514997 T.V. TOESTELLEN JAN AGTER, tel. 46 UITNODIGING de keus van, die PK waliteit haardolie Fa de Graaf Schoorl Heden 9 september en donderdag 10 september WAALDERSTRAAT 30 - 35 Voor al Uw FOTO-ARTIKELEN LANGEVELD DE ROOIJ N.V. G. COEVERT Taxi nodig VAKANTIE gesloten Assurantie kantoor GerDros. houden wij onze jaarlijkse haarden- en kachelshow, in Hotel „De Oranjeboom". Gelijktijdig showen en demonstreren wij 10 verschillende diepvrieskisten en -kasten waarin zich pim. 300 kg diepgevroren producten bevinden. Om 9 uur op beide avonden draaien wij een zeer instructieve diepvriesfilm. De show is geopend van 's middags 2 uur tot 's avonds 11 uur. Witte's Bazar Bruine inmaakpotten VOOR AL UW DRUKWERK Drukkerij Texelse Courant „Zij kochten mijn kind" ER 1 op 29 augustus geregistreerd 1 Allen die plezier van hun toestel hebben, i zijn zij die het bij de vakman kochten. Vraagt onze klanten hoe onze service is en of ze tevreden zijn. Voegt U bij hen en U behoort ook tot de gelukkige kijkers PHILIPS TV IS AF! Eerste Texelse erkende T.V. reparatie- i inrichting. De T.V. pionier. SHERLOCK SPEURZIN 40. „Hum, geen slecht werk voor één dag", zei Sherry tot zichzelf, toen hij ook de kapitein had gebonden en de sloep met zijn vreemde last een paar meter onder de reling had laten zakken. Hl] bleef nog even naar de mannen kij ken en ging toen op zoek naar de radiokamer! ,,Dat is dat, maar nu moet ik opschie ten. want het wordt al donker en als ik niet voor twaalf uur in bed ben, krijg ik geen eten". Vlug liep Sherry nu terug naar de stuurhut, waar zich tevens ook de radiokamer bevond Tuut tuut Als marconist was hij altijd uitstekend op z'n plaats, vond Sherry. Tuut.... tuut. Zo, nu moest hij eventjes de havenpolitie roepen, want wat moest hij beginnen heel alleen met zo'n groot schip en met a. Grom. stap.Wat was dat achter hem? Dat was Bennie! Wij zijn nog geopend tot 14 september Bezoekt ons gezellig cafe-restaurant. Bel dan Oen Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 De slagerij in de Hooger- straat is gesloten van 14 - 19 september D. Visser Wegens vakantie zijn wij voor bromfietsreparatie van 13 t.m. 19 september Troost en Zoon, Den Hoorn Belangrijk beter en goedkoper bij Neem de proef op de som I Telefoon 35! De Koog. uit voorraad leverbaar 40 pond f 7,85 30 pond f 4,70 20 pond f 3,85 Weverstraat 36 U heeft twee keer zoveel plezier van uw oliehaard als u er „SHELL" haardolie I'K in stoo Dat is zuiver! Dat is brandschoon! Dat betekent een gelijkmatige temperatuur! En altijd I haaglijke warmte. Omdat u kwaliteit stookt! „SHELL" haardolie PK verhoogt de gezelligheid door gelijkmatige, behaaglijke warmte! fsHELU sne"e bezorging... stipt op tijd f „Shell" haardolie PK wordt u geleverd door: J. C. Rab N.V. Kantoorstraat 11 Den Burg/Texel tel. 42 Mocht hierboven geen „SHELL" PK-detaillist in uw omgeving zijn genoemd, belt of schrijft u dan even Shell Nederland NV. Postbus 69. Den Haag. Tel. 070-18.34 00. toestel 202 FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 4. Een klein ongeval, dat Iris overkwam, deed hem tenslotte zijn zelfbeheersing verliezen. Op het moment, dat zij strui kelde over een steen en in een snelstro- mende beek dreigde te vallen, nam hij haar onstuimig in zijn armen. De omhel zing was zo stormachtig, dat ze bijna adem te kort kwam, om hem van haar wederliefde te overtuigen. Hij beleefde daardoor enige ogenblikken van angstige afwachting en vreselijk zelfverwijt. Toen hij begreep dat zijn liefde werd beantwoord, veranderde de wereld als bij toverslag. Zo moest een overwinnaar van een grote veldslag zich voelen. Te gelijk beschouwde hij zich als de be schermer en bewaarder van een kostbaar kleinood. Door het geluk dat van hem afstraalde, schenen de zaken nog voor spoediger te gaan. Het leek alsof alles wat hij aanraakte in goud veranderde. Zijn adviezen werden door de meest in vloedrijke zakenlieden als onfeilbaar be schouwd. Zijn liefde voor Iris uitte zich in een nooit aflatende zorg en tederheid. Zij waren voor de wereld en zich zelf het meest gelukkige paar. Waarschijnlijk was daar nooit veran dering in gekomen, als Iris het verlangen naar een kind had kunnen onderdruk ken. Maar het was, of haar toch al broze lichaam wegkwijnde door onbevredigde gevoelens. Haar ogen kregen een melan cholische uitdrukking, haar gebaren werden traag en ze leefde op de rand van apathie. In zijn grenzenloze ijver, om haar het leven aangenaam te maken, probeerde Walter haar steeds afleiding te bezorgen. Doch geen geschenken of buitenlandse reizen maakten nog indruk op haar. Ze was heel haar leven al ver wend, zodat ze tenslotte alleen nog juist datgene verlangde, wat haar onthouden werd, doch op dit punt was zijn liefde en zijn rijkdom machteloos. Tang geleden had Walter al voorge steld een kind te adopteren. Iris had tal van bezwaren. Ze wilde precies met de afkomst van de baby op de hoogte zijn. Er mocht geen vlekje kleven aan de naam. noch aan de gezondheid van de familie van het kind. Haar eisen had ze bijzonder hoog