Landdag van Texelse Landbouwjongeren Een onverwachte bezoeker t Zaterdag 19 september zal de Vereni ging van Oudleerlingen der Lagere Landbouwschool aktie laten zien. Het plan is ontsproten uit het feit, dat hun Vereniging dan 25 jaar bestaat. Hoewel deze dag vele facetten biedt, is één van de hoofdpunten de ploegwed- strijd. Enkele jaren geleden is dit ook al eens op Texel gebeurd. Er zijn toen en kele goede ploegers naar voren gekomen, waardoor onze Texelse naam tot in in ternationale ploeg wedstrijden is doorge drongen. Om de één of andere reden is een Texelse wedstrijd niet tot een jaar lijks terugkerende gebeurtenis „bevor derd". Daarom hebben we de draad weer opgenomen met de hoop de ploegscharen jaarlijks in Texelse bodem te laten wed ijveren. Degene, die toont het beste de grond langs schaar en rister te kunnen laten glijden, krijgt de wisselbeker. Een aantal medailles wordt uitgereikt aan hen die er ook ,kaas van gegeten" heb ben. De jury, bestaande uit praktische Texelse boeren, maakt de prijzen bekend. Afgelopen winter is er hard gewerkt aan de bouw van miniatuur boerderijen van de meest moderne typen b.v. Agro- bouw zal hierbij toelichting geven over de voordelen van hun speciale bouwsys teem. De oud-leerlingen der Landbouw- huishoudschool zorgen zelf voor de wo ninginrichting. Het tabakscentrum ziet op Texel een nieuw gebied voor tabakscultuur. Blonk onze kwaliteit verleden jaar uit, nu staat men weer te kijken hoe of dit gewas zich hier ontwikkelt. Voor bedrijven, die in augustus-september een slappe tijd heb ben is het misschien een aantrekkelijke teelt. Men heeft niet veel land nodig om voor duizenden guldens te kunnen telen. Poot echte niet ineens teveel, want dan zou men er „tabak" van kunnen krijgen. Op 19 september ziet U hoe dit produkt wordt behandeld en misschien wordt er wel een sigaartje gedraaid. Een graskuildemonstratie stond ook op het plan, maar aangezien de natuur 1959 tot een onvergetelijk jaartal maakt, De voorstelling van „Puck" heeft al- lerwege een goede pers gehad. Hieronder volgen enkele persuittreksels: DE TIJD: „De toneelgroep PUCK heeft ons kennis doen maken met een nieuwe thriller van Agatha Christie, die haar internationale faam alle eer aan doet. Wie Agatha Christie kent, weet dat zij spanning kan oproepen, de humor niet versmaadt, nergens cru of bloederig wordt, maar de menselijke verhoudingen en wanverhoudingen dankbaar gebruikt, (als dit haar intrige dient). Zij verslapt niet naar het einde maar blijft tot het allerlaatste ogenblik haar verrassingen rondstrooien. Het stuk wordt onder regie van Walter Kous, die ook een goedlopen de vertaling had gemaakt, goed ge speeld. De première had een volle zaal getrokken, die voortdurend geamuseerd reageerde. Het applaus op het einde was zeer warm". DE VOLKSKRANT: „Spanning, knap pe compositie, intelligente dialogen, meesterlijke afleidingmanoeuvres en een verzameling typisch Engelse hele en hal ve sujetten vormden ook deze keer de ingrediënten. Men zal in ieder geval ge nieten van een vlotte voorstelling met een gladde rol van Bob Verstraete en een intrigerend optreden van Karin Haage, al gingen bij de première de open doek jes dan naar de vertolkers van enkele bijrollen: een juweel van een butler door J an Grefe, een hysterische verpleegster van Sara Heyblom en een mysterieuse oude dame van Nell Knoop. Opmerkelijk spel leverde ook Leen Jongewaard. Eric van der Donk, Herman Bouber en Egbert van Paridon leverden respectabele bij dragen. TROUW: In dit spel zijn de verwikke lingen en verwachtmakingen zo