Wij wonen op een eiland ,Zij kochten mijn kind" W De heer A. de Wiltéén van Texels trouwste vereniqingsmensen. Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van UDI. Dikwijls maakt de toerist, die maar enkele weken op ons eiland doorbrengt de opmerking: „Wat zal het hier in de winter stil zijn, vervelen de mensen zich hier dan niet stierlijk?" Een Texelaar of goed ingeburgerde „import" weet wel beter. Het is soms moeilijk om alle vergaderingen of uitvoe ringen bij te wonen. Tal van repetities worden er gehouden voor dat er een bepaalde uitvoering plaats kan vinden. Het valt lang niet altijd mee om voor een spoedvergadering zaalruimte te bemach tigen. Veel verenigingen zitten te kam pen met gebrek aan goede( en niet te dure) zaalruimte. Uit het jaarverslag van de Stichting Cultureel Werk in onze gemeente blijkt wel dat er heel wat wordt vergaderd. Het lijkt ons goed om eens wat cijfers te publiceren van de evenementen, die in 1958 plaatsvonden. Er werden 45 vergaderingen of bijeen komsten gehouden; 27 toneeluitvoeringen gegeven; 78 lezingen en filmavonden georganiseerd; 20 concerten en muziek uitvoeringen vonden plaats; 23 jeugd- evenementen werden belegd; 23 bijzon dere sportbijeenkomsten en 32 cabaret feestavonden zijn de revue gepasseerd. Dit allemaal in Den Burg. Een totaal van 270 verschillende bijeenkomsten. Ook de buitendorpen weten wat ver gaderen is. 185 avonden zijn met ge noemde bezigheden in de diverse dorpen gevuld. Dit overzicht maakt overigens geen aanspraak op volledigheid. 183 verenigingen op ons eiland Het aantal verenigingen dat ons eiland rijk Is, is niet gering. Den Burg heeft er 81; Den Hoorn 15; Oudeschild 18; De Waal 10; Oosterend 24; De Koog 13; De Cocksdorp 12, Mid- den-Eierland 3 en Zuid-Eierland 7. een totaal van 183 actieve verenigingen. De verdeling over het eiland is als volgt: Toneelverenigingen 9; Muziek verenigingen 8; Zangkoren 8; Jeugdver enigingen 13 (meerdere groepjes van één richting in dezelfde plaats zijn als 1 ver eniging gesteld); Jongerenverenigingen 8; Hobbyclubs voor jeugdigen 2; Buiten- sportverenigingen 15; Gymnastiekvereni gingen 5; Binnensportverenigingen zoals dammen, bridge, biljarten etc. 8; Man- renverenigingen cq. sociëteiten 5; Vrou wenorganisaties en Zusterverenigingen 29; Ontwikkehngsclubs 4; Hobbyclub voor ouderen 2; Hobbyclubs i.v.m. dieren 7; Bejaardensociëteiten 3; Ontspannings verenigingen incl. dansclubs 6; Dorps- commissies 9; Beheerders van vereni- gingsakk. 5; Feestcommissies 5; Ouder commissies schoolbesturen 26; Voorlich tingsorganisaties 3; overige culturele organisaties 3. Hieruit blijkt, dat de dameskransjes de kroon spannen. Misschien is het dan toch waar dat onze dames steeds het hoogste woord hebben7 Buiten beschouwing zijn gelaten: kerk besturen, armbesturen, polderbesturen, landbouwcoöperaties, toeristische orga nisaties en politieke partijen. Ook voor de komende wintermaanden staan al weer heel wat uitvoeringen op liet programma. Aan zaalaccommodatie blijkt, vooral in Den Burg, een ernstig te kort te zijn. Hopende dat dit met enkele jaren, door de bouw van een dorpshuis, uit de weg wordt geruimd. We gaan weer vol moed de winter in Wij wonen op een eiland. UITSLAG AANBESTEDING Door het bestuur van de Coöp. Ver eniging voor Kunstmatige Inseminatie alhier werd onlangs in Hotel „De Zwaan" onderhands aanbesteed: het bouwen van een dubbele woning en ver bouw van een boerderij tot K.I.-station aan de Zuidhaffelderweg op Texel. De uitslag was: fa. Bakker en Koorn 81.980,fa. Van Wessem 78.258, fa. A. Blom en Zonen 77.937, Het werk is aan de laagste inschrijf- ster gegund. