brood trommel f 10,80 Bakkerij R. Beuvii paardevlees WITTE'S BAZAR Liebe, Tanz un 1000 Schlager 21 MILJOEN VOL NUTSSPAARBANK Speciale Aanbieding De geheimzinnige passagier gesloten Hotel-pension De knip- en naailessen ledenvergadering alle soorten hout juffrouw voor de huishoding Daalders Groenten en fruit Wij gaan er enkele dagen tussen uit Vakantie van 7 t.m. 14 september Wegens vakantie Slagerij S. P. Dros Oosterend zo vroeg mogelijk aan te voeren net meisje Stichting vraagt land te koop Vakantie gesloten Verbruikers van Nutricia-babyvoeding N.V. Texelsche Electr. Mij. P.H. Polder en Den Hoorn VAKANTIE Bakkerij „De Gouden Aar' De kenner en weter zegt Roest vlees is beter A. v. d. Vis Zn. gesloten Laarzen en regenkleding Clean wasmachine f 149,- Jan Agter zorgt er voor „FORMOSA" met brood f 1,75 Hele uitsmijter f 2,— Koningstraat - Den Helder spoorbiels EEN FLINKE BUS Plasticolor- verf VOOR HALVE PRIJS waardebon tijdig Dirk Witte, T exels BioscoopTheat Telefoon 27 De nieuwste Herfst- en Winterstoffe geëmailleerde 1 groot blik slabonen 98 1 groot blik wortelen 68 1 groot blik appelmoes 79 Nu voor f 2,30 plus 10 ze Profiteert van ons kwalitei D. Visser, Hoogerstraat 1 HELDERSE NUTSSPAARBANK DIEPPLOEGEN IN HET NOORDEN Het diepploegen op ons eiland is nog niet beëindigd. Op het bedrijf van de heer C. Vlaming. „Utopia", Het Noorden, zal nog een oppervlakte van IV2 ha. worden geploegd. De volgende week zal de fa. Van Damme op hetzelfde bedrijf een proef nemen met het woelen van de grond. (Zie verder krant woensdag a.s.) JONG ZEEHONDJE VOOR MUSEUM Duitse gasten hebben deze week een wel zeer jong zeehondje op het strand van Westerslag gevonden. Het kleine dier is naar het museum vervoerd en aan de zorgen van het echtpaar De Haan toe vertrouwd. NOG EVEN Binnen enkele dagen hopen de heer en mevrouw De Haan de 25.000ste be zoeker welkom te heten in het Museum. Dit aantal werd in de loop van het be staan van Texels Museum nog nooit be reikt. In 1958 brachten 21.092 personen ren bezoek tussen de bekrompen (houten) muren. Z.D.H.-NIEUWS Morgen spelen ZDH 1 en 2 thuis tegen De Koog 1 en 2. Aanvang eerste elftallen 1.45 uur. Zondag 13 sept. starten we voor de comp. ZDH 1 thuis tegen Helder 4 en ZDH 2 uit naar Zeemacht 2. Adsp. vrij. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 speelt thuis tegen ZAP 2, aan vang half vier op gemeentesportveld. Boys 2 gaat naar Helder 4, aanvang 2 u. Vertrek 10 uur vanaf Postkantoor. Vanmiddag allemaal op het veld aan wezig voor de laatste werkzaamheden. Volgende week is er nl. een competitie wedstrijd op het Boysveld. GEBOREN TEXELAAR MINISTER VAN DEFENSIE Ir S. H. Visser, geboren Texelaar, is benoemd tot Minister van Defensie. De heer Visser is in 1908 in Eierland gebo ren. Zijn vader was in dienst van de Gemeente Texel als hoofd van de o.l. school te Zuid-Eierland. SCHAAKCLUB OPGERICHT Den Burg. Deze week is ons eiland weer een club rijker geworden. Den Burg beschikt thans, naast de vele an dere verenigingen, ook over een schaak club. De eerste vergadering is gehouden en reeds 10 leden hebben zich gemeld. A.s. dinsdagavond worden de pionnen weer verschoven. Met het oog op de te beginnen competitie zijn liefhebbers dinsdagavond vanaf half acht welkom in de CVO-school aan de Wilhelminalaan. UIT HET GRIJZE VERLEDEN De heer F. Witte, Burger Nieuwland. is deze week een oud erfstuk rijker ge worden. Het is een massief ijzeren ronde kogel, van 10 cm. in doorsnee. Hoe oud het exemplaar is, valt op geen jaren na te schatten. De zoons hebben hem opge poetst en gebruiken hem nu als oefen materiaal voor het kogelstoten. Hij werd op ongeveer een meter diepte opge graven. Misschien dat de Oudheidskamer weer iets aan z'n inventaris mag toe voegen. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. van Reijendam Maandcollecte Kerkvoogdij De Zondagsschool begint om 12 uur. De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger plm. 10.45 uur Avondmaalsviering De Koog 9.30 uur Ds. Waardenburg De Waal 11 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkeraadskas Om half 12 begint de Zondagsschool Oudeschild 11 uur Eerw. heer Veldhuis GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 19.30 uur Ds. De Lange Voorbereiding H. Avondmaal Oosterend 10 en 19.30 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10 en 15.30 uur Prof. L. Doekes DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 9.30 uur Mej. da. M. v. Hamel Oosterend 11 uur mej. da. M. van Hamel Woensdag is onze groen tezaak Kogerstr. 11 wegens familieomstandigheden de gehele dag zaterdag na halt 6 gesloten Fa Gebr. van Etten Kogerstr. Den Burg (Bakkers Ijzerhandel Telefoon 67 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Vakantie7 Prima ca mera's vindt U bij foto- bedrijf Jan de Waal, We verstraat 51, Den Burg. Ook Uw adres voor ont wikkelen, afdrukken, de modernste foto-albums. Voorheen en nu hèt adres voor U. Carel Schmidt, uw kleermaker. Elke week op Texel P. C. Kaan, Ruyghweg 10 Den Helder, voor emi gratieverpakkingen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken. Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Ook voor pasfoto's. Foto- bedrijf Jan de Waal. We verstraat 51, Den Burg, Tel. 353 Wie heeft kort geleden een kinder fiets op ons erf gezet? Tegen adv.kosten terug te bekomen op Schilder end 107 Te koop 1 stel voetbalschoenen i.g.st., m. 10. Kogerstraat 13 Te koop wandelwagentje ƒ15,elektr. straalka- chel 3,50. Beatrixl. 4 Huig te koop Gasthuis straat 6. Mej. Keijser, Wilhelminalaan 92 Te koop goed onderh. hand naaimachine, merk Pfaff, en zwart pak. Te bevr. P. J. Kooger. De Waal 78, tel. 297 Te koop kin derwagen, box en kin derstoel Hilverda, Kaap straat, De Koog Te koop een Jaarsma haard. Broere, Duinweg, Den Burg Te koop jarige hennen. N. J. Witte, Schilderend 120 Wie wil boeken voor de huis houdschool overnemen. Te bevr. Lijnbaan 31, Den Burg Te k. puik- beste aardappelen 16 ct. per kg. C. Huisman, „De Lelie", Westerweg Nu volop rode pruimen verkrijgbaar. M. Huisman De Veen, Tel. 203 8 september hopen onze ouders G. van Boven en J. van Boven-Eelman hun 12V2-jarige echtver eniging te herdenken. Hun liefhebbende kinderen: Marjan, Rinie, Margriet en Trudie. Cornelis Grootjen en Paula Dalmeijer geven U, mede namens wederzijdse ouders, ken nis van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 18 sep tember a.s. om 3 uur te Den Burg, Texel. Krommeniërrijweg 255, Wormerveer, Haven 30. Oudeschild, 31 augustus 1959. Receptie op de trouwdag van 4-6 uur in het „Eigen Gebouw" te Oudeschild. Toekomstig adres: Haven 25, Oudeschild, Texel. Algem. kennisgeving Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader Sytse Koolstra, echtgenoot van Annaatje Bakker, eerder echtgen. van Romkje de Vries, in de ouderdom van 64 jaar. Uit aller naam, A. Koolsitra-Bakker Eierland. Texel, 3 september 1959. De begrafenis zal plaats vinden maan dag 7 