verras send knap verwerkt, dat het eind toch r.og volkomen onverwachts met een nieuwe wending komt. Bob Verstraete speelde een in aanvang aarzelende Michael Starkwedder, de vreemde be zoeker, maar ontwikkelde naarmate het spel vorderde, zijn rol, tot hij goed los kwam in een flonkerend slottafreel. Het goede décor van Roger Chailloux ver leende een doelmatige achtergrond aan het zich binnen een etmaal afspelende spel. Veel bloemen en een hartelijk ap plaus vielen de spelers ten deel. BUSSUMSE COURANT: Wanneer men zich een avond wil ontspannen en zich met een lichte niet al te griezelige thriller wil amuseren, komt men echt wel aan zijn trek. Het optreden van PUCK is Texel een volle zaal waard. waarbij we water alleen kennen vanuit een kraan en omdat we niet goed meer weten, welke kleur fris gras heeft, is dit plan uit ons brein verdwenen. Onze Texelse smeden voelen er veel voor de snufjes van de laatste tijd te demonstreren. Dit wordt de rubriek met de meeste verrassingen. De één denkt zijn krachten door middel van staal en olie tot 70 cm. onder het maaiveld te la- ten doordringen, terwijl een ander ver schillende produkten met kwistige hand door de lucht wil slingeren. Met al dit staal zullen wel staaltjes geleverd wor den. „De één voor de ander laat niet precies los, hoe of wat. Maar beziens waardig zal het zijn, geloof dat!" Wist U dat onze plaatsgenoot J. van Maldegem er een speciale verzameling op na houdt. Door relaties is hij in staat van bijna alle produkten, die in Neder land worden geïmporteerd een monster te bemachtigen. Door zijn bereidwillig heid is deze unieke collectie te bezichti gen op onze landdag. Het betreft hon derden flesjes en potjes met zaden, oliën, ertsen, wortels tot Chinees varkenshaar toe. In andere landen komt er in graan wel een onkruidplant voor, waarvan de zaadhuid zo scherp en hard is, dat het de darmwand van mens en dier openrijt. Op zoiets wordt natuurlijk zeer scherp gelet Al deze bijzonderheden worden toegelicht door iemand, die daar veel van weet. Omdat onze cursus touwbewerken van de afgelopen winter heeft geleerd, dat van balentouw heel gemakkelijk aller hande touwwerken kunnen worden ge maakt, zal hiervan een demonstratie worden gegeven. Al deze energie zal losbarsten op het bedrijf van de heer Th. R. Hin, Dijk manshuizen. Deze energie hoeft in de loop van de dag niet te verslappen, want de oud-leerlingen van de Landbouwhuis- houdschool zorgen, dat de koffie, soep en broodjes goed zullen smaken. Boeren, Burgers en Buitenlui, houdt deze dag vrij om hierheen te trekken om Uzelf te verrijken en ons Uw belang stelling te tonen. Vereniging van Oud-leerlingen MOEDERS OPGELET! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau tot 4 uur Woensdag 9 sept., heden, worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. BUNG A 1.0 IV BOUW DE KOOG Voor mevr. F. W. Schippers-Sinkel- dam, Huize „Erica", De Koog, wordt een bungalow gebouwd aan de Brink aldaar, onder architectuur van de heer W. J. L. Boogaard te Middenmeer. De bouw is opgedragen aan Bouwbedrijf Gebr. Bruin, Den Burg. OLIEBOLLENVERKOOP TE DE WAAL Tijdens de wielerwedstrijd op zater dagmiddag a s. te De Waal zal men in de gelegenheid zijn te genieten van een of meerdere oliebollen. Deze wel typisch Oudejaarsversnape- ring, welke ook in andere seizoenen uit stekend smaakt, wordt gebakken en ver kocht ten bate van de schoolkas van de Redmer IJska-school. Inwoners van De Waal. mocht U zich willen verzekeren van een dosis, geeft dan nu reeds uw bestelling op aan de leerlingen van deze school! Zij