9 roen /wa in het harL, „Siet hare wegen ende wordt wijs exels Musem begroet 25.000ste bezoeker Texel hield zijü fok veedag Ram van de heer C. J. Commandeur werd kampioen Bij het viertal ééojarige ooien werd de inzending van de heer P. C. Hin bekroond niet de kampioenstitel fEXELSE iENSDAG 9 SEPTEMBER 1959 73e JAARGANG No. 7385 COURANT gave N.V. v.h. Langeveld de Rooij ?khandel Diukkerij Bibliotheek a Barg - Texel Postbu» 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en xaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm 3e heer E. Noordijk, voorzitter van het Texels Museumoverhandigt hier aan svrouw J. C. Schotman-Houtman, het boek „Texel, het vogeleiland", van de >ei Drijver. Mevrouw Schotman werd als 25.000ste bezoekster welkom ge len. 100.000 jaar geleden werd de kern van jxel gelegd door het ijs uit Skandina- de rest deden zee en wind". Deze re is staan op de muren van ons museum. oprichter, wijlen de heer H. J. Kraai, e in 1930 het museum is begonnen met at prentbriefkaarten en foto's uit exels verleden, zal zeker nooit gedacht ibben. dat er in één jaar nog eens .000 bezoekers zouden komen. Het is in de annalen van het museum Dg nimmer voorgekomen, dat er in een lizoen zoveel mensen een bezoek aan et museum brachten. Zaterdag heeft de heer E. Noordijk, oorzitter van de Stichting Texels Mu- ?um, de heer en mevrouw Schotman- ioutman welkom geheten als bijzondere ezoekers. „Wij Texelaars", aldus de heer Noor- ijk, „zijn chauvinistisch, trots op ons louden Boltje, trots op ons museum, aarom willen wij van U, heer en me- rouw Schotman, gaarne een ogenblikje an Uw vakantietijd. U is naamelijk de 5.000ste bezoeker aan ons museum. Wij inden dit de moeite waard om een ogen lik bij stil te staan en willen U voor eze gelegenheid het boek „Texel", het ogelboek van de heer J. Drijver, aan beden". De heer en mevrouw Schotman waren oor het eerst op ons eiland Woonachtig Dordrecht hadden zij vele delen van ns land gezien, maar Texel was daar teeds bij ingeschoten. Ook zij waren loor de rijke flora en fauna geboeid. De heer en mevrouw De Haan, DE nensen van ons museum, hebben het Iruk gehad deze zomer. Niet dat ze dat rg vinden, maar de behuizing voor al et schoons uit het verleden is veel te dein. Er zijn dagen geweest dat er 1100 DE KOOG EEN MUZ1EKNIS De Koog. Vorige week schreven we, belangrijk het voor De Koog zou :ijn, als in het seizoen 1960, de muziek- ns in gebruik kon worden genomen. Dat dit niet vanzelf gaat, daar is het )estuur van de Oranjevereniging van Dvertuigd. En daarom zal er aangepakt noeten worden. Onder haar auspiciën ivorden er reeds bouwsteentjes verkocht, aarin de naam van de koper wordt ge brand, die dan bij de bouw van de nis erwerkt worden. Velen van de inwoners hebben reeds één of meerdere steentjes gekocht, maar nog lang niet allen. Toe. koopt U er nog een paar. De heren Drevel en Schoo wil len U er gaarne aan helpen. Maar door deze verkoop alleen, komt mén niet vlug genoeg aan zo'n groot be- orag, als de bouw van een muzieknis zal kosten. Wél circuleert er reeds bij de in woners van De Koog een lijst, waar men voor een bedrag, als renteloos voorschot of als gift, kan tekenen. Gelukkig zijn er elen, die hierop voor een flink bedrag hun handtekening hebben gezet en naar het Bestuur hoopt, zullen er nog veel handtekeningen bijkomen. Maar dan is men er nog niet. ALLE Kogers moeten helpen! Er is daarom besloten op 30 en 