etter uet NYLONS Texel practisch vrij van rotkrenpel „Zij kochten mijn kind" S Q ENIGE BELANGRIJKE POSTEN OP GEMEENTEBEGROTING 1960 (Vervolg van pagina 1) Kosten van restauratie Ned. Herv. kerk te Oudesehild. Het is noodzakelijk spoedig maatrege len te treffen tot behoud van kerk en toren. Raming 100.000, Kosten bouwrijpmaken industrie terrein. Teneinde aan de bestaande vraag naar industrieterreinen te kunnen voldoen en daardoor de werkgelegenheid op het eiland Texel te bevorderen wordt het noodzakelijk geacht over te gaan tot het inrichten van een industrieterrein aan de Reijer Keijserweg. Vooral met het oog op te verwachten werkloosheid in verband met het beëindigen van de ruilverkave lingswerkzaamheden, verdient het aan beveling de besohikking te hebben over bouwrijpe grond. Raming kosten ƒ15.000. Bouwrijpmaken gronden te De Koog Teneinde in De Koog de beschikking te krijgen over bouwterrein, dient de aanwezige grond bouwrijp te worden gemaakt. Momenteel beschikt de ge meente te De Koog niet over bouwrijpe grond. De kosten van bouwrijpmaken worden begroot op 29.000, Uitbreiden openbare lagere school te Oudesehild. De huidige huisvesting van een ge- aeelte van de leerlingen van deze school laat zeer te wensen over. Aan het ge bruik van een noodlokaal op de school- zolder dient thans een einde te komen door het treffen van een definitieve voorziening. De kosten worden geraamd op 86.500, Bouw brandspuithuisje te Oudesehild Van de Ned. Herv. Gemeente te Oude sehild wordt momenteel een gebouwtje gehuurd voor de tijdelijke huisvesting van de te Oudesehild gestationeerde brandspuit met trekker. Dit gebouwtje ic enerzijds te klein, anderzijds ongunstig gelegen. Evenals in 1959 wordt thans wederom een bedrag uitgetrokken voor de bouw van een aan de eisen voldoend brandspuithuis. Begroting 6000, Bouw openbaar slachthuis. Met het oog op de volksgezondheid doet zich hoe langer hoe meer de be hoefte gevoelen aan een centrale slacht plaats. De slachtruimten bij de slagers zijn veelal te klein en voldoen niet aan de terzake te stellen eisen, zodat een hy giënische vleesbehandeling in het ge drang komt. De noodzaak van de bouw van een slachthuis wordt steeds groter i.v.m. de stijgende vleesomzet als gevolg van het voortdurend toenemende vreem delingenverkeer. Herhaaldelijk is door de Veterinair Inspecteur van de volks gezondheid op het belang van een cen trale slachtplaats gewezen. De totale kosten worden geraamd op 230.000, SHERLOCK SPEURZIN 39. Zo gezegd, zo gedaan. Sherry stapte de hut in „Handen omhoog, kappie" fluisterde hij. „Stil, geen woord". En hij duwde zijn pijp in de rug van de kapitein. Wat schrok die, zeg! Om draaien mocht hij natuurlijk niet en 't was maar goed ook. dat hij niets mocht zeggen, want veel fraais zou er niet uit zijn mond zijn gekomen. „Ziezo, generaal", betitelde Sherry de onthutste kapitein. „Die revolver in je achterzak zal ik maar lenen. Zo, nu kun je je omdraaien". Wat werd de kapitein boos, dat hij zo maar door een pijp werd gedwongen zijn gestreepte mouwen om hoog te steken. „Nu ventje, even goed luisteren, je moet je koers veranderen en naar de haven van Sluipstad varen, be grepen?" Maar tevreden was Sherry nog lang niet! De bende was niet veilig genoeg opgeborgen. Hij dacht eens goed na en kreeg een schitterend idee. Hij dwong de kapitein de bende bij elkaar te bin den, liet hen in de stoomlier plaatsne men en daar. Och, wat een gezicht! De hele bende rees langzaam omhoog! Sherry liet hen voorzichtig in een sloep neerkomen en