zorgen dan, dat U Uw portie netjes thuisbezorgd krijgt. AUTOBOTSING IN OOSTEREND Met een flinke klap botste maandag avond de auto van de heer Jn. Drijver Jbzn. op de hoek Weststraat-Kerkplein tegen de tijdig stilstaande auto van de heer Joh. Roeper Johzn. Op deze hoek is het slechte uitzicht en de bekrompen ruimte wel een grote handicap en menig autobestuurder heeft hier met kunst en vliegwerk moeten manoeuvreren om schade te voorkomen. Deze maal was het raak. De schade bleef gelukkig beperkt tot het materiaal. De verzekering dekt de schade. VOOR DE TWEEDE MAAL VOETBAL SPEL VOOR DE OOSTERENDER KLEUTERSCHOOL Vermeldden wij reeds, dat de dames voetbalde voor de Oosterender Kleuter school, zaterdag j.l. trokken de heren Middenstanders op tegen de Kotter- schippers. Op het geheel verlichte ter rein achter de School met de Bijbel wa ren weer de nodige spannende momen ten te zien en de 32 overwinning, wel ke de Kotterschippers verkregen was terdege verdiend, maar niet verkregen, want er is hard voor gewerkt. Na afloop werd nog even gestreden, waarbij Yvonne Roest en Piet Daalder de taart wonnen en Ria Jimmink en Alex Vos de worst. NIEUWE STRAATNAMEN OP TEXEL DEN BURG NU EEN „NOZEMPLEIN' RIJKER Het afgelopen weekend kreeg de Ste nenplaats te Den Burg een extra naam bordje: Nozemplein. Of het nu komt door de Overdenking „De Nozem en wij" in ons nummer van zaterdag jl., of door het bluffende ge schreeuw in de steden van jongeren, die werkelijk niet meer weten wat ze uit moeten spoken, denken ook op Texel enkele knapen meer te mogen dan toe laatbaar is. Het hing overigens al een paar weken in de lucht. Oosterend zou slaags gaan met Den Burg. Zaterdagavond, ongeveer half twaalf, is het dan zover gekomen. Diverse knapen zijn bezig geweest elkaar af te drogen. De politie heeft later de zaak geordend. Wij geloven echter niet van een „No zem-plaag" te moeten spreken. Zeer on begrijpelijk was dan ook de belangstel ling van „Ouders" zondagavond op de Stenenplaats. Of zij nu dachten dat het opgeworpen balletje verder zou rollen en belust waren op bloed en tranen, we len wij niet. We weten echter wel dat onze plaatselijke politie mans genoeg is dit klein te houden en daar is overigens geen publiek bij nodig. „Ouders" horen de opvoeding thuis te verzorgen. Dit geldt dan óók voor de ouders van bromfietsbezitters op ons eiland. En als we op ons kleine eiland hieraan denken, zal de plaag van niets- aoende en raddraaiende jongeren zeker beperkt blijven. TOCHT BEJAARDEN DEN BURG EN WIJK B We hebben in een vorig nummer reeds geschreven dat voor de tochten op 15 en 22 september a.s. flinke belangstelling bestaat. De tocht, die gehouden wordt op dinsdagmiddag 15 september is nu reeds volgeboekt. Voor de tocht op 22 septem ber zijn nog plaatsen beschikbaar. Be langstellenden kunnen zich hier nog voor melden. Voorgaande jaren was deze tocht een van de evenementen, die door de Ver eniging voor Volksfeesten werd georga niseerd. Deze vereniging is inmiddels ir goede harmonie ontbonden en heeft haar werkzaamheden overgedragen aan de Dorpscommssie Den Burg. Deze commissie nodigt dan ook een ieder uit spontane medewerking te ver lenen en wenst de Bejaarden een ge noeglijke tocht met, als voorheen, vol doende auto's om de trip te maken. FILMNIEUWS: HERV. GEMEENTE DEN BURG Zondag 20 september doopdienst. Aan gifte a.s. vrijdag om 8 uur in de kerke- kamer. TEXELSE HELPSTERS De boottocht met het schip Henry Dunant", die door het Rode Kruis wordt georganiseerd wordt door twee leden van de Afdeling Texel van het Rode Kruis