31 oktober a.s. een bazar te organiseren. En nu is de vraag aan iedereen: „Helpt U daaraan mee?" Wanneer alle dames een handwerk maken, breien, haken, borduren, het doet er niet toe. als er maar wat uit Uw vaar dige vingers komt, en de heren zoeken hun knutselhoek op en maken daar b.v. kinderspeelgoed (het gaat nu toch weer op St. Nicolaas af). Als dus allen mee werken, wordt het een bazar, die klinkt ls een klok en dan is men verzekerd dat in het volgend seizoen: de Muzieknis er staat! bezoekers waren. Dan was het een toer om er door te komen. Als het gebouw vol was met belangstellenden en kwam buiten nog weer een groep aan, dan riep de heer De Haan: „Mensen, we gaan de zeehonden voeren" en in een mum van tijd was het gehele gebouw leeg. Maar tegen de nieuw aangekome- nen werd gezwegen. Een zucht van ver lichting werd dan geslaakt door me vrouw De Haan. „gelukkig weer wat ruimte". Het is ook zeer moeilijk werken voor het echtpaar De Haan en we kunnen dan ook best begrijpen, dat zij verlan gend uitzien naar de verwezenlijking van een nieuw te bouwen museum. CURSUS IN HUISELIJKE ZIEKENVERZORGING Het ligt in de bedoeling van het Witte Kruis dit najaar een cursus in Huiselijke Ziekenverzorging te houden. Deze cursus omvat, behalve het ver zorgen van een zieke, iets over ziekten besmettingen, wondverzorging, verband leer. medicijnen en zieken voeding. Deze stof zal behandeld worden in 11 avonden, waarvan één avond besteed wordt aan de rheumatiek- en kankerbestrijding. De bedoeling is de cursus op dinsdag avond te houden in het Wijkgebouw te Den Burg, meteen in oktober te begin nen. De kosten per deelneemster zullen 3,25 bedragen. Dames, die zich interesseren voor deze cursus, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij de Zusters van het Witte Kruis, daar het aantal deel neemsters beperkt moet blijven. V.V.V.-DIRECTIE In tegenstelling tot elders gepubli ceerde berichten zal de nieuwe directeur van de V.V.V., de -heer Fortgens, op 15 september a.s. in dienst treden. De heer Quint zal nog tot 1 oktober a.s. op het Texelse V.V.V. te vinden zijn. GEZELLIGE M.O.K.-AVOND De dokter van het amfibisch oefen kamp Texel, in de wandeling de Mok, kon jongstleden donderdag een volle zaal welkom heten. Hij deed dat zoals, ver moeden wij, een verstrooide geleerde het gedaan zou hebben: toch kwam hij waar hij wezen wilde. De conferencier van de avond, Bernard Barends, noemde zichzelf een aardsopti- mist. Daar leek het dan ook werkelijk op. Een enthousiaste artiest, die on middellijk de zaal mee had. De accor deonist Herman Theunis, tevens gedu rende de gehele avond begeleider van de andere artiesten, liet echte „meezinger- tjes" horen. We werden vervolgens even stil van „The Broytons", een met eikaars lichamen jonglerend echtpaar. Twee slanke mensen, soepel van spieren na tuurlijk, maar ook beschikkend over bij zonder grote kracht. Verder waren er nog Jopie Wennes, cabaretière, en Betty Luske, chanson- nière. Jopie heeft verblindend witte tan den en ze vertelt leuk. Sterren van de avond waren de Sel- vera's, die wij ook aan het begin van hun snelle carrière op Texel gehad hebben Hun zangtechniek is in die jaren sterk vooruitgegaan, maar in hun optreden was niet meer de frisheid van toen. Tot slot kwam nog eens de dokter op het toneel om afscheid te nemen van de actrices. Weer die verstrooidheid, maar ondertussen! Het was een groot succes. In de pauze mocht Lolle Goënga van Den Hoorn, als aanvoerder van ZDH, uit handen van de commandant, majoor Th. Ernste, de sportwisselbeker ont vangen. De majoor dankte de Texelaars, die de „vaste bemanning" van De Mok thuis ontving. GEEN CONSULTATIEBUREAU VOOR RHEUMATIEKBESTRIJDING A.s. vrijdag 11 september wordt géén consultatiebureau voor Rheumatiekbe- strijding gehouden. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Vrijdag 11 september Den Bgrg, Oranjeboom. Texelfilm. RONDE VAN DE WAAL Zaterdagmiddag, 12 september a.s. zal de Ronde van De Waal worden gereden. Zoals reeds eerder vermeld, luidt het parcours als volgt: Start (en finish) nabij de Redmer IJska-school op de Sommel- tjesweg - Laagwaalderweg - Veenweg - Wilhelminalaan - Waalderweg. Dit tra ject bed/aagt 7 km. De junioren rijden deze route éénmaal, terwijl de senioren tien maal dit rondje gaan rijden. De winnaar van de senioren komt dan voor een jaar in het bezit van de door de Waalder wielercommissie beschikbaar gestelde kampioensbeker. Nogmaals willen we hier de nadruk erop vestigen, dat aan deze wedstrijd alleen meegedaan kan worden door Texelaars, die op Texel woonachtig zijn. De junioren starten om half twee en de senioren om twee uur. De deelnemers worden dringend verzocht een kwartier voor de start aanwezig te zijn. Men kan zich opgeven bij de heer A. Betsema te De Waal. Inschrijfgeld voor junioren (t.m. 15 jaar) bedraagt 1,voor senio ren 1,50. Diegenen, die premies beschikbaar willen stellen, worden vriendelijk ver zocht dit zo spoedig mogelijk op te geven aan de heren Betsema, Kloosterman en Lok. De wielercommissie hoopt in deze ook op de medewerking van de Midden stand van Den Burg te mogen rekenen! POSTZEGELNIEUWS Nu overal het verenigingsleven weer op gang komt of nieuwe verenigingen worden opgericht, openen ook wij weer het ruilseizoen met een clubavond op 14 september a.s. De ruilavonden worden als vanouds gehouden in Hotel „De Graaf" en vangen om 8 uur aan. Op de eerste avond wordt tevens de jaarvergadering gehouden. In afwijking van vorige jaren zullen thans zeven ruilavonden worden gehouden in- plaats van zes. Hopenlijk hebben de le den gedurende de zomer hun ruilmate riaal weer op peil kunnen brengen. Er zal dan, zoals steeds, een levendige handel ontstaan. Op verzoek van vele leden volgen hier tevens de data van de overige club avonden t.w.: 26 oktober 1959; 30 novem ber 1959; 11 januari 1960; 22 februari 1960; 4 april 1960 en 16 mei 1960. Verder wordt nog medegedeeld, dat a.s. maandag de z.g. Kroonduifserie van Ned. Nieuw Guinea verkrijgbaar zal zijn. VANDAAG DE LAATSTE DAG! PROEF MET DIEPE GRONDBEWER KING NOG IETS UITGEBREID In de Texelse Courant van woensdag j.l. werd medegedeeld, dat met het object in polder De Eendracht het diepploegen zou worden beëindigd. Hierin is nog een wijziging gekomen. Er zal n! ook nog een oppervlakte van U/2 ha worden ge ploegd op het bedrijf van de heer C. Vlaming, „Utopia", polder Het Noorden Naar het zich laat aanzien kan dit nog een waardevolle uitbreiding van de proef worden. Onder de zeer lichte bovengrond komt hier op een diepte van plm. 95 cm. een zavellaag voor. die practisch overal dikker is dan 60 cm. Op diverse plaatsen if op een diepte van 2 meter de onder zijde van deze zavellaag nog niet be reikt. Wij stellen ons voor hier tot een diepte van plm. 1.60 meter te ploegen, een diepte, die ook op het bedrijf Rutten enkele malen werd