september a.s. n.m. 1 uur vanuit het gebouw van de Geref. Kerk te Rinsumageest. TE KOOP GEVRAAGD Br. o. no 1306 bur. v d. bl vangen maandag 14 september weer aan. Er bestaat nog gelegen heid zich aan te melden ook voor opleiding van coatumière en coupeuse. Mej. D. Wijngaarden, Lerares Coupeuse Warmoesstraat 70, Den Burg. Buurtvereniging Zuid-Eierland op 7 september in het Vliegveldgebouw n.m, 8 uur. Het voorlopig bestuur TE KOOP van De Lindeboom, ook ramen, deuren, kozijnen, asbestgolfplaten enz,, al les in prima staat. Inlichtingen en bezichti- gen bij De Lindeboom. Zo'g nu voor een goede wekker. Junghans-Diehl- Westclox en Lancaster wekkers met vol radium en 1 jaar garantie reeds vanaf f7,50. Pluimveehouders, u maakt nu voor slechts f 6,50 van uw wekker een prima schakelklok met de Jaz- contracteur Bakker, Groeneplaats Uw adres voor betere uurwerken Eind september of later gevraagd bij echtpaar 'n Eigen zit-slaapkamer. Goed salaris. Brieven onder no. 1307 bureau van dit blad. Te huur voor vakantietrips 6 pers. Chevrolets, Fords of Opeis kapitein 4 pers. V.W. en Opel Rekords. Autoverhuur „De Jutter" Spoorstraat 56. Tel 2628 Den Helder van 7 t m 12 september gesloten. In verband met een op de fokveedag uit te voe ren intensieve controle op rotkreupel, wordt een ieder aangeraden z'n fok- materiaal De controle vangt a om 7 uur. Biedt zich aan: 18 jaar, voor winkel of huishouding. Brieven onder no. 1308 aan bur. van dit blad. Verkoper kan desge wenst huurder blijven. Schriftelijke aanbiedin gen aan A. Daalder, De Koog. Van zaterdag 12 septem ber 12 uur tot en met 18 september. A. SMIT, kapper, De Cocksdorp worden beleefd verzocht er rekening mee te willen houden dat onze zaak we gens vakante gesloten is van 6 t.m 16 sept. 0e Graaf's Zuivel handel, Oen Burg Wegens werkzaamheden aan hel hoogspanningsnet zal op dinsdag 8 septem ber van 14 - 16 uur de stroomregeiing onderbro ken worden in de verzor gingsgebieden Naaimachinenaalden en garens Firma Jac. Bruijn Oen Burg Wij zijn met van 7 t.m. 19 sept. Oosterend Gehakt 1.90 per pond Metworst 1.50 per pond HRLEN Wü RLTUD BB Wilhelminalaan 17 Telefoon 256, Den Burg Dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 10, vrijdag 11 september zijn |wij A. VAN DER SLIKKE t.o. Postkantoor BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend, dat zij overwegen om met toepassing van artikel 20 van de Wederopbouwwet vergunning te verlenen aan: 1. de heer R. Veenstra, wonende K 84b, voor de bouw van 7 kamphuisjes op het perceel grond, gelegen aan de Calif orniëweg, kadastraal be kend gemeente Texel, sectie H, nr. 2900; 2. de heer J. Kikkert, wonende Den Hoorn 107a, voor de bouw van een boerderij op het perceei grond, gelegen in de P.H. Polder, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie F, nr. 1953; 3. aan de heer S. W. Koning, wonende te Ooster- end, Peperstraat 24, voor de bouw van een boerderij op het perceel grond, gelegen aan de Koningsweg, kadastraal bekend gemeente Texel sectie B, nr. 366. Eventuele bezwaarschriften tegen gemelde bouw plannen dienen uiterlijk op 12 september 1959 bij hun college te zijn ingediend. Texel, 1 september 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, C, de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer. THEESERVIES, 12 kopjes, pastelkleuren, groen en blauw 27,95 THEESERVIES, 12 kopjes, crème 15,25 ONTBIJTSERVIES, 6 bordjes, crème MELKKAN, grote maat, crème, 2,10 Tel. 79 Weverstraat 36 