daar liggen. DE KOOG EEN MUZIEKNIS De Koog. Het badseizoen loopt ten einde. Als men op de afgelopen maanden terugziet, bedenkt men wat wel en niet goed geweest is, of beter had kunnen zijn. Ook het Bestuur van de Oranjevereni ging heeft in haar laatste vergadering zich hierop bezonnen en zij kwam o.m. tot de conclusie, hoe belangrijk voor De Koog een permanente muzieknis zou zijn. Ook deze zomer is weer bewezen, dat er iets gebeuren moet, dat er een nis moet komen en dat dit niet langer uitge steld mag worden. Wat zou het mooi zijn, wanneer b.v. ons Texels Fanfarekorps hier aan De Koog een concert kon geven, of de een of andere muziek- en zang vereniging zich kon laten horen. En daarom: volgend seizoen moet de mu zieknis er staan! Iedere Koger moet daarvan doordron gen zijn en zijn steentje bijdragen. Het Bestuur der Oranjevereniging weet, dat dit geen eenvoudige zaak is. Maar met aller medewerking kan het en zij ver trouwt hierop. Niemand mag achterblij ven. Het moet straks zo zijn, dat elke Koger kan zeggen: Daar staat onze mu zieknis. Het Bestuur is voornemens enkele acties te gaan voeren Wat deze zullen zijn?? Leest U daarvoor het bericht in de Texelse Courant van a.s. woensdag. VERTROKKEN PERSONEN Simon Witte van Warmoesstraat 47 naar Amsterdam, Ruysdaelstr. 59 II; Martinus J M. de Graaf, van Graven- str. 14, en Johannaes W. Hin van Den Hoorn 21a, beiden naar Medemblik, Rid- derstr. 10; Grietje E. Dros, van Keesom- laan 20 naar Vlaardingen. Sweelinckstr. 70, Frederik Th. J. Buijsman, van Holle- wal 20 naar Heemstede, Cloostenveg 20; Johannes Zuidema (en gezin) van E 8a, naar Opende, Drachtsterweg 49, Johan nes P. Beers, van Molenstraat 30 naar Leusden,, Dodeweg 6; Johannes W. Bak ker, van Weverstraat 15 en Hermanus H J. Beukers, van Kogerstraat 85a naar Zeist, Kroostweg 149; Cornelis Pranger, van K 96 naar Amsterdamsestraatweg 285, Utrecht; Cornelia Winters, van Keesomlaan 20 naar Utrecht, Veemarkt plein 9; Hendrik Winkel (en gezin) van K 57, naar Tolbert, Zuiderweg 39; Ariadne G. Schalkwijk, van Schilderend 40 naar Rotterdam, Westersingel 115; Jannetje van Groeningen, van Weverstr. 49 naar Vianen, Voorstraat 78, Joanna A. M. Smale. van O 154 naar Brussel, België. MUZIEKVERENIGING „EXCELSIOR" BRACHT SERENADE Oosterend. Vermeldden wij reeds, dat de vorige week Excelsior een sere nade bracht ter gelegenheid van een 25- jarig huwelijksfeest, ook maandag j.l. had Excelsior weer een actief lid, welke zich 25 jaar in de Huwelijksboot bevond, n.l. de basspeler P. Bakker, welke met zijn echtgenote deze muzikale hulde in ontvangst nam. Met een kort woord werd door de voorzitter de heer Bakker en zijn vrouw dank gebracht voor het geen zij voor de vereniging hadden ge daan. MAANDAG SCHAPENFOKDAG Aanstaande maandag zal de roem van Texel op ons oude, gemoderniseerde, marktplein weer de boventoon voeren. 252 inzendingen wolvee zullen worden tentoongesteld, 20 inzendingen meer dan vorig jaar. Het aantal inzenders ligt iets lager dan 1958, en is gedaald van 46 naar 40. Ons werd medegedeeld, dat er nu al een koper is voor een groot aantal die ren. Ongetwijfeld zullen er meerderen zijn. De ereprijs van vorig jaar was voor de heer C. Koorn Hzn., De Dennen, wiens oudere ram tot kampioen werd verklaard. De wisselbeker van de N.V. T.E.S.O. werd gewonnen door C. Verberne met de beste 1-jarige ram op Texel geboren. Het beste drietal-ramlammeren was van de heer C. J. Commandeur, die de beker van het Int. Wol Secretariaat moet ver dedigen. De jury zal bestaan uit: Arbiter: Ir. L. de Vries, Alkmaar. Jury 1: rubriek I en II: A. Koopmans, Barsingerhorn; Ir. J. Wietsma, Alkmaar; S. Ran, Den Burg. Jury 2: rubriek III A en III B: W. v.d. Oord, Barsingerhorn; D. Hin, Oude sehild; P. Eelman, Den Burg. Jury 3: rubriek V A en V B: W. Pij per, Alkmaar; F. M. Roeper, 't Noorden; W. Bakker, „Spijk", Den Hoorn. Jury 4: rubriek VI A. VI B en VI C: H. Hogetoorn, Beemster; S. W. Koning Lzn., Oosterend; Jn. Veeger, Den Hoorn. Jury 5: rubriek VIII A en VIII B: P. Kistemaker, Abbekerk; C. Kuip Czn., De Westen; M. Eelman, Den Burg. Jury 6: rubriek IV, VII en VIII C: S. J. Keijser, Oudesehild; W. C. Koster, Schellinkhout; Jn. Schraag, 't Noorden. Jury 7: rubriek IX, X, XI A en XI B: G. J. v.d. Peet, de Weere, A. Brak Jr., Schagerbrug; Jac. Zuidewind, Oude sehild. De laatstgenoemden van iedere jury zijn hulp jurylid. Jury 1 en 2 wijzen de kampioen en res.-kampioen ram aan 2-jarige ram met de beste vacht de beste 1-jarige ram op Texel geboren. Jury 3 en 4 wijzen de 3 beste schapen met 1 ooi- en 1 ramlam aan. Jury 7 wijst het kampioen en reserve- kampioen viertal ooien aan plus het na volgende 4-tal fokschapen. Tevens het beste 4-tal ooilammeren uit de 2 ru brieken. De 8 beste ramlammeren worden aan gewezen door Ir. L. de Vries, P. Kiste maker en C. Roeper. De jury noteert vooraf de 8 besten in de te keuren rubrieken: drietallen ram lammeren, schapen met 2 ramlammeren, schapen met 1 ooi- en 1 ramlam, schapen met 1 ramlam, na overleg met de jury uit een zelfde rubriek. In het programma van de schapen- fokdag staan diverse prijzen vermeld. Enkele zijn nagekomen. Deze willen wij even noemen: Wisselbeker door Wessa- nen voor rubriek 1 ooi- en 1 ramlam; Coöp. Veeafzet Texel, een beker voor het beste viertal ooilammeren in rubriek 11b. Voorts een prijs van de CBTB, welke prijs nog nader ingedeeld zal worden en een geschenk van de dames van de Texelse Bestuursleden van het Schapen stamboek: het boek „Het Schaap", zeer toepasselijk dus! Op twee bedrijven na is Texel vrij van rotkreupel. Door de ambtenaren, die be last waren met de bestrijding van de gevreesde rotkreupel is sinds vorig jaar hard en intensief gewerkt. Vorig jaar werd van Rijkswege een subsidie verleend van 25.000,voor deze bestrijding. De Veeartsenijkundige dienst, die dit werk moest opknappen, heeft in de af gelopen maanden niet minder dan tach tig bedrijven bewerkt, en de zieke dieren met de grootste oplettendheid verzorgd. Op ons eiland worden haar schatting 20.000 schapen en 5000 lammeren gehou den. Daarom is het niet zeker dat de ziekte voorgoed afscheid heeft genomen. De controle zal voortduren, want de rotkreupel is een bijzonder verraderlijke ziekte. Toch mogen wij de ambtenaren van de Veeartsenijkundige Dienst dankbaar zijn die in zo'n korte periode deze gevreesde BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 28 augustus t.m. 3 september 1959 Geboren: Eduard Andreas Lambertus, zv. Jacobus M. Witte en Catharina Bak ker; Agnes Theresia. dv. Jan C. Hin en Johanna M. Bakker. Ondertrouwd: Jan C. Muste en Dora M. Eelman; Cornelis Grootjen en Paula Dalmeijer. INGEKOMEN PERSONEN Marten Smit, van Opsterland, Wijnje- terp 269 naar C 6; Immetje M. G. Dijk- sen (wv. Kremer), van Den Haag, Val- kenboskade 8 naar K 84c. S.V. TEXEL Het was te zien dat de competitie na dert, de opkomst ter training was zeer bevredigend. Laten we dit zo volhouden. Dus zondag speelt Texel-Bakkeveen t3e kl. KNVB), de aanvang is op half twee gesteld. Het gezelschap, ruim 50 personen, komt met de le boot