meegemaakt. Het zijn de dames A. Zijm en D. Hin. Maandag begon de tocht en zater dag 12 september hoopt men weer terug te zijn. De route gaat door de grote wa terwegen van Nederland. WAARDEVOLLE TIP De heer Max Rijk, de bekende be heerder van de parkeerplaats aan het Westerslag verleende zaterdag een waar devolle tip. Een praatje makende met de heer en mevrouw Schotman, gaf hij in overweging naar het museum te gaan, want daar werd op de 25.000ste bezoeker gewacht. Inderdaad werden in de loop van de morgen de heer en mevrouw Schotman als gelukkige bezoekers wel kom geheten. Vol trots liet het echtpaar later in de middag het geschenk zien aan de heer Rijk en bedankte hem voor de tip. GESLAAGD Kees Hoogerheide te Oudeschild be haalde vorige week het diploma woning stoffeerder. Hij werd opgeleid door P.B.N.A. in Den Haag. s u ai r 1' J r, ook op Wacht U echter niet te lang met het kopen van kaarten, want dan zou U wel eens te laat kunnen zijn, want de zaal is reeds voor meer dan de helft gevuld door houders van abonnementskaarten. Losse kaarten voor het optreden van de toneelgroep PUCK met de thriller Een onverwachte bezoeker" op vrijdag 18 september a.s. zijn vanaf heden aan de VW-kantoren te Den Burg en te De Koog verkrijgbaar tegen een prijs van 3,De kaarten kunnen ook bekomen worden bij de bestuursleden van de Kunstkring en bij mevr. Luberti te De Koog. Ook zijn nog een beperkt aantal abon nementskaarten 6,verkrijgbaar die naast deze voorstelling ook toegang geven tot het optreden van Nel Oosthout met het solo-toneelstuk „De krijtkring" op dinsdag 6 oktober a.s. en een optreden van het marionettentheater van Bert Brugmans met de opera „Faust" op vrijdag 6 november a.s. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 7 september 1959 Gevonden te Den Burg: 3' sleutels; zonnebril, welke over gewone bril wordt gedragen; kinderportemonnee met als opdruk 2 olifanten; gouden zegelring met zwarte steen en voorstelling; kinderbril waarvan linkerbovenzijde montuur ge broken; gouden zegelring met grote zwarte steen. Verloren te Den Burg: wieldop Ford; groen-crème autoped; rode ijzeren kin derkruiwagen; lichtbruine jongensporte monnee met ƒ7,50; bruin étui met Par ker vulpen en vulpotlood met drukknop; bruine damesportemonnee met rode rand, inh. paperassen en enig kleingeld; korenblauwe blazer; gouden halsketting met gouden vijfje; grijs damesvest met streepje; geel meisjesvest; lichtgeelhoor- nen bril, oordelen tamelijk recht omlaag, glazen 7; bruine aktentas met toilet artikelen; pyjama, lakens enz.; wieldop Volkswagen. Gevonden te De Koog: nikkelen pols horloge met stalen band, merk Ancre Simplon; bril met voorzetter. Verloren te De Koog: rode portefeuille met foto's en 0,50; rode plastic porte feuille met 9,beige damesvest met groen randje, grijze kunstlederen porte monnee met witte biezen en als inhoud J 2,en fietssleuteltje; beroeste storm- lamp, verrekijker merk Eikon 7 x 50 in bruine lederen tas; paar bruine sandalen met sokken; rood sjaaltje met voorstel lingen van Franse auto's; klein vier kant damespolshorloge met nikkelen 1 rmband, merk Andorra; gouden trouw ring met inscriptie; damespolshorloge met nikkelen schakelarmband, merk on bekend; paar bruine sandalen, maat 37; onderwatercamera met statief, merk Voigtlander. „ALS OUDERS SLAPEN" De film, die a.s. weekend onze aan dacht vraagt, is in Duitsland uitgekomen onder de titel „Die Frühreifen". Het is een filmwerk, dat ons toestan den laat zien, waarvan vele ouders voor al in onze omgeving, zelfs het bestaan niet zullen vermoeden