I i de keus van mense die P-K waliteit wense: SCHOOLTASSEN Tekort f 301,856 SCHOUW Wij zijn met vakan in alle prijsklassen. Begroting 1960 van Gemeente Texel: Wegens vakantie gesloten winkelmeisje Taxi nodig Najaarstoffen TEXTIELHUIS ZEGE e Clean wasmachine f 149,- Jan Agter zorgt er voor Elke se. een SPAR-voordeeldag Mantje's Schoenhaüde voor lederwaren en koffer WH Noodzakelijke uitgaven deden onze ge meente in uiterst precaire situatie geraken Voor ons ligt een lijvig boekdeel: Ge meente Texel, Begroting 1960. Op 25 sep tember a.s. zal onze Raad deze uiterst belangrijke materie te behandelen krij gen. Voorwaar geen sinecure Wij beperken ons thans tot de inlei dende brief van het college van B. en W. In de volgende nummers van onze cou lant zullen wij op verschillende details terugkomen. Na gewezen te hebben op het tekort van de ontwerp-begroting voor het jaar 1960 van 301.856, schrijven B. en W. aan de Raad onzer gemeente: „Van het investeringsprogramma zoals dit in de begroting 1959 was opgenomen zal in dat jaar vrijwel niets kunnen worden gerealiseerd. Tot tweemaal toe zijn op de begroting 1959 belangrijke be zuinigingen toegepast. Het was noodza kelijk een investeringsprogramma van luim anderhalf miljoen van de begroting af te voeren. Daar aan bedoelde kapi taalsuitgaven een grote urgentie moet v/orden toegekend, zijn zij wederom op de begroting 1960 opgevoerd. Het inves teringsprogramma van laatstgenoemd jaar, ten bedrage van 1.735.820,be staat dan ook voor het grootste deel uit uitgaven, die oorspronkelijk op de be groting van 1959 waren geraamd. Wij spreken de hoop uit, dat het ver zoek om verhoging van de uitkeringen uit het Gemeentefonds zodanig resultaat zal hebben, dat in het jaar 1960 daad werkelijk kan worden overgegaan tot het treffen van de noodzakelijke voor zieningen, welke in de le begrotings wijziging zijn opgenomen. Naar onze mening is de enige oplossing voor verbetering van de zeer slechte financiële situatie van de gemeente de verhoging van de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Indien de centrale overheid niet be reid is hieraan mede te werken, zal de verantwoordelijkheid voor de toestand die alsdan zal ontstaan bezwaarlijk voor rekening van het gemeentebestuur kun nen worden genomen. ZEER GESLAAGDE TAPTOE Ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina werd door het Kon. Texels Fanfarekorps en de drumband Margaretha Sinclair maan dagavond j.l. op de Groeneplaats een zeer geslaagde taptoe geblazen. Bij bla zen alléén bleef het niet. Imponerend was het zeer zacht inge zette en steeds aanzwellende tromge roffel, waarbij alle beschikbare trommels waren ingeschakeld. Een samenwerking, die voor herhaling vatbaar is. Het tal rijke publiek bestond voor het grootste deel uit Texelaars. De taptoe leek tevens haast een afscheid van het seizoen: Texel wordt weer geheel aan de Texelaars overgelaten. Wel, het „stille" seizoen uitstekend ingezet. BEENTJE GEBROKEN Maandag heeft het 3-jarig dochtertj van de fam. S. een beentje gebroken toen het plotseling de straat overstak en door een fiets werd aangereden. EEN THEELEPELTJE TEGEN KINDERVERLAMMING Een mens verwerft de beste onvat baarheid tegen een besmettelijke ziekte door die zelf door te maken. In beginsel zou men dus zijn best moeten doen om geïnfecteerd te worden om daardoor voor de rest van zijn leven immuun te zijn. Inderdaad wordt dit wel gedaan. Rodehond, die in de zwangerschap de ernstigste gevolgen voor het aanstaande 1 ind kan hebben, verloopt bij kleine kinderen gewoonlijk als een lichte onge steldheid. Daarom hebben een aantal Engelse moeders kinderpartijtjes voor kleine meisjes georganiseerd, waarbij op zettelijk kinderen met rodehond werden uitgenodigd. Dezen zullen dan anderen infecteren die daardoor later beschermd zullen zijn gedurende