vanaf Den Helder en zal dus in verband met de verre reis, om 4 uur weer vertrekken. We spelen op het gemeenteterrein. Dan. op 13 september, gaat Texel naar Schagen, dus „uit" in plaats van thuis. Texel 2 begint met de uitwedstrijd te gen LSW. De junioren krijgen HRC b op bezoek. De adsp. spelen zaterdag d.o. tegen Tex. Boys. Handbal: Ook de afd. handbal was weer actief. Profiteer nu van de gelegenheid om in goede conditie te komen. MIDDENSTANDERS TEGEN KOTTERVISSERS Oosterend. Vanavond om 8 uur zal er weer gevoetbald worden. Midden stand contra kotterschippers. Een juiste opstelling van de spelers is jammerge- noeg niet verkregen, maar evenals vorig jaar zal ook nu de strijd weer spannend zijn, terwijl er vele supporters verwacht worden. Verwacht wordt dat Muziek- ver. Excelsior aanwezig zal zijn om voor de nodige feestklanken te zorgen onder de rustpauze en na afloop van deze wedstrijd voor de strijd om de man en de vrouw. ziekte hebben overmeesterd. Vooral het oog op de export is dit van g belang. Wij hopen, dat de periode „Texel van Rotkreupel" lange tijd waarheid blijven. ENORME BELANGSTELLING VOl DE TOCHT OUDEN VAN DAGE) TE DEN BURG De belangstelling voor de tocht o; of 22 september van ds Ouden van gen te Den Burg is enorm. Maar meer zielen hoe meer vreugd. Er bes nog steeds gelegenheid zich voor de t op te geven. Dit kan geschieden bij m Keesom, Molenstraat 62, mevr. Pei Kogerstraat 40 en tijdens de Soos-i in de sociëteit. Er zijn reeds vele giften voor tocht ontvangen. De Dorpscommissi de milde gevers erkentelijk voor de Gezien de grote belangstelling is er een tekort aan kasmiddelen. Liefheb (en die zijn er ongetwijfeld) die nog willen bijdragen voor deze tocht, kui dit storten op rekening „Tocht Oi van Dagen" bij de Boerenleenbank. VOOR DE TWEEDE MAAL EEK GOEDE PLUK Oosterend De heer W. v.d. Sli Sr. te Oosterend heeft dezer dagen de tweede maal zijn aardbeien kun oogsten, welke er zeer aanlokkelijk zagen. Gezien de wel zeer droge zoi mogen wij dit als een bijzonderl vermelden. LAMPIONOPTOCHT IN OOSTERÏ Ter gelegenheid van de verjaardag Prinses Wilhelmina werd in Ooster een lampionoptocht gehouden, waar een groot aantal kinderen heeft dee nomen. Op deze avond waren Excel en VIOS als éen korps verenigd en v< afgegaan door de tamboers werd rondgang door het gehele dorp gema HERWONNEN LEVENSKRACHT De jaarlijkse collecte voor Herwon Levenskracht wordt dit jaar gehou \an 7 tot 13 september a.s. De Vereniging is U wellicht bek( Vijfenveertig jaar heeft zij de strijd gen de tuberculose gevoerd. Zij bouw het bekende sanatorium „Berg en Bos waarmee vóór de oorlog reeds een drag van 3.200.000,was gemoeid, de loop der jaren konden daar 15 patiënten worden verpleegd. De pleegkosten van deze en andere pati ten lopen in de miljoenen guldens, deze Vereniging heeft kunnen bije brengen. Sinds 1952 beweegt Herwonnen venskracht zich ook op andere terrei van de volksgezondheid zoals rheui bestrijding, kinder uitzending, uitzenc van runstbehoevenden, gezinsverzorg hij ziekte en bestrijding van suikerzie Voor deze doeleinden gaf de Verenig in totaal reeds ruim 2.500.000, Dit alles kost veel geld, hetwelk voor zeer groot gedeelte uit vrijwillige gi en kleine giften beschikbaar moet men. Stelt U de collectrices niet tele FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 3. Bennickhoff had Jane rustig de tijd gegeven, om aan het nieuwe idee te wennen. Aandachtig volgde hij alle ge moedsstemmingen, die overduidelijk op Jane's gezicht te lezen stonden. In stilte