bereikt. Bij het werk van de Ruilverkaveling in polder het Noorden is wel gebleken, dat de zavellaag, die in polder Eierland op veel plaatsen aanwezig is ook in en kele gedeelten van polder het Noorden voorkomt. Wel stellen wij ons voor, dat het zoutgehalte van deze „kleilaag" het Noorden hoger zal liggen dan Eierland en de Eendracht. We stellen het daarom zeer op prijs, dat de heer Vla ming bereid was een perceel voor deze proef beschikbaar te stellen en een groot gedeelte van de kosten voor dit werk te dragen. Wij kunnen nu in ieder geval nagaan of het diepploegen ook voor pol der het Noorden perspectieven biedt. Verder willen we nog met grote waar dering vermelden, dat de heer Van Damme aangeboden heeft, op een aantal bedrijven een proef aan te leggen, waar bij de grond met een paar enorme woe Iers tot een diepte van meer van 1 meter wordt los gemaakt en naar wij hopen ook enigszins gemengd. Dit jaar verkregen wij n! aanwijzigingen, dat een dergelijke bewerking in droge jaren een flinke ver betering kan geven. Deze proeven zullen in de eerste plaats komen op de bedrij ven, waar gediepploegd is en verder op nog enkele bedrijven in Eierland en het Noorden. Deze werkzaamheden worden vandaag voor het laatst op het bedrijf van de heer C. Vlaming uitgevoerd. C. v. Gr. Dc belangstelling voor de jaarlijkse schapenfokdag was weer enorm. Of dit lt wam door de stralende, zonnige dag of door het record aantal inzendingen, wil len wij in het midden laten. Tal van eerste prijzen werden er door de jury toe gekend. In rubriek 9, viertal oudere ooien, was een inzending niet volledig door een geval van rotkreupe! Toch werd het overgebleven drietal bekroond met een 1ste prijs, „helaas" voor de heer P. C. Hin. buiten mededinging. De belangstelling van het vasteland was ook bijzonder groot. Diverse buiten landse kopers hebben hun slag geslagen -n iets van Texels beste wolvec zal straks in Frankrijk's weiden ronddolen. De opening De officiële opening vond plaats in Hotel „Texel". Om ongeveer negen uur kon de voorzitter van „Het Texelsch Schapenstamboek", de heer A. Koop- mans van Barsingerhorn. tal van aan wezigen welkom heten. Een bijzonder woord van dank werd gericht aan het gemeentebestuur van Texel voor het bereidwillig afstaan van het marktterrein en het nodige mate riaal. O.m. waren aanwezig de dieren- rtsen van ons eiland, veeteeltconsulent Ir. Haverhals met een aantal Franse belangstellenden, Gezondheidsdienst, zus terverenigingen, provinciale vertegen woordigers, jury en hulp-juryleden, cchenkers van ere-prijzen. Tot al deze aanwezigen richtte de heer Koopmans een woord van welkom. Het verheugde spreker, dat er weer zo'n enorm aantal inzendingen aanwezig was. Hieruit blijkt wel dat het wolvee nog een goede plaats inneemt. Burgemeester De Koning, die met de beide wethouders en de gemeente secretaris aanwezig was. sprak zijn spijt uit, dat er 20 augustus zo weinig Texe laars aanwezig waren in Alkmaar, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van „Het Texelsch Schapenstamboek". Zeer zeker had dit bezoek beter kunnen zijn. Gezien de vele prijzen, aldus de bur gemeester, hopen wij dat ook het leden- lal van Uw vereniging zich zal uit breiden. Veel wilde burgemeester De Koning niet vertellen, na zijn woorden onlangs in Alkmaar gesproken. Hij wenste de fokkers veel succes. Hierna werd de jury .losgelaten" op de aanwezige dieren. Moeilijke taak voor