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 31 augustus 1959 Gevonden te Den Burg: badminton- racket; houten blokschaaf; speelgoed politieauto; bruine portemonnee met 0,55; linker zwarte dameshandschoen; zwartlederen dameshandschoen; rode damesschoen. Verloren te Den Burg: beige wollen vest met kleine witte knopen; donker blauwe jongenszwembroek met groen- rood-wit gestreepte handdoek; zakhor loge; oude portemonnee met plm. 23, zwarte zwembroek met gekleurde bad doek; rijbewijs, kentekenbewijs en be lastingkaar t; blauwe zwembroek met groene handdoek; portemonnee met plm. 15,huissleutel en collegekaart; pak je met goed; jonge fazant; zwarte vulpen en zwart vulpotlood; paar beige meisjes- schoenen. Gevonden te De Cocksdorp: 2 bad jassen. Verloren te De Cocksdorp: zonnebril; blauwe overall. Gevonden te Oosterend: rood kinder badpak; sjaaltje; mondorgel; ceintuur; sigarenaansteker; broche; hangertje van ketting. Verloren te Oosterend: portemonnee met 0,30; geel plastic kindertasje. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. S.V. TEXEL Zondag bracht een voorlopig Texel- elftal een bezoek aan een comb, van WA te Amsterdam. Het werd een stevige ne derlaag, maar toch kwam dit doordat in de laatste 10 min. de inzinking kwam. Tot dat moment stonden we met 20 achter. Over het algemeen waren ze niet ontevreden. Als eenmaal de conditie weer op peil is, komt het hopenlijk wel in orde. Een prettig bericht is, dat ook Harry nog een seizoen voor ons blijft spelen. Vorige week donderdag speelde een juniorenelftal tegen een jun.-elftal van St. Oedenrode. Het is een pittige span- rende partij geworden. Voor de rust kreeg Texel meerdere kansen, maar het duurde te lang en waarom er zo weinig geschoten werd is ons een raadsel; er was gelegenheid genoeg. Alfred scoorde voor ons met een mooi strak schot. In de 2de helft brachten de gasten wat zwaarder geschut in de voorlijn en kwa men geducht opzetten. Met een strak laag schot werd het 11. Ze wisten tot 21 te komen, maar meer werd hun niet toegestaan. Tegen het einde kwam Texel flink opzetten, maar de mooie kan sen werden niet benut. Onze bezoekers waren sneller, actiever en waarschijnlijk meer getraind dan bij ons. Zondag a.s. komt „Bakkeveen", een Friese 3de klasser op bezoek en we ho pen een goede oefening te iffhken. Ons terrein wordt stevig onderhanden genomen; de doelen worden met nieuwe zoden belegd. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 2 sept. consultatiebureau Woensdag 2 september worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. FILMNIEUWS DE GEHEIMZINNIGE PASSAGIER De creaties van Deborah Kerr en (meestal kale) Yul Brynner hebben in de laatste jaren een talrijk bioscooppubliek op de been gebracht. Veelal terecht, zé ker in de film „De Geheimzinnige Pas sagier", een boven de middelmaat uit stekend produkt van de regisseur Ana- tole Litvak. Het verhaal speelt in het Hongarije van november 1956. Een gezelschapje internationale reizigers ziet zich de weg door de lucht naar het vrije Oostenrijk plotseling afgesneden. De luchtvaartmij., die voor het vervoer zou zorgen, zal hen per bus naar het buurland brengen, maar vlak bij de grens loopt de reis in het honderd. Het is de Russische majoor Surov (Yul Brynner), die een spaak in het wiel steekt. Maar ook Russen hebben gevoel. De majoor raakt in de ban van de knappe Diana Ashmore (Deborah Kerr), die tot het gezelschap behoort. Zij is het die ervoor zorgt dat Surov tot andere gedachten komt, hoewel zijn (terechte) achterdocht tegen een andere vluchte ling, Mr. Flemyng, hem doet besluiten deze gevangen te houden. Maar juist deze man heeft de liefde van de schone Diana. U voelt het, dit moét moeilijk heden geven. Ze worden opgelost, dank zij de veranderende gedachten van Surov. Laat de intrige van deze film wat sober zijn, de sfeer van druk, angst en benauwenis is treffend weergegeven. Nogmaals, boven de middelmaat. LIEBE, TANZ UND 1000 SCHLAGER Caterina Valente en Peter Alexander zorgen in deze film voor een beetje ro mantiek en veel muziek. Ook in deze film is sprake van een bustocht met moeilijkheden, maar de vrolijkheid houdt hier de klankenvolle overhand. De hoofdpersonen zullen met elkaar trouwen, dat mag U wel van ons weten. Een leuke film met beroemde jazzorkes ten en -zangers. Waarom zou U er zater dagavond of zondagmiddag niet heen gaan. Nederlands nieuws O.a.: De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg; Heidekoningin ter schapenmarkt in Ede; Verspringen met de polsstok (merkwaardige water sport in Friesland); Koninklijke proef vaart van de „Rotterdam". Wereldnieuws O.a.: De watersnood in Oostenrijk; Uit breidingsplan voor Moskou; Boeing 707 in de Verenigde Staten neergestort; Afri kaanse ministerconferentie in Monrovia; Zweedse politie kan auto's doen stoppen; Gymnastiekfeest in de Sovjet Unie. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 was op bezoek bij BKC 2 voor het Gouden Kruis. Dit is een zeer span nende en sportieve wedstrijd geworden, waarin de Boys met 41 als overwin naar uit het veld kwamen. A. Zeven hoven was de maker van alle 4 de doel punten. Boys 2 speelde thuis tegen Watervogels 3 voor het Zilveren Kruis. Hier was de eindstand 52 voor de Boys. De eerste helft was het een gelijk opgaande strijd, doch na de rust kregen de Boys een overwicht. Zondag a.s. speelt Boys 1 thuis tegen ZAP 2 en Boys 2 gaat op bezoek bij Helder 4. DE DIEPPLOEGPROEF Deze week in polder de Eendn Zoals het zich laat aanzien zal de Van Damme deze week gereed ko: met de werkzaamheden, die verbon zijn aan het diepploegen van een op vlakte van plm. 10 ha. Er wordt nu werkt in polder de Eendracht. Li bouwers en andere belangstellenden, het werk willen bekijken, raden wij dit vandaag nog te doen. Er wordt ploegd op het bedrijf van de heer Ru en het perceel, waarop gewerkt wc kan zowel met de auto, fiets of brom [q gemakkelijk worden bereikt. De reacties, die wij op het werk h< zijn nog al verschillend. Naast landl wers, die er veel van verwachten en wel bereid zijn grond voor een dergei proef beschikbaar te stellen zijn er wat anderen, die het materiaal, dat de ploeg van de heer Van Damme boven wordt gebracht zeer sceptisch kijken. Telkens horen we de opmerk We dachten, dat er klei boven gebr werd. Maar dit is „spier"! En „sp staat bij de Texelse landbouwers best bekend. Waarom komt men er nu toe „spier" te spreken? Wij menen, dat een gevolg is van het feit, dat de gr die boven wordt gebracht blauw kleur is. Een men heeft al verschilh keren ondervonden, dat grond met dergelijke kleur na enige dagen doo(A zon beschenen te zijn uit elkaar val niets anders blijkt te zijn dan zand. inderdaad komt deze grond op div plaatsen op ons eiland voor. De k heeft echter niets te maken met de j grond. Zowel zand als klei, die op diepte voorkomt, waar steeds grond ter aanwezig is, krijgt deze blauwe kl Onder invloed van lucht en licht deze kleur echter spoedig verdwijnen bij het opdrogen van de grond, die oi bedrijven van Keijser, Dros en Ru wordt boven gebracht, blijkt duidelijl zal nog blijken, dat we hier niet zand maar met zavelgrond of lichte grond hebben te maken. Het reeds richte onderzoek laat hierover ook twijfel bestaan. De grond kan woi >h aangeduid als lichte tot zware, zeer k rijke zavel. Het humusgehalte is goed en het kaligehalte is zeer hoog fosfaattoestand laat te wensen o ir maar dit is zeker niet onrustbarend met al mogen we verwachten, dat grond na een „aanloopperiode" een g verbetering ten opzichte van de bouwvoor zal betekenen. C. v. Gr. t SPORTNIEUWS S.V.C. Zaterdagavond speelde het tweede nuttige oefenwedstrijd tegen Tex. B junioren. Het eerste, dat nog on wachts een wedstrijd vastgesteld k: >1 voor het Gouden Kruis tegen Helde heeft niet gespeeld, daar deze weds zaterdagavond werd afgelast. Helder geen kans een elftal op de been te b gen en heeft Helder 3 teruggetrokker '8' de Gouden Kruis-wedstrijden, Hoe zal verlopen is niet bekend daar hier bestuur van de KNVB wel een beslis zal nemen. Zondag gaat het eerste op bezoek ZAP 3. Vertrek gewone tijd op e gelegenheid. SHERLOCK SPEURZIN 38. „Ik vind, dat ik nu maar eens naar de heren bestuurders van dit vaartuig moest gaan