feliciteerde hij zichzelf, dat zijn keus zo bijzonder goed was geweest. Alle om standigheden waren hem gunstig. Er was nog wel geen reden om een overwinning te vieren, daarvoor moesten er nog te veel hindernissen worden overwonnen. Doch Jane leek hem wel het persoontje, dat hem de grootste kans gaf, om zijn kunstig uitgedacht plan te laten slagen. Ze leek niet zwaarwichtig, ze durfde iets aan. Kortom, ze toonde juist die soepele karaktertrekken, waardoor de kans tot mislukken van dit gewaagde spel tot een minimum beperkt bleef. Bijna kameraadschappelijk namen ze afscheid. Jane's ogen, die even donker leken van het ingespannen denken, kre gen nu weer de tintelende pretlichtjes. Het gaf aan haar rond gezichtje een echt kinderlijke uitdrukking. Even voelde hij wroeging. Het was laf, om dit kind in een hinderlaag te lokken. De partijen waren ongelijk. Met een ruk van zijn schouders zette hij die gedachten van zich af. Er stond te veel op het spel. Met zwevende pas verliet Jane het kantoor. Het leven was mooi en goed voor haar. Ze was een bevoorrecht men senkind. Een gelukkige toekomst lachte haar tegen. Gunstige perspectieven open den zich voor Rudy en haar. Rudy, die schat. zou ook vast dolgelukkig zijn, dat zijn vrouwtje het een stuk gemakkelijker zou krijgen, terwijl haar salaris nu mo gelijkheid bood voor het vervullen van kleine luxe wensen. Vera kreeg een uitermate vriendelijke groet. Jane kon het niet laten, om haar daarbij een beetje plagend en uitdagend aan te kijken. Een strenge koele hoofd knik was het bescheid. Voor Jane maakte dat geen enkel ver schil. Ze formuleerde nu al de zinnen, waarmee ze de collega's in haar afdeling van de ene verbazing in de andere zou brengen. Het vooruitzicht van haar to taal veranderde positie deed Jane ver geten, dat ze eerst het aanbod van Ben nickhoff met een zeker wantrouwen had aangehoord. Ze begon het nu al vanzelf sprekend te vinden, dat zij, in deze om standigheden, recht had op bepaalde égards van haar directeur. Ze had een erg optimistische natuur en was helemaal niet in de stemming om zich nu al zorgen te gaan maken over dingen, die heel mis schien zouden kunnen gebeuren. Het vreugdevolle heden nam al haar denken en doen in beslag. De eerste fase Walter Bennickhoff zat in zijn kost baar ingerichte eetkamer aan het ontbijt en staarde verstrooid naar het opgevou wen ochtendblad. Al verschillende dagen namen zijn ge dachten hem zodanig in beslag, dat hij geen interesse kon opbrengen voor het krantennieuws. De vorige dag was het rapport gekomen van professor De Groot. Het bevestigde uitvoerig datgene, waar de medicus hem enkele dagen geleden op had voorbereid. Op een levensvraag van jaren was een antwoord gekomen, dat hij tot voor kort sis onmogelijk had beschouwd. Sinds dat ogenblik stond hij voor een afgrond van sombere gedachten. Niet de tengerheid, noch de zwakke gezondheid, of de teergevoelige natuur van zijn vrouw was de oorzaak, dat aan haar verlangen naar kinderen niet kon worden voldaan, 'maar hij, met zijn ro- buste gezonde body, met zijn kracht uit stralende levenslust en zijn onbegrensde liefde voor zijn vrouw, was toch de be lemmering, waardoor zij nu al twaalf jaren van hun huwelijk tevergeefs op nakomelingen had gehoopt. Zijn eerste impuls was, dat Iris, zijn vrouw dit nooit mocht weten. Zij hadden het al die jaren vanzelfsprekend gevon den, dat Iris, zo fijngebouwd en hyper nerveus de verwachtingen en gebeurte nissen waarmee de meeste gezinnen ver blijd worden zeer moeilijk kon realise