gesteld en Walter was er na talrijke informaties niet in geslaagd, aan haar wensen tegemoet te komen. Voor zijn ogen zag hij, hoe Iris zich kwelde en afmatte door eindeloos ge pieker. Niet lang geleden hadden zij consult gevraagd bij een van de meest bekende professoren. Iris had zich gewillig en met een laatste sprankje hoop aan een langdurig onderzoek onderworpen. Na een ernstig gesprek en het inzien van voorgaande rapporten, had de professor heel opgewekt geknikt en beweerd dat Iris nog steeds de moed niet moest op geven. Door enige opmerkingen van de dok ter en door een innerlijke voorgevoel gedreven, was Walter naar dezelfde spe- cialist gegaan. Hij had dit bezoek voor Iris geheim gehouden. Achteraf wist hij niet meer of hij angst had, dat ze hem zou uitlachen, of dat er toen reeds een stille waarschuwing in hem leefde, die hem vertelde, dat ze de oorzaak steeds in de verkeerde richting hadden ge zocht. Toch was hij volkomen verbijsterd, .toen het bange vermoeden plotseling definitief werd bevestigd. Iets, dat voor zijn gezondheid en zijn levenshouding van geen enkele waarde was, betekende toch het einde van al hun dromen over het bezit van een eigen kind. De schriftelijke bevestiging en verkla ring had hij de vorige dag ontvangen. Hij voelde het aan als een doodvonnis. Het had hem geknakt. Hij zag in de be schermende houding, die hij altijd tegen over Iris aannam een bespotting van zichzelf. Daarvoor in de plaats trad een ciep schuldgevoel. De gedachte, om Iris op de hoogte te stellen, had hij ver van zich geworpen. Hij wilde en kon Iris' be wondering niet missen. Hij stelde zich voor, hoe zij, in haar grote teleurstelling, zich van hem zou afkeren. Duizend schrikbeelden, die hem het verlies van haar liefde voor de geest brachten, deden hem ineenkrimpen. Nee, Iris mocht dit nooit weten, maar er moest toch een oplossing gevonden worden, als compensatie voor haar ver langen naar kinderen. Na de verpletterende boodschap had hij zich voorgenomen, om geen kans on benut voorbij te laten gaan. Iris zou haar zin hebben, al moest hij de meest abnormale methode volgen. De ontslagaanvrage van Jane had hem op een idee gebracht. Lang, zeer lang had hij het vóór en tegen overwogen. Hij had begrepen dat hij uiterst voorzichtig te werk moest gaan. Bovendien had hij de medewerking van Iris nodig, zonder dat zij met alle details op de hoogte mocht zijn. Het gesprek met Jane was de eerste stap geweest en hij kon over dit begin niet ontevreden zijn. Even had hij in Jane's ogen een flits van wantrouwen gezien. De opsomming van al de voor rechten. die ze te beurt zou vallen, riep een zekere achterdocht hij haar op. Hij begreep die argwaan, maar dat paste juist in zijn plannen. De kleine ijdele Jane dacht, dat het om haar zelf ging en zc zou daarom op een speciale manier op haar hoede zijn. Dit leidde juist haar gedachten af van het punt waar alles om draaide. Ze zou nooit op het denkbeeld komen, dat het om haar verwachte baby fe doen was. Tegen de tijd, dat ze dit zou gaan begrijpen zou het voor haar te laat zijn om haar rechten te laten gelden. Nu was zijn grootste probleem, om Iris op de meest voorzichtige wijze voor te bereiden en de dingen van haar ge daan te krijgen, die voor de verdere uit bouw van zijn plannen nodig waren. Heel veel zou afhangen van de indruk, die zijn toespelingen op haar zouden ma ken. Hoe zou haar reactie zijn? Walter moest zichzelf bekennen dat hij geen greintje vermoeden had, hoe Iris houding zou zijn tegenover een aan staande jonge moeder. De laatste jaren had zij zich al zoveel mogelijk van het gezelschapsleven teruggetrokken. Hij al raa 'ij2 iv 1 r c iev ed 'en T moest proberen, om twee vliegen in klap te slaan. Iris nu reeds wat afleidi bezorgen, en, door langzaam en gedul< streven een baby in huis krijgen, die na verloop van tijd als haar eigen ki zou beschouwen. Wanneer dat lukken zou, kon hij z geweten het zwijgen opleggen en rapport van zijn onvermogen als een heim bewaren. Nooit of te nimmer hij iemand in vertrouwen nemen. Ze de kleinste kans om Iris te verliezen z hij voor geen goud ter wereld durv riskeren, ook al zou dit het onrustige l ei^ voel wegnemen, dat hij op het pu K stond van een eerlijke en rechtschap levenswandel af te wijken. Een nai stond in zijn hart gegrift „Iris" en vc haar was hij desnoQds tot erger dingen staat. Haar stille glimlach van ontzl voor zijn krachtige lichaamsbouw, ha lar spelende vingers op zijn huid, als ze, z een kind zijn gespierdheid bewonderc maakte een groot deel uit van zijn vensgeluk.Hij wist dat dit primitieve g 1qc dachten waren, maar hij_ voelde zich geestelijk gebied zo dikwijls de minde van de fijnbegaafde en kunstzinnige Iri dat heel zijn gemoed zich onbewust vas jj klampte aan de tastbare en reële bewi zen, waardoor zijn meerderheid in e< ya bepaald opzicht naar voren kwam. Diep in gedachten verkruimelde Wa |r ter zijn brood. Evenals dc vorige di j, wist hij ook nu niet wat hij als ontbi naar binnen werkte. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4