Daarvoor kunnen we slechts dankbaar zijn, maar het lijkt ons toch goed dat door deze film de mogelijkheid geboden wordt om kennis te nemen van de problemen waarmee de vroegrijpe jeugd in de grote steden en in de industriegebieden heeft te worstelen. We gaan ons afvragen, wat gist er bij de eugd, verbergen ook onze kinderen dingen voor ons, die wanneer we daar mee bekend zouden zijn ons ten diepste zouden schokken. We geloven met dat het hier reeds zover gekomen is, maar juist daardoor kan deze film ons ten waarschuwing dienen. Hoe waardevol een normaal gezinsleven is, blijkt ook hier en wellicht weet de priester behalve het ouderpaar in de film, ook menige vader en moeder onder de toeschouwers re overtuigen van een verkeerde houding ten opzichte van hun eigen gezin. Voor komen is beter dan genezen. De bewust wording van het bestaan van toestanden zoals ons hier geschilderd worden, kan in deze slechts ten goede werken. Het ware te wensen, dat velen die in hun leven met de opgroeiende jeugd te ma ken hebben en niet tot de regelmatige bioscoopbezoekers behoren, het besluit konden nemen om deze film te gaan zien. De leeftijdsgrens is 18 jaar. Zondagmiddag draait: MET RUW GEWELD Temidden der rotsen klinkt de echo van het krijgsgehuil der Indianen. Bart Lsish eigent zich het kostuum van een overleden majoor toe en komt zo in de gelegenheid om de militairen in fort Taylor te waarschuwen. Een spannend verhaal met als slot een innig minnende Christella. Nederlands nieuws Nederland- België op waterski's, Reus achtige scheepsschroef op reis; Drave rijen in Hilversum, om het kampioen schap voor Nederlandse paarden; Taptoe Delft 1959. Wereldnieuws O.a.: Het Rockefeller-huwelijk in Noorwegen; Amerikaanse vlootoefening; Vliegramp in Spanje. 29 studenten om gekomen; New-York bij 93 graden Fah renheit; Bij de dood van Jacob Epstein; Een Japans kasteel herbouwd; Om dé Europese roelkampioenschappen; Gym- nastiek-manifestatie in Leipzig. TEXEL HIELD ZIJN FOKVEEDAG (Vervolg van pagina 1) De uitslag Rubriek 1, oudere rammen: la plus kampioen: fokker wed. J. Wage- maker, eigen. C. J. Commandeur; lb fok ker K. Reyne en zoon, Schagen, eigen. F. C. Hin, Spang. Tussen beide dieren is een zware strijd gevoerd, lc fokker P. Vedder, Bobeldijk, eigen. C. J. Comman deur, Den Burg; 2a fokker C J. Com mandeur, eigen. P. Zijm, Den Hoorlï; 2b fokker P. C. Hin, eigen. R. Eelman Azn„ Oosterend; 3a fokker W. C. Koster, eigen. K. Mantje, Oudeschild; 3b fokker M. C Veeger, eigen. C. Veeger, De Westen. 3 eervolle vermeldingen voor de heren M. C. Bakker, Den Hoorn; N. Kikkert, De Koog; gebr. Koom, Driehuizen. Een rubriek van goede klasse. Rubriek 2, tweejarige rammen: Een iets onregelmatige klasse met goede kopnummers. la fokker G. Kant, Winkel, eigen. W. J. Bakker, Den Hoorn; lb fokker P. Hin, eigen Jn. C. Hin, De Nes; 2a fokker K. Zuidewind, eig. W. J. Bakker, Den Hoorn; 2b fokker G. Eelman, eigen Gebr. Verberne, Spang; 2c fokker S. W. Koning, eigen. K. Zuidewind, Oudeschild; 2d fokker-eigen. Gebr. Koorn, Driehui zen, tevens ram met de beste vacht; 3a lokker G. Eelman, eigen. K. Zuidewind, Oudeschild; 3b fokker J. A. Comman deur, eigen. F. R. Keijser, De Waal. Rubriek 3, eenjarige rammen: Ook een zeer goede rubriek; de wol kwaliteit gaat de goede kant op. la tevens reserve-kampioen: fokker G. C. Kikkert, eigen. G. Eelman, Oosterend; lb fokker C. J. Commandeur, eigen. P. C. Hin, Spang, lc fokker J. C. Roeper, eigen. P. Brans, Oost; 2a fokker P. Ver berne, eigen. A. Bakker, Spang; 2b fok ker C. J. Commandeur, eigen. K. Man tje, Oudeschild; 2c fokker C. J. Comman deur, eigen. P. C. Hin, Spang; 3a fokker P. C. Hin, eigen. C. Verberne, Spang; 3b fokker-eigen. G. C. Kikkert, De Westen. 