een zwangerschap, waarin anders hun kind bedreigd zou worden. Helaas is dat voor kinderverlamming veel te gevaarlijk. Want ieder kind dat besmet wordt loopt kans op verlammin gen en levenslange invaliditeit. Dus heeft men zijn heil gezocht bij het dode virus, het Salk-vaccin, dat inderdaad met suc ces wordt ingespoten. Echter, niet alle gevaccineerden worden werkelijk im muun en als ze het worden dan is dat niet eens voor hun leven. Uitgaande van de ervaring dat de na tuurlijke besmetting de beste waarborg biedt, hebben afzonderlijke groepen, vooral in U.S.A. naar een poliovaccin ge- Wij zijn er vast van overtuigd, dat er zocht, dat langs de natuurlijke weg, dus alle aanleiding is de gemeente Texel te gemoet te komen in de zeer hoge lasten, die als gevolg van het toerisme op het budget drukken. Zeer tot onze spijt hebben verzoeken om een hogere uitkering in het verleden bij de centrale overheid niet een zoda nige weerklank gevonden, dat de behoef te aan algemene dekkingsmiddelen kon worden bevredigd. Thans is de gemeente Texel door de strikte noodzaak tot het doen van velerlei urgente uitgaven in een uiterst precaire situatie geraakt. Met het wetsontwerp inzake de nieu we financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten is in de begroting nog geen rekening gehouden. Globale berekeningen hebben aangetoond, dat deze nieuwe regeling een belangrijk na deel voor de gemeente Texel zal ople veren! Wij spreken de hoop uit, dat aan de nieuwe regeling een element zal worden toegevoegd op grond waarvan met bij zondere omstandigheden van een ge meente, zoals deze ongetwijfeld voor on ze gemeente gelden, op voldoende wijze rekening kan worden gehouden. VERKENNERS IN NATIONALE WEDSTRIJD De Zwanenpak van de St. Jeroengroep, die met een pak uit Beverwijk Diocees Haarlem vertegenwoordigde, heeft de 5de plaats weten te bezetten. Een mooi succes voor de eerste maal en bovendien waren zij nog de jongste deelnemers. De wedstrijd duurde van vrijdag tot en met zondag. Z.D.H.-NIEUVVS Het eerste speelde zondag aan De Koog een vriendschappelijke wedstrijd tegen De Koog. Wij wonnen met 85. Zondag komt De Koog met 2 elftallen naar Den Hoorn voor oefenwedstrijden. 1.45 uur ZDH 1-De Koog 1; 3.30 uur ZDH 2-De Koog 2. Donderdagavond wordt de Mok-beker op de cabaretavond aan onze vereniging uitgereikt. Hiervoor zijn de spelers van ons elftal, dat er toentertijd in slaagde met 62 van de Mok te winnen, uitge nodigd. door het maagdarmkanaal kon worden opgenomen en dat bestond uit levend virus, maar zo verzwakt, dat het het ze nuwstelsel niet meer kon aantasten, ter wijl het toch krachtig genoeg bleef om in het menselijk lichaam voldoende af- weerstoffen te vormen. Onafhankelijk van elkaar is het dr. Cox (van de Lederle-fabrieken) en dr. Sabin (van de Merck-fabrieken) gelukt dit doel te bereiken. Een theelepeltje Cox-vaccin geeft jarenlange immuniteit tegen de drie soorten van kinderverlam ming. Driemaal een pil van Sabin tegen elk van de drie stammen van het polio virus. Heel eenvoudig! Maar wie in het septembernummer van het populair-medische maandblad „Spreekuur Thuis" leest hoeveel jaren an onderzoek en mislukking doorwor steld zijn, hoeveel miljoenen dollars moesten worden uitgegeven eer een werkzaam vaccin van levend virus zon der gevaar door een mensenkind met een glaasje water kon worden ingenomen zal begrijpen welk een machtig werk hier is verricht. Duizenden apen, konijnen, ham sters en muizen hebben als tussengast- heer gediend, waarin het kwaadaardige poliovirus is blijven leven maar aanvals- kracht heeft verloren. Toen werd ontdekt dat het ongeboren kuiken in het bebroede ei een voortref- lelijke kweekplaats was om het virus tot de gewenste sterkte terug te brengen. Het spreekt vanzelf dat deze vaccina tie- met-een-lepeltje enorme voordelen