reed: vanaf f7,50. Pluimveehouders, u maakt nu voor slechts f 6,50 van uw wekker een prima schakelklok met de Jaz contracteur Bakker, Groeneplaats Uw adres voor betere uurwerken wederom reclame van carbonade f 2,- 500 gr alleen zaterdag 30 augustus tot 3 sept. Vertrek 8,30 van Den Hel der. Nog 8 plaatsen vrij f 75,- per persoon. 't Zand tel 326 Ook dit jaar kan uw kind onder leiding huiswerk komen maken. Voor inlichtingen en aan gifte maandag 31 aug. aan de C V.O. school Wtlhei mtnalaan van 3,30—4,30. A Hörst, H. Rugenbrink rE KOOP alle soorten van „De Lindeboom", ook ramen, deuren, kozijnen enz. alles in prima staat. Inlichtingen en bezichtigen bij De Lindeboom. voor de winkel. Bakkerij De Hoop De Koog GEVRAAGD nette huishoudster gezin op Texel met 4 schoolgaande kinderen waar vrouw des huizes voor lange tijd afwezig is Br nr 1302 bur vd blad Te koop aangeboden| een houten noodwoning 20x5 voor vele doeleinden gebruiken. C Handgraaf, Eierli Tel. 262 en Aanmelden voor 1 se| leeftijd vanaf 7 jaai J. Visse Heden zaterdagmiddag 2,30 uur en zaterdagavt o 7,30 uur in de Doopsg kerk te De Waal op de Groeneplaats aanvang 9 uur, Belangrijk beter ei goedkoper bij Neem de proef op dest Telefoon 35! De Koog of weer naar huis, Dan eerst nog iets nuttig: in Café-Restaurant Broodje kroket f 0,5 Koffie per kop f 0,3 Gehakt met brood f 1,5 Huzarensalade met brood 1,7 Koningstraat - Den Held te huur per dag en per wee GARAGE KIEVIT. Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker i Oosterend I Kapper Bakker, Tel. 20 Ie klas huurt u bij ZEGEL Tel. 150. Den Burg, Texel Telefoon 333 q.g. telefoon 101 voor groot of klein Dan moet U imme bij J. P. STAM zijn De lessen vangen volgende week weer aan op d volgende uren: GEVRAAGD allround tractor chauffeur en/of leerling dragline- machinist Fa Goedkoop en De Vries Hollewalsweg RECTIFICATIE Herv. Zondagsschool De Koog Zondag as 30 aug half 12 worden de kinderen vanaf 5 jaar in het Jeugd huis verwacht TE KOOP Verhoeve. Eierland Tel 256 houdt maandag 31 aug. Meisjes 45 jaar Meisjes 67 jaar Meisjes 89 jaar Meisjes 1011 jaar Meisjes 1213 jaar Meisjes 1415 jaar Dames boven 15 jaar Dames sen. 2535 jaar zaterdags zaterdags dinsdags dinsdags dinsdags dinsdags 2.45-3.30 uui 3.30-4.30 uil 5.00-6.00 uu: 6.00-7.00 uu; 7.00-8.00 uil 8.00-9.00 uu! Dames sen. boven 35 jaar maandags dinsdags 9.00-10.30 uui maandags 9.15-10.30 uu Jongens 45 jaar Jongens 68 jaar Jongens 912 jaar Jongens 1216 jaar Heren boven 15 jaar Volleybal dames Volleybal heren zaterdags zaterdags vrijdags vrijdags 8.00-9.15 uuf 2.00-2.45 uur 4.30-5.30 uui 6.00-7.00 uur 7.00-8.30 uui vrijdags 9.00-10.30 uui donderdags 9.00-10.30 uui woensdags 9.00-10.30 uui Alle leden worden dringend verzocht op tijd aan wezig te zijn. Aangifte nieuwe leden op de lesuren. HET BESTUUR. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend, dat aanvraagformulieren voor een kam- peerexploitatievergunning voor het jaar 1960 tel gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn, alwaar zij ook, volledig ingevuld en ondertekend, dienen te worden ingeleverd en wel vóór 5 september a.s. In dit verband wordt nogmaals en met nadruk gewezen op het bepaalde in artikel 2 van de Kampeerverordening Texel, dat het verboden is. tenzij met vergunning van Burgemeester en Wet houders, als rechthebbende op enige kampeer plaats toe te laten, dat daarop of daarin wordt gekampeerd. Als kampeerplaats wordt aangemerkt elk ter rein, waar al dan niet tegen vergoeding de gelegenheid wordt geboden te kamperen in een tent, tenthuisje, een kamphuisje of een kampeer wagen en elk ander gebouw of bouwsel, waar daartoe al dan niet tegen vergoeding gele genheid wordt geboden. Burgemeester en wethouders van Texel, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris. P. Beemsterboer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2