2 eervolle vermeldingen voor de heren G. C. Kikkert en P. Verberne. Rubriek 3b, eenjarige rammen: In deze rubriek een strijd tussen la lb en lc. la tweede beste 1-jarige ram: fokker eigen. R. Eelman, Oosterend; lb fokker P. C. Hin, eigen. D. Hin, Oudeschild; lc fokker P. C. Hin, eigen K. Zuidewind, Oudeschild; 2a fokker K. Reyne, Winkel, eigen. C. Koorn. de Dennen; 2b fokker eigen. C. Koorn, De Dennen; 2c fokker eigen. C. Koorn, De Dennen; 3a fokker G. C. Kikkert, eigen. N. Kikkert, De Koog; 3b fokker-eigen. Gebr. Koorn, Driehuizen. Eervolle vermelding voor de heer N. Kikkert. Rubriek 4, drietallen ramlammeren van een vader: In deze rubriek alleen eervolle ver meldingen. Een zeer beste rubriek met enkele kopnummers. De vermeldingen waren voor de heren: 2 voor C. J. Com mandeur en 1 voor Joh. J. Roeper; P. C. Hin; G. C. Kikkert en W. J. Bakker. Rubriek 5a, schapen met twee r lammeren, geb. voor 29 maart: Dit was een gewone rubriek met 1 goed kopnummer. 1. C. J. Commandeur, Den Burg; 2a P. Zijm Hzn., Den Hoorn; 2b G. Eelman Jbzn.. Oosterend; 3a P. C. Hin, Spang 3b G. C Kikkert, De Westen. Eerv. ver melding voor Joh. J. Roeper en K. Mantje. Rubriek 5b, schapen met twee ram lammeren, geboren na 28 maart: Zeer goede en regelmatige rubriek, la G. C. Kikkert, De Westen; lb P. C. Hin, Spang; 2a C. W. Goeman-du Porto, De Waal; 2b P. C. Hin, Spang; 2c C. Ver berne, Spang; 3a Joh. J. Roeper, Ooster end; 3b G. C. Kikkert, De Westen. 2 eer volle vermeldingen: P. C. Hin en Joh. J. Roeper. Rubriek 6a, Schapen met een ooi- en een ramlam, geboren voor 29 maart: Matige rubriek zonder uitlopend kop nummer. 1. C. J. Commandeur, Den Burg; 2a P. Verberne, Spang; 2b F. M. Roeper, Het Noorden; 3a G. C. Kikkert, De Westen; 3b C. J. Commandeur, Den Burg. Rubriek 6b, Schapen met een ooi- en een ramlam, geboren na 23 maart tot 6 april: Een iets betere rubriek met best kop nummer, goed type. 1. P. C. Hin, Spang; 2a Joh. J. Roeper, Oosterend; 2b C. J. Commandeur, Den Burg; 3a G. C. Kikkert, De Westen; Joh. J. Roeper, Oosterend. Eén eerv I vermelding voor G. C. Kikkert, Westen. Rubriek 6c, Schapen met een ooi. een ramlam, geboren na 5 april: In deze rubriek zeer goede kopstuk la C. J. Commandeur, Den Burg; 1) C. Hin, Spang; 2a een inzending vai ij, heer P. C. Hin, is vervallen verklaard Jn. C. Hin, De Nes; 3a P. C. Hin, Sp a( Eb P. C. Hin, Spang. 2 eervolle ven dingen: M. C. Bakker en G. Eelman Rubriek 7, Schapen met twee ooil meren. Volgens de jury ook een beste rubi P. C. Hin. Spang; 2a Joh. J. Roe Oosterend; 2b P. C. Hin, Spang; 3a J. Roeper, Oosterend; 3b Gebr. Huist re Den Burg. Eervl. vermelding: P. Verberne, Sp d Rubriek 8a, Schaap met een rami geboren voor 31 maart: Een minder beste rubriek. M. C. Bakker, Den Hoorn; 2a R. man Azn„ Oosterend, 2b C. Veeger Westen; 3a M. C. Bakker, Den Hoorn I'. M. Roeper, 't Noorden. Eervolle melding: Gebr. Zijm, De Hal. Rubriek 8b, Schaap met een rami geb. na 30 maart doch voor 5 april; Een buitengewoon beste rubriek, la W. J. Bakker, Den Hoorn; lb C Commandeur, Den Burg; lc G. C. 1 kert, De Westen; 2a C. J. Command Den Burg; 2b Joh. J. Roeper, Oosten 2c P. Verberne, Spang; 3a G. C. Kikk De Westen; 3b C. J. Commandeur I Burg. Eervolle vermelding: G. C. Kikl Ie ei Li Rubriek 8c, Schaap met een rami geboren na 4 april: Matige rubriek. 1. Joh. J. Roeper, Oosterend; 2a. P. Z s Hzn, Den Hoorn; 2b G. Eelman Jbr" Oosterend; 3a P. C. Hin, Spang; 3b Eelman Azn., Oosterend. 