jury De jury was dit jaar vlotter met het bekend maken van uitslagen dan vorige jaren. Reeds om tien uur klonken (via de versterker van de heer De Wilt) over •het marktplein de eerste eervolle ver meldingen. Maar dat de leden van de jury geen gemakkelijke taak hadden, blijkt wel uit de volgende uitslagen. In totaal werden niet minder dan 40 eerste prijzen toegekend. Jammer, dat in de rubriek „Viertal oudere ooien" niet meer inzendingen waren. Het verdient zeker aanbeveling hierop te letten, heren fokkers. Ook waren er enkele dieren, die nu niet bepaald met zorg waren behandeld. Smerig uitziende beesten genieten ook een minder goede beoordeling. Het is daarom juist gezien van de heren jury, bepaalde dieren geen 1ste prijs toe te kennen. Qua fokdier hadden zij dit wel verdiend, maar door het slechte toilet ging het de neus voorbij. Goede zaken Een boer, dus zeker ook de Texelse ;ehapenboer, wil graag zaken doen. Liefst goede zaken doen. Er zijn maandag diverse dieren „goed" verkocht. De heer Roeper, secretaris van „Het Texelsch Schapenstamboek" maakte de opmer king. „Heren, Texelaars, ik mag U aan- ïaden, niet al Uw beste materiaal te verkopen. U moet rekening houden met de toekomst. Het is voor de vooruitgang van Uw ras aan te bevelen, het beste van de markt op Uw eiland te houden". Wij kunnen deze woorden niet anders sa menvatten dan met: „Heren fokkers, let op de toekomst!" (Zie vervolg pagina 2) HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 3 sept. 0.27 en 12.28; 10 sept. 0.55 en 12.59; 11 sept. 1.36 en 13.56; 12 sept. 2,57 en 15.25. NOG STEEDS ONAANGENAAM Donderdagmiddag reden wij over de Veense Langweg, misschien beter be kend als de Kleiweg of Rodezeeweg, en werden genoodzaakt onze brommer te keren. Aan deze, overigens prachtige verkeersweg staat, als een rots in de branding onze ouwe trouwe „Bertus". Tegen deze vuilnisbelt hebben de be woners van de Veen en de Hal niets, wel is het jammer, dat zij nu al verscheidene weken geen raam open kunnen zetten. Ook deze week was de brandlucht en rook weer dermate dat het verre van aangenaam is daar te vertoeven. Wij menen, dat er een verbod is voor het verbranden van vuilnis. Het lijkt echter, dat er altijd mensen zijn, die vin- c'en dat verbodsbepalingen er alleen maar zijn om te worden overtreden. Maar wie is dan de stichter van dit lang durige brandje? Een keurig bord is bij de belt ge plaatst met het opschrift: Gelegenheid tot storten van vuil alleen op dinsdag en iaterdag van 14 - 17 uur. Er lag echter niet alleen vuil achter het hekwerk, maar ook de Veense Langweg was be zaaid met papieren, wat het geheel niet verfraait! Sinds 1955 is „De Lindeboom" in de wintermaanden gesloten geweest. Enkele jaren was het gebouw alleen nog op marktdagen geopend. Thans is het ge bouw in slopershanden. Slopen gaat vlug, dagelijks kan men vorderingen zien. Hoeveel schapen zullen in de loop der jaren in dit gebouw verhandeld zijn? Hoeveel openingen van vermaarde fokveedagen zullen er hebben plaatsge vonden? Dit alles is nu verleden tijd. Honderden boeren hebben maandag een laatste blik geworpen op dit vertrouwde marktbeeld. Het is gebeurd met „De Lindeboom". En met dit verdwijnen gaat er weer een bron van gezelligheid van de Groeneplaats voorbij. Geen nodigend terras, geen gezellige verlichting, geenmaar ach, het oude is voorbijhet wordt alles nieuw.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1