ren. Walter had zich al, zonder veel spijt neergelegd bij het idee, dat ze samen door het leven zouden gaan, zonder dat blijde kinderkreten door kamers en gan gen zouden klinken. Hij verafgoodde zijn vrouw. Zij vulde al zijn gedachten en zijn behoefte aan tederheid en liefde. Hij kon zich werkelijk niet voorstellen, dat er bij het verschijnen van een baby nog plaats in zijn hart vrij zou zijn. Met Iris was het echter het tegendeel. Haar verlangen naar een kind werd een obsessie. Er ging geen dag voorbij, of ze maakte toekomstplannen, waarin ook ,.het kind" een rol speelde. Ze was zo overtuigd, dat eens de blijde gebeurtenis zich zou aankondigen, dat al heel lang geleden een, tot in de puntjes verzorgde kinderkamer werd ingericht. De kamer bezorgde haar dikwijls uren van aflei ding, maar ook dagen van smart. Hoe goed had hij haar verdriet begrepen en aangevoeld, steeds weer trachtend haar van zijn grote liefde te overtuigen en met duizend lieve woordjes te troosten. Het leek echter wel, of zij zich op dat punt innerlijk van hem afsloot. De ge dachte, dat Iris nu moest worden inge licht over de oorzaak van haar onvervuld verlangen, bracht hem al dagenlang in paniek. Er was geen reden om zich schuldig te voelen, maar dat hij, die in staat was om de sterren voor Iris van de hemel te plukken, nu een hindernis vormde voor een jarenlang innig ge koesterde wens van haar, was iets wat hem totaal uit zijn evenwicht bracht. Toch was hij overtuigd dat Iris ook on eindig veel van hem hield. Hun verbin tenis was daarvan het grootste bewijs geweest. Iris stamde uit een aristocratische fa milie, waarvan de geëerde naam wijd en zijd bekend was. Ze waren zeer gefortu neerd en hij was pas met hen in aanra king gekomen, toen hij zich door won derbaarlijk succes in zaken een vooraan staande plaats had veroverd. Hij bleef echter eenvoudig van natuur en alle zelf verheffing was hem vreemd. In haar na bijheid was hij zich steeds zijn gewone burgelijke afkomst scherp bewust. Men kon zich dan ook geen sterker tegenstel ling denken, dan tussen Iris en hem. Iris, het fijnbesnaard en tenger ge bouwd poppetje, met een teer blosje, als doorschijnend porcelein, naast zijn forse lichaam, zijn gebronsde huid en gestaalde spieren. Hoe onwennig hadden ze eerst teg over elkaar gestaan. Tegelijkertijd h den ze bewondering in eikaars ogen lezen. Zij hoorde in zijn stem een prei sonoor geluid en hij meende in h woorden het geklingel te horen kristallen glaswerk. Het was liefde het eerste gezicht. Walter aanbad Iris in zijn stoutste dromen had hij nooit ki nen denken, dat het, door iedereen wonderde meisje, hém het jawoord i geven. Partijen, veel machtiger en rijl can hij, dongen naar haar gunst. Wi neer zij zich door hem liet begeleid dan volgden haar de ogen van velen, was een schoonheid, die ieders aandai trok. Familie en vrienden waren met sto heid geslagen, toen Iris zo duidel haar voorkeur voor Walter Bennickh toonde. Het was alsof een exotiso bloem steun zocht bij een grote ru eik. Hoe afgunstig ook vele mensen v ren, op de duur gaf men Walter toch di delijk te kennen, dat hij eindelijk met de grote vraag over de brug moi komen. Want terwijl bij beiden de lie! overduidelijk op het gezicht stond te zen, durfde Walter het beslissende woo niet uit te spreken. Hij stelde het gr< moment van dag tot dag uit. Hij vi droeg liever de martelende onzekerhe dan de kans haar vriendschap te vfi liezen. (Wordt vervolgd) passend en verrassend elegant

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4