biedt, vooral bij het immuniseren van grote bevolkingsgroepen. Niet het minst in achtergebleven gebieden. Door deze lepeltjes-vaccinatie bij mil joenen toe te passen zal het wellicht mo gelijk zijn de kinderverlamming geheel uit te roeien. Daarvoor echter is een voortreffelijke organisatie met langdurige voorbereiding nodig. Vandaar dat noch in Amerika, noch bij ons de nieuwe vaccins nu reeds ir- de handel gebracht kunnen worden. Wij zullen nog wat geduld moeten heb ben en verstandig genoeg moeten zijn nog zolang te profiteren van de inspui tingen met Salk-vaccin. Want de kinder verlamming kan elke dag onverwachts toeslaan. Behoed dus Uw kind. Niet straks maar nu! TEXELAARTJES 3 regels ƒ0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Klaverjasdub Den Burg. Vrijdag 4 septem ber beginnen we weer in het Dorpshuis om 8 uur. Introducé's en nieuwe le den zijn welkom Te koop 14 jonge kippen aan de leg. P. Plaatsman Szn., De Waal 46 Te k. gevr schudbed F. Stark Oosterend Te k. race fiets compl. met uitrusting, Leo Vlas, Gasthuisstr. 38. Den Burg Tek. z.gan zwarte Robinson schoenen m. 39. Schilderend 36 Aangeb. Moderne zit- slaap kamer. Br o no 1305 bur. TC. Te k. aangeboden pint. 6000 K G. bintje aard appelen (grote maat) en plm 2000 kg voeraardap- pelen Witte „De Bemes" tel O 273, Texel Te k. tegen elk aannemelijk bod een prima Esse Fair fornuis Mevr. C. Reu vers- Blok, Mo lenbos, De Cocksdorp Te k. 2 hengstveulens, I 2,5-jarige ruin en fretten. !ac. Reuvers Te huur fris crocusland, omg. De Koog Br o no 1303 bur. T.C. Te koop aangeb. witte bruidsjapon mt 38 Br. o. no 1304 bur T.C. Bestel nu bloembollen. Wij hebben nu voorradig vele soorten Tulpen, Narcissen, Crocussen, Hyacinten, Ixia, Blauwe druifjes, Scilla, Chionodoxa, Witte lelies, Fritilaria e a. Bloembollen kwekerij en Handel F. J Halsema, Gerritsland B 170 Den Burg Met vreugde en dankbaar heid geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje. Bij het H. Doopsel ontving zij de namen Agnes Theresia |oh. Hin-Bakker J. Hin en kinderen Texel, 1 september 1959 De Nes 0 32 Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze zoon Johan Gerardus en onze dochter Jacoba Johanna Maria A. H. Langeveld- v d. Voorn J. Langeveld Kogerveld K24, De Koog, Texel, 31 augustus 1959 TijdelijkSt. Lidwinazie- kenhuis, Den Helder Heden overleed geheel onverwachts onze lieve man, vader, behuwd en grootvader, de heer Arend Broekman, oud gemeente-ontvan ger van Texel in de ouderdom van 67 jaar Den Burg: A. G. Broekman van der Veen Ridderkerk Broekman M Broekman-v.Gijzel Den Burg J. Gerrits-Broekman H. Gerrits H Broekman E. Broekman van der Linden A. A. Broekman A. Broekmar,- Edelenbos en kleinkinderen Texel, 29 augustus 1959 Kogerstraat 68, Den Burg De begrafenis vindt plaats heden, woensdag 2 september 1959, n m. 2 uur op de Algemene Begraafplaats te Den Burg, Texel. Bestuur en personeel der gemeente Texel geven met leedwezen kennis van het overlij den van de oud gemeen te-ontvanger, de heer A. Broekman De gemeente is hem grote dank verschuldigd Texel, 31 augustus 1959 Namens het bestuur en personeel voornoemd, C. de Koning, burgemeester P Beemsterboer, secretaris Raad van Commissaris sen, Directie en Perso neel van de N V. T E M. geven tot hun leedwe zen kennis dat is over leden, de heer A. Broekman oud boekhouder van de N.V. TEM. Moge de herinnering aan zijn persoonlijkheid bewaard blijven. Texel, 1 september 1959 Radd van Commissaris sen, Directie en Perso neel van de N.V. TEM n 7 tot 20 september Bakkerij D. de Ruyter Oudeschild Gevraagd een boven 20 jaar Drogisterij A. VAN DER SLIKKE t.o. Postkantoor Het Dagelijks Bestuur van de polder Eijerland op Texel brengt ter kennis van d» Ingelanden, dat de Schouw over de sloten en kreken in de polder zal plaats hebben op zaterdag 3 oktober '59 en nodigt de