2 eervolle v meldingen: M. C. Bakker en J. Brans. Rubriek 9, Viertal oudere ooien: Een gewone rubriek met één k nummer. Jammer dat dit nummer van heer P. C. Hin moest uitvallen. De h Hin is overigens prima voor de dag komen en zou zeker ook hier numme zijn geweest. la Joh. J. Roeper, Oosterend; lb C. Commandeur, Den Burg; lc C. J. Cc mandeur, Den Burg. Rubriek 10, viertal éénjarige ooien Buitengewoon beste rubriek met zonder best kopnummer. la tevens kampioen in deze rubriek, C. Hin, Spang; lb Joh. J. Roeper, Oost end (reserve-kampioen); lc derde be viertal, Joh. J. Roeper, Oosterend; ld. C. Hin, Spang; le P. C. Hin, Spang; Joh. J. Roeper. Oosterend; 2. P. Verb ne, Spang; 3. Gebr. Huisman, Den Bu Rubriek 11a, Viertallen ooilammei van een vaderdier. Goede rubriek met best kopnumm iets minder dan rubriek 11b la P. C. Hin, Spang; lb C. J. Commi deur, Den Burg; lc P. C. Hin, Spai 2a G. Eelman, Oosterend; 2b C. J. Co mandeur, Den Burg; 2c W. J. Bakk Den Hoorn; 3a R. Eelman Azn.. Oosti end; 3b M. C. Bakker, Den Hoorn. Rubriek 11b, Viertallen ooilamme! van een vaderdier: Beste rubriek, typische uniforme v: tallen aan de, kop. la P. Verberne, Spang; lb G. C. Kikke SJ De Westen: lc Joh. J. Roeper, Oosterei ld Joh. J. Roeper; 2a K Mantje, Oui schild; 2b C. Veeger, De Westen; Gebr. Huisman, Den Burg; 3b N. Ki kert, De Koog; 3c K. Mantje, Oudesch Eervolle vermelding: K ZuidewiiPj? Oudeschild. Ereprijzen Er was dit jaar een regen van prijzen, geschonken door diverse inst lingen. Er waren echter nog nooit prijz uitgereikt van Z.E de Minister Landbouw en de Commissaris van Koningin in Noordholland. Burgemeest De Koning reikte de laatstgenoem prijzen uit. De medaille van de Minist van Landbouw was voor de heer P. Hin, Spang, die deze verwierf met Kampioensgroep ooien. Die van de Coi missaris van Noordholland was besten voor de kampioensram, eigenaar de he C. J. Commandeur, Den Burg. Deze bei( inzenders hebben meerdere prijzen in wacht gesleept. De heer Hin ging bel den met ere-prijzen huiswaarts, in tota zeven stuks. We kunnen de heer H dan ook met een gerust geweten prima fokker noemen. Dit sluit niet cat er meerdere van die goede fokke op Texel zitten. De heer C. J. Comma deur. Den Burg, verwierf ook meerde ere-prijzen. De zilveren wisselbeker, aangebod< door het Int. Wol Secretariaat, staat jaar in de huiskamer van de familie C. Kikkert, De Westen. Ook de jaarlijks te verdedigen bek van de N.V. TESO gaat over in ande handen. Winnaar werd de heer G. Ee man Jbzn., Oosterend. Gemeente Texel had twee ingelijs foto's beschikbaar gesteld. Een van exemplaren werd in ontvangst genomf door een „doorvroren-Texelaar" (de bet teling door burgemeester De Koning g geven aan de heer Roeper, die deze pri was toegekend voor het reserve-kan pioensschap in de rubriek van de viel jarige ooien. De tweede foto was b< stemd voor de heer G. Eelman Jbzi Oosterend, voor de reserve-kampioen! am. De tweede beste 1-jarige ram wi Zo 0t( te van de heer A. Eelman Azn., Oosteren kristallen asbak. Nummer drie in del rubriek was van de heer P. C. Hil Spang, blad en schaal. Het is echter ondoenlijk al de prijzen te vermelden. Wij willen besluiten met de woorde van de heer A. Koopmans, voorzitter va het Schapenstamboek: „De heren fokkei kunnen met een gerust hart dc toekom! tegemoet gaan. Tal van prijzen zijn gevallen bij de jonge dieren. Dit geef de schapenfokker, en zeker de Texels fokker, moed om op de ingeslagen we voort te gaan".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2