Tel. 79 Prima rubber werklaarzen, vanaf 10, Alle merken: Viking, Hevea, Rupex, Import Goedkope rubberdoek regenpakken, vanaf 19,50 Hoge vetleren werkschoenen 14,95 De prima zeildoek KRUIPBROEKEN en pijpen vanaf 12,50 Lieslaarzen, dijlaarzen, knie- en plocglaarzen Rubberklompen, jongens en mannen v.a. 4,95 Ouderwetse oliejassen, jekkers, broeken en pijpen vanaf 8,50 Kinder rubberlaarsjes, alle maten, vanaf 3,95 Vraagt en draagt ons beroemde Super regenpak naadloos plasticpak 40, Reuze keuze in alle soorten pantoffels, brom fiets- en motorlaarzen met vacht. SPECIAAL IN LEDEREN KLEDING. PIET *FROEGOP St. Pancras Tel K 2267 588 rima V oordelig maandags op de markt Het beste adres voor lederen kleding. oliehaarden petroleum DE HAARDOUE met het hoogste rendement zuinig - geen roet - meer warmte Even een seintje en wij demon streren dit wonder der techniek gaarne voor U. Telefoon 46 Café-Restaurant Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Huzarensalade Wij kochten een partij prima klokgave Fa. Frans Zegel Kzn. Vergeet niet uw bij ons in te leveren de Verfwinkel in de Gravenstraat VOOR 'T ,--t' 302 Zaterdag 8 uur Zondagmiddag 4 uur Catharina Valente, Peter Alexander Een geestige en ondeugende film vol i en muziek Muziek waarvan U geniel een film waarom U schatert. Een me baant haar weg naar rijkdom en roen>p* TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zondag en maandag 8 uur Deborah Kerr, Yul Brynner in Reizigers op weg naar de vrijheid overgeleverd aan zijn genade Een man wekte achterdocht op Tv mensen en twee werelden die botsen. TOEGANG BOVEN 14 JAAR. FUN 5TA ALWAREN Bakker's ijzerhandel Telefoon 67 Voor een lekker hapje fruit bent U bij ons voordelig uit. Fijne handappelen, handperen, heerlijke pruimen. Maas, Groentenhandel etaleren wij deze wt De mooiste sorteri wol in de modei tinten. Warmoesstraat Bij de Rijks H.B.S. te Den Burg (Texel) tel wordt voor spoedige indiensttreding gevraa EEN AMANUENSIS in het bezit van het dipl. instrumentmal Soil onder no 829/3816 (in linkerbovenhi env en brief) te zenden aan de Directeun bovengenoemde R H B S. Een prima Nu voor een extra lage troefprijs van Fa Frans Zegel Kzn. Den Burg - Oudeschild Bij deze willen wij nog onze oprechte brengen voor de grote belangstelling bij het openen van onze Bakkerij annex Kruide: winkel. Om deze dank kracht bij te zetten, willet hieraan onderstaande reclame toevoegen: samen 2,45 Neem voor de winter wat in huis; het steeds duurder. Zolang de voorraad strekt. 3 Pennywafels voor 25 cent Appelmeisjes 18 cent per stuk. NU voor 15 heerlijk korstgebak. Deze reclame loopt tot en met 12 septembt Bij ons kunt U gezellig winkelen, doordat U zelf bedient en niet behoeft te wachten! annex Levensmiddelen Zelfbediening Het gezamenlijk spaartegoed bij de bereikte een dezer dagen voor het eerst de som van 21 MILJOEN GULDEN Onderstaande cijfers spreken een duidelijke taal over een ver rassend snelle toename van het spaarderskapitaal, in het bij zonder sedert januari van dit jaar. februari 1956 14 miljoen gulden januari 1957 15 miljoen gulden augustus 1957 18 miljoen gulden mei 1958 17 miljoen gulden augustus 1958 18 miljoen gulden JANUARI 1959 19 MILJOEN GULDEN MAART 1959 20 MILJOEN GULDEN AUGUSTUS 1959 21 MILJOEN GULDEN Overlég en leg wat over Bewaar dat NIET in huis! Maar breng 't naar 't NUT! Kantoren te: Den Helder-Schagen-Texel-Vlieland-Terschelling

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2