ingelanden uit te zorgen, dat op ge melde datum alle voor schriften als bij de Keur bepaald, slipt zijn nage leefd, Texel, 31 augustus 1959 Het Bestuur voornoemd, KI Kalis, voorzitter A van Hoorn, secretaris Bel dan Oen Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Verbruikers van Nutricia-babyvoeding worden beleefd verzocht er rekening mee te willen houden, dat onze zaak we gens vakantie gesloten is van 6 t.m. 12 sept. De Graaf's Zuivel handel, Den Burg Zie de etalage Kom kijken naar onze nieuwe kollekl eksklusieve stoffen voor japonnen rokken. Nieuw in stoffenbouclé en mohair. Nieuw in kleur: lila, paars en linde Even een seintje en wij demon streren dit wonder der techniek gaarne voor U. Telefoon 46 VOOR SCH00LBEH0EFTEN LANGEVELD DE R00IJ mm mp. i Alleen deze week! Deze fraai gedecoreerde BESCHUITBUS -10% Geldig van $-10 september van woensdag 2 tot woensdag 16 septeml J. Zwan, De Koog bij 2 pakjes Spar-margarine 42 ct per pakje - 10% CH0C. REEP .van 20 voor 10-'°% bij l pakje Spar-edOlcacao A 65 ct per pakje - 10 toi MARIE biskwie van 45 voor 22 -10% bij elk pakje Spar-Zo-Klaar- pudding a 38 ct -10% (5 smaken 2;ak, c ZO-KLAAR p*Li8too,19.w bij 1 flacon S par-1 ever tra an- capsules .i 290 ct -10% of 1 fles Spar-levertraan 0.4 liter a 145 ct - 10% 4rollen PEPERMUNT van 60 voor 3 O-10*/* bij 250 gram choc, madeleine (fijn koekje) voor 65 ct -10% 150 gr VAN. TOFFEES van 45 voor 2 2-io% bij 100 gram ontbijtspek z. zwoerd 100 ct. GEBR. GEHAKT van 42 voor 21 -10% 1 0°/0 KORTING - 100Vo KWALITEIT Gaat u ook naar de gratis Spar Bonte-avond I960? Uw Sparwinkelier weet er alles van! LOSLOPEN VAN RAMMEN Burgemeester en wethouders van Texel betrokkenen op het bepaalde in de artikelen 5 van de voor deze gemeente vastgestelde ver ning, welke luiden: Artikel 4. Behoudens het bepaalde in het van dit artikel is het verboden rammen vai jaar of ouder, anders dan voorzien van 2 spa bevestigd aan tenminste 3 poten, en rammei neden de ouderdom van een jaar, anders voorzien van één span, bevestigd aan twee tussen 10 september en 25 oktober 1959, ir weide te laten lopen Het verbod bedoeld in het eerste lid van dit kei is niet van toepassing ten aanzien van ram in de weide lopende vastgemaakt aan een gei zaam sterke lijn of ketting, welke stevig beve is aan een spil, paal of boom, zodanig dat de d zich met kunnen losrukken en hun het spri over terreinafscheidingen wordt belet. Artikel 5. In buitengewone gevallen kan burgemeester en wethouders van het bepaali artikel 4 schriftelijk ontheffing worden verli Burgemeester en wethouders kunnen aan deze heffing voorwaarden verbinden. De ontheffing wordt niet verleend, wanneer weide, waarop de rammen zullen verblijven, het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende is afgeheind. Burgemeester en wethouders vestigen er de dacht op, dat overtreding van artikel 4 wordl straft met een hechtenis van ten hoogste maanden of een geldboete van ten hoogste honderd gulden, terwijl het dier, waarmede overtreding is gepleegd, kan worden verb verklaard. Texel, 1 september 1959. Burgemeester en wethouders van T De burgemeester, C .de Koning. De secretaris, G. A. Oskam, 1. Jazeker! U merkt het wanneer u „SHELL" haardolie PK stookt. U stookt prettiger dan ot altijd brandschoon. Hoe komt dat? Omdat „SHELL" haardolie PK bekend staat om zuiverheid en kwaliteit! „SHELL" haardolie PK verhoogt de gezelligheid door gelijkmatige, behaaglijke warmte! snelle bezorging... stipt op tljdl „Shell" haardolie PK wordt u geleverd door: J. C. Rab N.V. Kantoorstraat 11 tel. 42 Den Hoorn Telef 252 Den Burg/Texel SheH ^Nederland* IVV RMthu»Sïa'3'nde'u"'** %u.w °,™9evln9 zi)'n 8enoemd' bel' schrijft u dan even onen Nederland N.V., Postbu9 69. Den Haag. Tel. 070-18.34 00, toestel 202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2