omkijken", zei Sherry. „On der al die bedrijven door stomen wij maar verder. Verbeeld je. straks zitten wij in Amerika. Wat zou ik dan moeten beginnen? Zo krijgen die knapen hun straf niet. „Ja, dat lijkt mij wel een belangrijk uitziende hut, het is vast de stuurhut". Voorzichtig wierp Sherry een blik naar binnen. „Dacht ik het niet, dat is het hart van het schip. Hier broedt de bende natuurlijk zijn snode plannen uit!" Ja, Sherry had goed gezien, hier in deze stuurhut werden door Bennie Wal rus en Alewijn de bevelen uitgedeeld! „Moet je eens horen, waar die ban dieten al niet over praten: Genoeg geld hebben wij al; ja, dat. klopt, nu nog een valse naam en een goed baantje, mooi is dat, een goed leven, maar werken ho maar", mopperde Sherry bij zichzelf. „Oppassen, -Sherry", onderbrak hij zichzelf. „Zij verlaten de hut. Enfin, zij weg, ik er in". FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 2. Voorlopig zou het beste zijn, zich bij de feiten neer te leggen en ogen en oren goed open te houden. Wanneer de toe komst zich voor haar te ongunstig zou ontwikkelen, zou ze voor geen middel terugdeinzen, om de onverwachte in dringster er weer uit te werken. Dit voornemen verzoende Vera weer enigszins met de voorzieningen, welke ze op gezag van Bennickhoff moest nemen. In de eerste plaats wenste haar directeur een gesprek met Jane. Uitdrukkelijk werd Vera opgedragen, dat hij daarbij niet gestoord wenste te worden, onder geen enkele voorwaarde Met een bezwaard gemoed liet Vera zich met de afdeling, waar Jane werkte, verbinden. Lusteloos begon ze haar werk en keek zelfs ongeïnteresseerd toen Jane zich meldde. Doch dit was slechts de koele oppervlakte, binnen in haar gistte en kookte het. Nu en dan heimelijk naar hen kijkend, volgde ze gespannen het gesprek tussen Bennickhoff en Jane. Hoewel ze geen woord verstond en al leen maar de lippen zag bewegen en de gebaren waarnam, constateerde ze, dat het gesprek ook voor Jane tal van ver rassingen had. Jane was met het onafhankelijke ge voel van de vrouw, die binnenkort ge heel vrij is ongedwongen de kamer van haar werkgever binnen gekomen. Met dezelfde onbevangenheid blikten haar klare blauwe ogen recht in de donkere pupillen van Bennickhoff. Even bloosde ze licht onder zijn keu rende blikken. Toch vond ze niets beledi gends in zijn kijken, eerder een nauw keurig onderzoekend opnemen. Als een veearts, die zich een beetje bezorgd maakt over een kostbaar renpaard, dacht ze met een stille huivering. Ze had zich niet opgewonden over de oproep, om bij de „grote baas" te ver schijnen. Waarschijnlijk enkele informa ties met het oog op het beëindigen van haar taak, of misschien nog wat instruc ties in verband met het werk wat ze achterliet. Vandaar, dat ze een kalme, afwachtende houding aannam. Geduren de het gesprek groeide er echter een gro te spanning in haar. Jane was niet dom en hoewel Bennick hoff zijn verzoek aan haar zeer voorzich tig inkleedde, voelde ze, dat er ergens een addertje onder het gras schuilging. Wat ze te horen kreeg deed haar van de ene verwondering in de andere vallen. Deze keer had ze nu eens niet, zoals ge woonlijk een gevat weerwoord klaar, maar bleef diep in gedachten verzonken voor zich uit staren. Bennickhoff scheen iedere reactie te bestuderen. Tot zijn verrassing had hij geen moeite om Jane op haar gemak te stellen. Ze had een leuke, natuurlijke manier van optreden en maakte zich blijkbaar geen zorgen, of ze een gesprek moest voeren met haar directeur of met een van haar collega's. Hij vertelde haar, dat het hem enigs zins bezwaarde, dat het persoonlijk con tact tussen hem en het personeel prak tisch van geen betekenis was. Hij wilde daarin verandering brengen en één keer moest daarmee een begin worden ge maakt. In haar aanvraag om ontslag uit baar betrekking had hij een gerede aan leiding gevonden, om eerst eens over leg te plegen. Zij moest goed begrijpen dat zo'n plotseling ontslag erg onvoor delig voor haar was. Kon ze niet wat langer blijven? Hoewel hij ongeveer be greep, ging hij verder, waarom ze haar ontslag had ingediend, wilde hij graag uit haar eigen mond vernemen, of zijn veronderstelling juist was. Met een in- gelukkig gezichtje knikte ze hem toe. Er kwam een warme gloed in haar ogen, toen ze verklaarde dat ze, precies zoals Bennickhoff vermoedde, een baby verwachtte. „O ja", vervolgde ze, „ze voelde zich prima in orde. Eerst had ze helemaal het voornemen niet, om haar baan zo gauw op te geven, maar ja. Jane maakte een grappig gebaar met haar handen, „die mannen hé. Rudy, haar man, was maar bang, dat ze in de gegeven omstandigheden te hard werkte. Onzin natuurlijk", lachte ze. Toen Jane ontdekte dat Bennickhoff werkelijk met volle belangstelling luis terde, babbelde ze vrolijk verder. Haar man maakte zeereizen en had zich nu voor twee jaar achtereen verbonden. Ze hadden een paar zolderkamertjes ge huurd en terwijl hij weg was zouden ze hard sparen voor een nieuw huisje. Haar werk kwam haar daarbij goed van pas. Maar Rudy maakte zich zorgen en schreef tal van brieven, waarin hij haar dringend verzocht om rustig thuis te blijven. Hij had weer promotie gemaakt en zou iedere cent, die hij verdiende op- zij leggen. Tenslotte was ze gezwicht voor zijn smeekbeden en had haar ont slag aangevraagd. Jane zag hoe Bennickhof steeds opge ruimder keek. Ze kon zich moeilijk voorstellen dat haar verhaal deze uit werking had. Zou hij zich dan zo plotse ling zorgen hebben gemaakt over het wel en wee van zijn werkkrachten? Was nu opeens zijn hart gerust omtrent haar fi nanciële toestand? Benieuwd wachtte zè op zijn volgend commentaar. Bennick hoff lachte haar vaderlijk toe. „De situ atie is juist zoals ik dacht, maar even tuele hindernissen, die het werk voor u te zwaar maken, kunnen toch prachtig worden ondervangen", zei hij opgewekt. „U trekt uw ontslag in en gaat voorlopig prettiger werk doen. U kunt hiernaast op het kantoor van juffrouw Van Dalen een plaats vinden. Zij zal voor U een gezellig hoekje inruimen. Over enige tijd gaat U halve dagen werken en als ook dat te veel wordt, kunt u zich zonder bezwaar terug trekken. Intussen zal ik zorgen dat U gemakkelijk werk krijgt. Uw salaris wordt verhoogd in verband met de eerste onkosten voor de op komst zijnde baby". Verbluft zweeg Jane, Op dergelijke voorstellen had ze helemaal niet gere kend. Dat zou een flinke vooruitgang voor de toekomst kunnen betekenen. Zou ze zonder Rudy in te lichten, in het ge heim blijven doorwerken en hem later al het verdiende geld tonen? Maar nee, dat was niets voor haar. Zij, die altijd ellenlange brieven schreef over de klein- ie tr ei ste voorvalletjes op het kantoor, zou zeker gauw verraden. Maar Rulee grootste bezwaren waren nu toch o s heven. Ze zou zich helemaal kur ^e ontzien. Inspanning was er niet bij. Bennickhoff gezegd. Er werd nu aan kanten rekening gehouden met toestand. Bovendien, wat zou zij, jonj levenslustig de hele dag op die kl ai bovenkamers van hen moeten doen? lu had nu al moeite om de avonduren r 3 te komen. De eenzaamheid zou haar t kwellen en dat zou haar gezondheid geen goed doen. Hoe dieper ze er over nadacht, meer het voorstel van Bennickhoff aanlokte. Rudy zou in dit geval wel overtuigen zijn, meende ze. Jane keek door de glazen tussemv naar de schijnbaar ijverig werkende cretaresse. Haar vrouwelijke intuïtie haar, dat ze daar, bij Vera niet well v/as. Hoe dikwijls hadden de colle zich al niet geërgerd aan haar hoog tige houding. Maar Vera leek onku baar. Nu zou zij daar ook in dat vee nijde kantoor kunnen gaan zil Waarschijnlijk tot grote verbazing de anderen. Een humoristisch lachje verscheen Jane's mond. Ze veroorzaakte wel gi een beetje opwinding. Toen ze boven nog een zijdelings vijandige blik Vera opving, was haar besluit genoi (Wordt vervolgd ve 'ai ;oe :el lie al ;ei ce: lit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4